Zdroj: Archiv

[quote]Rada přijala 12.5 návrh Komise na prodloužení přiměřených kontrol na některých vnitřních hranicích schengenského prostoru v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku a Norsku po dobu až šesti měsíců. Tyto země již zavedly opatření k řešení ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, vyplývající z druhotného pohybu nelegálních migrantů z Řecka.[/quote]

Minulý týden navrhla Komise doporučení o prodloužení platnosti těchto opatření v souladu se Schengenským hraničním kodexem, a to navzdory významnému pokroku, který Řecko, ne bez všech zjištěných závažných nedostatků, může adekvátně a komplexně řešit v rámci limitu tří měsíců od přijetí dokumentu“ “Zpět k Schengenu”.

První místopředseda Frans Timmermans řekl: „Vítáme přijetí našeho návrhu Radou. Řecko vynaložilo obrovské úsilí, ale tak dlouho, dokud budou přetrvávat závažné nedostatky v oblasti správy hranic, je třeba zachovat některá interní opatření hraniční kontroly To je v souladu s naším plánem pro návrat k normálnímu fungování schengenského prostoru do listopadu. Musíme se k tomu dostat řádnou cestou.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, Dimitris Avramopoulos, dodal: „Schengen je jedním z největších úspěchů evropské integrace, a Komise se zavazuje chránit ji. Za tím účelem jsou ale tyto koordinované dočasné kroky  utné, pokud nedostatky na našich vnějších hranicích přetrvávají a já vítám přijetí našeho návrhu ze strany Rady. Komise bude i nadále poskytovat komplexní podporu řeckým orgánům. Významného pokroku již bylo dosaženo a dohoda mezi EU a Tureckem vedla k prudkému poklesu počtu příjezdů do Řecka. Dnešní rozhodnutí dláždí cestu pro návrat k normálnímu fungování schengenského prostoru a zrušení všech kontrol na vnitřních hranicích do konce roku 2016.“

Komise Radě doporučovala, aby pět zemí udržovalo hraniční kontroly po dobu dalších šesti měsíců na  následujících vnitřních hranicích:

  • Rakousko na rakousko-maďarských hranicích a rakousko-slovenských hranicích;
  • Německo na německo-rakouských hranicích;
  • Dánsko v dánských přístavech s trajekty do Německa a na dánsko-německých pozemních hranicích;
  • Švédsko ve švédských přístavech v region jih a západ a na mostě Öresund;
  • Norsko v norských přístavech s trajekty do Dánska, Německa a Švédska.

Tato opatření plánovaná v rámci Schengenského hraničního kodexu působí jako ochrana pro celkové fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Cílem je, aby se zrušily kontroly na vnitřních hranicích a došlo k návratu k normálně fungujícímu schengenskému prostoru na konci roku 2016, v souladu s harmonogramem („cestovní mapou “) „Zpátky do Schengenského prostoru.“

Souvislosti

Schengenský hraniční kodex (článek 29 – bývalý článek 26) stanoví zvláštní postup pro mimořádné okolnosti, kdy je celkové fungování schengenského prostoru ohroženo vážnými a přetrvávajícími nedostatky na vnější hranici EU. Tento postup se nesnaží postihnout nebo izolovat členský stát, ani nemá za cíl vyloučit jakýkoli členský stát ze schengenského prostoru.

V rámci schengenského hodnotícího mechanismu přijatého v říjnu 2013 jsou prováděna hodnocení Schengenu v členských státech, založená na víceletém a ročním hodnotícím programu. Provádějí je inspekční návštěvy. Tyto návštěvy mohou být ohlášené nebo neohlášené kontroly a jsou prováděny týmy vedenými Komisí s odborníky z členských států a agentury Frontex.

V návaznosti na každou návštěvu je sepsána zpráva o případných zjištěných nedostatcích a zpráva je doprovázena doporučením nápravných opatření, s termínem pro jejich realizaci. Rada na základě návrhu Komise doporučení přijímá. V návaznosti na přijatá doporučení se požaduje, aby dotyčný členský stát předložil akční plán, který stanoví, jakým způsobem zamýšlí postupovat k nápravě zjištěných nedostatků. Schengenský hraniční kodex v článku 29, (dříve 26) stanoví specifické postupy za výjimečných okolností, kdy je celkové fungování schengenského prostoru ohroženo vážnými a přetrvávajícími nedostatky na vnější hranici EU.

Vyhodnocení uplatňování schengenských pravidel v oblasti správy vnějších hranic v Řecku byla provedena v listopadu 2015. Hodnotící zpráva, která odhalila závažné nedostatky při provádění kontrol na vnějších hranicích Řecka, byla přijata Komisí dne 2. února 2016. Doporučení pro nápravná opatření byla přijata Radou dne 12. února 2016.

Vzhledem k tomu, že hodnotící zpráva zjistila závažné nedostatky, Komise přijala dne 24. února 2016 prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví doporučení týkající se konkrétních opatření, která mají být přijata Řeckem. Doporučení se snaží zajistit, aby Řecko uplatnilo všechna schengenská pravidla, týkající se řízení vnějších hranic.

Dne 12. března 2016 Řecko představilo svůj akční plán pro odstranění nedostatků, zjištěných v hodnotící zprávě a na základě doporučení Rady. Dne 12. dubna 2016 Komise předložila své hodnocení přiměřenosti akčního plánu. Dne 29. dubna 2016, Řecko předložila svou zprávu o provádění akčního plánu.

V souladu se Schengenským hraničním kodexem musí Komise posoudit na základě zpráv Řecka, která mají být předložena do tří měsíců od doporučení Rady, zda jsou závažné nedostatky, které  stále přetrvávají.

Dne 4. května 2016 Komise navrhla Radě, aby přijala doporučení prodloužit přiměřené dočasné kontroly na některých vnitřních hranicích schengenského prostoru, a to v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku a Norsku po dobu maximálně šesti měsíců.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno