[quote]V jednom článku jsou spojeny závěry Evropské rady, s podklady pro jednání, které předložil předseda Komise Juncker (viz článek Hlavní události tohoto týdne v eLogistika.info z 18. 12. a statistické podklady Eurostat k počtu a podílu cizinců v jednotlivých členských státech před rozhořením utečenecké krize. V mnohém objasňují stanoviska Komise k migraci.[/quote]

SUMMIT

I. Migrace

1. V posledních měsících Evropská rada vypracovala strategii zaměřenou na zastavení bezprecedentních migračních toků, jimž Evropa čelí. Realizace však je nedostatečná a musí být urychlena. Pro zajištění neporušenosti Schengenu je nezbytné získat kontrolu nad vnějšími hranicemi. Nedostatky, zejména pokud jde o “hotspoty”, přemístění a návraty, je třeba urychleně řešit. Orgány EU a členské státy musí urychleně:

a) řešit nedostatky na vnějších hranicích schengenského prostoru, zejména zajištěním systematické kontroly zabezpečení příslušnými databázemi, a zabránit podvodům s dokumenty;

b) soustředit se na nedostatky ve fungování “hotspotů”, včetně zřízení nezbytné přijímací kapacity k dosažení jejich cílů; rychle dohodnout přesný kalendář pro další “hotspoty”, aby se staly funkční; zajistit, aby Frontex a EASO měly potřebné odborné znalosti a vybavení;

c) zajistit systematické a úplné identifikace, evidence a otisky prstů, a přijmout opatření k boji proti zamítnutí registraci a k odvrácení nelegálních sekundárních toků;

d) vykonávat rozhodnutí o přemísťování, stejně jako zvážit zařazení mezi příjemce stávajících rozhodnutí jiné členské státy, které by si to pod velkým tlakem vyžádaly;

e) přijímat konkrétní opatření k zajištění skutečného návratu a zpětnému přebírání osob, které nemají povolení k pobytu a poskytovat podporu členským státům, pokud jde o návratové operace;

f) posílit opatření pro boj proti pašování a obchodování s lidmi;

g) zajistit provádění navázáním na:

• Konferenci na vysoké úrovni o východním Středomoří – trase přes Západní Balkán; v této souvislosti je důležité pomoci členským státům, které nejsou členy EU na trase západního Balkánu, k dosažení registrace v souladu s normami EU;

• summit Valletta, zejména pokud jde o navrácení a znovupřijetí, a

• Prohlášení EU-Turecko ze dne 29. listopadu 2015 a akční plán EU-Turecko; v této souvislosti se COREPER vyzývá, aby urychleně dokončil svou práci na mobilizaci 3 miliard € na turecká uprchlická zařízení;

h) pokračovat v provádění dohodnutého systému přesídlení;

i) nadále bedlivě sledovat migrační toky tak, aby bylo možné rychle reagovat na vývoj.

2. Rada by měla pokračovat v práci na krizi mechanismu přemístění s přihlédnutím kl ískaným zkušenostem a rychle se rozhodnout o svém postoji k seznamu bezpečných zemí původu. Rada se vyzývá, aby urychleně zkoumala situaci týkající se Afghánistánu. Rada by měla urychleně přezkoumat návrhy Komise z 15. prosince o „Evropské pohraniční a pobřežní stráži,“ Schengenský hraniční kodex, „Systém dobrovolného humanitárního přijetí“, a cestovní doklady pro návraty. Rada by měla přijmout svůj postoj k „Evropské pohraniční a pobřežní stráži“ v rámci nizozemského předsednictví. Komise urychleně předloží přezkum dublinského systému; do té doby musejí být implementována stávající pravidla. Brzy také předloží revidovaný návrh týkající se inteligentních hranic.

II. Boj proti terorizmu

4. Pařížské teroristické útoky z 13. listopadu 2015 jen posílily naše odhodlání pokračovat v našem nekompromisním boji proti terorismu s plným využitím všech nástrojů, které máme k dispozici, včetně úzké spolupráce s klíčovými partnery, jako jsou Spojené státy. Opatření uvedená v prohlášení hlav států nebo předsedů vlád ze dne 12. února 2015, včetně těch realizovaných v závěrech Rady ze dne 20. listopadu 2015, je třeba neodkladně provést. Evropská rada bude situaci pravidelně přezkoumávat.

5. Nedávné teroristické útoky zejména prokázaly, že je naléhavě nutné posílit příslušné sdílení informací, zejména pokud jde o to:

a) zajistit systematický vstup dat o zahraničních teroristických bojovnících do Schengenského informačního systému druhé generace;

b) zajistit systematické sdílení údajů z rejstříků trestů pro lidi spojené s terorismem (a vážného a organizovaného zločinu) a rozšíření Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) na státní příslušníky třetích zemí;

c) zajištění interoperability příslušných databází, pokud jde o bezpečnostní kontroly;

d) zlepšení výměny informací mezi protiteroristickými orgány členských států, podporovat činnost nového CT střediska Europol, a

e) zvýšení příspěvků členských států do databází Europolu, stejně jako poskytování přístupu Europolu a Frontexu do příslušných databází Europolu a Frontex.

6. Dohoda mezi spolutvůrci právních předpisů k návrhu směrnice o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti vytváří cestu k jejímu rychlému přijetí a provádění; to bude představovat zásadní krok v boji proti terorismu. Evropská rada připomíná závazek všech členských států uplatňovat PNR v rámci letů EU, jakož i leteckých dopravců mimo, jako jsou cestovní kanceláře a turističtí operátoři.

III. Hospodářská a měnová unie

14. K zprávě pěti předsedů na dokončení hospodářské a měnové unie vyžádané požadované Evropskou radou v prosinci 2014 potvrzuje Evropská rada svůj závazek k práci na dokončení hospodářské a měnové unie, při plném respektování vnitřního trhu, a otevřeným a transparentním způsobem. Žádá Radu, aby urychleně přezkoumala návrhy, které předložila Komise v návaznosti na zprávu. Práce by měla postupovat rychle, zejména pokud jde o:

a) efektivnější ekonomické a fiskální řízení, k podpoře konkurenceschopnosti, sbližování a udržitelnosti;

b) zastupování eurozóny navenek, aby lépe odráželo její váhu ve světové ekonomice;

c) bankovní unie, s cílem posílit finanční stabilitu v eurozóně.

Rada podá zprávu o pokroku dosaženém v červnu 2016.

15. Právní, ekonomické a politické aspekty většiny dlouhodobých opatření obsažených ve zprávě je třeba dále prozkoumat. V návaznosti na další práci, které mají být provedeny Komisí a Radou, se Evropská rada vrátí k opatření nejpozději do konce roku 2017.

IV. Vnitřní trh

16. Vnitřní trh je hlavním motorem Evropy v oblasti růstu a vytváření pracovních míst a klíčem k investicím a zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Využívat všech jeho výhod má zásadní význam pro jeho právní předpisy, které musí být transparentní, jednoduché a založeny na nejúčinnějších nástrojích, jako jsou například harmonizace, jakož i vzájemné uznávání. Mělo by být také účinně a plně dodržované a prosazované v praxi, a zároveň přizpůsobené novým problémům a minimalizaci zatížení hospodářských subjektů. V návaznosti na iniciativy Komise na posílení a prohloubení jednotného trhu, Evropská rada:

a) požaduje ambici při provádění plánu přispívat k strategii jednotného trhu k dosažení hlubšího a spravedlivějšího jednotného trhu zboží a služby ve všech klíčových oblastech;

b) v zájmu spotřebitelů i průmyslu vyzývá orgány EU, aby urychlily provádění strategie jednotného digitálního trhu; vítá dohodu dosaženou na balíčku ochranu osobních údajů jako významný krok vpřed;

c) v návaznosti na akční plán unie kapitálových trhů EU, vyzývá Evropský parlament a Radu, aby dosáhly urychlené dohody o počátečních opatřeních, včetně sekuritizace.

17. Evropská rada zdůrazňuje význam, který přikládá úspěšnému uzavření jednání TTIP. Naléhavě vyzývá všechny strany, aby znásobily své úsilí s cílem uzavřít ambiciózní, komplexní a oboustranně výhodné dohody co nejdříve s cílem využít plného potenciálu transatlantické ekonomiky.

V. Energetická unie s výhledem na politiku podnebí

18. Evropská rada vítá historický výsledek dosažený v Paříži, kde svět přijal vůbec první globální a právně závaznou dohodu o klimatu s cílem držet globální oteplování výrazně pod 2 ° C a je třeba usilovat o omezení dohodou do 1,5o C. Vyzývá Komisi a Radu, aby posoudily výsledky COP21 do března 2016, a to zejména s ohledem na klimatické a energetické rámce roku 2030, a připravily další kroky.

19, Evropská rada zhodnotila cenný pokrok v budování energetické unie s průkopnickou politikou v oblasti klimatu ve všech jejích rozměrech. V této souvislosti požaduje:

a) rychlé předložení příslušných legislativních návrhů v souladu se svými předchozími pokyny;

b) plné provádění právních předpisů o energii z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a dalších opatření, jako jsou zdokonalení investičních příležitostí k splnění cíle pro rok 2020;

c) přípravu integrované strategie výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti;

d) rychlé provádění projektů společného zájmu a optimálního využití infrastruktury ve prospěch plně funkčního a vzájemně propojeného trhu a energetické bezpečnosti. Každá nová infrastruktura by měla být zcela v souladu se třetím energetickým balíčkem a dalšími platnými právními předpisy EU, stejně jako s cíli Unie s energií.

VI. Spojené království

20. Evropská rada měla politickou výměnu názorů o plánech UK na referendum k setrvání v EU. V návaznosti na dnešní věcnoou a konstruktivní debate se členové Evropské rady dohodli úzce spolupracovat na nalezení vzájemně uspokojivých řešení ve všech čtyřech oblastech, na zasedání Evropské rady ve dnech 18-19 února 2016.(Požadavky Spojeného království se soustřeďují do 4 „košů:

1. Být členem EU bez převzetí eura,

2. zajištění konkurenceschopnosti s využitím potenciálu společného trhu bez eura,

3. větší suverenita místo prohlubování svazku mezi státy EU a

4. omezení pohybu osob za prací a snížení sociálních dávek občanům z jiných člensých států)

VII. Vnější vztahy

21. Evropská rada plně podporuje úsilí Mezinárodní skupiny na podporu Sýrie k ukončení konfliktu v Sýrii prostřednictvím politického procesu v souladu s Ženevským prohlášením z roku 2012, a úsilím globální koalice porazit regionální a globální hrozbu, kterou představuje IS. V rámci tohoto režimu nemůže být trvalý mír v Sýrii. Evropská unie je odhodlána pokračovat ve svém aktivním zapojení v Mezinárodní skupině pro podporu Sýrie a v celosvětové koalici proti IS. Evropská rada očekává konferenci o Sýrii, která bude společně s Německem, Norskem, Kuvajtem, Velkou Británii a OSN dne 4. února 2016.

22. Evropská rada bere na vědomí, že s cílem zajistit další 1 miliardu € v reakci na naléhavé potřeby uprchlíků v regionu pro Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Světový potravinový program a další agentury byl překročen, a že bude nadále věnovat pozornost potřebám zemí tohoto regionu.

23. EU vítá podpis politické dohody v Skhirat v Libyi jako velmi důležitého kroku a je připravena, jakmile se vytvoří, podpořit vládu národní shody. Accord. Naléhavě vyzývá všechny ostatní strany dosud nezapojené se k procesu připojit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno