Zdroj: Archiv

[quote]Podle sdělení Komise z 12.4. 2017 v návaznosti na společné sdělení k trase centrálním Středomořím a Maltské deklarace svěřenecký fond EU pro Afriku na základě návrhu Evropské komise přijal 12.4. program za 90 milionů EUR, aby se posílila ochrana přistěhovalců a posílilo řízení migrace v Libyi.[/quote]

V současné době nouzový svěřenecký fond EU pro stabilitu a řešení základních příčin neregulární migrace a vysídlených osob v Africe má tedy komplexní program za 90 milionů EUR na posílení ochrany a odolnosti migrantů, uprchlíků a hostitelské komunity v Libyi. Program bude rovněž podporovat lepší řízení migrace v této zemi.

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová uvedla:

„Pro Evropskou unii zůstávají Libye a Libyjci jednou z hlavních priorit Snažíme se prosazovat politické řešení libyjské krize a podpořit libyjské úřady v mnoha výzvách, kterým musejí čelit, včetně zvládnutí migračních toků. Jako první dárce jsme pro Libyi již poskytujeme značný balík pomoci v hodnotě 120 milionů € na pomoc orgánů a obyvatelstva.

Zatímco my se snažíme poskytovat školení a budování kapacity, na pobřežní stráži je zachránit životy ve Středozemním moři; zaměřujeme se na hrůznou situaci migrantů uvízlých v Libyi spolu s mezinárodními organizacemi, jako je mezinárodní organizace pro migraci a UNHCR. přidáním 90 milionů €, u zaměřených na ochranu a pomoc migrantům v zemi, a lidem, kteří je hostí. Naším cílem zůstává spolupráce při ochraně životů a podpora míru a stability v Libyi. EU dělá svou prácí a všechny libyjské úřady musejí dělat tu svou.“

Komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn uvedl:

„Z podnětu Evropské komise podniká svěřenecký fond EU pro Afriku  rychlou akci s naléhavou prioritou pro EU i partnerských zemí prostřednictvím podpory činností v Libyi. Dnešní nově přijatý program se zaměří na potřeby migrantů a přispění k lepšímu řízení migračních toků. Kromě toho budou projekty rovněž podporovat lepší socio-ekonomické podmínky pro všechny v Libyi, a tím přispět ke snížení neregulární migrace a ztížit činnost pašeráků.“

Nový program se zabývá různými aspekty výzvy z migrace v Libyi a podél trasy centrálním Středomořím: posílení ochrany migrantů a uprchlíků, včetně těch nejzranitelnějších; v Libyi zlepšování podmínek hostitelských zemí a vnitřně vysídlených osob, s přihlédnutím k obtížným sociálně-ekonomickým podmínkám v zemi, a usnadněním dobrovolného návratu migrantů z Libye do jejich zemí původu. Program činnosti bude prováděn v hlavních sídlech nebo trasách tranzitu migrantů a uprchlíků (libyjské jižní hranici, obcí podél migračních tras a podél pobřežní oblasti), a to v oblastech vytěsnění Libyjců a míst, na něž se vnitřně vysídlené osoby se vracejí.

Program zahrnuje následující aktivity:

  1. Ochrana (48 milionů €): pomoc a ochrana migrantů a uprchlíků při vylodění ve vazebních zařízeních a ve městském prostředí (např. primární zdravotní péče, psychologické první pomoci, identifikace ohrožených osob – včetně dětí – Přístup k potravinám a nealkoholickým nápojům -potraviny); dobrovolné humanitární navracení a opětovné začlenění migrantů do země jejich původu (celkově předpoklad 15000); vytvoření ‚bezpečných míst‘ jako alternativy k zadržení (přístřešky poskytující nepřetržitou  24/7 péči a specializované služby); pomoc migrantům na cestách v podobě informací o životaschopných možnostech (včetně výnosů) a rizicích neregulární migrace, jakož i potravin a nepotravinářského zboží; Sběr a analýza dat o smíšených migračních tocích, cesty a trendy prostřednictvím sledovacího mechanismu‘, který pomůže lépe pochopit dynamiku migrace.
  2. Sociálně-ekonomický rozvoj na úrovni obcí a místní samosprávy (42 milionů EUR): činnosti vedoucí ke zlepšení sociálně-ekonomického rozvoje na úrovni obcí a místní správy, a to prostřednictvím posílení kapacit místních orgánů pro poskytování služeb a podporovat místní rozvoj a stabilitu prostřednictvím poskytování a přístupu ke kvalitním službám pro Libyjce a migranti (včetně zdravotnických zařízení a vzdělání a rehabilitaci, k tomu místní infrastruktury a prostřednictvím místního ekonomického rozvoje a přístupu k pracovním příležitostem (mimo jiné prostřednictvím bezpečného příjmu pro migranty a hostitelské komunity na Jihu, kde pašování a obchodování s ním poskytuje významné příjmy).

Program bude realizován prostřednictvím pěti partnerů vybraných na základě jejich schopnosti rychlé výstavby a operační nasazení ve  stávajících provozech a přítomnost na místě: 1) Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), 2), Rozvojový program OSN (United Nations UNDP), 3) Organizace spojených národů pro uprchlíky agentura (UNHCR), 4) Organizace spojených národů Dětský fond OSN (UNICEF), a 5) německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Konkrétní provádění začne po dokončení uzavírání smluv s partnery.

Souvislosti

Migranti, kteří projíždějí nebo zůstávají v Libyi se potýkají s čím dál katastrofálnějšími podmínkami. Program se zaměřuje na priority stanovené Evropskou komisí ve svém společném sdělení „Migrace na trase centrálního Středomoří: Správa toků, zachraňovat životy“ (25. ledna 2017), potvrzené a dále rozvíjené hlavami států či vlád v Maltské deklaraci ze dne 3. února 2017. Další akce v rámci svěřeneckého fondu EU pro Afriku se bude zabývat zbývající prioritami stanovenými v obou dokumentech.

Plánované aktivity zahrnují:

  • snížení počtu přechodů a záchrana lidských životů na moři;
  • zintenzivnění boje proti pašování a obchodování;
  • rozvoj místních komunit v Libyi s cílem zlepšit jejich sociálně-ekonomickou situaci a zvyšovat jejich odolnost jako hostitelské komunity;
  • ochrana migrantů, zvyšování přesídlení a propagace asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace;
  • řízení migrujících procházejících jižní libyjskou hranicí;
  • zvýšení spolupráce s Egyptem, Tuniskem a Alžírskem.

 Chránit všechny děti v oblasti migrace: Komise navrhuje prioritní akce

Během posledních dvou let, stále větší počet dětí přišlo do EU v oblasti migrace, mnoho z nich bez vlastní rodiny. I když Evropská unie a právní předpisy členských států stanoví pevný rámec pro ochranu, nedávný nárůst příjezdů dostal národní systémy pod tlak a vyvstaly mezery a nedostatky.

To je důvod, proč Komise 12.4. navrhuje stanovit opatření k posílení ochrany migrujících dětí ve všech fázích procesu. Je nezbytné zajistit, aby migrující děti byly rychle identifikovány, když dorazí do EU, a aby se jim dostala adekvátní péče. Na pomoc dětem při jejich určování statusu musí být k dispozici vyškolený personál a dětem by měl být poskytován s udržitelnou dlouhodobou perspektivou lepší přístup ke vzdělání a zdravotní péči.

Ochrana dětí je hlavní prioritou evropského programu pro migraci a Komise bude i nadále podporovat úsilí členských států prostřednictvím školení, poradenství, operativní podpory a financování.

Problematiku uvedli první místopředseda Komise Frans Timmermans, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová.

Na základě odborných znalostí ze všech relevantních oblastí politiky navrhuje Komise řadu prioritních oblastí pro členské státy, aby se zaměřily, podporovány Komisí a agenturami EU, na cíl zlepšit ochranu dětí v oblasti migrace a zajistit užší propojení mezi azylem a službami ochrany dětí:

  • Rychlá identifikace a ochrana při příjezdu: Osoba odpovědná za ochranu dětí by měla být přítomna v rané fázi registrace a ve všech zařízeních pro příjem dětí z imigrace a v každém hotspotu by měli být jmenováni policisté na ochranu dětí. Členské státy by měly zavést nezbytné postupy, aby systematicky informovaly a vyměňovaly si informace o všech pohřešovaných dětech.
  • Přiměřené podmínky přijetí pro děti: potřeba každého dítěte musí být posouzena co nejdříve po příjezdu a všechny děti musí mít přístup k právní pomoci, zdravotní péči, psychosociální podpoře a vzdělávání bez odkladu a bez ohledu na jejich postavení. Pro nezletilé osoby bez doprovodu by měla být poskytnutaamožnost pěstounské nebo rodinné péče. Vše, co je třeba udělat k poskytnutí alternativ k administrativní detenci dětí.

Měla by být posílena úloha opatrovníků pro nezletilé osoby bez doprovodu rychlým určováním statusu a efektivního opatrovnictví. Za tímto účelem bude Komise vytvářet evropskou síť opatrovnictví k výměně osvědčených postupů. Na podporu provádění spolehlivých postupů hodnocení věku dětí ve všech členských státech bude EASO aktualizovat své krátké pokyny.

Rovněž je třeba vyvinout mimořádné úsilí k urychlení trasování rodin a postupů sloučení rodin v rámci EU nebo mimo ni. Ve všech postupech týkajících se procesu migrace by případy s dětmi by měly mít vždy přednost. To platí stejně i pro přemístění bez doprovodu migrantů z Řecka nebo Itálie.

Trvalá řešení a raná integrační opatření: Komise bude dále podporovat integraci dětí prostřednictvím financování a výměny osvědčených postupů. Členské státy jsou vyzývány, aby zvýšily přesídlení dětí, které potřebují ochranu, a aby zajistily pátrání po rodinných příslušnících a byla zavedena reintegrační opatření pro ty děti, které mají být vráceny.

Řešení příčiny a ochranu dětí na migračních trasách mimo Evropskou unii: Evropská unie posílila svou práci s partnerskými zeměmi k ochraně začleňování dětí v oblasti migrace v rámci migračního partnerství. Je třeba vyvinout další úsilí na podporu partnerských zemí při posilování národních systémů ochrany dětí a prevence obchodování s dětmi. Mělo by být zajištěno včasné navázání na nedávno obnovené obecné zásady EU na podporu a ochranu práv dítěte, mimo jiné v zemích původu a tranzitu.

Na úrovni EU, národní, regionální a místní je zapotřebí odhodlané, soustředěné a koordinované navázání na klíčové akcí uvedené v tomto sdělení, a to i ve spolupráci s občanskou společností a mezinárodními organisacemi. Komise bude tento proces pozorně sledovat a pravidelně podávat zprávu Radě a Evropskému parlamentu.

Souvislosti

V souvislosti s migrační krizí se počet dětských migrantů přicházejících do Evropy výrazně zvýšil. V roce 2015 a 2016 bylo 30 procent žadatelů o azyl v Evropské unii.

Jako děti jsou v oblasti migrace vystaveny vysokému riziku násilí, obchodování s lidmi a vykořisťování podél migračních tras nebo se mohou ztratit nebo oddělit od svých rodin; proto  vyžadují zvláštní ochranu. Děti mají právo být chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy EU, včetně Listiny základních práv a mezinárodním právem vztahujícím se k právům dítěte Nejlepší zájem dítěte musí být při všech činnostech nebo rozhodnutích týkajících se dětí prvořadým hlediskem.

Toto sdělení navazuje na evropskou agendu Komise k migrantům a sdělení o stavu realizace prioritních akcí v rámci evropského programu pro migraci. Navazuje na pokrok dosažený v rámci akčního plánu pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010-2014), jak je uvedeno v pracovním dokumentu útvarů Komise doprovázejícím sdělení. Rovněž vychází z 10. Evropského fóra o právech dítěte, které Komise uspořádala v listopadu 2016 a na konferenci „Prohra v oblasti migrace“ konferenci v lednu 2017, které zdůraznily potřebu naléhavých cílených akcí pro lepší ochranu dětí v oblasti migrace.