[quote]Ve dnech 18. a 19. se konal v Bruselu summit, zabývající se hrozbou Spojeného království, že bez úpravy podmínek členství může referendum rozhodnout o vystoupení  z EU, imigraci Sýrií a Libyí, také ale prohlubování evropské hospodářské a měnové unie.[/quote]

Předseda Juncker tak jako ve všech základních problémech EU projednal v první dekádě února s Evropským parlamentem základní koncepci řešení problémů, na základě toho projednával drobnější aktuální problémy, na které nebylo zapotřebí získat mandát od summitu. Od nástupu do funkce prosazoval širší pravomoci orgánů Unie, u problémů, které nemohou státy uspokojivě samy vyřešit, naopak posílit rozhodování států a územních celků k otázkám lépe řešitelných na jiné než evropské úrovni. Pozoruhodné je, že v krizových dobách se ani opozice nepokusila protahovat jednání. Jako u jiných nejdůležitějších urgentních problémů Evropský parlament zkrátil projednávání návrhu opatření místo na léta na měsíce. Podklady jednání summitu v následujícím textu jsou včetně příloh kráceny jen vypouštěním slov bez změny obsahu ke všem bodům jednání až na prohlubování Unie.

Závěry

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A EVROPSKÁ UNIE

 1. V souvislosti s rozhodnutím uvedeným v příloze 1 hlavy států a předsedové vlád prohlásili, že:
 2. Nyní se Evropská rada dohodla na souboru opatření, reagujících na požadavky z dopisu slučitelných se Smlouvami o EU, nabudou účinnosti dnem, kdy vláda Spojeného království informuje generálního tajemníka Rady, že se Spojené království rozhodlo zůstat členem Evropské unie:[gap height=“20″]
  • a) rozhodnutí hlav států nebo předsedů vlád, zasedajících v Evropské radě, pokud jde o nové postavení Spojeného království v rámci Evropské unie (příloha 1);[gap height=“20″]
  • b) prohlášení k návrhu rozhodnutí Rady o zvláštních ustanoveních, týkajících se účinného řízení bankovní unie a další integrace v eurozóně, které budou schváleny v den rozhodnutí referenda (bod (a) příloha 2);[gap height=“20″]
  • c) Prohlášení Evropské rady o konkurenceschopnosti (příloha 3);[gap height=“20″]
  • d) Prohlášení Komise o mechanismu realizace subsidiarity a snížení zátěže (příloha 4);[gap height=“20″]
  • e) Prohlášení Komise o indexaci přídavků na děti odvezené do jiného členského státu, než ve kterém má pracovník bydliště (příloha 5);[gap height=“20″]
  • f) Prohlášení Komise o ochranném mechanismu v odstavci 2 (b) sekce D rozhodnutí hlav států nebo vlád (příloha 6);[gap height=“20″]
  • g) Prohlášení Komise k otázkám týkajícím se zneužívání práva volného pohybu osob (příloha 7).[gap height=“20″]
 3. Na své prosincové Radě se členové Evropské rady dohodli úzce spolupracovat na nalezení oboustranně uspokojivého řešení ve čtyřech oblastech uvedených v dopise britského premiéra z 10. listopadu 2015.[gap height=“20″]
  • (i) rozhodnutí poskytuje právní záruku, že záležitosti znepokojující Spojené království, vyjádřené v dopise z 10. listopadu 2015, byly projednány;[gap height=“20″]
  • (ii) obsah rozhodnutí je plně kompatibilní se Smlouvami;[gap height=“20″]
  • (iii) rozhodnutí je právně závazné; lze je změnit nebo zrušit pouze na základě vzájemné dohody hlav států nebo vlád členských států Evropské unie;[gap height=“20″]
  • (iv) rozhodnutí vstoupí v platnost dnem, kdy Vláda Spojeného království informuje generálního tajemníka Rady, že se Spojené království rozhodlo zůstat členem Evropské unie. (Patrně koncem letošního června).
 4. Pokud by výsledek referenda ve Spojeném království byl opustit Evropskou unii, soubor opatření uvedených v odstavci 2 přestane existovat.

MIGRACE

 1. V reakci na migrační krizi, které čelí EU, musí být cílem rychle zastavit toky, chránit naše vnější hranice, omezit nelegální migraci a chránit integritu schengenského prostoru. V rámci komplexního přístupu, Evropská rada hodnotila na základě podrobných zpráv předsednictví a Komise stav provádění směrů dohodnutých v prosinci.[gap height=“20″]
 2. Evropská rada vítá rozhodnutí NATO pomoci při provádění průzkumu, monitorování a sledování nelegálních přechodů v Egejském moři; vyzývá všechny jeho členy k aktivní podpoře tohoto opatření. Evropská unie, zejména FRONTEX, s NATO by měly úzce spolupracovat.[gap height=“20″]
 3. Úplné a rychlé provedení akčního plánu EU-Turecko zůstává prioritou zastavení migračních toků, boje proti obchodníkům s lidmi a sítěmi pašeráků. Turecko podniklo kroky k provádění akčního plánu, zejména přístupu syrských uprchlíků na trh práce v Turecku a sdílení dat s EU. Migrační toky do Řecka z Turecka jsou ale stále příliš vysoké. Chceme vidět podstatné a udržitelné snížení počtu nelegálních vstupů z Turecka do EU. To vyžaduje další rozhodné úsilí také na turecké straně, aby zajistila účinné provádění akčního plánu. Evropská rada vítá dohodu dosaženou k nástroji pro uprchlíky v Turecku a vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly rychle prioritní projekty. Rada vítá pokrok dosažený při přípravě důvěryhodného dobrovolného humanitárního programu přijímání v Turecku.[gap height=“20″]
 4. Kromě toho,
  • a) pokud jde o vztahy s příslušnými třetími zeměmi, vyvíjejí se v současné době komplexní a na míru šité balíčky pobídek, aby byla zajištěna efektivní návratnost vložených prostředků Unie a členských států na zpětné přebírání osob. Evropská rada vyzývá Komisi, vysokou představitelku a členské státy, aby sledovaly a řešily veškeré faktory z výzvy migračních toků;[gap height=“20″]
  • b) realizace a provádění opatření navazuje na summit ve Valletta, zejména na schválený seznam 16 prioritních činností; měly by pokračovat a být posíleny;[gap height=“20″]
  • c) humanitární pomoc by měla být i nadále poskytována syrským uprchlíkům a zemím sousedícím se Sýrií. Je to naléhavá globální odpovědnost. V této souvislosti Evropská rada vítá výsledek konference na podporu Sýrie a regionu v Londýně 4. února a vyzývá Komisi, členské státy a všechny ostatní země, které přispívají, k rychlému plnění svých závazků;[gap height=“20″]
  • d) pokračující nelegální migrační toky podél trasy západním Balkánem vzbuzují i nadále vážné obavy; vyžadují další společné kroky a konec přístupu k příliš nekoordinovaným opatřením k migračním vlnám na trase s přihlédnutím k humanitárním důsledkům pro postižené členské státy. Je také důležité zachovat ostražitost k možnému vývoji v oblasti jiných cest tak, aby bylo možno přijímat rychlé a koordinované akce;[gap height=“20″]
  • e) Rada k tomu přijala doporučení 12. února 2016. Je důležité obnovit ve vzájemné shodě normální fungování schengenského prostoru, s plnou podporou pro členské státy, které čelí obtížným podmínkám. Musíme se vrátit k situaci, kdy všichni členové schengenského prostoru v plném rozsahu uplatní Schengenský hraniční kodex a odepřou vstup na vnějších hranicích státním příslušníkům třetích zemí, nesplňujícím podmínky pro vstup nebo bez podání žádost o azyl navzdory tomu, že k tomu měli příležitost, s přihlédnutím ke zvláštnostem námořních hranic, mimo jiné prováděním opatření EU a Turecka;[gap height=“20″]
  • f) s pomocí EU se postupně zlepšuje zřízení a fungování „hotspotů“ k identifikaci, registraci, snímání otisků prstů a bezpečnostní kontrole osob a cestovních dokladů. Nicméně zbývá ještě mnoho udělat, zejména aby byly „hotspoty“ plně funkční, zajistily plnou identifikaci a 100% registraci všech údajů (včetně systematických bezpečnostních kontrol podle práva EU s využitím evropských databází, zejména Schengenského informačního systému, plně realizovat proces přemístění, s cílem zastavit sekundární toky nelegálních migrantů a žadatelů o azyl a zajistit přijímací zařízení potřebná k přizpůsobení imigrantů za důstojných podmínek, než se jejich situace objasní. Žadatelé o azyl nemají právo zvolit si členský stát azylu;[gap height=“20″]
  • g) humanitární situace migrantů na trase podél západního Balkánu volá po přijetí okamžitých opatření s využitím všech dostupných prostředků EU a států situaci zmírnit. Proto se Evropská rada domnívá, že je nutné, aby se poskytly možnost EU k poskytnutí humanitární pomoci uvnitř zemí, které čelí velkému počtu uprchlíků a migrantů, ve spolupráci s organizacemi, jako je UNHCR, podpořit na základě zkušeností humanitární pomoci EU a útvaru civilní ochrany EU. Evropská rada vítá záměr Komise předložit konkrétní návrhy co nejdříve;[gap height=“20″]
  • h) všechny prvky dohodnuté loni v prosinci by měly být zavedeny rychle, včetně rozhodnutí o přemístění a opatření k zajištění návratu a přijetí v domovské zemi. Pokud jde o „evropské jednotky pohraniční a pobřežní stráže“, měly by být práce na návrhu urychleny s cílem dosáhnout politické dohody v rámci nizozemského předsednictví a fungování nového systému co nejdříve;[gap height=“20″]
  • i) Evropská rada vyzývá Evropskou investiční banku, aby urychleně rozvíjela ve spolupráci s Komisí myšlenky, jak může přispět k reakci EU;[gap height=“20″]
 5. komplexní strategie dohodnutá v prosinci přinese výsledky, jen pokud všechny její prvky budou sledovány společně a instituce a členské státy jednat společně a v plné koordinaci. Zároveň musí být dosažen pokrok v reformování stávajícího rámce EU, aby se zajistily humánní a účinné azylové politiky. Proto po dnešní důkladné diskusi musí pokročit příprava ke komplexní diskusi na příštím zasedání Evropské rady, kde na základě prohloubeného posouzení se stanoví další směry a volby.

VNĚJŠÍ VZTAHY

Sýrie

S odvoláním na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2254 Evropská rada vítá závazky přijaté na zasedání Mezinárodní podpůrné skupiny pro Sýrii v Mnichově 11/12 února a vyzývá všechny strany, aby urychleně realizovaly v plném rozsahu tyto závazky. Musí být naléhavě dosaženo celonárodní zastavení nepřátelských akcí každé strany, která se v současné době zabývá vojenskou nebo polovojenskou válečnou aktivitou, kromě skupin označených jako teroristické organizace ze strany Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

Evropská rada vyzývá syrský režim a jeho spojence zastavit okamžitě útoky na neteroristické opoziční skupiny, které ohrožují vyhlídky na mír, přispívají islámskému státu a pohánějí uprchlickou krizi. Je znepokojena rizikem další vojenské eskalace a odsuzuje opakované bombardování civilní infrastruktury; vyzývá k okamžitému ukončení bombardování v civilních oblastech, zejména v koridoru mezi Aleppo a turecko-syrskou hranicí. Realizace by měla být společně ověřena příslušnými stranami. Evropská rada vítá zahájení poskytování humanitární pomoci do týdne civilistům v obležených oblastech; vyzývá všechny strany, aby zajistily, že to bude pokračovat a využije se  jako první krok k úplnému trvalému a volnému přístupu humanitární pomoci v celé Sýrii, jak bylo dohodnuto v plném souladu s mezinárodním humanitárním právem v Mnichově, včetně Aleppo,

Libye

Stabilizace Libye zůstává jednou z hlavních priorit regionální a evropské bezpečnosti a řízení migračních toků v centrálním Středomoří. Evropská rada vyzývá všechny strany k uplatňování libyjské politické dohody k vytvoření vlády národní dohody a zaměření úsilí na obnovu hospodářství a boj proti terorismu. Evropská unie ve spolupráci s OSN bude toto úsilí podporovat.

Evropský semestr

Evropská rada schválila doporučení, týkající se hospodářské politiky eurozóny.

PŘÍLOHA I

ROZHODNUTÍ HLAV STÁTŮ NEBO PŘEDSEDŮ VLÁD ZASEDAJÍCÍCH V EVROPSKÉ RADĚ, TÝKAJÍCÍ SE NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  VZTAHŮ  SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ V EUI

Hlavy států a vlád 28 členských států Evropské unie, zasedající v Evropské radě, jejichž vlády jsou signatáři smluv, na nichž je Unie založena,

 • přejíce si v souladu se smlouvami upravit některé otázky vznesené Spojeným královstvím v jeho dopisu z 10. listopadu 2015,[gap height=“20″]
 • zamýšleje objasnit v tomto rozhodnutí některé otázky zvláštního významu pro členské státy, aby je vzaly v úvahu jako nástroj pro výklad smluv;[gap height=“20″]
 • zamýšleje schválit ujednání k těmto záležitostem včetně úlohy vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, stejně jako efektivního řízení bankovní unie a důsledků další integrace eurozóny,[gap height=“20″]
 • ­připomínaje cíle Unie vytvořit v souladu se smlouvami hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro, zdůraznit význam, který řádně fungující eurozóna má pro Evropskou unii jako celek. Devatenáct členských států již přijalo jednotnou měnu, ostatní členské státy v rámci výjimek, které platí, pokud Rada nerozhodne, že jsou splněny podmínky pro jejich zrušení a dva členské státy, které nemají v souladu s protokoly 15 a 16 připojené ke Smlouvám povinnost přijmout euro. Protože  dlouho uváděné odchylky nejsou zrušeny, nebo zmíněné protokoly se nepřestaly uplatňovat na základě oznámení či žádosti příslušného členského státu, ne všechny členské státy mají euro jako svou měnu.[gap height=“20″]
 • Připomínaje, že ​​proces vedoucí k vytvoření bankovní unie a integrovanější správy eurozóny je otevřen pro členské státy, které nemají euro jako svou měnu,[gap height=“20″]
 • připomínaje, že ​​Smlouvy, spolu s odkazy na proces evropské integrace a vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy obsahují rovněž zvláštní ustanovení, podle nichž jsou některé členské státy oprávněny neúčastnit se, nebo jsou osvobozeny od uplatňování některých ustanovení nebo kapitol Smluv a práva unie, pokud jde o věci jako je přijetí eura, rozhodnutí, které mají vliv na obranu, výkon hraničních kontrol osob, jakož i opatření v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, ustanovení Smlouvy také umožňují neúčast jednoho nebo více členských států na akcích určených k dosahování cílů Unie,  zejména prostřednictvím přijetí  posílené spolupráce různými cestami integrace v různých členských státech, což umožňuje těm, kteří  chtějí prohloubenou integrací postupovat kupředu při respektování práv těch, které to v tomto směru nechtějí;
 • připomínaje zejména, že je Spojené království oprávněno na základě Smluv:[gap height=“20″]
  • nepřijmout  euro, a tudíž udržet britskou libru jako svou měnu (Protokol č 15),[gap height=“20″]
  • nezúčastnit se schengenského acquis (Protokol č. 19),[gap height=“20″]
  • provádět hraniční kontrolu osob; proto se neúčastní schengenského prostoru, pokud jde o vnitřní a vnější hranice (Protokol číslo 20),[gap height=“20″]
  • zvolit si,  zda se podílet na opatřeních v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (Protokol č 21),[gap height=“20″]
  • od 1. prosince 2014 přestala platit velká většina aktů a ustanovení Unie v oblasti policejní a justiční  spolupráce v trestních věcech, přijatá před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, s možností volby pokračovat v účasti v 35 věcech z nich (článek 10 (4) a (5) protokolu č 36),[gap height=“20″]
 • připomínaje také, že Listina základních práv Evropské unie nerozšířila možnost Soudního dvora Evropské unie nebo soudům Spojeného království rozhodovat o souladu zákonů a praxe Spojeného království se základními právy, které Listina potvrzuje (Protokol č 30),[gap height=“20″]
 • odhodlána plně využít potenciálu vnitřního trhu ve všech jeho dimenzích, posílit globální přitažlivost Evropské unie jako místa výroby a investic, a k podpoře mezinárodního obchodu a přístupu na trh prostřednictvím mimo jiné sjednáváním a uzavíráním obchodních dohod v duchu vzájemné výhodnosti a transparence[gap height=“20″]
 • také s cílem usnadnit a podpořit řádné fungování eurozóny a její dlouhodobou budoucnost, ve prospěch všech členských států,[gap height=“20″]
 • respektovat pravomoci orgánů Evropské unie, včetně v průběhu legislativních a rozpočtových postupů, s vlivem na vztahy orgánů a institucí Unie s příslušnými vnitrostátními orgány,[gap height=“20″]
 • respektovat pravomoci centrálních bank při plnění jejich úkolů, včetně likvidity centrální banky v rámci svých příslušných jurisdikcí,[gap height=“20″]
 • s ohledem na prohlášení s návrhem rozhodnutí Rady o zvláštních ustanoveních, týkajících se účinného řízení bankovní unie a důsledků další integraci eurozóny,[gap height=“20″]
 • s ohledem na závěry Evropské rady 26. a 27. června 2014 a 18. a 19. února 2016,[gap height=“20″] berouce na vědomí prohlášení Evropské rady ke konkurenceschopnosti,[gap height=“20″]
 • berouce na vědomí prohlášení Komise o zavedení mechanismů subsidiarity a realizace snížení zátěže,[gap height=“20″]
 • berouce na vědomí prohlášení Komise o ochranném mechanismu  odstavci 2 (b) sekce D Rozhodnutí,[gap height=“20″]
 • berouce na vědomí prohlášení Komise k otázkám zneužívání práva volného pohybu osob,[gap height=“20″]
 • s přihlédnutím k názorům předsedy a členů Evropského parlamentu,

dohodly následující rozhodnutí:

ČÁST A

EKONOMICKÁ SPRÁVA

K splnění cílů Smlouvy „zavést hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro“, je potřeba další prohlubování hospodářské a měnové unie. Opatření k tomu budou dobrovolná pro členské státy, jejichž měnou není euro, a budou otevřena pro jejich účast, kdekoliv je to proveditelné. Tím není dotčena skutečnost, že členské státy, jejichž měnou není euro, nemají povinnost je přijmout, nebo jsou osvobozeny od něj, na základě Smluv dosáhnout pokroku v plnění podmínek nezbytných pro přijetí jednotné měny.

Rada je srozuměna, že se členským státům, které se neúčastní dalšího prohloubení hospodářské a měnové unie, nebudou vytvářet překážky, ale napomáhat dalšímu prohlubování a tento proces bude naopak respektovat práva a kompetence nezúčastněných členských států. Orgány Unie společně s členskými státy umožní koexistenci různých hledisek v rámci jednotného institucionálního rámce zajištění konzistence, efektivní funkčnosti mechanismů Unie a rovnosti členských států před Smlouvami, stejně jako rovných podmínek a integrity vnitřního trhu.

Vzájemný respekt a upřímná spolupráce mezi členskými státy, ať jsou nebo nejsou v eurozóně, bude zajištěna podle zásad připomenutých v tomto oddíle, zabezpečených zejména prostřednictvím rozhodnutí Rady odkazovat se na ně. (Rozhodnutí Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se účinného řízení bankovní unie a důsledků další integraci eurozóny)..

 1. Diskriminace mezi fyzickými nebo právnickými osobami na základě oficiální měny členského státu, nebo, jak tomu může být, měny jako zákonného platidla v členském státě, kde jsou usazeny, je zakázána. Jakýkoli rozdíl v zacházení musí být založen na objektivních důvodech.

Právní úkony, včetně mezivládních dohod mezi členskými státy, které přímo souvisí s fungováním eurozóny, musí respektovat vnitřní trh, stejně jako ekonomickou, sociální a územní soudržnost, a nesmí představovat překážku ani diskriminaci v obchodu mezi členskými státy. Tyto akty musí zachovávat pravomoci, práva a povinnosti členských států, jejichž měnou není euro.

Členské státy, jejichž měnou není euro, nesmí bránit provádění právních aktů přímo spojených s fungováním eurozóny a zdrží se opatření, která by mohla dosažení cílů hospodářské a měnové unie ohrozit.

 1. Právo Unie k bankovní unii je svěřeno Evropské centrální bance, orgánům jednotného rozlišení nebo v Unii vykonávajících oddobné funkce; pravomoc nad úvěrovými institucemi se vztahuje pouze na úvěrové instituce nacházející se v členských státech, jejichž měnou je euro, nebo v členských státech, které uzavřely s Evropskou centrální bankou dohodu o úzké spolupráce v oblasti obezřetnostního dohledu v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vztahují se k požadavkům skupiny a konsolidovanému dohledu na rozlišení.

Jednotný soubor pravidel má být uplatňován všemi úvěrovými a ostatními finančními institucemi s cílem zajistit v rámci vnitřního trhu rovné podmínky. Hmotné právo Unie, které má být použito Evropskou centrální bankou při výkonu svých funkcí zvoleným společným orgánem, nebo jediným subjektem podle usnesení Rady ad hoc nebo orgánu Unie vykonávající podobné funkce, včetně jednotného souboru pravidel, pokud jde o obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce nebo jiné legislativní opatření s cílem zachování finanční stability, budou nutně  pojata více jednotným způsobem, než odpovídající pravidla, které mají být uplatňována vnitrostátními orgány členských států, které se neúčastní na bankovní unii. K tomu může být nezbytné zvláštní ustanovení v rámci jednotného souboru pravidel a dalších příslušných nástrojů, a zároveň zachování rovných podmínek přispívajících k finanční stabilitě.

 1. Havarijní a krizová opatření, k zajištění finanční stability eurozóny nebudou mít za následek rozpočtovou odpovědnost za členské státy, jejichž měnou není euro, nebo případně mohou být i pro ty, kteří se neúčastní bankovní unie.

Zřídí se vhodné mechanismy k zajištění plného vrácení podpory nákladů ze souhrnného rozpočtu Unie kromě administrativních nákladů, které vyplývají z mimořádných a krizových opatření podle prvního pododstavce.

 1. Realizace opatření, včetně dozoru nebo řešení finančních institucí a trhů, a makroobezřetnostní odpovědnosti, která mají být přijata s cílem zachovat finanční stabilitu členských států, jejichž měnou není euro, s výhradou požadavků euroskupiny a konsolidovaného dohledu a řešení, jsou záležitostí orgánů a vlastní rozpočtové odpovědnosti, pokud si tyto členské státy nepřejí vstoupit do společných mechanismů otevřených pro jejich účast.

Tím není dotčen rozvoj jednotného souboru pravidel a mechanismů Unie pro makroobezřetnostní dohled k prevenci a zmírnění systémových finančních rizik v Unii a stávajících pravomocí Unie v přijetí kroků, které jsou nezbytné pro reakci na hrozby finanční stability.

 1. Neformální zasedání ministrů členských států s euro, jak je uvedeno v protokolu (číslo 14) o Euroskupině, musí respektovat pravomoci Rady jako instituce, které Smlouvy svěřují legislativní funkce a v níž členské státy koordinují své hospodářské politiky.

V souladu se smlouvami se všichni členové Rady účastní úvah i tam, kde ne všichni členové mají hlasovací právo. Neformální jednání skupiny členských států musí respektovat pravomoci Rady, jakož i výsady ostatních institucí EU.

 1. Kde je problém týkající se uplatňování tohoto oddílu, bude se diskutovat v Evropské radě, jak je uvedeno v odstavci 1 oddílu E, s náležitě zohledněnými případy možného naléhavosti věci.[gap height=“20″]
 2. Podstata tohoto oddílu bude zapracována do smluv v době jejich příští revize v souladu s příslušnými ustanoveními smluv a ústavními požadavky členských států.

ČÁST B

KONKURENCESCHOPNOST

Zavedení vnitřního trhu s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu je základním cílem Evropské unie. Pro jeho zajištění a generování růstu a pracovní místa musí EU zvýšit konkurenceschopnost v souladu s prohlášením Evropské rady ke konkurenceschopnosti.

K tomuto účelu příslušné orgány EU a členských států vynaloží veškeré úsilí k úplnému provedení a posílení vnitřního trhu, jakož i jeho přizpůsobení držet krok s měnícím se prostředím. Současně podniknou příslušné orgány EU a členské státy konkrétní kroky ke zlepšení právní úpravy, která je klíčovým faktorem dosažení výše uvedených cílů. To znamená snížení administrativní zátěže a nákladů na dodržování předpisů  hospodářských subjektů, zejména malých a středních podniků a zrušení nepotřebné legislativy, jak je stanoveno v prohlášení Komise o uplatnění mechanizmu subsidiarity a mechanizmu realizace snížení zátěže, souběžně s cílem  nadále zajistit vysokou úroveň spotřebitelů, zaměstnanců, zdraví a ochrany životního prostředí. Evropská unie bude rovněž pokračovat v aktivní a ambiciózní obchodní politice.

Pokrok ve všech těchto prvcích soudržné politiky zaměřené na konkurenceschopnost bude pečlivě sledovat a podle potřeby přezkoumávat..

ČÁST C

SUVERENITA

 1. Je známo, že Spojené království, s ohledem na specifickou situaci podle Smluv není vázáno k další politické integraci do Evropské unie. Podstata toho bude včleněna do Smluv v době jejich příští revize v souladu s příslušnými ustanoveními smluv a ústavními požadavky členských států, aby bylo zřejmé, že odkazy na stále užší svazky se nevztahují na Spojené království.

Odkazy v Smlouvách a jejich preambule na proces vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy neposkytují právní základ pro rozšíření působnosti jakéhokoli ustanovení smluv nebo sekundárních právních předpisů EU. Neměly by být použity ani na podporu extenzivního výkladu pravomocí Unie, ani pravomocí jejích orgánů, jak je stanoveno ve Smlouvách.

Tyto odkazy nemění meze pravomocí Unie řídící se zásadou svěření pravomocí, využití pravomocí Unie se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality. Nevyžadují se další pravomoci svěřené Evropské unie nebo vykonávání jejích stávajících pravomoci, pokud by byly působnosti svěřené Unii sníženy a tím vráceny členským státům.

Působnosti členských států přenesené na Unii mohou být modifikovány, zvýšeny nebo sníženy jen  prostřednictvím revize smluv se souhlasem všech členských států. Smlouvy již obsahují zvláštní ustanovení, podle nichž některé členské státy jsou oprávněny neúčastnit se,  nebo jsou vyňaty z uplatňování některých ustanovení právních předpisů Unie. Odkazy na stále užší svazky mezi národy jsou tedy kompatibilní s různými cestami integrace  k dispozici různým členským státům, bez nucení všech zaměřit se na společné cíle.

Smlouvy umožňují vývoj směrem k hlubšímu stupni integrace mezi členskými státy, které sdílejí takové představy o jejich společné budoucnosti, aniž by se rozšířily na jiné členské státy.

 1. Účelem zásady subsidiarity je zajistit, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanovi. Volba správné úrovni působení tedy závisí mimo jiné na tom, zda posuzovaná záležitost má nadnárodní povahu, kterou nelze uspokojivě vyřešit činností členských států, a na tom, zda akce na úrovni Unie by měla zřejmé výhody vzhledem ke svému rozsahu nebo účinků ve srovnání s opatřeními na úrovni členských států.

Odůvodněná stanoviska vydaná národními parlamenty v souladu s článkem 7 (1) protokolu č 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality mají být náležitě zohledněny všemi institucemi zapojenými do rozhodovacího procesu Unie. Budou přijata vhodná opatření, která to zajistí.

 1. Pokud budou odůvodněná stanoviska týkající se nesouladu návrhu legislativního aktu Unie se zásadou subsidiarity zaslána do 12 týdnů od předložení uvedeného návrhu zaslána více než , představují více než 55% hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, předsednictví Rady zahrne bod na pořad jednání Rady pro komplexní diskusi o těchto názorech a o důsledcích, které mají být vyvozeny.

V návaznosti na tuto diskusi a při respektování procesních požadavků ve smlouvách, zástupci členských států jednání jako členové Rady přeruší projednávání návrhu legislativního aktu, pokud není návrh pozměněn tak, aby odstranil obavy vyjádřené v odůvodněných stanoviscích.

Pro účely tohoto odstavce jsou hlasy přidělené vnitrostátním parlamentům vypočteny v souladu s článkem 7 (1) protokolu č 2. Hlasy národních parlamentů členských států, které se neúčastní přijetí legislativního aktu, se nepočítají.

 1. Práva a povinnosti členských států podle protokolů připojených ke Smlouvám musí být plně uznána jako ostatní ustanovení Smluv, pro které tyto protokoly byly nedílnou součástí.

Zejména opatření přijatá podle hlavy V části tři Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti nezavazují členské státy, na které se vztahují protokoly č 21 a 22, pokud dotyčný členský stát, pokud to příslušný protokol umožňuje, neoznámí své přání být vázán tímto opatřením.

Zástupci členských států  jednající ve svém postavení členů Rady zajistí, aby opatření Unie s cílem a obsahem spadajícím do působnosti hlavy V  části tři Smlouvy o fungování EU, protokolů 21 a  22, případně zajistí rozdělení opatření do dvou aktů.

 1. Článek 4 (2) Smlouvy o Evropské unii potvrzuje, že národní bezpečnost zůstává ve výhradní odpovědnosti každého členského státu. To nepředstavuje výjimku z práva Unie, a proto by neměl být vykládán restriktivně. Při výkonu svých pravomocí, budou orgány Unie plně respektovat národní odpovědnost za zabezpečení členských států.

Uznávají se přínosy kolektivních akcí v otázkách, které ovlivňují bezpečnost členských států.

ČÁST D

SOCIÁLNÍ DÁVKY A VOLNÝ POHYB

Volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie je nedílnou součástí vnitřního trhu; zahrnuje mimo jiné, právo pracovníků členských států přijmout nabízená pracovní místa kdekoliv v Unii. Různé úrovně odměňování mezi členskými státy zatraktivňuje některé nabídky zaměstnání před ostatními, s následnými pohyby, které jsou přímým důsledkem svobody trhu. Nicméně systémy sociálního zabezpečení členských států, kde se právo Unie koordinuje, ale neharmonizuje, jsou různě strukturované a to samo o sobě může  pracovníky do některých členských států přilákat. Je legitimní brát tuto situaci v úvahu a zajistit jak na úrovni Unie, tak států, aby nedošlo k neodůvodněné přímé nebo nepřímé diskriminaci opatřeními, která omezují toky pracovníků v takovém rozsahu, že mají negativní dopad jak pro členské státy původu, tak členské státy určení.

Obavy vyjádřené ve Spojeném království v tomto ohledu jsou řádně uplatněny s ohledem na další vývoj právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů.

VÝKLAD SOUČASNÝCH PRAVIDEL EU

 1. Opatření uvedená v úvodním odstavci by měla brát v úvahu, že členské státy mají právo vymezovat základní zásady svého systému sociálního zabezpečení a mají široký prostor pro uvážení pravomoci vymezovat a provádět jejich sociální politiky a politiky zaměstnanosti, včetně nastavení podmínky pro přístup k sociálním dávkám.[gap height=“20″]
 2. Protože volný pohybu pracovníků podle článku 45 Smlouvy o fungování EU předpokládá odstranění jakékoli diskriminace na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky a zaměstnanost, toto právo může podléhat omezení z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Kromě toho pokud jsou naléhavé důvody veřejného zájmu, pokud je to nutné, volný pohyb pracovníků může být omezen pomocí opatření přiměřených sledovanému legitimnímu cíli. Podporování náboru, snížení nezaměstnanosti, ochrana zranitelných pracovníků a odvrácení nebezpečí vážného podkopávání udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení jsou důvody obecného zájmu, uznané případ od případu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie.

Objektivní důvody nezávislé na státní příslušnosti dotčených osob a přiměřené legitimně sledovanému cíli mohou být podmíněny určitými dávkami, aby zajistily, že existuje reálný a efektivní stupeň spojení mezi dotyčnou osobou a trhem práce hostitelského členského státu.

 1. b) Volný pohyb občanů EU podle článku 21 Smlouvy o fungování EU má být vykonáván s výhradou omezení a podmínek, stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.

Právo nevýdělečně činných osob na trvalý pobyt v hostitelském členském státě je závislý na základě právních předpisů EU na dostatečné prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky, aby se nestaly zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a na ty osoby, které mají komplexní zdravotní pojištění.

Členské státy mají možnost odmítnout poskytnutí sociálních dávek pro osoby, které užívají  své právo na svobodu pohybu výhradně za účelem získání sociální pomoci členských států, i když nemají dostatečné prostředky uplatnit nárok na právo pobytu.

Členské státy mohou zamítnout žádosti o sociální pomoci ze strany občanů EU z jiných členských států, kteří nemají právo pobytu nebo právo pobývat na svém území pouze z důvodu jejich hledání zaměstnání. To zahrnuje nároky občanů EU z jiných členských států na dávky, jejichž převážná funkce je určena k pokrytí minimálních nákladů na pobyt, i když tyto dávky jsou určeny také k usnadnění přístupu na trh práce v hostitelských členských státech.

 1. c) Ti, kdož se těší právu volného pohybu, musí dodržovat zákony hostitelského členského státu.

V souladu s právem Unie jsou členské státy schopny přijmout opatření, aby se zabránilo zneužití práv nebo podvodů, například předložením padělaných dokumentů a řešení případného uzavření smlouvy nebo zachování účelových sňatků se státními příslušníky třetích zemí za účelem využití volného pohybu jako cesty pro legalizaci nezákonného pobytu v některém členském státě, nebo  případy využití volného pohybu jako cesty k obcházení vnitrostátních imigračních předpisů platných pro státní příslušníky třetích zemí.

Hostitelské členské státy mohou přijmout nezbytná opatření, která mají chránit proti jednotlivcům, jejichž osobní chování pravděpodobně představuje skutečné a vážné ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti. Při určování, zda chování jednotlivce představuje trvající ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti, mohou členské státy vzít v úvahu minulost chování dotyčné osoby a hrozba nemusí být vždy naplněna. Dokonce i při absenci odsouzení pro trestný čin mohou členské státy jednat o preventivních důvodech tak dlouho, jak je to specifické pro dotyčné osoby.

Další výměny informací a administrativní spolupráce mezi členskými státy budou vyvinuty společně s Komisí za účelem účinnějšího boje proti takovému zneužití práv a podvodu.

Změny sekundárních právních předpisů EU

 1. Je třeba poznamenat, že po nabytí účinku tohoto rozhodnutí, předloží Komise návrhy na změnu stávajících sekundárních právních předpisů EU takto:

a) návrh na změnu nařízení (ES) 883/2004 Evropského parlamentu a Rady o koordinaci systémů sociálního zabezpečení s cílem poskytnout členským státům, pokud jde o vývoz přídavků na děti do jiného členského státu, než ve kterém se pracovník bydliště, možnost indexovat tyto dávky na podmínkách členského státu, ve kterém se dítě nachází. To by se mělo vztahovat pouze na nové nároky pracovníků EU v hostitelském členském státě. Avšak od 1. ledna 2020 mohou všechny členské státy rozšířit indexaci stávajících nároků na přídavky na děti již vyjetých pracovníků EU. Komise nemá v úmyslu navrhnout, aby budoucí systém volitelné valorizace přídavků byl rozšířen na další typy převoditelných dávek, jako jsou starobní důchody. (Nařízení Rady (ES) č 883/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř.l. 166, 30. 4. 2004)

b)Aby se vzaly v úvahu podněcující faktory vyplývající z režimů  požitků v zaměstnání členského státu, bude předložen návrh na změnu nařízení (EU) č 492/2011 Evropského parlamentu a Rady o volném pohybu pracovníků uvnitř Evropská unie, které zajistí varovný a ochranný mechanismus, reagující na situaci přílivu pracovníků z jiných členských států výjimečné velikosti po delší dobu, a to i v důsledku minulých politik po předchozím rozšíření EU. Členský stát, který si přeje využívat tohoto mechanismu, sdělí Komisi a Radu, že existuje taková výjimečná situace v rozsahu  postihujícím základní aspekty jeho systému sociálního zabezpečení, včetně primárního účelu systému zaměstnaneckých výhod, nebo které vede k obtížím, které jsou závažné a mohly by přetrvávat na jeho trhu práce, nebo vyvíjejí nadměrný tlak na řádné fungování veřejných služeb. Na návrh Komise po přezkoumání oznámení a důvodů v něm uvedených by Rada mohla povolit dotyčnému členskému státu omezit přístup k nepříspěvkovým dávkám  pracujících. Rada by schválila, že členský stát v nezbytné míře omezí přístup nově příchozím pracovníkům EU k nepříspěvkovým dávkám v zaměstnání po celkovou dobu až čtyř let od nástupu do práce. Omezení by měla být odstupňována od počátečního úplného vyloučení s postupně se zvyšujícím přístupem k těmto  dávkám s přihlédnutím k rostoucímu zapojení pracovníka na trhu práce hostitelského členského státu. Povolení bude mít omezenou dobu trvání a vztahuje se na pracovníky z EU nově příchozí po dobu 7 let.

Zástupci členských států jednající jako členové Rady budou pokračovat v práci na těchto legislativních návrzích jako prioritní záležitosti a dělat vše v jejich silách, aby bylo zajištěno jejich rychlé přijetí.

Budoucí opatření uvedená v tomto odstavci by neměla vést ve srovnatelné situaci k méně příznivému zacházení s pracovníky z EU, než státních příslušníků třetích zemí. (Nařízení (EU) č 492/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků v rámci Evropské unie (L 141, 27. 5. 2011).

Změny primárního práva EU

 1. S ohledem na budoucí rozšíření Evropské unie je třeba uvést, že budou vhodná přechodná opatření, týkající se volného pohybu osob v příslušných aktech o přistoupení, které mají být schváleny všemi členskými státy v souladu se Smlouvami. V této souvislosti postoj vyjádřený ve Spojeném království ve prospěch takových přechodných opatření je známý.

ČÁST E

POUŽITÍ a závěrečná ustanovení

 1. Každý členský stát může požádat předsedu Evropské rady, aby se problém uplatňování tohoto rozhodnutí diskutoval v Evropské radě.
 2. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost ve stejný den, kdy vláda Spojeného království informuje generálního tajemníka Rady, že se Spojené království rozhodlo zůstat členem Evropské unie.