[quote]U příležitosti Světového dne učitelů 5. října 2016 vydal Eurostat 4.10. 2016 zprávu o struktuře pedagogických pracovníků podle pohlaví a věku.[/quote]

Podle ní pracovalo v roce 2014 2,1 milionu osob v EU jako učitelky a  učitelé základních škol. Ženy byly do značné míry převládající, představují 85 % (1,7 milionu). Ve středních školách, včetně dolních a vyšších sekundárních úrovní, bylo 3,6 milionu učitelů, z nichž byly 64 % (2,3 milionu) ženy.

Z učitelů základních škol pracujících v EU bylo 0,2 milionu osob (11 % z celkového počtu) mladší 30 let, 0,7 milionu (kolem 32 %) bylo ve věku 50 let a více. Na středních školách byl podíl učitelů ve věku 50 let a starších vyšší – 38 %, 1,4 milionu lidí, podíl mladých učitelů pod 30 let byl nižší – 8 %, 0,3 milionu lidí.

vystrizek1

Téměř všichni učitelé základních škol jsou v Litvě, Maďarsku, Slovinsku a Itálii ženy

Ve všech členských státech EU byli učitelé základních škol v roce 2014 převážně ženy. Podíl žen dosáhl 90 % v 11 členských státech, přičemž nejvyšší podíly byly v Litvě, Maďarsku, Slovinsku (po 97 %) a Itálii (96 %). Situace byla méně nevyvážená v Dánsku (69 %), Řecku (70 %) a Lucembursku (75 %). Na úrovni EU bylo 85 % lidí, kteří pracují jako učitelé základních škol, ženy.

V roce 2014 byl 1 ze 3 učitelů na základních školách v EU ve věku 50 let nebo starší. V Itálii byla v této skupině více než polovina učitelů (53 %). Vysoké podíly byly zaznamenány také v Bulharsku, Německu (po 42 %) a Litvě (41 %).

Podíl učitelů základních škol ve věku 50 let a více, po 5-letých věkových skupinách, 2014

vystrizek2

vystrizek3

Více než polovina učitelů středních škol ve věku 50 let a vice je  v Itálii a v Estonsku

I na středních školách učily  ve všech členských státech hlavně ženy. Nicméně je tu jejich podíl vyrovnanější, než na primární úrovni. Podíl žen je v rozmezí od 51 % v Nizozemsku, 53 % v Lucembursku, 56 % v Dánsku a 57 % ve Španělsku po 83 % v Lotyšsku, 82 % v Litvě a 79 % v Bulharsku. Na úrovni EU byl podíl žen téměř dvě třetiny (64 %).

38 % učitelů na středních školách v EU bylo v roce 2014 50ti letých nebo starších. Nejvyšší podíly starších byly  v Itálii (58 %) a Estonsku (50 %), následuje Lotyšsko (49 %), Bulharsko a Německo (po 48 %). Poměrně méně učitelů v této věkové skupině bylo na Maltě (15 %), ve Spojeném království (25 %), v Lucembursku (26 %) a Polsku (27 %).

Učitelé středních škol, 2014

vystrizek4

vystrizek5

Metody a definice

Podíly pedagogických pracovníků ve věkových skupinách po 5 létech byly vypočteny s výjimkou skupiny „neznámého stáří“ z celkového počtu.

Primární vzdělávání (Mezinárodní klasifikace úrovní vzdělání 1) začíná od pěti do sedmi let věku, je to obvykle začátek povinné školní docházky a zahrnuje šest let celodenní školní docházky.

Středoškolské vzdělání (Mezinárodní klasifikace úrovní vzdělání 2 a 3) se skládá z nižšího sekundárního vzdělávání a vyššího sekundárního vzdělávání. Nižší sekundární vzdělávání pokračuje v základních programech primární úrovně, i když je výuka je zpravidla více předmětově uspořádána. Obvykle se konec této úrovně se shoduje s koncem povinné školní docházky.

Vyšší vzdělávací programy sekundární začínají ve věku mezi 14 a 16 léty a jsou obvykle navrženy tak, aby připravily na terciární vzdělávání nebo poskytnuly dovednosti týkající se zaměstnání, nebo obojí.

Poznámky podle zemí

Údaje pro úroveň ISCED 3 v Estonsku zahrnují úroveň ISCED 4. odborného vzdělání.

Údaje za úroveň ISCED 2 (nižší sekundární vzdělávání) v Chorvatsku obsahují údaje o úrovni ISCED 1 (primární vzdělávání). Údaje za úroveň ISCED 3 (vyšší sekundární vzdělávání) v Norsku zahrnují údaje za odborné vzdělání úrovně ISCED 4 a ISCED 5.