Zdroj: freeimages.com

[quote]V návaznosti na akční plán Komise na podporu Itálie ze dne 4. července,  28.7. svěřenecký  fond EU pro Afriku přijal program ve výši 46 milionů EUR na posílení integrovaných kapacit libyjských orgánů v oblasti migrace a správy hranic.[/quote]

Nové akce reagují na opatření navržená v rámci akčního plánu na řešení migračních toků podél středomořské trasy Středomoří. Cílem programu je posílení aktivit na podporu libyjských pohraničních a pobřežních stráží s cílem zvýšit jejich schopnost účinně řídit hranice země. Program bude realizován italským ministerstvem vnitra a spolufinancován Itálií.

Vysoká představitelka/místopředsedkyně Federica Mogherini uvedla:

,,Bezpečnost a stabilita v Libyi jsou klíčem pro Libyi, region a Evropu a přicházejí také tím, že lépe řídí hranice a posiluje odolnost obyvatelstva. Pro politické řešení politické krize v zemi, které přináší mír a smíření, i nadále podporujeme společenství a libyjské orgány i v jejich schopnosti řešit migrační toky, zachraňovat migranty, zajistit dodržování lidských práv; tento nový program je součástí našeho komplexního přístupu: zvýšené řízení hranic půjde ruku v ruce s prací, kterou děláme na udržitelném socioekonomickém rozvoji místních společenství, stejně jako ochranu, asistovanou dobrovolnou návratnost a opětovné začlenění migrantů.“

Komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn uvedl:

,,Evropská komise prostřednictvím svěřeneckého fondu EU pro Afriku podniká rychlé a konkrétní opatření ke snížení migračního tlaku na středomořské trase. S tímto novým balíčkem jsme mobilizovali již 136 mil. EUR, abychom lépe zvládli migraci v Libyi a naše práce pokračuje. Evropská unie, která bude pracovat ruku v ruce s jejími členskými státy, bude nadále podporovat libyjské orgány v zájmu obyvatel Libye, stabilizaci země a regionu, který je součástí našeho sousedství.“

Posílení provozních kapacit libyjských pobřežních stráží

– Podpora školení, vybavení (gumové čluny, komunikační zařízení, záchranné vybavení), opravy a údržba stávajícího vozového parku. Tyto činnosti posílí schopnost orgánů v oblasti námořního dozoru a záchrany na moři;

– Vybudování základních zařízení s cílem poskytnout libyjským pobřežním strážím počáteční kapacitu pro lepší organizaci svých kontrolních operací

– Provozní prostory pobřežních hlídek vybavené nezbytnými nástroji pro koordinaci námořních operací budou umístěny ve stejných prostorách, aby se usnadnily potřebné synergie a sledování a koordinace mezi různými libyjskými službami, které se podílejí na dozoru a kontrole hranic;

– Provádět studie proveditelnosti dvou plně vybavených kontrolních zařízení v Tripolisu
Bude to zahrnovat úplný návrh národního koordinačního střediska pro mezivládní aktivity pod kontrolou ministerstva vnitra a koordinačního střediska pro námořní záchranu pod kontrolou ministerstva obrany a pomoc orgánům při vymezování a vyhlášení libyjské vyhledávací a záchranné oblasti s odpovídajícími standardními operačními postupy;

– Posílení operativní kapacity libyjských pohraničních stráží podél jižních hranic, které jsou nejvíce postiženy nelegálním překračováním hranic. Činnost se zaměří na pohraniční oblast kolem hlavního města okresu Ghat v regionu Fezzan v jihozápadní Libyi díky posílení budování kapacit. Na základě výsledků komplexního posouzení se tato pilotní činnost bude zaměřovat na vytvoření nebo obnovu zařízení pro sledování pohraničí. Financování zařízení bude spojeno s přístupem humanitárních subjektů k ochraně migrantů v regionu a otevření „bezpečných prostorů“

Zvláštní pozornost bude věnována monitorování a koordinaci. Tento program doplňuje balíček ve výši 90 milionů EUR, který byl přijat v dubnu roku 2017, s cílem posílit ochranu a odolnost migrantů, uprchlíků a hostitelských komunit v Libyi. V rámci tohoto programu se zvláštní pozornost zaměřuje na zlepšení podmínek pro migranty a na podporu dodržování lidských práv, zlepšení podmínek v přijímacích centrech a práce na alternativách k zadržení ilegálních imigrsntů.
Celkově bylo od ledna roku 2017 Libyi přiděleno v rámci svěřeneckého fondu136 milionů EUR.

Souvislosti

K řešení situace na trase středomořského Středomoří zavedla Evropská unie komplexní soubor opatření v souladu se společným sdělením o středomořské trase „Řízení toků, záchrany života“ (25. ledna 2017) a Maltské deklarace (3. února 2017). 200 milionů EUR pro rok 2017 bylo přiděleno do severoafrického okny svěřeneckého fondu EU pro Afriku s prioritou, kterou je třeba věnovat Libyi.
Evropská rada na svém zasedání ve dnech 22. a 23. června vyzvala k dalším opatřením, která mimo jiné zdůrazňuje, že „vzdělávání a vybavení libyjské pobřežní stráže je klíčovým prvkem přístupu EU a mělo by být urychleno“ a zdůraznila potřebu posílit spolupráci s cílem zastavit migrační tlak na pozemní hranice Libye.

Akčním plánem ze dne 4. července Komise navázala na tuto výzvu tím, že určila specifické akce, které může provést každý aktér a který by měl přijmout k plnění těchto závazků. Přijetí programu je konkrétním krokem jak od Itálie, tak od Komise, aby se s Libyí ujal vpřed. Prezident Juncker odkazoval na tento program ve svém dopise adresovaném italskému předsedovi vlády, Gentiloni, dne 25. července 2017.