Zdroj: Archiv

[quote]Prohlášení objasňuje záměry v oblasti opatření k financím v EU a jejich rozvoji poté, co po britexu odstoupil z funkce komisaře odpovědného za tuto agendu lord Jonathan Hill.[/quote]

Předsedo, vážení členové, děkuji za příležitost dnes s vámi mluvit.

Litujeme rozhodnutí přijaté britskými voliči 23. června, ale musíme ho respektovat.

Komisař Hill se rozhodl odstoupit. Respektuji toto rozhodnutí, i když je mi líto ztratit takového důvěryhodného kolegu. Chtěl bych vzdát hold lordu Hillovi za profesionalitu, odhodlání a naši velmi dobrou spolupráci. Přeji mu do budoucna vše dobré.

Pro Evropskou unii je náročná doba. Řízení procesu po referendu bude vyžadovat obtížná ekonomická a politická rozhodnutí – v době, kdy se Evropa potýká i s dalšími důležitými problémy, jako jsou migrace a bezpečnost.

Sektor finančních služeb bude mezi těmi nejvíce ovlivněnými jakýmikoliv změnami ve vztahu mezi EU a Velkou Británií. Nevíme, jak přesně bude vypadat náš budoucí vztah k Velké Británii. Doufáme, že může zůstat blízkým partnerem. Až do opuštění EU je i nadále plnoprávným členem Evropské unie, se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

Ve stejné době ostatních 27 členských států dává jasně najevo: všechny budoucí dohody uzavřené s Británií jako třetí zemí budou muset mít vyvážená práva a povinnosti.

Přístup k jednotnému trhu by vyžadoval, aby Spojené království přijímalo všechny čtyři svobody pohybu: zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Nemůže být vybírání třešniček.

V této situaci mě předseda Juncker požádal, abych převzal odpovědnost za agendy finanční stability, finančních služeb a kapitálových trhů Unie z 16. července.

Kéž by to bylo za lepších podmínek, ale je to výzva a jsem připraven ji přijmout jako místopředseda Evropské komise, odpovědný za koordinaci části tohoto portfolia, včetně bankovní unie, politiky týkající se prohlubování hospodářské a měnové unie a zábrany financování terorismu.

V této roli bych také čerpal ze své vlastní zkušenosti jako poslance Evropského parlamentu, než jsem se stal místopředsedou Komise.

Předtím, než půjdu do větších detailů, dovolte mi vyjádřit můj přístup k finančnímu sektoru v Evropě. Hlavní role a odpovědnost finančního sektoru je:

  • financovat reálnou ekonomiku;
  • investiční podpora; a
  • udržet evropskou sociální tržní ekonomiku.

To je o tom, jak můžeme podpořit financování pro začínající podniky a MSP, jak můžeme pomoci lidem, aby efektivně řídili své finance, šetřili na vzdělání či odchod do důchodu, nebo se zajistili proti špatnému zdravotnímu stavu.

V důsledku krize jsme posílili regulační architektury finančního sektoru. V současné době je finanční sektor v Evropě na pevnějších základech než před krizí. Úvěry do ekonomiky se stabilně zlepšují. Naše banky jsou silnější a lépe kapitalizované. Ale banky, pojišťovny a investiční podniky v Evropě čelí novým výzvám.

Do budoucna musíme zajistit regulační rámec, který vytváří správnou rovnováhu. Přestát těžké časy vyžaduje – silný a důvěryhodný obezřetnostní základ;

  • nařízení, které umožňuje financování reálné ekonomiky, a udržuje všechny prvky potřebné pro dobře fungující řetězce finančního sektoru;
  • rámec, který je otevřený novému ekonomickému, technologickému a společenskému vývoji, a podporuje restrukturalizaci odvětví, pokud je to nutné.

Vztah mezi eurozónou a EU jako celkem
EU je i nadále otevřeným vnitřním trhem pro všechny členské státy, mnohé sdílejí i jednotnou měnu. To se odráží v mém současném portfoliu. Jako viceprezident pro euro také koordinuji evropský semestr, který zahrnuje všechny členské státy.

Je samozřejmě důležité dokončení hospodářskou a měnovou unii, aby byla odolnější. Je také zřejmé, že jednotný trh finančních služeb by měl stavět na síle všech členských států – s jednotným kodexem v jeho jádru.

Vybudování pružného bankovního sektoru
Nedávné události poslaly otřesy přes globální finanční systém. To nám připomíná, že je důležité správně uplatňovat a prosazovat nový regulační rámec EU – vytvořit odolnější bankovní sektor k ochraně vkladatelů a daňových poplatníků.

Směrnicí k bankovní obnově a řešení a směrnicí o systému pojištění vkladů, už jsme skoro tam. Budeme tlačit, dokud nebudou všechny členské státy na druhém konci linky.

Musíme také dokončit některé z právních předpisů v oblasti úrovně 2 k uvést BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – směrnice pro obnovu a řešení bank) a jiná pravidla plně v platnost, a ujistit se v nadcházejících měsících, naše návrhy druhotných předpisů budou na sebe navazovat.

Bankovní unie
Je důležité zachovat moment k dokončení bankovní unie.

Vítám, že se ministři zavázali k vytvoření společného dokončení jednotného fondu pro řešení problémů. Technická práce na toto téma začne velmi brzy.

Náš návrh zavést evropský systém pojištění vkladů EDIS je chybějící třetí pilíř bankovní unie.

Je rovněž součástí mnohem širšího plánu prohloubit hospodářskou a měnovou unii.

Práce na EDIS je nyní velmi hodně v rukou zákonodárců. Chci jej posunout spolu s vámi dopředu v nadcházejících týdnech a měsících.

Evropský parlament je naším přirozeným partnerem a budeme sdílet váš názor, že nepotřebujeme k dokončení mezivládní dohodu..

EDIS bude muset jít paralelně s dalšími opatřeními ke snížení rizika v bankovním sektoru. Naše návrhy na TLAC, CRD (směrnice o kapitálových požadavcích) a CRR budou na stole před koncem roku.

Budeme pokračovat v ujišťování se, že normy z Basileje II jsou aplikovány způsobem, který pracuje pro Evropu. Musíme zajistit, aby evropské pozice v Basileji a dalšími mezinárodními fóry byly plně koordinovány.

Vaše zpráva z vlastního podnětu je vítaným příspěvkem k diskusi o činnosti těchto mezinárodních fórech.

Unie kapitálových trhů
Unie kapitálových trhů podporuje růst a investice. Jsem odhodlán pokračovat v důležité prácí lord Hilla vybudovat Unii kapitálových trhů. Budu v této oblasti úzce spolupracovat s místopředsedou Katainenem.

Možnost, že největší finanční centra v Evropě se mohou pohybovat mimo EU, dělá věc prohloubení kapitálových trzích v celé EU o to naléhavější.

Unie kapitálových trhů je projekt jednotného trhu pro všechny členské státy. Tím bude také EMU odolnější, protože integrované kapitálové trhy pomáhají lépe absorbovat nárazy.

Budeme přezkoumávat pokrok dosažený v Hospodářské a měnové unii (CMU) v příštím roce, abychom viděli, co je potřeba dodat k existujícím návrhům a opatřením a zvážit, co je ještě možné udělat.

Ale naším bezprostředním cílem bude dosažení dohody k existujícím návrhům.

Doufám, že můžeme dokončit práci k vytvoření režimu prospektu brzy, protože je jednodušší, aby byl rychlejší a levnější pro všechny společnosti, které chtějí zvýšit financování na veřejných trzích.

Těším se na spolupráci s vámi, aby se dosáhl pokrok v návrzích Komise na jednoduchou, transparentní a normalizovanou sekuritizaci. A poskytnout spotřebitelům větší výběr a lepší kvalitu v maloobchodu s finančními službami zůstane prioritou.

Nyní jsme zaneprázdněni analýzou reakcí na tyto konzultace na základě naší Zelené knihy. Máme v úmyslu předložit úvahy k tomu na podzim.

Zelené finance a technika financování jsou dvě oblasti, na které bych se rád podíval blíže, a podíváme se na způsoby, jak podporovat institucionální investory s přihlédnutím k aspektům udržitelnosti ve svých investičních politikách.

Snížení rizika a politika založená na důkazech
Plošně jsme se zavázali k prosazování tvorby politiky, která zajišťuje, že finanční služby jsou bezpečné a podporují růst.

Budeme pokračovat ve výzvě k důkazům ověřujícím, že naše legislativa funguje, jak bylo zamýšleno, a provést změny, kterými lze dosáhnout stejných obezřetnostních výsledků při větším růstu více příjemným způsobem.

Dokončíme reformy finančního sektoru, aby se vyřešily zbývající rizika v systému. Například nyní je větší potřeba zúčtování derivátů, které mají být provedeny prostřednictvím ústředních protistran – CCP – potřebujeme systém, kterým lze vyřešit, pokud se něco pokazí.

Závěrem lze říci, je to jen snímek některé z oblasti, které jsou podle mého názoru klíčem k tomuto portfoliu. Je to těžká agenda, pro kterou byl vytvořen výrazný impulz.