Zdroj: Archiv

[quote]V návaznosti na zasedání s premiérem Davutoğluem se předsedové vlád a hlavy států zemí EU zabývali situací v oblasti migrace, zejména v souvislosti se západobalkánskou trasou. Uvítali jednání, které s tureckým premiérem vedli o vztazích EU a Turecka a o pokroku, kterého se dosáhlo při provádění společného akčního plánu.[/quote]

Turecko potvrdilo své odhodlání provádět bilaterální řecko-tureckou readmisní dohodu s cílem přijmout urychlený návrat všech migrantů vstupujících do Řecka z Turecka, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, a přijmout zpět všechny nelegální migranty zadržené v tureckých vodách.

Hlavy států a předsedové vlád se shodli, že k uzavření převaděčských tras, rozbití obchodních modelů převaděčů, ochraně našich vnějších hranic a ukončení migrační krize v Evropě je zapotřebí odvážných kroků. Je třeba přerušit spojitost mezi nasednutím do lodi a získáním pobytu v Evropě.

Z tohoto důvodu zdůraznili význam činnosti NATO v Egejském moři, která byla dnes zahájena. Všechny členy NATO vyzvali k její aktivní podpoře. Vřele přijali další návrhy, které dnes Turecko učinilo s cílem řešit otázku migrace. Dohodli se, že další práce bude vycházet ze zásad, které obsahují:

 • navracet všechny nové nelegální migranty vstupující na řecké ostrovy z Turecka, přičemž náklady uhradí EU;
 • přemístit za každého syrského občana, kterého Turecko převezme zpět z řeckých ostrovů, jednoho syrského občana z Turecka do některého z členských států EU, a to v rámci stávajících závazků;
 • urychlit provádění plánu na uvolnění vízového režimu se všemi členskými státy s cílem zrušit vízové požadavky pro turecké občany nejpozději do konce června 2016;
 • urychlit vyplácení původně vyčleněných prostředků ve výši 3 miliard EUR, aby se zajistilo financování prvního souboru projektů před koncem března, a rozhodnout o dodatečném financování nástroje pro syrské uprchlíky;
 • provést přípravy na rozhodnutí ohledně otevření nových kapitol v rámci přístupových jednání co nejdříve, a to na základě závěrů Evropské rady z října 2015;
 • spolupracovat s Tureckem na veškerých společných snahách zaměřených na zlepšení humanitárních podmínek v Sýrii, díky čemuž by bylo možné, aby místní obyvatelstvo a uprchlíci žili v oblastech, které budou bezpečnější.

Předseda Evropské rady bude pokračovat v práci na uvedených návrzích a před březnovým zasedáním Evropské rady projedná s tureckou stranou jednotlivé podrobnosti. Tato činnost bude probíhat v souladu s evropským a mezinárodním právem.

Hlavy států a předsedové vlád zemí EU jednali s tureckým premiérem rovněž o situaci sdělovacích prostředků v Turecku.

Hlavy států a předsedové vlád dále připomněli, že Evropská rada na zasedání ve dnech a 19. února rozhodla, že je třeba opět dosáhnout stavu, kdy všichni členové schengenského prostoru plně uplatňují Schengenský hraniční kodex, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám na námořních hranicích, a ukončit propouštěcí přístup. Toky nelegální migrace na západobalkánské trase nyní skončily.

V zájmu udržitelnosti tohoto stavu je třeba přijmout opatření v těchto oblastech:

 • stát v této obtížné době při Řecku a vyvíjet maximální úsilí s cílem pomoci při zvládání situace, jež nastala v důsledku tohoto vývoje. Jedná se o společně sdílenou odpovědnost EU, která vyžaduje urychlenou a účinnou mobilizaci veškerých dostupných prostředků a zdrojů EU, jakož i příspěvků členských států;
 • okamžitě a účinně reagovat na velice vážnou humanitární situaci, jež se v dotčené oblasti rychle vyvíjí. Komise v úzké spolupráci s Řeckem, dalšími členskými státy a nevládními organizacemi bezodkladně poskytne mimořádnou podporu, a to na základě posouzení potřeb, které provedou Komise a Řecko, a plánu pro nepředvídané události a reakci na ně. V této souvislosti vítají hlavy států a předsedové vlád návrh Komise o poskytování mimořádné podpory v rámci EU a vyzývají Radu, aby jej přijala před březnovým zasedáním Evropské rady, aby se tak rozšířila škála finančních nástrojů, které je možné využít, a vyzývají rozpočtový orgán k přijetí veškerých nezbytných návazných opatření;
 • poskytnout Řecku další pomoc při správě vnějších hranic, včetně hranic s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a s Albánií, a zajistit řádné fungování hotspotů se 100% identifikací, registrací a bezpečnostními kontrolami a poskytnutí dostatečných přijímacích Agentura Frontex co nejdříve vyhlásí další výzvu týkající se národních vyslaných příslušníků a všechny členské státy by na ni měly v plném rozsahu reagovat nejpozději do 1. dubna. Europol v zájmu posílení bezpečnostních kontrol urychleně rozmístí vyslané příslušníky ve všech hotspotech a bude podporovat řecké orgány v boji proti převaděčům;
 • pomoci Řecku při zajišťování komplexního, rozsáhlého a urychleného navracení všech nelegálních migrantů, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, do Turecka, a to na základě readmisní dohody mezi Řeckem a Tureckem a od června na základě readmisní dohody mezi EU a Tureckem;
 • podstatně urychlit provádění relokace za účelem zmírnění výrazné zátěže, které v současné době čelí Řecko. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) vyhlásí za účelem podpory řeckého azylového systému další výzvu k poskytnutí národní odborné podpory a všechny členské státy by na ni měly urychleně a v plném rozsahu Členské státy se rovněž vyzývají, aby pro relokaci bezodkladně poskytly více míst. Komise bude Radě o plnění závazků v oblasti relokace měsíčně podávat zprávy;
 • nadále úzce spolupracovat se zeměmi západního Balkánu, které nejsou členy EU, a poskytovat jim veškerou nezbytnou pomoc;
 • provádět stávající závazky v oblasti přesídlování a nadále pracovat s Tureckem na věrohodném dobrovolném programu zaměřeném na přijímání osob z humanitárních důvodů;
 • neprodleně přijmout veškerá nezbytná opatření v případě vzniku jakýchkoli nových tras a zintenzivnit boj proti převaděčům;
 • prioritně pokročit v práci na všech složkách plánu týkajícího se „návratu k Schengenu“ vypracovaného Komisí s cílem ukončit dočasné kontroly na vnitřních hranicích a obnovit běžné fungování schengenského prostoru do konce

Tento dokument nestanoví žádné nové závazky pro členské státy v oblasti relokace a přesídlování.

Jedná se o urgentní opatření, která je třeba přijmout s ohledem na aktuální situaci v dotčené oblasti a která je třeba průběžně Evropská rada se k otázce migrace a všem jejím aspektům vrátí na březnovém zasedání s cílem dále konsolidovat společné evropské provádění naší komplexní migrační strategie.

Press office – General Secretariat of the Council

Rue de la Loi 175 – B-1048 BRUSSELS – Tel.: +32 (0)2 281 6319

press.office@consilium.europa.eu  –  www.consilium.europa.eu/press