[quote]Evropská komise přijala 24.8. 2016 návrh nařízení o nových integrovaných způsobech, jak shromažďovat a používat údaje ze sociálních průzkumů, aby sociální statistika svoji podporou umožnila lepší tvorbu politiky obecně a sociální politiky zvlášť.[/quote]

Problematiku uvedla Marianne Thyssen, komisařka odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, kvalifikaci a mobilitu práce i za Eurostat:

„Začínáme důležitý krok k modernizaci sociální statistiky. Nejde tu o číslech, ale o lidech. Dobrá politika začíná dobrými daty. Potřebujeme co nejpřesnější data na poli sociálním. Potřebujeme data více aktualizovat a rychle je shromáždit k projektování sociální politiky, odpovídající reálným potřebám občanů současné Evropy. Předložený návrh je dalším příkladem, jak vysoko stojí sociální agenda na srdci Komise.“

Jaké jsou hlavní zlepšení návrhu ve srovnání se současnou situací

Nařízení přinese výrazné zlepšení sběru a analýzy sociálních statistik, pokud jde o:

  • Včasnost: Nařízení navrhuje zkrácení přenosových termínů v řadě oblastí (např. šetření pracovních sil, přehledu EU o příjmech a životních podmínkách). V kombinaci se zrychlením zpracování dat to povede ke zlepšení aktuálnosti zveřejňovaných údajů. Například v současné době údaje shromážděné prostřednictvím evropských statistik příjmů a životních podmínek jsou zveřejněny v listopadu roku po roce jejich sběru. Díky novému rámcovému nařízení budou výsledky analyzovány a zveřejněny o 11 měsíců rychleji.
  • Srovnatelnost a soudržnost: Tento nový rámec bude integrovat 7 stávajících průzkumů. Všechny společné prvky budou upraveny v rámci jediného úkonu, aby se zabránilo zdvojování a rozdílům při realizaci. Kromě toho zvýšená harmonizace technických a metodických věcí  (např. definice, zvolené proměnné, kvalita podávání zpráv) a širší využití administrativních údajů umožní datové propojení mezi průzkumy. To umožní analýzy údajů pocházejících z různých datových zdrojů a zvýší analytické možnosti. Při plném respektování důvěrnosti informací to umožní, například lepší analýzu vztahu mezi příjmy a zdravím, včetně dětí, mladých lidí a starších osob.
  • Pokrytí: Nařízení umožňuje použití inovativních přístupů a metod národními statistickými úřady a využití dat z několika zdrojů, což znamená, že bude k dispozici bohatší a širší soubor dat. Například bychom mohli znovu použít rostoucí soubor údajů o vzdělávání, zdravotnictví, sociálním zabezpečení a sociálních dávkách, které jsou již nyní shromažďované pro administrativní účely.

Vliv změn na kvalitu statistiky

Nařízení zvýší srovnatelnost a soudržnost sociálních statistik, protože bude vyžadovat uplatnění stejných harmonizovaných statistických metod a stejných proměnných, jsou-li společné pro dva nebo více sociálních šetření. Tím se také sníží chyby při zpracování dat (editace, přiřazení, posouzení, vážení) a zvýšení přesnosti dat. Nařízení zlepší relevanci statistik, tj. do jaké míry statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů, protože to usnadňuje společnou analýzu průzkumů a zvětší prostor pro výzkum.

Zveřejnění dat bude rychlejší

Díky zkrácení lhůt pro předávání dat bude se zveřejňování údajů dít rychleji. Například jak bylo uvedeno, v současné době jsou údaje shromážděné prostřednictvím evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek zveřejňovány v listopadu roku po roce jejich sběru. Díky novému rámcovému nařízení budou výsledky zanalyzovány a zveřejněny  o 11 měsíců rychleji, v prosinci roku sběru dat, což umožňuje jejich použití v průběhu evropského semestru.

Pokud jde o šetření pracovních sil, bude čtvrtletní údaje o zaměstnanosti k dispozici o 2 až 4 týdny dříve.

Nařízení zapadá do širšího kontextu politiky

Dosažení sociálního trojúhelníku pro Evropu je jádrem práce této Komise. Tento silný závazek sociálních cílů EU musí být podpořen pevnou důkazní základnou. Výdaje na sociální politiky v širším slova smyslu (včetně sociální ochrany, vzdělávání a zdravotnictví) představují ve většině členských států více než čtvrtinu HDP a více než polovinu veřejných výdajů, a proto musí existovat silné zaměření na výsledky politiky, cenové podmínky a snahy dosáhnout lepších výsledků prostřednictvím mezinárodních srovnávání, měření stavů (benchmarking) a vzájemného učení.

Nařízení bude podporovat rozvoj evropského pilíře sociálních práv tím, že bude poskytovat pevný základ důkazních materiálů v problémech, jako jsou nerovnosti, dovednosti, přístupy k zaměstnání pro všechny a výdaje na sociální ochranu.

Které sociální statistiky nařízení pokrývá

Sociální statistiky používané na úrovni EU jsou převzaty z různých zdrojů: údaje o osobách a domácnostech shromážděných na úrovni jednotlivých vzorků z průzkumů, sčítání lidu, agregovaných administrativních údajů a údajů z podniků. Všechny tyto zdroje jsou analyzovány v rámci probíhajícího programu pro modernizaci sociálních statistik. Současný návrh je prvním krokem v tomto procesu modernizace, která se týká průzkumů v oblasti prvotních zdrojů sociálních statistických údajů uvedených výše.

Kdy bude první evropská sociální statistika vypracována podle nařízení

Očekává se, že nařízení vstoupí v platnost v roce 2019. Do té doby bude pokračovat ve zlepšování stávajících statistik, které jsou produkovány.

Existuje odhad úspor nákladů

Očekává se, že nařízení přinese značné úspory nákladů. Přestože počáteční přepracování projektů průzkumů a šetření bude znamenat zvýšení nákladů, bylo by do značné míry kompenzováno snížením nákladů ve fázi sběru dat (což představuje dvě třetiny celkových nákladů statistických produktů) prostřednictvím snížení vzájemného překrývání různých sběrů dat, jejich následného převádění s pomocí dalších různých sběrů a opětovného využití jejich systémů zpracování.

Základní hypotéza vede k čisté úspoře 10,4 milionu € (zvýšení nákladů na 10,3 milionů € ve fázi návrhu (na úrovni EU) a snížení o 20,8 milionů € při sběru dat za první provádění průzkumů v příštích sedmi letech).

A ještě poznámka na okraj:

Komise vyjadřuje obavy ohledně prohlášení, které zpochybňují kvalitu oficiálních statistik v Řecku

Zveřejněné spolehlivé fiskální údaje jsou nezbytné pro řádné rozhodování o ekonomice. Nedávné informace zveřejněné v médiích však zpochybňují kvalitu a spolehlivost oficiálních statistik v Řecku. Přestože Komise nebude komentovat jednotlivá národní soudní řízení, je tím znepokojena, protože rovněž zpochybňuje platnost fiskálních údajů, o něž se opírá Program na podporu stability pro Řecko.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a mobilitu práce, jakož i evropskou statistiku Marianne Thyssen, řekla:

„Nezávislost řeckého statistického úřadu Elstat a kvalita jeho statistických údajů jsou nezbytné pro Komisi a Eurostat; je naprosto jasné, aby údaje o řeckém dluhu vlády během období 2010-2015 byly zcela spolehlivé a přesně hlášeny Eurostatu.“

Komise nyní vyzývá řecké orgány, aby aktivně a veřejně napadly mylný dojem, že údaje byly zmanipulované během období 2010-2015 a chránily Elstat a jeho zaměstnance před těmito nepodloženými tvrzení. Rovněž naléhá na řecké orgány, aby podporovaly a zachovávaly kvalitu řeckých statistických údajů, jakož i nezávislost řeckého statistického systému, jak je definována v řecké statistické legislativě a v závazku o důvěryhodnosti statistiky z roku 2012.

Dopis podepsaný místopředsedou Dombrovskisem, komisařem Moscovici a komisařkou Thyssen byl poslán v tomto ohledu řeckému ministru financí Euclidu Tsakalotosovi.

Řecko může mít větší problémy, než třeba Česká republika, kde orgány práce zaměňují počty neaktivních na trhu práce s počty nezaměstnaných, což bohužel přejímají i významné sdělovací prostředky.

Jako důkaz potřeby aktualizace slouží statistika výkonů a postavení železniční dopravy i ve vztahu k jiným druhům dopravy může sloužit jedenáct sloupkových diagramů, které byl možno získat z přílohy, na níž byl uveden odkaz. Data však byla za rok 2013.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno