Zdroj: Archiv

[quote]V článku jsou uvedeny jen minimálně krácené závěry summitu EU- Turecko. Potvrzují výtečnou práci Komise na podkladových materiálech, které byly až na drobné doplňky přijaty. Plný text harmonogramu migračních opatření pro letošní rok – a pokud se splní záměry – všeobecně – jsou v LogisticNews3/2016.[/quote]

Opatření výrazně posiluje principy klasické demokracie v Turecku, usnadňuje málokdy vyřčený cíl některých států výběrem kvalitních ekonomických migrantů snáze překonat demografické stárnutí a z něho plynoucí akutní nedostatek pracovních sil jako podmínka nepřemístění průmyslu jinam.

I. MIGRACE

1. Evropská rada potvrzuje svou komplexní strategii pro řešení migrační krize. Některé prvky naší společné evropské reakce jsou dnes uplatněny a přinášejí výsledky. Pilná práce na dalších prvcích pokračuje, takže mohou být realizovány co nejdříve. Přednost bude mít i nadále znovu získání kontroly našich vnějších hranic.

2. Po rozhodnutí hlav států nebo vlád ze dne 7. března a v rámci společného akčního plánu s Tureckem a jeho rozšíření, Evropská rada vyzývá k:

  • více práce na hotspotech; značný pokrok byl dosažen vytvářením plně funkčních všech hotspotů a zvyšováním přijímací kapacity; toto úsilí by mělo pokračovat s plnou pomoci EU, včetně podpory pro řecké azylové struktury;
  • použít všech prostředků na podporu schopnosti Řecka navracet nelegální přistěhovalce do Turecka v rámci řecko-tureckého readmisního protokolu a dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem od 1. června 2016.
  • Členské státy vyhlašují svou ochotu poskytnout Řecku v krátké době nezbytné prostředky, včetně pohraniční stráže, azylových odborníků a tlumočníků. Evropská rada žádá Komisi, aby koordinovala veškerou potřebnou podporu pro Řecko, plné provádění prohlášení EU-Turecka, a vypracování operačního plánu. Komise bude koordinovat a organizovat společně s členskými státy a agenturami nezbytné podpůrné struktury a účinně je realizovat. Bude pravidelně podávat Radě zprávu o jeho provádění;
  • Řecku se poskytne naléhavá podpora k vypořádání se s humanitární situací. Rychlé přijetí nařízení o nouzové podpoře je v tomto směru důležitým krokem. Návrh doplňkového rozpočtu předloženého Komisí by měl být bez prodlení přijat. Členské státy se vyzývají, aby okamžité poskytly dodatečné příspěvky v rámci mechanismu civilní ochrany a bilaterální humanitární pomoci;
  • zrychlení přemístění z Řecka, které zahrnuje provádění nezbytných bezpečnostních kontrol; jak ukazuje zpráva Komise ze dne 16. března, počet žádostí je teď větší než počet nabídek míst, členské státy by měly v souladu se stávajícími závazky urychleně nabídnout více míst.

3. Evropská rada bere na vědomí sdělení Komise „Příští operativní kroky EU a Turecka v oblasti migrace“ zejména pokud jde o to, jak může být žádost o azyl u přistěhovaleckého přejezdu z Turecka do Řecka prohlášena za nepřípustnou na základě „první země azylu“ nebo „bezpečné třetí země“, v souladu s evropským a mezinárodním právem.

4. Evropská rada znovu zdůrazňuje, že prohlášení EU-Turecko nezavádí žádné nové závazky týkající se členských států, aby vznikaly obavy před přemístěním a přesídlením.

5. EU znovu potvrzuje očekávání, že Turecko bude dodržovat nejvyšší standardy, pokud jde o demokracii, právní stát, dodržování základních svobod včetně svobody projevu.

6. Evropská rada znovu potvrzuje svou podporu Jordánska a Libanonu. Vyzývá k příslibům rychlého vyplácení a dokončení kompaktů EU, aby se zvýšila podpora pro uprchlíky a hostitelské komunity v obou zemích.

7. Evropská rada vyzývá k posílení spolupráce se zeměmi západního Balkánu při řešení migrační krize a přispívání k dosažení cílů Evropské rady.

8. V návaznosti na své závěry z února 2016 Evropská rada vyzývá Evropskou investiční banku, aby předložila na svém červnovém zasedání konkrétní iniciativu zaměřenou na rychlou mobilizaci dodatečného financování na podporu udržitelného růstu, životně důležité infrastruktury a sociální soudržnosti v jižním sousedství a zemích západního Balkánu.

9. Evropská rada je velmi ostražitá, pokud jde o případné nové trasy pro nelegální migranty a vyzývá k přijetí jakýchkoli opatření, která mohou být v tomto ohledu nezbytná. V této souvislosti zůstává klíčem boj proti pašerákům všude a všemi vhodnými prostředky. Evropská unie je připravena podpořit vládu národní dohody jako jedinou legitimní vládu Libye, včetně, na její žádost obnovit stabilitu, boj proti terorismu a řídit migraci v centrálním Středomoří.

10. Evropská rada znovu potvrzuje své předchozí závěry k různým prvkům komplexní strategie a je potěšena pokrokem k návrhu evropské pohraniční a pobřežní stráže, který by měl být přijat co nejdříve. Rovněž pokročily práce k budoucí architektuře migrační politiky EU, včetně dublinského nařízení.

II. PRACOVNÍ MÍSTA, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST

11. Pro řízení diskusí na jednání Rady k evropskému semestru 2016 potvrdila Evropská rada jako politickou prioritu oblasti z roční analýzy růstu: znovu zahájení investic, provádění strukturálních reforem k modernizaci naších ekonomik a vedení odpovědné fiskální politiky. Členské státy budou odrážet tyto priority ve svých nadcházejících národních programech reforem a programech stability či konvergence. Taková politika přispěje k uvedení současného oživení na více udržitelný základ a k podpoře růstu a zaměstnanosti. Evropská rada bere na vědomí konzultace Komise o sociálních otázkách a zdůrazňuje význam dobře fungujících trhů práce a systémů sociální péče.

12. Na svém červnovém zasedání bude Evropská rada projednávat pokrok dosažený v práci na dokončení hospodářské a měnové unie. Bude také přijímat program pro realizaci všech aspektů jednotného trhu, včetně příspěvků od Evropské komise, digitálního jednotného trhu a strategie kapitálových trhů Unie, s ohledem na využití plně nevyužitého potenciálu růstu a produktivity.

13. S ohledem na složitou situaci evropského ocelářského odvětví, v kontextu nadměrné kapacity na globální úrovni, Evropská rada vyzývá Radu, aby urychleně posoudila sdělení Komise s cílem přijmout přísná opatření v reakci na tuto výzvu.

14. Evropská rada bere na vědomí situaci zemědělců, a to zejména v mlékárenství a chovu prasat, které jsou vážně ovlivněny poklesem cen. Vyzývá Komisi, aby urychleně jednala na základě výsledků Rady (zemědělství) 14. března. Bude pozorně sledovat vývoj tohoto sektoru se zásadní důležitostí pro Evropu.

15.  Evropská rada bere na vědomí, že má Komise v úmyslu zveřejnit v brzké době sdělení o akčním plánu pro DPH. Vítá záměr Komise zahrnovat návrhy na větší flexibilitu pro členské státy, pokud jde o snížené sazby DPH, které by poskytly možnost členským státům nulové sazby DPH pro sanitární výrobky.

III. PODNEBÍ A ENERGIE

16. Evropská rada vítá předložení balíčku Komise k energetické bezpečnosti, jakož i sdělení „Cesta z Paříže“. To vybízí zákonodárce, aby pokračovali v práci na návrzích na přednostní posílení energetické bezpečnosti EU jako priority na základě jejich předchozích závěrů a příslušných strategií schválených Evropskou radou. Připomněla také, že je důležitý plně fungující a propojený trh s energií. Na základě sdělení o klimatu podtrhuje závazek EU snížit emise skleníkových plynů na domácím trhu, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit energetickou účinnost, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady v říjnu 2014. Přednost má I nadále přizpůsobení právních předpisů k provádění tohoto rámce. Evropská rada vyzývá Komisi, aby urychleně předložila veškeré zbývající příslušné návrhy k rychlému začlenění do legislativního procesu. Evropská rada se zájmem očekává podpis dohody z Paříže v New Yorku dne 22. dubna a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropská unie a její členské státy byl schopny co nejdříve ratifikovat Pařížskou dohodu tak včas, aby vstoupila v platnost.

Prohlášení EU a Turecka

Členové Evropské rady se setkali se svým tureckým protějškem. Jednalo se o třetí setkání od listopadu 2015, věnované prohloubení vztahů mezi Tureckem a EU, jakož i řešení migrační krize.

Členové Evropské rady vyjádřili svou nejhlubší soustrast obyvatelům Turecka po bombovém útoku v Ankaře v neděli. Rozhodně odsoudili tento ohavný čin a znovu potvrdili pokračování podpory v boji proti terorismu ve všech jeho formách.

Turecko a Evropská unie znovu potvrdily svůj závazek k provádění jejich společného akčního plánu aktivovaného 29. listopadu 2015. Byl již dosažen velký pokrok,, včetně otevření Tureckem trhu práce Syřanům pod dočasnou ochranu, zavedení nových vízových požadavků pro Syřany a jiné národnosti, zvýšilo se bezpečnostní úsilí turecké pobřežní stráže a policie a lepší sdílení informací. K tomu Evropská unie začala vyplácení 3 miliard EUR z nástroje pro uprchlíky v Turecku na konkrétní projekty a pokročila práce k uvolnění vízového režimu a v přístupových jednáních, včetně otevření kapitoly 17 loni v prosinci. 7. března 2016, Turecko dále souhlasilo, že přijme rychlý návrat všech migrantů nepotřebujících mezinárodní ochranu z přejezdu z Turecka do Řecka a vezme zpět všechny nelegální migranty zadržené v tureckých vodách. Turecko a EU se rovněž dohodly na pokračování v posilování opatření proti pašerákům migrujících a uvítaly zahájení aktivity NATO v Egejském moři. Zároveň uznává, že je zapotřebí další rychlé a cílené úsilí Turecka a EU.

S cílem prolomit podnikatelský model pašeráků a nabídnout přistěhovalcům alternativu k ohrožení jejich životů se dnes EU a Turecko rozhodly ukončit nelegální migraci z Turecka do EU. K tomu se dohodly na následujících dalších bodech akčního plánu:

1) Všichni noví nelegální migranti přejíždějící z Turecka na řecké ostrovy budou od 20. března 2016 vráceni do Turecka. Bude to v plném souladu se normami EU a mezinárodního práva, takže je vyloučeno jakékoliv kolektivní vyhoštění. Všichni migranti budou chráněni v souladu s příslušnými mezinárodními normami a s ohledem na zásadu nenavracení. Bude se jednat o dočasné a mimořádné opatření, které je nezbytné pro ukončení lidského utrpení a obnovení veřejného pořádku. Migranti, kteří přijedou na řecké ostrovy, budou řádně registrováni a každá žádost o azyl bude zpracovávána řeckými orgány individuálně v souladu se směrnicí o azylovém řízení, ve spolupráci s UNHCR. Migranti nežádající o azyl, nebo jejichž žádost byla shledána nedůvodnou nebo nepřípustnou v souladu s uvedenou směrnicí budou vráceni do Turecka. Turecko a Řecko za pomoci institucí a agentur EU učiní nezbytné kroky a dohodne veškerá nezbytná dvoustranná ujednání, včetně přítomnosti tureckých úředníků na řeckých ostrovech a řeckých úředníků v Turecku od 20. března 2016, s cílem zajistit styk a tím usnadnit hladké fungování těchto opatření. Náklady na návratové operace nelegálních migrantů budou hrazeny Evropskou unií.

2) Za každého Syřana vráceného do Turecka z řeckých ostrovů bude přesídlen další Syřan z Turecka do EU se zabezpečením kritérií OSN. Bude vytvořen mechanismus, s pomocí Evropské komise, agentur EU a dalších členských států, jakož i UNHCR zajišťující provádění této zásada od téhož dne, kdy začnou návraty. Přednost budou mít migranti, kteří dosud nevstoupili nebo se nepokusili vstoupit do EU nelegálně. Na straně EU se přesídlení v rámci tohoto mechanismu uskuteční v prvé řadě v rámci dodržení přijatých závazkův závěrech zástupců vlád členských států v Radě 20. července 2015, z nichž 18.000 míst pro přesídlení nadále zůstává. Jakékoliv další potřeby přesídlení budou prováděny prostřednictvím obdobného dobrovolného uspořádání až do výše dalších 54.000 osob. Členové Evropské rady uvítali záměr Komise navrhnout změnu rozhodnutí o přemístění z 22. září 2015 umožněním kompenzace jakékoliv závazku v rámci tohoto mechanismu z nepřidělených míst. Kdyby tato úprava nesplnila cíl ukončit nelegální migraci a počet návratů by se přiblížil číslům uvedeným výše, bude tento mechanismus přezkoumán. V případě, že počet návratů překročí čísla uvedená výše, bude tento mechanismus ukončen.

3) Turecko přijme veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo novým námořním nebo pozemním trasám pro nelegální migraci otevíraným z Turecka do EU, a bude spolupracovat v tomto smyslu se sousedními státy i Evropskou unií.

4) Poté, co neoprávněné přechody mezi Tureckem a EU skončí, nebo alespoň se budou výrazně a trvale snižovat, bude aktivován dobrovolný humanitární přístupový systém. Členské státy EU přispějí k tomuto režimu dobrovolně.

5) Naplnění harmonogramu uvolnění vízového režimu se urychlí vis-à-vis všech zúčastněných členských států s ohledem na zrušení vízové povinnosti pro turecké občany nejpozději do konce června 2016, za předpokladu, že budou splněny všechny ukazatele. K tomuTurecko přijme nezbytné kroky pro splnění zbývajících požadavků, umožňující Komisi v návaznosti na vyžadované posouzení souladu s požadavky předložit návrh do konce dubna, aby na jeho základě Evropský parlament a Rada mohly učinit konečné rozhodnutí.

6) EU v úzké spolupráci s Tureckem dále urychlí vyplácení původně přidělených 3 miliard € v rámci nástroje pro uprchlíky v Turecku a zajistí financování dalších projektů pro osoby, vyžadující dočasnou ochrany s rychlým vstupem z Turecka před koncem března. První seznam konkrétních projektů pro uprchlíky, zejména v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktury, potravin a dalších životních nákladů, které lze rychle financovat z nástroje, bude společně zpracován do týdne. Jakmile budou tyto zdroje plně využity, a za předpokladu splnění výše uvedených závazků, EU zmobilizuje dodatečné finanční prostředky pro nástroj pro turecké utečence o další 3 miliardy € až do konce roku 2018.

7) Evropská unie a Turecko uvítaly probíhající práci na modernizaci celní unie.

8) Evropská unie a Turecko znovu potvrdily svůj závazek k opětovnému oživení procesu přistoupení, jak je uvedeno v jejich společném prohlášení z 29. listopadu 2015. Uvítaly otevření kapitoly 17 14. prosince 2015 a rozhodly jako další krok otevření kapitoly 33 během nizozemského předsednictví. Uvítaly, že Komise předloží návrh v tomto smyslu v dubnu. Přípravné práce pro otevření dalších kapitol budou pokračovat ve zrychleném tempu, aniž by byla dotčena stanoviska členských států v souladu se stávajícími pravidly.

9) Evropská unie a její členské státy budou spolupracovat s Tureckem společným úsilím zlepšit humanitární podmínky uvnitř Sýrie, zejména v určitých oblastech blízko tureckých hranic, které by umožnily pro místní obyvatelstvo a uprchlíky žít ve více bezpečnějších oblastech.

Všechny tyto prvky budou přijímány paralelně a monitorovány společně každý měsíc. EU a Turecko se rozhodly podle potřeby se znovu se setkávat v souladu se společným prohlášením z 29. listopadu 2015.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno