[quote]Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu 38 senátorů na zrušení části zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Senátorům z různých klubů se nelíbí výjimka z povinnosti platit odvod za odnětí půdy ze zemědělského fondu při stavbách pozemních komunikací. Výjimka se vztahuje výhradně na komunikace ve vlastnictví státu, tedy dálnice a silnice první třídy, a nikoliv na silnice krajů a obcí.[/quote]

Senátoři jsou přesvědčeni o rozporu části zákona s principem rovnosti a zákazem diskriminace. Obecní a krajské silnice podléhají totožné úpravě, slouží stejnému účelu a z pohledu veřejného zájmu mají rovnocenné postavení, upozorňují senátoři. Pokud ÚS návrhu vyhoví, rozšíří se výjimka z odvodů na všechny pozemní komunikace bez ohledu na vlastníka.

Zákon stanovuje také řadu dalších výjimek z povinnosti platit odvody za trvale odňatou půdu. Odvody nedopadají například na stavby zemědělské prvovýroby, protierozní ochranu, čistírny odpadních vod a cyklistické stezky. V ostatních případech se výše odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy vypočítává podle přílohy k zákonu. Zohledňuje se při tom klimatický region a ovlivnění životního prostředí.

Zdroj: ČTK