[quote]Z hlavního projevu místopředsedy Komise Dombrovskise na Bruselském ekonomickém fóru k EMU: restartování konvergenci a posílení odolnosti.[/quote]

V Bruselu dne 9. 06. 2016:

Vážení účastníci fóra, dámy a pánové,

Je dobré vidět, tak široké a prominentní publikum. Vaše znalosti a postřehyé vždy tvoří z Bruselského ekonomického fóra fascinující událost.

S ohledem na projev prezidenta ECB Maria Draghiho nastíním práci Evropské komise, aby se EU a eurozóna dostala na cestu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.

Měnová politika je nastavena nezávisle na sobě, ale ne v izolaci od ostatních politik. Jdou ruku v ruce. Naše část práce je jasná: jak evropská ekonomika roste pomalu, ale jistě, získává sílu, musíme posílit oživení. K tomuto účelu máme tři bezprostřední priority: znovu zahájení investic, pokračující strukturální reformy a zodpovědné fiskální politiky.

Ale dnešní diskuse se zaměří nejen na bezprostřední makroekonomické výzvy, ale také na další cestu: jak děláme hospodářskou a měnovou unii odolnější vůči budoucím šokům; a jak jsme  znovu zahájili  proces konvergence v eurozóně a EU jako celku.

*               *             *

Politický kontext pro to není snadné.

V minulosti  myšlenka další měnové integrace vždy získala sílu, když nás ekonomické problémy nutily přehodnotit podnikání po staru „jako obvykle“. Nyní  je úkolem  držet krok s prací na dokončení měnové unie, i když je právě teď menší okamžitý tlak trhu. Takže musíme poskytnout hybnost sami.

Během posledních let jsme dokázali, že Evropa může být rozhodná, když je naléhavě nutná akce. Mnoho bylo uděláno pro zaplnění mezery v rámci evropské měnové s hospodářské unie (EMU), aby byla odolnější. V reakci na krizi, jsme zavedli řadu opatření:

  • Evropský semestr, modernizovaný rámec správy lépe koordinující fiskální a makroekonomické politiky mezi členskými státy;[gap height=“10″]
  • s postupem po detekci makroekonomické nerovnováhy procedury pro detekci a následně její brzké nápravě;[gap height=“10″]
  • sofistikovanější fiskální pravidla, šesti balíček, dvousložkové předpisy a fiskální smlouva;[gap height=“10″]
  • finanční zpětný chodu – Evropský mechanismus stability, poskytující podporu členským státům v obtížích, při nezbytných politických podmínkách;[gap height=“10″]
  • nakonec jsme vytvořili bankovní unii k oslabení smyčky bankovní suverenity a zajištění finanční stability. Zavedli jsme záruky jako základní princip řešení problémů bank k ujištění, že daňoví poplatníci nejsou v první linii plátců  za chyby bankovního sektoru.

Tyto snahy byly rovněž podpořeny měnovou politikou Evropské centrální banky. Mario Draghi výrokem „učinit cokoliv“ pomohl uklidnit během krize eurozóny finanční trhy. To se týkalo konečných peněžních transakcí a mezitím Evropský soudní dvůr potvrdil, že jsou v rámci mandátu ECB.  ECB rovněž pomáhá ekonomickému zotavení  akomodativní měnovou politikou, v neposlední řadě s kvantitativním uvolňováním. Dnes je EMU  již mnohem odolnější, než tomu bylo před několika lety. My jsme to už viděli během poslední řecké krize. Ta zůstala jako jen řecká krize – sama o sobě dost závažná, – ale jen s velmi málo vlivy z přelévání do jiných zemí eurozóny a stabilita eurozóny jako celku nebyla zpochybněna.

Takže jsme udělali potřebné krizové řízení. Ale práce není dokončena. Musíme se posunout dále k dokončení hospodářské a měnové unie.

*               *             *

V roce 1989, když Jacques Delors nastínil svou vizi hospodářské a měnové unie, byl velmi jasný: „Měnová unie bez dostatečného stupně konvergence hospodářských politik je jen nepravděpodobně trvanlivá a mohla by ve skutečnosti být škodlivá pro evropské Společenství.‘ To platí stejně jako dříve. Otázkou je, jak znovu nastartovat, aby konvergence byla politicky řízena a poskytla konkrétní podporu.

K tomu zpráva  pěti předsedů poskytuje dobré vodítko. V delším časovém horizontu může dokončení EMU vyžadovat nové nástroje a instituce. Ale první otázka před novými revolučními kroky je  ukázat, že to, co jsme již dohodli, funguje.

Prohlubováním činností – jak zpráva  pěti předsedů popisuje první etapu – se rozumí fungování  při úplném provádění rozhodnutí. Postupovat dále v rámci stávajícího legislativního rámce a v případě potřeby zefektivnit jeho aplikaci lze jen konzistentním prováděním již přijatých rozhodnutí, prokázáním nezbytné důvěryhodnosti postupu k druhé etapě..

Komise uvedla, jak to udělat, v návrzích předložených na stůl loni na podzim.

K posílení správy ekonomických věcí jsme vylepšili evropský semestr. Nyní vydáváme méně, ale lépe zacílených doporučení pro jednotlivé země. Doporučení eurozóny jsou vydána před těmi národními, aby je vlády mohly vzít v úvahu při navrhování svých národních reformních programů. Věnujeme více pozornosti celkové fiskální politice v eurozóně. A posílili jsme sociální rozměr evropského semestru. Spustili jsme systematičtější srovnávání strukturální politiky. V podstatě to znamená přechod ke společnému chápání toho, co by jako politicky žádoucí mělo být stanoveno v klíčových oblastech politiky. Tyto ukazatele  pak slouží jako základ doporučení. Všechna tato práce se provádí v užší spolupráci s vnitrostátními orgány a sociálními partnery, než tomu bylo v minulosti.

Poskytujeme z evropské úrovně také více konkrétní podpory reformám. S makroekonomickou podmíněnosti se  fondy EU nyní více zaměřují na strukturální reformy. Komise také zřídila službu na podporu strukturálních reforem poskytující na žádost členských států technickou pomoc

Zřídili jsme poradní evropskou fiskální radu a doporučili jsme národní rady pro konkurenceschopnost, s cílem podpořit lepší společné pochopení toho, co pohání konkurenceschopnost a produktivitu, a jak tím mohou být posíleny ekonomiky v celé eurozóně.

K vnější pozici eura jsme předložili legislativní návrh vypracovat plán na to, aby členské státy eurozóny hovořily it jedním hlasem, a to zejména v MMF.

Práce na unii kapitálových trhů probíhá také dobře a tak podniky EU mohou získat přístup k více různých zdrojů financování a snížit svou závislost na jediném bankovním financování.

Komise stanovila, co je potřeba k dokončení bankovní unie na základě důkladného provádění obou pilířů a již je k dispozici – bankovní dohled a rozlišení, a souhlas se společným zpětným chodem. Máme návrh evropského systému pojištění vkladů, chybějícího pilíře bankovní unie.

Komise předloží nezbytné návrhy na další snížení rizik ve finančním sektoru. Dovolte mi zopakovat znovu důrazně, že snížení rizika a sdílení rizika jdou ruku v ruce.

Evropská komise pozorně sleduje a usnadňuje diskuse v Evropském parlamentu a Radě, týkající se našich návrhů pro 1. stupeň ze zprávy  pěti předsedů. A doufáme, že k dosažení skutečného pokroku dojde již v nejbližší budoucnosti.

Jako další krok je důležité, aby ECOFIN v červnu dohodl plán na dokončení unie bankovních trhů.

*               *             *

Práce na 1. stupni pokračuje, začala tedy souběžně příprava na 2. stupeň. Je široký zájem o prohloubení EMU: veřejné akce, konzultace po celé Evropě i nadále zvyšují povědomí a vyjasňují  otázky k tomu, jakým směrem se ubírat.

Aby byly zhodnoceny tyto rozsáhlé konzultací, bude možná ustavena  později v tomto roce skupina odborníků. Jejich práce se promítnou do Bílé knihy Evropské komise, která má být  předložena na jaře 2017.

Dosáhli jsme konsensu k návrhům, které jsou jak ambiciózní, tak realistický.

Dva problémy se zdají pro mne v tomto okamžiku zdají nejvíce relevantní:

Za prvé, jak restartovat konvergenční proces v eurozóně.

V případě, že konvergenční kritéria mají být závaznější, jaká kritéria jsou nejdůležitější a nejvíce realistická kritéria? V jakých oblastech politiky? Zpráva pěti předsedů zmiňuje některé z nich – trhy práce, konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí a orgány veřejné správy, také některé aspekty daňové politiky.

Důraz by měl jasně být na konkrétních politických nástrojích, a to na základě makroekonomických výstupů; v první řadě k  nedostatkům politiky, které je třeba řešit.

Za druhé, mohou existovat mimořádné okolnosti – velké asymetrické šoky, i když národní orgány dodržovaly pravidla. Zpráva pěti předsedů navrhuje, že „by mělo být posíleno veřejné sdílení rizika prostřednictvím mechanismu fiskální stabilizace pro eurozónu jako celek“.

Evropský fond pro strategické investice je zkušenost, ze které můžeme čerpat.

Tam by mohl být finanční mechanismus poskytování úvěrů za příznivých podmínek pro podporu dalších investic v zemích, které čelí ekonomickým šokům.

To by byl způsob, jak zajistit smysluplnou podporu ekonomiky některého členského státu za splnění podmínek, uvedených ve zprávě. Neměla by vest k trvalým transferům mezi zeměmi, ani oslabit pobídky pro zdravou fiskální politiku na národní úrovni. Nicméně bychom také měli vzít v úvahu takové podpory při posuzování shody členských států s fiskálními pravidly.

Jsem si jist, že budou diskutovány různé možnosti pro funkci stabilizace na dnešním fóru.

*               *             *

Práce na prohlubování EMU pokračuje. Ale to by nemělo vést k vytváření nových bariér v rámci EU – mezi jednotlivými zeměmi uvnitř i vně eurozóny.

Měli bychom být otevření a transparentní vůči všem členským státům EU. Musíme zachovávat celistvost společného trhu a soudržnost EU jako celku.

V této práci potřebujeme jak  disciplínu, tak rozhodnost. Disciplína podpoří naší ambiciózní agendu strukturální reformy a plné uplatnění již přijatých rozhodnutí.Rozhodnost a otevřenost překlene různé pohledy na to, jak zaplnit zbývající mezery v architektuře EMU.

Pouze zajištěním důvěryhodnosti a efektivnosti současného rámce můžeme vytvořit  koncensus potřebný k dokončení EMU.

Vystoupení během dnešní diskuse a představy o tom, jak se to může udělat, bude vysoce ceněno.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno