[quote]Kontroly České obchodní inspekce zaměřené na prodej ojetých motorových vozidel probíhaly po celý rok 2015. Frekvence kontrol byla nejvyšší v období od začátku července do konce září, kdy probíhala u prodejců těchto vozidel cílená kontrolní akce.[/quote]

V průběhu celkem 115 kontrol zjistili inspektoři ČOI porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy ve více než polovině z nich. Znalecké posudky byly vypracovány na 34 vozidel, u kterých vzniklo podezření, že informace uváděné o vozidle neodpovídají jeho skutečnému stavu.

Posouzením provedeným znalcem bylo ve 23 případech prokázáno, že údaje týkající se nabízeného vozu neodpovídají skutečnosti. Byly zaznamenány i případy, kdy měla vozidla tachometr stočený o více než 100 000 kilometrů.

„Z výsledků kontrol vyplývá, že při koupi ojetého vozidla nejsou spotřebitelé vždy pravdivě informováni o technickém stavu vozu a skutečnostech důležitých pro jejich rozhodnutí o koupi. Vzhledem k tomu, že většina zahájených správních řízení dosud nebyla ukončena, nelze předjímat ani výši jednotlivých pokut, které budou za prokázané správní delikty uloženy. Spotřebitelům však na základě zkušeností z kontrol doporučuji, aby si k výběru ojetého vozu přizvali znalce v oboru. Vyhnou se tak zklamání z nevýhodné koupě a také případným následným komplikacím, neboť někteří prodejci odmítají zákonem stanovenou odpovědnost za vady zakoupeného vozu,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

K výsledkům kontrol se vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek: „Z kontrol inspektorů ČOI opět vyplývá, že podvodníci stáčející tachometry jsou nepoučitelní a dělají to ve velkém měřítku. Budu trvat na tom, aby se stáčení tachometrů stalo trestným činem. Trestná by ale samozřejmě měla být i samotná nabídka takového jednání.“

V období roku 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z právních předpisů při nabídce a prodeji použitého zboží, konkrétně osobních motorových vozidel, provedeno celkem 115 kontrol.

Primárním cílem kontrol bylo ověřit, jakým způsobem jsou spotřebiteli při nabídce a prodeji použitých motorových vozidel poskytovány informace o jejich vlastnostech, zejména o počtu ujetých kilometrů, stavu vozu ve vztahu k jeho případnému poškození havárií, rozsáhlé opravě, způsobu provozování, atp.

baz

Z tabulkového přehledu vyplývá, že 65 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 56,5 % z celkového počtu kontrol.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo v průběhu kontrolní akce kvalifikováno ve 34 případech:

  • prodávající porušili zákaz používání nekalých, resp. klamavých obchodních praktik (§§ 4 a 5 odstavec 1), tím, že deklarovali u nabízených vozidel nepravdivé údaje, zejména že vozidlo nebylo havarované a o počtu předchozích majitelů – zjištěno v 39 případech .
  • formální náležitosti reklamace (§ 19, odst. 1 a 3) nedodrželi prodávající v 15 případech. V zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění nevyřídilo reklamaci 9 prodávajících, přijmout k reklamaci zakoupená vozidla odmítli spotřebitelům prodávající v 6 případech.
  • povinnost prodávajícího informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12), porušilo celkem 12 kontrolovaných subjektů. V některých případech nebyly ceny vozidel vůbec uvedeny.
  • řádné informace o rozsahu práv z vadného plnění (§ 13), neposkytlo spotřebiteli celkem 12 prodávajících. Zkrátili práva spotřebitele pouze na 6 měsíců, případně žádným způsobem neposkytli informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, včetně údajů o místě, kde lze reklamaci uplatnit.

Porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI byla zjištěna pouze v několika případech.
Znalecké posudky byly celkem vypracovány na 34 vozidel, u kterých vzniklo podezření, že informace uváděné o vozidle neodpovídají jeho skutečnému stavu. Posouzením provedeným znalcem bylo ve 23 případech zjištěno, že informace týkající se nabízeného vozidla neodpovídají jeho skutečnému stavu.

Příklady zjištění vyplývajících ze znaleckých posudků některých ojetých vozidel:

  • K nejzávažnějším zjištěním patří uvedení nepravdivého údaje o počtu najetých km u vozidla Volkswagen Passat Variant. Stav 193 500 km, odečtených z ukazatele na palubní desce ke dni kontroly, neodpovídal skutečnosti, neboť na základě znaleckého posudku a dostupných informačních záznamů je prokazatelné, že dne 10. 12. 2009 byl proveden servisní úkon při stavu 214 453 km a dne 19. 6. 2015 další servisní úkon při stavu 320 506 ujetých km. To znamená, že vůz měl najeto minimálně o 127 006 km více, než prodávající deklaroval při nabídce tohoto vozu.
  • Další vůz s vysokým rozdílem mezi počtem deklarovaných a skutečně ujetých kilometrů bylo vozidlo Škoda Octavia Kombi, u jehož nabídky byl uveden stav tachometru dle ukazatele na palubní desce 145 479 km. Ze znaleckého posudku však vyplynulo, že na tomto vozidle byl snížen počet ujetých kilometrů o 95 500 km v období mezi 03/2008 a 12/2009 a o dalších 13 000 km v období od 03/11 do 06/2013. To představuje celkové snížení počtu ujetých kilometrů o 108 500 km. Současně soudní znalec konstatoval, že byly u tohoto vozidla po přechozí havárii provedeny opravy všech vnějších dílů celé karoserie. Na tuto skutečnost však nebyl spotřebitel upozorněn.
  • U dalšího vozidla Volkswagen Touran byl v nabídkovém listu, umístěném za čelním sklem vozidla, i na ukazateli tachometru uveden stav 191 031 km. Soudní znalec však konstatoval, že prodávajícím deklarovaný počet kilometrů neodpovídá skutečnosti. Diagnostický přístroj připojený k datové sběrnici vozidla načetl ujetou skutečnou vzdálenost 296 130 km, což je o 105 099 km více, než uváděl prodávající.

Všechny výše uvedené případy a také další kontrolní zjištění jsou předmětem probíhajících řízení. V průběhu roku 2015 bylo pravomocně uloženo prodejcům ojetých vozidel 83 pokut v souhrnné výši 1 740 500 Kč, z větší části za správní delikty zjištěné ČOI v roce 2014. Vzhledem k časové náročnosti kontrol, zejména co se týče vypracování znaleckých posudků, budou sankce v dosud neukončených kontrolních případech uloženy v průběhu roku 2016.

Závěr
Kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena zejména na poskytování podstatných informací, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele o koupi ojeté motorové vozidlo. Za podstatné informace lze považovat zejména údaje o stáří vozidla, jeho stavu, počtu ujetých kilometrů a počtu předchozích majitelů. Celá kontrolní akce probíhala v několika fázích. Nejprve inspektoři monitorovali a vytipovali potenciálně podezřelá vozidla, mimo jiné také vozy nabízené prostřednictvím webových stránek, u nichž byl předpoklad, že prodávající mohou uvádět zájemce o koupi v omyl nepravdivými údaji nebo zamlčením pravdivých informací týkajících se vlastností, historie a původu vozidla. Následně byly ve vytipovaných provozovnách provedeny kontroly těch vozidel, u nichž vzniklo podezření, že u nich mohlo být manipulováno se stavem ujetých kilometrů, a dále vozidel deklarovaných jako nehavarovaná.

Při kontrolách inspektoři zjistili, že některá vozidla byla nabízena do komisního prodeje v zastoupení třetí osoby, čímž se prodávající snaží vyhnout jakékoli odpovědnosti za případné vady, což se týkalo zejména vozidel ze zahraničí. U těchto vozidel bylo rovněž prokázáno, že došlo k odstranění údajů z řídících jednotek a dalších datových komponentů vozidel, kde se tato data běžně automaticky ukládají. Tím bylo prakticky znemožněno dohledání skutečného počtu najetých km a servisní knížky, pokud byly v těchto případech k dispozici, nebyly průkazné.

Kontroly vybraných vozidel byly prováděny ve spolupráci se soudními znalci a výsledky jejich posudků potvrdily závažné a přetrvávající nedostatky při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Znalecké posudky prokázaly u některých vozidel snížení skutečně najetých kilometrů o mnoho desítek tisíc, u některých vozidel nebyly poskytnuty informace odpovídající jejich skutečnému stavu, např. o tom, že se jednalo o vozy havarované, nebo o vozy po rozsáhlých opravách karoserií. Uvedené informace a údaje odpovídají stavu k 31. 12 2015. Vzhledem k dosavadním závažným zjištěním zařadí Česká obchodní inspekce obdobnou akci do plánu kontrol i v roce 2016.

Zdroj: ČOI

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno