[quote]Důraz na zelenou logistiku patří mezi často skloňovaná témata a v řadě oblastí se stává samozřejmostí. Logistické i dopravní firmy usilují o to, aby svou činností přispívaly k ochraně životního prostředí. Nutí je k tomu stále přísnější předpisy a někdy i požadavky zákazníků. Výsledkem jsou snahy o snížení či přímo vyloučení negativních dopadů přepravy velkých objemů zboží. Vhodných způsobů je k tomu více, tak jak logistika sama je v praktickém uplatnění složitý obor, který zahrnuje řadu prvků. Nasazení zelené logistiky má samozřejmě také významné ekonomické dopady, které mohou být jak pozitivní, tak negativní.[/quote]

Dopravní a logistické firmy vnímají ekologické důrazy z několika důvodů jako velice diskutabilní téma. Důležitá je pro ně ekonomická stránka a ekologické cítění se samozřejmě stává obtíží, pokud je provázeno zvýšenými náklady. Nájemci logistických nemovitostí zelené budovy často přímo vyžadují, naopak v dopravě je ochota připlatit si za zelenou logistiku menší než nízká. Problémem také nemusí být vždy pouze cena, ale často i zakořeněná nedůvěra. Například porovnají-li odesilatelé cenu běžné silniční dopravy a zelenější dopravy kombinované, tak se ani při srovnatelných nákladech často neodhodlají kombinovanou dopravu vyzkoušet. Obávají se zejména menší pružnosti při překladu zboží a limitujícím prvkem může být i dostupnost vhodné překladištní infrastruktury.

Naše společnost i navzdory uvedeným problémům v této oblasti vidí určitý potencionál a od roku 2008 kombinovanou dopravu rozvijí jako alternativu,“ uvedl Josef Melzer, první viceprezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia a jednatel logistické společnosti M+L LOGISTIK.

Pokud se týká ostatních prvků ekologizace dopravy, musím zmínit také velký posun, k němuž došlo v dopravní technice zejména u vozidel splňujících normu Euro VI. Každý dopravce, který tato moderní vozidla provozuje, svou investicí výraznou měrou přispívá k úsporám emisí. České dopravní firmy jsou v tomto ohledu velmi zodpovědné. Otázkou pro budoucnost je další vývoj šetrných motorů a alternativních pohonů pro nákladní vozidla. Také postupný přechod na alternativní pohony CNG či elektřiny pro malá vozidla v oblasti city logistiky je správnou cestou oproti někdy až zarážejícím populistickým a řekl bych nezodpovědným návrhům na další omezování provozu v příměstských oblastech,“ řekl Josef Melzer.

Kombinované dopravě by pomohla ucelená síť terminálů

Samostatnou otázkou je podle Josefa Melzera již zmíněná kombinovaná doprava a její reálná podpora ze strany státu. V období Operačního programu Doprava (OPD I) byla podpora kombinované dopravy vyloženě popelkou. I přes proklamace vlády a řady politiků nebyl zpracován žádný dlouhodobý plán podpory, vše byly pouze ad hoc programy s minimem vize. Nyní se nacházíme ve druhém období, OPD II, a v letošním roce bychom již mohli čerpat prostředky. Nejsou však schváleny programy, máme však alespoň notifikace EU. Josef Melzer zdůraznil, že ČR postrádá jasnou a udržitelnou strategii podpory; sice se o ní jedná, jenomže cesta k jejímu vytvoření může být delší, než je období čerpání.

Pro rozvoj kontinentální kombinované dopravy je nezbytné, aby vznikla ucelená síť terminálů s nediskriminačním přístupem, napojená na dopravní cesty s dostatečnou kapacitou. Důležitá je rovněž možnost podpory silničním dopravcům pro pořízení jednotek kombinované dopravy.

ČESMAD Bohemia je příkladem aktivního přístupu k rozvoji kombinované dopravy, a to z několika důvodů. Z prvé ji nechápeme jako konkurenci, ale jako alternativu. Silniční dopravce může využívat služeb železnice tam, kde to je možné. S ohledem na zkušenosti ze států, v nichž je kontinentální doprava výrazně rozvinutější a přesto tam zajišťuje jen zlomek přepravních výkonů, nevidí Josef Melzer důvod, aby se jakýkoliv silniční dopravce kombinované dopravy obával. Naopak s přetrvávajícím nedostatkem řidičů, zvyšující se daňovou zátěží a růstem mýta je to silniční dopravce spíše příležitost – za předpokladu, že budou naplněny srovnatelné podmínky jako v rozvinutém zahraničí.

Naše společnost se zabývá nejen kombinovanou dopravou silnice/železnice, ale provozujeme také terminál kombinované dopravy. V současné době máme v provozu zhruba 500 jednotek umožňujících přepravu v tomto režimu. Z celkového objemu přeprav je zhruba 4,5 procenta (což je zhruba 2500 zásilek) realizováno kombinovanou dopravou. Provozujeme tuto službu zejména na ose ČR Německo a Benelux, ale část přeprav je také plně v rámci ČR, a to mezi naším terminálem v Obrnicích a Olomoucí. Služby v oblasti kombinované dopravy je u nás jednou s podporovaných aktivit a její rozvoj očekávám i v následujících letech,“ dodal Josef Melzer.

City logistika potřebuje podporu

City logistika je jedním z významných prvků, který přispívá ke snižování dopravní a emisní zátěže zejména ve velkých městech a aglomeracích. Jejím cílem je spojovat co nejvíce přepravních požadavků do řízeného systému a organizovat toky zboží a dalších materiálů na území městských center. Prvky city logistiky se uplatňují i v České republice, mnohem větší a delší zkušenost však s nimi mají ve velkých západoevropských aglomeracích s vysokou hustotou dopravy.

V Evropě žije v městských oblastech více než 75 procent obyvatelstva, v důsledku toho je do městských oblastí soustředěna rovněž průmyslová výroba,“ vysvětlil prezident České logistické asociace Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Města se stala centry národního hospodářství a tento jev bude v příštích letech dále růst. Většina hrubého domácího produktu se vyrábí ve městech. To vytváří vysoký potenciál pro nákladní dopravu. Z celkového dopravního provozu v městských oblastech je podíl nákladní dopravy (nákladní automobily o hmotnosti větší než 3,5 tuny) zhruba deset procent. Kdyby sem však byly zahrnuty dodávky a osobní auta, která v posledních letech značně nabyla na důležitosti, byl by tento podíl mnohem vyšší. Důležitost městské nákladní dopravy je rovněž možné ukázat rozložením ekonomických nákladů v rámci řetězce nákladní dopravy. Podíl manipulačních a expedičních operací, který se často odehrává v městských oblastech, činí v celkových ekonomických nákladech od dodavatele k objednavateli okolo 40 procent. Váhu těchto nákladů dále zvyšuje snižování zásob, menší objem zásilek a nárůst jejich počtu,“ dodal Václav Cempírek.

Cílem logistiky je minimalizovat celkové náklady při dosažení potřebné úrovně zákaznického servisu. Přitom celkové náklady jsou náklady na přepravu, skladovací náklady, náklady na vyřizování objednávek a na informační systém, množstevní náklady a náklady na udržování zásob. Dalším důležitým požadavkem city logistiky je dosáhnout u zásobovací dopravy co nejnižší možné emise do roku 2025. Konečným cílem je snížení škodlivých emisí (CO2, NOx, polétavých částic) u městské dopravy na nulu. Velké úsilí je rovněž věnováno omezování emisí hluku.

První zkušenosti a výsledky z využívání city logistiky potřebné pro integrovaná řešení jsou již k dispozici. Začíná být zřejmé, že pro maloobchod a podnikatelské subjekty budou logistické řetězce vycházet spíše od řízených skladů než od „přímých dodávek“, aby tak mohl být ovlivňován výběr dopravců a především ceny za poskytované služby. City logistika se může stát zárodkem regionální logistiky, která bude organizovat dopravu pro všechna města a řídit tak kooperativní dodávky.

Pro udržitelnost rozvoje dopravy a životního prostředí se jeví jako vhodná jistá podpora pro vznik městských logistických terminálů. V České republice se tomuto problému zatím věnuje velmi malá pozornost, avšak některá města s historickými jádry zavedla organizované zásobování v určených časových oknech pro živnosti a další instituce zde provozované,“ dodal Václav Cempírek.

Investoři vyžadují zelené budovy

Zajímavé možnosti pro aplikaci zelených prvků skýtá oblast výstavby logistických nemovitostí. Nájemci se stále více zajímají o to, kolik budou platit za provoz svých skladů. Velký díl nákladů tvoří poplatky za energie. Zde existuje velký prostor pro úspory při vytápění, ventilace a osvětlení. Střechy logistických center lze rovněž využít pro umístění solárních panelů, a tím získávatt elektrickou energii či ohřev vody s nízkými náklady. Otázkou však zůstává, nakolik tento důraz na ekologii může developerům přinášet také nové příležitosti v podnikání.

Pro developery jako je CTP jsou čistě obchodní příležitosti omezené. Faktem ovšem je to, že většina investorů, kteří hledají sklady v České republice nebo jinde ve střední Evropě, nyní požaduje ekologicky šetrná a energeticky úsporná zařízení,“ uvedl Stefan de Goeij, Head of Property Management developerské společnosti CTP.

Zelené prvky jsou proto standardní a aplikuje je v podstatě většina z hlavních developerů v regionu. Investoři, kteří hledají nové prostory, toto vyžadují. Dává to obchodní smysl, neboť zelené budovy mají tendenci přinášet úspory také z hlediska energetické spotřeby, co vytváří win-win situaci pro všechny,“ vysvětlil Stefan de Goeij.

Jednotlivé země mají poněkud odlišné vzorce pro stanovení budov šetrných k životnímu prostředí. CTP používá standard BREEAM a v letech 1990 až 2012 získalo certifikace podle tohoto standardu 54 nemovitost, včetně BREEAM Outstanding Tower II v brněnském centru Spielberk Office. Podle Stefana de Goeij se jedná o první budovu mimo Velkou Británii, která dosáhla takového hodnocení. V Rumunsku certifikaci získalo 32 a na Slovensku 20 budov. Od roku 2011 CTP staví všechny nové budovy podle požadavků certifikace BREEAM.

Za léta činnosti si CTP vytvořila svou vnitřní ,Bílou knihu‘, seznam stavebních norem, které používáme u všech nových staveb. Tato kniha je neustále aktualizována, abychom se udrželi na špici nových zelených technologií a stavebních procesů. Začátkem roku se CTP zavázala ke každoročnímu pětiprocentnímu omezování nákladů na energii; což znamená snížení nákladů na energii pro klienty každý rok o pět procent. Dobrým příkladem naší snahy je rekonstrukce deset let starého CTPark Divišov. Zavedením nových systémů HVAC a recyklací vzduchu jsme dokázali zvýšit hodnocení energetické budovy z C do B,“ dodal Stefan de Goeij.

Cesta k zeleným logistickým budovám vede přes instalaci energeticky účinných systémů. Na seznamu opatření je například náhrada starších osvětlovacích systémů osvětlením s LED diodami, které přinášejí vysoké úspory. K lepší energetické bilanci přispívá rovněž využívání datových údajů pro řízení spotřeby energií či instalace dálkového monitorování spotřeby.

Zatímco požadavky na ochranu životního prostředí mohou zpočátku přinášet určité problémy s vyššími náklady i větší náročností na přípravu logistických projektů, vhodná aplikace zelených prvků může přinášet i úspory a možnosti pro další rozvoj. To vše je součástí úsilí, aby se logistika a doprava staly motorem snah o udržitelný rozvoj moderní průmyslové společnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno