Zdroj: Archiv

[quote]Eurostat zveřejnil 16.11. 2016 tabulku celého souboru ukazatelů pro posuzování makroekonomické nerovnováhy (MIP-Macroeconomic Imbalance). Údaje pro sestavení MIP jsou založeny na Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (ESA 2010) a šestém ročníku bilance MMF plateb a investiční pozice vůči zahraničí (Manuál BPM6). Relevantní statistické údaje MIP vycházejí z dlouhých řad záznamů s ověřenou kvalitou členských států, Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti a Mezinárodního měnového fondu.[/quote]

Úplné údaje časové řady jsou pravidelně aktualizované pro MIP na vyhrazené části internetových stránek Eurostatu. Výsledková tabulka vyplývá z nařízení 6 balíčků pro správu ekonomických záležitostí, který Evropský parlament a Rada přijaly v listopadu 2011. Hodnotící zpráva z něho sestavená poskytuje statistickou podporu výročnímu mechanizmu včasného varování a vychází z ní zpráva vydaná Evropskou komisí 16.11. k počátku Evropského semestru 2017 pro státy eurozóny.

Varovný mechanizmus Evropského semestru identifikuje ty členské státy, u kterých jsou zapotřebí hloubkové analýzy na základě srovnávacího přehledu ukazatelů. Hodnotící zpráva spočívá na čtrnácti ukazatelích relevantních pro včasné odhalení stávající nebo nově vznikající makroekonomické nerovnováhy na úrovni členských států.

K ekonomickému výhledu EU předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 16.11. 2016 uvedl:

„Evropský semestr 2017, který dnes zahajujeme, má zásadní význam pro to, zda Evropa úspěšně zvládne hospodářský a sociální obrat. Věřím, že to dokážeme. Proto dnes Komise doporučuje pozitivní orientaci fiskální politiky na podporu hospodářského oživení a měnové politiky Evropské centrální banky, která by neměla tuto zátěž nést sama. Každý členský stát by měl sehrát svou roli: ty, které si to mohou dovolit, by měly více investovat, kdežto státy s menším fiskálním prostorem by měly pokračovat v reformách a fiskální konsolidaci podporující růst.“

Evropa zažívá křehké, ale poměrně odolné hospodářské oživení, které vede k relativně intenzivnímu růstu pracovních míst. Její HDP je nyní vyšší než před krizí. Nezaměstnanost klesá a investice opět stoupají. Přehnaná spokojenost však není na místě. Některé vlivy, které toto oživení doposud podporovaly, již slábnou. Důsledky krize, zejména sociální dopady, vysoká míra veřejného a soukromého zadlužení a podíl nesplácených úvěrů, jsou stále značné.

Komise proto vyzývá členské státy, aby znásobily své úsilí v souladu se zásadami „magického trojúhelníku“ tvořeného podporou investic, prováděním strukturálních reforem a zajištěním odpovědné fiskální politiky, a to se zaměřením na sociální spravedlnost a dosažení růstu, který bude více podporovat začlenění. Ve svém pracovním programu na rok 2017 Komise nedávno představila své priority pro opatření na úrovni EU, včetně posílení investičního plánu pro Evropu. Dnešní balíček obsahuje další zásady pro hospodářskou a sociální politiku členských států.

Protože byl současně zahájen Evropský semestr 2017 hodnocením ekonomické situace členských států eurozóny spolu s návrhy jejich rozpočtů na příští rok, (členské státy mimo eurozónu mají pozdější termín), uvádíme tabulku základních ukazatelů hodnocení makroekonomické vyváženosti za všechny členské státy EU v následující tabulce. Zabarvená políčka ukazují možné nevyváženosti z překročení prahových hodnot.

vystrizek1

Příloha: Stručná definice ukazatelů

Aktuální zůstatek účtu

Běžný účet poskytuje informace o transakcích země se zbytkem světa. Zahrnuje všechny transakce (kromě finančních položek) se zbožím, službami, prvotními důchody a průměrným příjmem, které se vyskytují mezi rezidenty a nerezidentskými jednotkami. Ukazatel MIP výsledkové tabulky je tři roky dozadu klouzavý průměr běžného účtu platební bilance vyjádřený jako % HDP.

Čistá investiční pozice vůči zahraničí

Mezinárodní investiční pozice (IIP) zobrazuje v daném okamžiku hodnoty a složení: i) finančních aktiv hospodářství rezidentů, jaké jsou nároky na nerezidenty a zlato držené jako rezervní aktiva, a ii) závazky hospodářství rezidentů vůči nerezidentům. Rozdíl mezi externími finančními aktivy a pasivy v ekonomice je čistá pozice IIP, která může být kladná nebo záporná. NIIP poskytuje souhrnný pohled na čisté finanční pozice navenek vůči zbytku světa. Srovnávací ukazatel MIP je vyjádřen jako % HDP.

Reálný efektivní kurz

Ukazatel si klade za cíl zhodnotit cenu dané země nebo nákladovou konkurenceschopnost ve vztahu k jejím hlavním konkurentům na mezinárodních trzích. Závisí na kurzových pohybech, ale také na relativních nákladech nebo vývoji cen v zemi a jejími obchodními partnery. MDC REER je deflována indexy spotřebitelských cen ve vztahu k panelu 42 zemí (dvojité exportní váhy se používají k výpočtu REERs).

(MDC scoreboard Annex: Brief definition of the indicators)

Aktuální zůstatek účtu

Běžný účet poskytuje informace o transakcích země se zbytkem světa. Zahrnuje všechny transakce (kromě těch finančních položek) se zbožím, službami, prvotní důchody a středním příjmem, které se vyskytují mezi rezidenty a nerezidentských jednotek. Indikátor tabulky MIP je tři roky dozadu klouzavý průměr běžného účtu platební bilance jako % HDP.

Čistá investiční pozice vůči zahraničí

Mezinárodní investiční pozice (IIP) je statistický výkaz, který zobrazuje okamžité hodnoty a složení: i) finančních aktiv rezidentů hospodářství, které jsou nároky na nerezidenty a zlata držené jako rezervní aktiva, a ii ) závazky hospodářství rezidentů vůči nerezidentům. Rozdíl mezi externími finančními aktivy a pasivy je čistá IIP ekonomiky, která může být kladná nebo záporná. NIIP poskytuje souhrnný pohled na čisté finanční pozice navenek vůči zbytku světa. Srovnávací ukazatel MIP je % HDP.

Reálný efektivní kurz

Ukazatel si klade za cíl zhodnotit cenu dané země nebo nákladové konkurenceschopnosti ve vztahu k jejích hlavních konkurentů na mezinárodních trzích. To závisí na kurzových pohybech, ale také na relativních nákladech nebo vývoji cen v zemi a jejích obchodních partnerů. MDC REER je deflován indexy spotřebitelských cen ve vztahu k panelu 42 zemí (dvojité exportní váhy se používají k výpočtu REERs, odrážející nejen konkurenci na domácích trzích jednotlivých soutěžících, ale i konkurence na exportních trzích jinde).

Podíl na světovém vývozu zachycuje hodnotu vývozu zboží a služeb v zemi ve srovnání s hodnotou celkového světového vývozu. V MIP je vyjádřen jako % změny v průběhu pěti let. Celková světová data o exportu vycházejí z dat Mezinárodního měnového fondu (MMF), přičemž zdrojem dat pro jednotlivé země je Eurostat.

Nominální jednotka indexu mzdových nákladů

Je definována jako poměr mzdových nákladů (poměr náhrad zaměstnancům k počtu zaměstnanců) k produktivitě práce (poměr HDP na celkové zaměstnanosti). Údaje o zaměstnancích a zaměstnanost jsou uváděny podle domácího konceptu používaného v národních účtech. Ukazatel v MIP tabulce je % změna v průběhu tří let.

Deflovaný cenový index domácností

Jedná se o poměr mezi HPI a deflátorem národních účtů i pro soukromé výdaje na konečnou spotřebu (domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD). Měří relativní inflaci domácností na trhu ve prospěch inflace ve výdajích na konečnou spotřebu domácností a NISD. Eurostat HPI zachycuje změny cen všech rezidenčních nemovitostí nakoupených domácností (byty, rodinné domy, řadové domy atd.), a to nové i stávající, nezávisle na jejich konečném použití a jejich předchozích majitelích. Indikátor MIP je % změna HPI za 1 rok.

Úvěrové toky soukromého sektoru

Představuje čistou výši závazků nefinančních podniků, domácností a neziskových institucí, které vznikly v průběhu roku. Bere se ohled na dluhové cenné papíry a úvěry. Údaje jsou vyjádřeny v% HDP a prezentovány konsolidovaně, tj. údaje neberou v úvahu transakce v rámci stejného sektoru.

Dluh soukromého sektoru

Je stavem závazků držených v odvětvích nefinančních podniků a domácností a NISD. Bere v úvahu dluhové cenné papíry a úvěry. Údaje jsou vyjádřeny jako % z HDP a prezentovány v konsolidované formě; neberou ohled na transakce v rámci stejného sektoru.

Hrubý dluh vládních institucí

Jde o celkový hrubý dluh v jeho jmenovité hodnotě nesplacený na konci roku, konsolidovaný uvnitř a mezi jednotlivými vládními institucemi. Objem vládního dluhu se rovná součtu závazků na konci roku ze všech jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí v kategoriích: oběživo a vklady, dluhové cenné papíry a úvěry. Indikátor MIP je vyjádřen jako % z HDP.

Celkové závazky finančního sektoru

Celkové závazky sektoru finančních institucí měří vývoj součtu všech závazků (který zahrnuje oběživo a depozita, dluhopisy, půjčky, svěřenecké a investiční fondy, akcie, pojištění, penze a standardizované záruky, finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie a další splatné účty v sektoru finančních institucí. Data jsou vyjádřena jako % změna za rok a představuje j čistou výši závazků.

Míra nezaměstnanosti

Je počtem nezaměstnaných osob jako % pracovní síly (z celkového počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob) na základě definice Mezinárodního úřadu práce (ILO). Nezaměstnanými se rozumí osoby ve věku 15 až 74 let, které podle definice splňují všechny tři následující podmínky: jsou bez práce během referenčního týdne; mohou začít pracovat během příštích dvou týdnů a aktivně hledají práci v uplynulých čtyřech týdnech nebo již našly zaměstnání a začnou pracovat během příštích tří měsíců. Ukazatelem MIP je klouzavý průměr za 3 roky dozadu.

Míra ekonomické aktivity

Je podílem ekonomicky aktivního obyvatelstva (pracovní síly) ve věku 15 až 64 let na celkové populaci stejného věku, vychází z definic ILO. Indikátorem MIP je průměrná % změna za tři roky.

Dlouhodobá nezaměstnanost

Je to počet nezaměstnaných po 12 měsíců nebo déle jako % pracovní síly vycházející z definic ILO. Indikátorem MIP je změna % za tři roky.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí

Je počet nezaměstnaných osob ve věku 15 a 24 jako % pracovní síly stejného stáří, založené na definicích MOP. Indikátorem MIP je % změna za tři roky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno