[quote]Obchod není jen o našich ekonomických zájmech, ale také o hodnotách. To je důvod, proč navrhujeme velmi ambiciózní přístup k udržitelnému rozvoji v obchodních jednáních mezi EU a USA.[/quote]

Evropská komise před časem zveřejnila svůj návrh kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, včetně práce a životního prostředí, v probíhajících obchodních jednáních mezi EU a USA.

Navrhovaná kapitola o udržitelném rozvoji v oblasti obchodu a investic v transatlantickém partnerství (TTIP) nabízí nejvíce ambiciózní ustanovení, které kdy bylo předloženo k těmto otázkám jakémukoli obchodnímu partneru. Tento přístup navazuje na novou obchodní strategii EU, „Obchodovat pro všechny“, jejíž cílem je více odpovědných obchodních politik jak doma, tak v celosvětovém měřítku.

Hlavním cílem této kapitoly je zajistit, aby se vysoké standardy práce a životního prostředí potvrdily jak v EU, tak USA k společné prácí na řešení problémů globální ekonomiky, jako je dětská práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další práva pracovníků a mezi ostatními ochrana životního prostředí,. Jakmile budeme dosáhneme dohody, bude EU usilovat o zajištění toho, aby všechna ustanovení této kapitoly byla dodržována, prováděna a prosazována.

Při  představení nového návrhu komisařka pro obchod  Cecilia Malmström tyto zásady zdůraznila v rámci snahy o novou strategii „obchodu pro všechny“ začlenit do dohody s USA, která by měla být co nejprůhlednější.

Návrh k trvaleu udržitelnému rozvoji v TTIP (proposal on sustainable development in TTIP přináší integrované pojetí obchodu a trvale udržitelného rozvoje, vztahuje se na prácí I životní prostředí a znovu potvrzuje právo vlád regulovat zásday politiky práce a ochrany životního prostředí. Návrh se vztahuje i k závazkům učiněným v ráámci ILO a Multilaterálních environmentálních dohodách, aby  obě strany repsektovbaly soubory základních pracovních práv. Součástí je eliminace ústupků investor v těchto otázkách k jejich přčřilákání na Domácí trh či investice

Podrobná ustanovení k životnímu prostředí v této kapitole udržitelného rozvoje zahrnuje:

– Posílení spolupráce mezi EU a USA v boji proti nezákonné těžbě dřeva, nelegálnímu rybolovu, nebo nelegálnímu obchodu s ohroženými volně žijícími živočichy;

– Formulování politiky k zabránění nebo minimalizaci nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí v souvislosti s obchodem s chemickými látkami nebo odpadem;

– Podpora obchodu a investic do “zelených” druhů  zboží a technologií – například v souvislosti s výrobou energie z obnovitelných zdrojů;

– Závazek k zachování biologické rozmanitosti a ekosystémů, provádění účinných opatření k zajištění udržitelného využívání a řízení přírodních zdrojů, zejména v oblastech, jako jsou lesy, rybolov, volně žijících živočichů a biologických zdrojů.

Podrobná ustanovení k práci

– Podpora všech strategických cílů agendy důstojné práce Mezinárodní organizace práce (ILO), včetně podpory zaměstnanosti, práva zaměstnanců, sociální ochrany, sociálního dialogu, stejně jako zákaz diskriminace a rovnost žen a mužů;

– Čestné prohlášení o základních pracovních normách MOP, které zahrnují svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, závazek  ukončit nucené nebo povinné práce a dětské práce, zákaz diskriminace v zaměstnání a povolání; včetně účinného provádění práva i v praxi úmluv MOP, u nichž je stranou a podporu pro pokračující úsilí směřující k ratifikaci základních úmluv Mezinárodní organizace práce;

– Odkaz na struktury s cílem usnadnit vnitrostátní a transatlantický sociální dialog a informace a konzultace pracovníků, jako jsou rady zaměstnanců;

– akce na podporu cílů v celosvětovém měřítku k okamžitému a efektivnímu odstranění nejhorších forem dětské práce a potlačovat nucené nebo povinné práce ve všech jejích formách, a to i prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů;

  • – Ochrana jiných norem Mezinárodní organizace práce navíc k těm hlavním, jako je zdraví a bezpečnost při práci.

Průřezová ustanovení o:

– Zajištění nnarušování  pracovních norem a ochrany životního prostředí;

– Podpora poctivého a etického obchodu prostřednictvím nestranných, otevřených a transparentních dobrovolných iniciativ;

– Zavádění osvědčených postupů, pokud jde o transparentnost a účast veřejnosti;

– Sociální odpovědnost podniků a odpovědné provádění podnikání, uznání úlohy obou vlád, podniků a spotřebitelů

Úloha občanské společnosti

Občanská společnost, včetně odborů a nevládních organizací v oblasti životního prostředí, má silný vliv na obchodní politiku EU. Expertíza nevládních organizací a pracovníků a organizací zaměstnavatelů je nesmírně cenná, pokud jde o provádění a sledování závazků udržitelného rozvoje v rámci stávajících obchodních dohod EU. Před předložením návrhu do USA, Evropská komise často konzultovala se všemi zúčastněnými stranami, s poslanci Evropského parlamentu a členskými státy.

Nedávné obchodní dohody EU poskytují formální úlohu občanské společnosti, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost,prostřednictvím účasti na domácích poradních skupinách, a společná platforma pro dialog s širokou škálou zúčastněných stran. EU hodlá nadále úzce spolupracovat s občanskou společností a mezinárodními organizacemi, pokud jde o praktickou realizaci a monitorování TTIP.

Prosazování a další kroky

EU bude pracovat na zajištění dodržování, provádění a prosazování všecha ustanovení této kapitoly. Tam je vhodný prostor pro uvedení v textu kapitoly. Evropská komise zveřejní svůj podrobný návrh na instituce a postupy v pozdější fázi, protože se nejprve  chceme  dohodnout na ambiciózním obsahu, a pak diskutovat o navazujících mechanismech – pracovat nejprve na podstatě tohoto ambiciózního návrhu. Dnes mají EU a USA  různé způsoby provádění svého udržitelného rozvoje, práce a životního prostředí závazky v obchodních dohodách, ale obě strany přikládají velký význam tomu, že jsou závazn a vynutitelné.

Tento návrh byl předložen EU do USA během posledního kola jednání v říjnu. Jakmile je práce na látce je v pokročilejším stádiu, předloží Komise své návrhy na institucionálním nastavením up, zapojení občanské společnosti a prosazování. Do té doby bude diskuse se zúčastněnými stranami a občanskou společností i nadále pokračovat.

Více informací…Proposal for a sustainable development chapter in TTIP

Detailed report from the 11th TTIP negotiating round

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno