[quote]Jedno ze 3 úmrtí, kterým bylo možno se již v roce 2013 v EU zabránit a prodloužit život lidem starším 75 let ve světle současných lékařských poznatků a technologií zejména při onemocnění srdce[/quote].

Podle zprávy Eurostat zemřelo v zemích EU v roce 2013 1,7 milionů osob ve věku do 75 let, které by mohly s využitím zdravotní žít déle. Z cca 577 500 úmrtí (33,7 % z celkového počtu) bylo možno považovat za předčasné ve světle lékařských znalostí a technologií. Téměř polovinu (184 800 úmrtí) představovaly infarkty, a mrtvice 94 000 úmrtí na mrtvice představovaly dohromady 48 % příčin úmrtí lidí ve věku do 75 let, které bylo možno oddálit.

Koncepce oddálení úmrtí je založena na myšlence, že některým úmrtím (pro určité věkové skupiny a  určité choroby), by mohlo být “zabráněno“ – nemuselo k nim docházet v této fázi – v případě včasné a účinné zdravotní péče v místě.

Tento ukazatel snížení dřívější úmrtnosti se používá v globálním kontextu hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů. Posuzování vlastností systémů zdravotní péče má v EU stále větší význam. Ukazatel předčasné úmrtnosti nechce být definitivním nebo jediným měřením kvality zdravotní péče v členských státech, poskytuje ale určitou indikaci kvality a výkonnosti politik zdravotnictví v dané zemi.

1

Největší podíl nevyhnutelných úmrtí v Rumunsku a Lotyšsku, nejnižší ve Francii

Podíly úmrtí, jimž by se dalo zabránit optimální zdravotní péčí u osob mladších 75 v roce 2013, se mezi členskými státy EU značně liší. Jejich nejvyšší podíl byl v Rumunsku (49,4 %) a Lotyšsku (48,5 %), následuje Litva (45,4 %) a Slovensko (44,6 %). Podíl nižší než 30 % byl ve Francii (23,8 %), Dánsku (27,1 %), Belgii (27,5 %) a v Nizozemsku (29,1 %).

2

Třetině úmrtí na srdeční choroby by se dalo zabránit úmrtí.

V Evropské unii bylo v roce 2013 184 800 infarktů, u nichž bylo možné předejít úmrtí osob mladších 75 let (32 % z celkového počtu). Následovala mrtvice (93 900, 16 %), rakovina tlustého střeva a konečníku (67 000, 12 %), rakovina prsu (50 800, 9 %), hypertenzní nemoci (28 700, 5 %) a pneumonie (24 100, 4 %).

3

Metody a definice

Zdrojem údajů jsou statistické údaje Eurostat o příčinách úmrtí, které poskytují informace o struktuře úmrtnosti a tvoří jeden z hlavních prvků informací v oblasti veřejného zdraví. Eurostat shromažďuje statistické údaje o příčinách úmrtí podle seznamu 86 různých příčin úmrtí.

Údaje uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k úmrtí rezidentů, včetně osob mimo svou domovskou zemi.

Všem nebo většině úmrtí se dalo zabránit s ohledem na lékařské znalosti a techniku v době úmrtí  prostřednictvím kvalitní zdravotní péči. Indikátor vyhnutí se smrti je určen pro použití v globálním kontextu k recenzovanému hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů. Je doplněn o údaje o úmrtí, jimž lze předcházet, což je další rozměr důvodu zbytečných úmrtí.

Indikátor poskytuje výstražný signál možných nedostatků v systémech zdravotnictví, ale není zamýšlen jako definitivní nebo jedinečné opatření pro sledování zdravotní péče v jednotlivých členských státech.

Seznam nevyhnutelných úmrtí byl definován na základě seznamu MKN kódů a pro určité věkové skupiny sestavenými pracovními skupinami Eurostatu z družicových seznamů. V této tiskové zprávě se vychází z kódů ICD I20-I25) a I60-I69).

Obě skupiny ze seznamu chorob a stavů, jakož i věková hranice odrážejí aktuální zdravotní očekávání, zdravotnickou techniku a znalostí a vývoj v oblasti veřejného zdravotnictví, proto by mohlo v budoucnu dojít ke změně.

Samozřejmě vzniká otázka, zda bude takové prodloužení života oddělit od možnosti eutanázie a výše zdravotního pojištění. Takže má vliv i na úroveň zaměstnanosti, která by se musela podstatně navýšit proti současné úrovni.

Toky  zaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí 2015 ve srovnání s třetím čtvrtletím 2015.

Podle zprávy Eurostat ze všech osob v Evropské unii, nezaměstnaných ve třetím čtvrtletí 2015 64,0 % (12,5 milionu osob), zůstalo ve čtvrtém čtvrtletí 2015 bez práce, zatímco 17,7 % (3,5 milionu) nastoupilo do zaměstnání  18,4 % (3,6 miliónů) se přesinulo směrem k ekonomické neaktivitě.

Ze všech těch zpočátku zaměstnaných 95,8 % (169,7 milionu osob) zůstalo v zaměstnání, zatímco 1,7 % (3,0 milionu) z nich ve třetím čtvrtletí bylo ve čtvrtém čtvrtletí nezaměstnaných a 2,5 % (4,4 milionu) přešlo do ekonomické neaktivity.

Toky na trhu práce ukazují pohyby jednotlivců mezi zaměstnaností, nezaměstnaností a ekonomickou neaktivitou a doplňují analýzu čisté změny “stavu zásob práce”. Tyto statistiky pomáhají pochopit a interpretovat změny v úrovních ukazatelů trhu práce.

4

* Na obrázku je uveden přehled všech možných přechodů a ukazuje souhrnné přechody pro Q3-Q4 2015 pro 26 členských států EU mezi jednotlivými stavy na trhu práce. Údaje jsou uvedeny v absolutních číslech, aby se umožnilo srovnání skutečné velikosti jednotlivých toků. Hladiny indikované k zaměstnanosti, nezaměstnanosti a neaktivitě se vztahují ke zbývajícím v každém stavu mezi dvěma čtvrtletními podíly, šedé šipky označují čistý směr toků mezi dvěma stavy.

5

6

Tyto toky na trhu práce jsou vysoce sezónní, což znamená, že velikost a směr proudění dovnitř a ven z nezaměstnanosti závisí nejen na obecných ekonomických podmínkách, ale také na sezónních faktorech jako jsou studenti hledající práci po ukončení studia. Sezónně upravené toky údaje zatím nejsou k dispozici, proto změny ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku jsou uvedeny v následující tabulce.

V tabulce záporné znaménko znamená nižší podíl osob pohybujících se nebo zůstávajících v kategorii ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, zatímco kladné znaménko znamená vyšší podíl osob pohybujících se v nich nebo nejsou  do žádné kategorie. Například v EU podíl osob  v přechodu z nezaměstnanosti do zaměstnání se od třetího do čtvrtého čtvrtletí roku 2015 zvýšil o 1,5 % ve srovnání s toky mezi stejnými dvěma čtvrtletími roku 2014, zatímco se podíl těch zbývajících nezaměstnaných snížil o 2,8%.

7

Zaměstnané osoby jsou všechny osoby, které pracovaly alespoň jednu hodinu za mzdu nebo zisk během referenčního týdne, nebo byly dočasně v takové práci.

Nezaměstnaní jsou všechny osoby, které nebyly zaměstnány během referenčního týdne, aktivně nehledají zaměstnání během uplynulých čtyř týdnů a byli připraveni začít okamžitě nebo během dvou týdnů pracovat.

Neaktivní obyvatelstva se skládá ze všech osob, které nejsou klasifikovány ani jako zaměstnané. ani jako nezaměstnané. To může zahrnovat zejména studenty, důchodce a ženy v domácnosti nebo -Men, například za předpokladu, že nejsou vůbec pracovat a není k dispozici ani hledali práci buď; některé z nich mohou být v produktivním věku.

Pokles nezaměstnanosti by neměl být z nárůstu neaktivity na trhu práce! 

40 let investic do kvality vody ke koupání v Evropě vedlo k jejímu zlepšení

Evropská unie se již před 40  roky začala starat o zajištění  čisté a zdravotně nezávadné vodu ke koupání. Na začátku tohoto úsilí stála směrnice o jakosti těchto vod.

7

Výroční zprávy o kvalitě vod ke koupání jsou důkazem významu uvedeného právního předpisu i dlouholetého investování do infrastruktury v oblasti odpadních vod a jiných opatření, zaměřených na snižování míry znečištění. Zprávy jsou důkazem toho, že kvalita vod ke koupání se průběžně soustavně zlepšuje: v roce 015 splňovalo v EU minimální požadavky na kvalitu vody 96 % sledovaných lokalit určených ke koupání. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) spolu s Evropskou komisí vypracovaly výroční zprávu o kvalitě vod ke koupání, v níž uvádí výsledky posouzení kvality vod ke koupání v roce 2015 i lokality, kde se v roce 2016 očekává dobrá kvalita.

Využily při tom analýzy vzorků odebraných ve více než 21 000 pobřežních i vnitrozemských lokalitách ke koupání v EU, Švýcarsku a Albánii. Při rozboru vzorků se zjišťovalo, zda nejsou kontaminovány fekáliemi z kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat.

Minimální požadavky splňovalo 96 % lokalit a u více než 83 % míst pak voda vyhovovala dokonce i přísnějším požadavkům a byla označena za „výbornou“. Několik velkých turistických oblastí a měst jako Blackpool, Kodaň či Mnichov začíná rovněž profitovat z investic do vylepšených kanalizačních systémů, díky nimž je nyní voda ke koupání v přístavních oblastech, říčních lokalitách a přilehlých plážích čistší.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „96 % evropských vod ke koupání má přijatelnou kvalitu a 84 % má kvalitu výbornou. To je výsledek 40 let investic do vodárenství a infrastruktury v oblasti odpadních vod. Je to i důkazem toho, že právní předpisy EU fungují. A také to bez pochyb svědčí o tom, že vysoce rozvinutá hospodářská oblast, jako je ta naše, dokáže zajistit dodržování přísných ekologických norem.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninck doplnil: „Z posouzení vyplývá, že kvalita vody ke koupání se v průběhu uplynulých let výrazně zlepšila. Stále více lokalit splňuje nejen minimální požadavky, ale dokonce dosáhlo výborné kvality vody. V některých městech si mohou lidé dokonce v klidu zaplavat i na koupališti v přístavu.“

Na základě každoročního sledování 9 600 lokalit ke koupání během uvedeného období se kvalita vod v průběhu času zlepšila. V roce 1991 splňovalo nejvyšší normy pouze 56 % lokalit. Podíl vzrostl v roce 2015 na 87 %.

Další klíčová zjištění

  • Výbornou kvalitu vody vykazovalo v roce 2015 více než 90 % lokalit určených ke koupání v osmi členských státech: v Lucembursku (všech 11 lokalit), na Kypru (99,1 % lokalit), na Maltě (97,7 %), v Řecku (97,2 %), v Chorvatsku (94,2 %), v Itálii (90,6 %), v Německu (90,3 %) a v Rakousku (90,2 %).[gap height=“10″]
  • Na celém území Evropy byla roku 2015 jako nevyhovující označena kvalita vody jen na 385 lokalitách. Podíl lokalit s vodou označenou jako „nevyhovující“ poklesl ze 1,9 % v roce 2014 na 1,6 % v roce 2015.[gap height=“10″]
  • Nejvyšší počet míst ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v Itálii (95 lokalit, 1,7 %), ve Francii (95 lokalit, 2,8 %) a ve Španělsku (58 lokalit, 2,6 %).[gap height=“10″]
  • Podíl koupališť s výbornou kvalitou vody vzrostl ze 78 % v roce 2011 na 84 % v roce 2015.

8 9

Souvislosti

Pro rekreační činnosti jako plavání představuje fekální kontaminace ohrožení veřejného zdraví. Koupání na kontaminované pláži nebo jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou odpadní vody z kanalizace a odvádění vody z hospodářství a zemědělských půd. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří. Před 40 lety se do mnoha vodních toků a nádrží v Evropě dostávalo velké množství nekontrolovaných, nevyčištěných nebo jen částečně vyčištěných odpadních vod.

Koupací sezóna v roce 2015 byla první, kdy všechny členské státy EU monitorovaly kvalitu vod v lokalitách ke koupání podle ustanovení revidované směrnice o jakosti vod ke koupání (2006/7/ES). Směrnice stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na míře znečištění fekálními bakteriemi.

Výsledky zprávy se dostanou do středu pozornosti i v rámci akce Zelený týden EU, proběhne ve dnech 30. května až 3. června 2016 jako součást letošní širší škály akcí „Investice do ekologičtější budoucnosti“.

Bližší informace

Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i  interaktivní mapu, jukazující stav vody v konkrétních lokalitách. Dodatečné informace (např. zprávy za jednotlivé země) a samotná směrnice o kvalitě vod ke koupání, jsou dostupné na internetových stránkách agentury EEA a stránkách Evropské komise věnovaných kvalitě vod ke koupání.