Navštivte nejinovativnější a nejinformativnější logistický kongres, který se bude konat letos v květnu v hotelu Marriott ve Vídni. Získejte nejaktuálnější informace o trhu v oblasti logistiky, dopravy a řízení dodavatelského řetězce. Objevte nově dostupná řešení a setkejte se s kolegy z oboru, abyste získali konkurenční výhodu, a zároveň podpořte dobrou věc na slavnostním večeru WOF Connect & Charity.

Dodavatelský řetězec a logistika se vyvíjejí za pochodu a nedávný globální vývoj dokazuje, že se toto odvětví musí připravit na nepředvídatelné. Ceny ropy a zemního plynu prudce rostou, další komodity je těsně následují, inflace je rekordně vysoká a náklady na dopravu prudce vzrostly. Ekonomické a ekologické aspekty jdou nyní ruku v ruce více než kdy dříve. Jak mohou iniciativy Green Deal nejen šetřit planetu, ale také vytvořit bezpečnost dodavatelského řetězce a zmírnit tlak na náklady? Zelené praní bylo včera, dnes se počítají jen výsledky! Digitalizace, pokud je zavedena chytrým způsobem, je další konkurenční výhodou nejen pro rychle se rozvíjející odvětví elektronického obchodu, ale pro všechny aspekty v dodavatelském řetězci. Zapojte se do diskuse s předními odborníky v oboru o pragmatických řešeních osvědčených postupů, která podpoří vaše podnikání i v nepředvídatelném globálním prostředí.

Přes veškerý technologický vývoj je logistika stále oborem zaměřeným na lidi a celé odvětví bojuje o nejchytřejší mozky. Na konferenci WOF Summit Vienna 2022 jsme se spojili s nejlepšími univerzitami logistiky a dodavatelského řetězce v regionu střední a východní Evropy, abychom od studentů dodavatelského řetězce získali informace o jejich vizích a očekáváních od trhu a vytvořili tak plán pro budoucí vedoucí pracovníky v logistice.

Na konferenci WOF Summit Vienna 2022 není networking jen posezení u kávy s dalším zajímavým účastníkem, ale je podpořen inovativním plánovačem schůzek 1to1 pro všechny účastníky. Předběžně si domluvte nejcennější obchodní schůzky několika kliknutími během dvou týdnů před akcí a získejte ty nejlepší oborové diskuse pro své osobní potřeby.

Kromě toho se zúčastněte večerního programu WOF Connect & Charity, který je nejen o navazování kontaktů, ale také o propojení podnikání s charitou, aby se pomohlo těm, kteří to nejvíce potřebují. Pojďme něco změnit na konferenci WOF Summit Vienna 2022, kde část vybraných výtěžků ze vstupenek a 50 % z večerního charitativního sponzorského balíčku půjde na pomoc pacientům s rakovinou a jejich rodinám ve prospěch organizace Österreichischen Krebshilfe.

Ať už se jedná o nákladní dopravu, leteckou a námořní přepravu, skladování, intermodální řešení, elektronický obchod, problémy poslední míle nebo celkové aspekty digitalizace a životního prostředí v dodavatelském řetězci – se špičkovými řečníky a až 500 návštěvníky se na WOF SUMMIT VIENNA 2022 určitě setkáte s těmi správnými protějšky na vysoké úrovni pro úspěch vašeho podnikání.

Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se této zásadní logistické akce a jejího podnětného programu ve dnech 4. a 5. května 2022 v hotelu Marriott ve Vídni.

NAVAZOVAT KONTAKTY. DĚLEJTE OBCHOD. UDĚLEJTE SI PŘÁTELE.

Visit the most innovative and informative logistics congress, which will take place this coming May at the Marriott Hotel in Vienna. Get the most up-to-date market insights into logistics, transportation and supply chain management. Discover newly available solutions and meet with industry peers for your competitive advantage, all while supporting a good cause at the WOF Connect & Charity evening gala.

Supply Chain and Logistics are evolving as we go, and the recent global developments prove that the industry needs to prepare for the unpredictable. Oil and gas prices are skyrocketing, other commodities follow closely, inflation is at an all-time high and transport costs have risen steeply. Economic and ecological aspects now go hand in hand, more than ever before. How can Green Deal initiatives not only save the planet, but create supply chain security and ease cost pressures? Green Washing was yesterday, today only results count! Digitalisation, if implemented in a smart way, is another competitive advantage, not only for the booming E-Commerce sector, but for all aspects in the supply chain. Join the discussion with leading industry experts about pragmatic best practices solutions that support your business even in an unpredictable global environment.

Despite all the technological developments, logistics is still a people focused business, and the whole industry is fighting for the smartest minds. At the WOF Summit Vienna 2022, we have teamed up with top logistics and supply chain universities in the CEE region to get insights from supply chain students on their visions and expectations from the market in order to create a roadmap for the logistics leadership of tomorrow.

At WOF Summit Vienna 2022, networking is not just having a coffee with another interesting participant, but is powered by the innovative 1to1 Meeting Scheduler for all participants. Pre-arrange your most valuable business meetings with a few clicks in the two weeks before the event, and have the best industry discussions for your personal needs.

On top of this, take part in the WOF Connect & Charity evening programme which is not only about networking, but also about connecting business with charity to help those who need it most. Let’s make a difference at WOF Summit Vienna 2022, where a portion of selected ticket proceeds, and 50 % of the evening charity sponsorship package will go to Österreichischen Krebshilfe, towards helping cancer patients and their families.

Whether it is Trucking, Air and Sea Freight, Warehousing, Intermodal Solutions, E-Commerce, Last Mile Challenges or overall Digitalisation and Environmental aspects in the Supply Chain – with top speakers and up to 500 visitors, you will definitely meet the right high-profile counterpart for your business success at the WOF SUMMIT VIENNA 2022.

Do not miss your chance to be part of this essential logistics event and its stimulating programme on 4th and 5th of May 2022, at Marriott Hotel, Vienna.

BUILD CONNECTIONS. DO BUSINESS. MAKE FRIENDS.

 

 

 

DPP