[quote]Evropská unie v předvečer dvoudenní bruselské konference o Afghanistánu dne 4. a 5. října 2016 zveřejnila zprávu o dosavadním vývoji partnerství EU – Afghanistán. Laický čtenář se může divit, jak málo se toho za celou dobu 15ti leté spolupráce povedlo za tolik peněz udělat, i když je zřejmý pokrok. Evropa pociťuje důsledky relativně malého pokroku v toho v umístění afgánských nelegálních imigrantů současné imigrantské tsunami na druhém místě, i když je v zemi vláda, která chce spolupracovat.[/quote]

Pozornosti čtenáře by ale také nemělo uniknout, jak se ve smlouvě o pomoci státoprávního postavení státu i pomoci prostřednictvím svěřeneckých fondů a pomoci přes různé organizace posiluje přímá  pomoc státním orgánům jako součást kontroly efektivnosti všech podpůrných opatření EU.

Od roku 2002 Evropská unie poskytla Afghánistánu  3,66 miliard € na rozvojovou a humanitární pomoc; EU je proto čtvrtým největším dárcem na podporu afghánského lidu. Je také největším příjemcem rozvojové pomoci EU; spolu se svými členskými státy přispívá Evropská unie ročně na rozvojovou pomoc do Afghánistánu více než 1 miliardu €.

Spolupořádání bruselské konference o Afghánistánu 4. – 5. října 2016 je důkazem pokračujícího pevného závazku Unie k těsnému a dlouhodobému partnerství.

Afghánistán se rozvíjí: fakta a čísla

Současný Afghánistán je v mnohem lepším stavu z hlediska společenského rozvoje, než tomu bylo na počátku vzájemných vztahů EU-Afghánistán v roce 2001. Evropská unie má smlouvu o dlouhodobém partnerství s Afghánistánem od roku 2002.

Za tu dobu se:

  • přístup k primární zdravotní péči zvýšil z 9 % populace na více než 57 % populace;
  • průměrná délka života prodloužila ze 44 let na 60 let;
  • školní zápisy od roku 2001 zvýšily 10krát, do škol je zapsáno více než 8 milionů dětí, z toho je podíl děvčat 39 %,
  • úmrtnost matek po porodu klesla asi o 80 %; z 1,600 na 396 úmrtí na 100.000 porodů;
  • ženy získaly 27 % křesel v parlamentu;
  • systém řízení veřejných financí země je považován za silnější, než u ostatních nestabilních států a mnoha zemí s nízkými příjmy;
  • HDP na obyvatele dosáhl růst ze 120 $ v roce 2001 na 624 $; podle Světové banky představují běžné příjmy 10,2 % HDP oproti 3,3 % v roce 2001. Mnoho výzev však přesto zůstává. Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) poklesl růst HDP z průměrných 10 % v období 2002-2012 na 1,3 % v roce 2014. V roce 2015 mírně vzrostl na 1,5 %. Závislost na podporách nebyla podstatně snížena. Vláda má vlastní příjmy státu kolem 2 miliard $ ročně (10 % HDP), zatímco mezinárodní finanční prostředky pro bezpečnostní sektor zůstávají na 5 miliardách $ ročně a rozvojová pomoc na zhruba 4 miliardách $ ročně. V roce 2015 byli Afghánci druhou největší skupinou migrantů přicházejících do Evropy (267 000 nelegálních vstupů), chudoba a nezaměstnanost také v nedávné době vzrostly, přičemž více než 39 % populace dnes žije v chudobě a míra nezaměstnanosti je 39 %.

Vývoj rozvojové agendy Evropské unie se řídí zásadami účinnosti pomoci. Úzká koordinace rozvojové pomoci a zlepšování vnitrostátních kapacit s cílem poskytovat veřejné služby jsou jasné priority.

Evropská unie podporuje reformní program afghánské vlády, jak je uvedeno v rámci národního míru a rozvoje Afghánistánu (ANDPF), a v této souvislosti připravila kontrakt za 200 milionů € jako rozpočtovou podporu vytváření státoprávního systému (přímá rozpočtová podpora má být podepsána během bruselské konference).

Celkově lze říci, že Evropská unie poskytne až 300 milionů € finančních prostředků na rozvojovou pomoc ročně do roku 2020, tedy nad rámec rozvojové pomoci 200 milionů EUR ročně, která byla dohodnuta  na konferenci v Tokiu v roce 2012. To zahrnuje i pomoc při reakci na migrační krizi a humanitární pomoc.

Partnerství Evropské unie s Afghánistánem zahrnuje dialog zaměřený na výsledky v oblasti lidských práv, zejména práv žen a dětí, jakož i dialog o migraci. V úzké spolupráci s mezinárodními partnery Afghánistánu se Evropská unie angažuje spolu s afghánskou vládou v boji proti korupci, zlepšení dohledu, umožňujícího ekonomický růst, snížení chudoby a posilování demokratických institucí.

Vzájemná odpovědnost je prosazuje v úsilí vlády provést reformy a pro mezinárodní společenství je to klíčový požadavek, aby byla zachována úroveň podpory. Její zásady jsou sledovány pomocí soběstačnosti prostřednictvím vzájemného rámce odpovědnosti, který bude aktualizován na konferenci v Bruselu.

V říjnu 2014 předložila Evropská komise svůj orientační indikativní program pro Afghánistán (MIP 2014 – 2020), navrhující nové prostředky na rozvoj ve výši 1,4 miliard € na období 2014-2020, tj. jak bylo uvedeno výše, 200 milionů €.

Evropská unie se zaměřuje na rozvoj zemědělství a venkova, které jsou životně důležité pro zaměstnanost a růst, zdraví, bezpečnost pro občany, přes profesionalizaci práce civilní policie a uplatňování zásad právního státu a státní zodpovědnosti za demokratizaci.

Klíčovým problémem je vyrovnávání práv mužů a žen: 53 % programů EU má rovnost žen a mužů jako významný cíl.

Tabulka 1: EU pomoc Afghanistanu 2002 – 2015 (miliony €)[1]

Rok Závazky Vyplácení
2002 247.59 151.04
2003 285.55 213.90
2004 247.55 171.19
2005 224.48 206.11
2006 200.53 175.98
2007 195.90 224.59
2008 214.49 213.27
2009 269.83 285.65
2010 254.61 215.20
2011 347.00 261.41
2012 283.61 199.63
2013 316.86 188.41
2014 297.90 270.50
2015 275 173
Celkem 3 660.90 2 949

Zemědělství a rozvoj venkova

Zemědělství a rozvoj venkova jsou zdrojem příjmu pro více než polovinu obyvatel Afghánistánu, ale vytvářejí pouze jednu čtvrtinu HDP. Výsledkem je nedostatek potravin, nezaměstnanost, nestabilní sociálně-ekonomické prostředí, a velká nezákonná ekonomika.

Podpora Evropské unie pro zemědělství a rozvoj venkova je v souladu s afghánskými národními strategiemi, jejichž hlavním cílem je zlepšit potravinovou bezpečnost, podporovat udržitelné zemědělství a správu přírodních zdrojů, snížit závislost venkovských domácností na pěstování máku a posílit služby spojené se zemědělstvím a rozvojem venkova.

Od roku 2001 Evropská unie investovala 321 milionů € do rozvoje zemědělství a 224 milionů € do rozvoje venkova (voda a řízení přírodních zdrojů, zdraví zvířat, semena, zahradnictví a rozvoj venkovských komunit).

Zdraví a výživa

Navzdory značnému zlepšení od roku 2001 zůstávají ukazatele zdraví Afghánistánu v dolní části mezinárodních srovnávacích tabulek. Průměrná délka života je nízká a úmrtnost dětí, které se nedožily 5 let spolu s mateřskou úmrtností, jsou velmi vysoké. Extrémně vysoká je převládající chronická podvýživa, špatná hygiena, nemoci z nedostatku stopových prvků a další choroby, malárie a tuberkulóza, působí na stav  duševního zdraví.

Evropská unie je jedním z hlavních dárců pro zdravotnictví v Afghánistánu a podporuje poskytování celostátních zdravotnických služeb (421 milionů € v období 2001-2015). Podpora Evropské unie se zaměřuje na zdravotní péči pro velmi chudé, ženy a dětí, jakož i zranitelné menšiny. Podporu dostávají rovněž jinak zdravotně postižení spolu s péči o duševní zdraví, zlepšení výživy a posílení kapacity ministerstva zdravotnictví.

Podpora EU reformám policie a právnímu státu

Podpora ze strany Evropské unie na  policejní síly činí od roku 2002 více než 510 milionů € a podporuje rozvoj afghánské státní policie, která je profesionální a poskytuje základní služby pro zlepšení důvěry veřejnosti, její bezpečnosti a zabezpečení.

Podpůrná opatření přispívají k posílení fiskální a politické udržitelnosti policie (reformy veřejných financí, boj proti korupci, reformy postavení ministrů a odpovědnosti), jakož i posun směrem k civilně orientovanému policejnímu modelu. Zvláštní pozornost je věnována ženám v policii, vnitřnímu a vnějšímu dohledu a systémům pro podávání stížností a transparentnosti.

Evropská unie také pomáhá Afghánistánu při vytváření pravidel fungování právního systému, včetně revize trestního zákoníku a komplexní reformy bezpečnostního sektoru spravedlnosti. Další podpora zahrnuje financování právních informačních center, využití počítačů pro řízení, školení státních zástupců a soudců, zvyšování právního povědomí, krajským reformám soudnictví a poskytování infrastruktury a vybavení.

Demokracie a odpovědnost

Evropská unie přispívá k posílení demokratických institucí a mechanismů, které mají zásadní význam pro zajištění podpory veřejnosti pro budování státu v Afghánistánu:

  • Volební pomoc: Evropská unie poskytuje pomoc při volbách a podporuje volební reformy, transparentnost a důvěryhodnost. Pomoc EU přispěla k posílení kapacit volebních orgánů včetně všech voleb od roku 2001.
  • Budování kapacit pro výsledky (CBR): Evropská unie podporuje reformu veřejné správy a zlepšení kapacity a výkonu vybraných ministerstev.
  • sub-státní řízení: Evropská unie podporuje aktivity vedoucí ke zlepšení hospodaření s půdou a kapacity výběru daní pro obce, jakož i pro lepší poskytování služeb a odpovědnosti na provinční úrovni.

Smlouva o budování státu

Smlouva má zajistit zvýšení pomoci účinnosti a vlastnictví Afghánistánu.

Evropská unie si klade za cíl poskytovat svou pomoc účinným a pružným způsobem s využitím systémů jednotlivých zemí. Na konferenci v Bruselu o Afghánistánu bude EU podepisovat závazek poskytnout 200 milionů EUR na smlouvu k státotvornému uspořádání s vládou a bude tedy poskytovat přímou rozpočtovou podporu, navíc k vysokému podílu pomoci poskytované „rozpočtu“ přes svěřenecké fondy.

Státoprávní smlouva si klade za cíl zvýšit vlastní posouzení zdroje pro rozvoj priorit, jako je dosáhnout hospodářského růstu a snižování chudoby. Státoprávní smlouva bude podporovat efektivnější řízení rozpočtu a boj proti korupci. Vyplacené částky budou podmíněny referenční úrovní ve čtyřech oblastech (veřejná politika, makroekonomický rámec, řízení veřejných financí, a transparentnost a dohled).

Humanitární pomoc

Od roku 1994 Evropská komise – Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO) poskytla humanitární pomoc těm nejvíce postiženým konflikty v Afghánistánu. GŘ ECHO financuje projekty v celkové hodnotě 720 milionů €, které nabízejí pohotovostní zdravotní služby, přístřeší, vodu a hygienu, potravinovou pomoc, ochranu a vzdělávání nejzranitelnějším, v nichž je mnoho dětí.

Desetiletí konfliktu vedlo k velkoplošnému posunutí uvnitř země a do Íránu a Pákistánu. V současné době existuje 1,2 milionu vysídlených osob uvnitř Afghánistánu a 2,5 milionu registrovaných a cca 2 až 3 miliony „nedokumentovaných“ uprchlíků v Íránu a Pákistánu.

Je tedy v současné době přemístěno více než 6 milionů Afghánců. Očekává se, že více než 400.000 uvnitř vysídlených osob zasažených konfliktem bude závislých na humanitární pomoci do konce roku 2016.

Lidská práva a podpora občanské společnosti

Pravidelný dialog mezi EU a Afghánistánem na vysoké úrovni o lidských právech byl zahájen v roce 2015 a zaměřuje se na klíčové reformy s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv. Evropská unie a její členské státy spolupracovaly s vládou, parlamentem, občanskou společností a mezinárodním společenstvím v otázkách, jako jsou práva žen a dětí, občanské společnosti a ochránci lidských práv, mučení a zneužívání, svoboda projevu, náboženství nebo přesvědčení, trest smrti a přístup ke spravedlnosti.

Od roku 2003 EU poskytla 578 milionů € v podobě grantů nestátním subjektům působícím v Afghánistánu včetně poskytování základních služeb obyvatelstvu. Podpora pro organizace občanské společnosti má rovněž za cíl posílit místní kapacitu občanské společnosti vykonávat svůj dohled a její protikorupční roli a silnější hlas žen v politických procesech.

Lidská práva se zvláštním důrazem na práva žen a účast žen ve společnosti a v mírovém procesu zůstávají klíčové aspekty EU zapojování do občanských společností. V období let 2015-2016, Evropská unie podpořila 21 individuálních případů ochránců lidských práv. Výbor obhájců lidských práv vznikl spolu se systémem kontaktních míst jako součást místní strategie pro obránce lidských práv.

Migrace

Evropská unie a Afghánistán jsou zapojeny do konstruktivního dialogu o migraci, jehož cílem je vybudování dlouhodobého partnerství v této oblasti v duchu solidarity. EU poskytuje mezinárodní ochranu mnoha Afgháncům, kteří byli nuceni uprchnout ze země, zatímco také úzce spolupracuje s afghánskou vládou na rozvoji spolupráce v oblasti návratu a zpětném přebírání nelegálních migrantů.

Existuje mnoho projektů financovaných nebo v přípravě ze strany EU v Afghánistánu, které přispívají k řešení základních příčin migrace z Afghánistánu, nebo ke zlepšení jejího řízení, a tím přispění k celkovému rozvoji země.

Obchod, hospodářská a regionální spolupráce

Jako jiné nejméně rozvinuté země (LDC) těží Afghánistán z dostupného nejpříznivějšího režimu v rámci systému všeobecných celních preferencí EU (GSP), a sice u všeho kromě zbraní (EBA). EBA poskytuje 48 nejméně rozvinutým zemím – včetně Afghánistánu – bezcelní, kvótami neomezený přístup do EU pro vývoz všech produktů s výjimkou zbraní a střeliva.

Evropská unie důrazně podporuje regionální spolupráci a hospodářskou integraci jako klíčové prvky trvale udržitelného začleňování do ekonomického rozvoje, provázaného se zajištěnou stabilitou. Od roku 2004 činí podpora regionální spolupráce EU více než 88 milionů €.

Klíčové oblasti intervence zahrnují správu hranic, budování kapacit pro regionální spolupráci a železnice, jakož i posilování kapacit institucí, které jsou v souvislosti s obchodem. Evropská unie dále podporuje regionální program UNODC v oblasti potírání narkotik.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno