Klesající trend podílu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU. Přesto je v této situaci stále více než 115 milionů lidí.

Podle údajů Eurostatu ze 17.10. bylo v roce 2016 v Evropské unii ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením 117,5 milionu lidí, 23,4 % obyvatelstva. To znamená, že se nacházejí v alespoň jedné z následujících tří podmínek: ohrožení chudobou po sociálních transferech (příjmová chudoba), které jsou vážně hmotně znevýhodněni nebo žijí v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou. Po třech po sobě jdoucích nárůstech mezi lety 2009 a 2012, které dosáhly téměř 25 %, se podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU v loňském roce nepřetržitě snížil na 23,4 %, což je pouze o 0,1 % nad úrovní roku 2009. Snížení počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU je jedním z klíčových cílů strategie Evropa 2020..
Data z let 2008 a 2009 nezahrnují Chorvatsko. Údaje za rok 2016 jsou odhadnuty.

Nejvyšší míra rizika chudoby nebo sociálního vyloučení v Bulharsku, nejnižší v České republice
V roce 2016 bylo více než třetina obyvatelstva vystavena riziku chudoby nebo sociálního vyloučení ve třech členských státech: Bulharsku (40,4 %), Rumunsku (38,8 %) a Řecku (35,6 %). Naopak, nejnižší podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením byl v České republice (13,3 %), Finsku (16,6 %), Dánsku (16,7 %) a Nizozemsku (16,8 %).

 

Největší pokles v míře rizika chudoby nebo sociálního vyloučení v Polsku, nejvyšší nárůst v Řecku
Mezi členskými státy, za které jsou k dispozici údaje, vzrostla míra rizika chudoby nebo sociálního vyloučení z roku 2008 v deseti členských státech, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Řecku (z 28,1 % v roce 2008 na 35,6 % v roce 2016, nebo +7,5 %), Kypru (+4,4 %), Španělsku (+4,1%) a Švédsko (+3,4 %). Naopak, největší pokles byl zaznamenán v Polsku (z 30,5 % na 21,9 %, o -8,6 %), za ním následovalo Lotyšsko (-5,7 %) a Rumunsko (-5,4 %). Na úrovni EU se podíl celkového obyvatelstva ohroženého chudobou nebo sociálním vyloučením v roce 2016 (23,4%) snížil od roku 2008 o 0,3 %.

Lidé s rizikem chudoby nebo sociálního vyloučení v EU 2008 and 2016

 

% obyvatelstva celkem V 1000
2008 2016 2008 2016
EU* 23.7 23.4 115 910 117 470**
Belgie 20.8 20.7 2 190 2 330
Bulharsko : 40.4 : 2 890
Česká republika 15.3 13.3 1 570 1 380
Dánsko 16.3 16.7 890 950
Německo 20.1 19.7 16 340 16 040
Estonsko 21.8 24.4 290 320
Irsko 23.7 26.0*** 1 050 1 210***
Řecko 28.1 35.6 3 050 3 790
Španělsko 23.8 27.9 10 790 12 830
Francie 18.5 18.2 11 150 11 460
Chorvatsko**** : 28.5 : 1 180
Itálie 25.5 28.7*** 15 080 17 470***
Kypr 23.3 27.7 180 230
Lotyšsko 34.2 28.5 740 550
Litva 28.3 30.1 910 870
Lucembursko**** : 19.7 : 110
Maďarsko 28.2 26.3 2 790 2 540
Malta 20.1 20.1 80 90
Nizozemí**** 14.9 16.8 2 430 2 810
Rakousko 20.6 18.0 1 700 1 540
Polsko 30.5 21.9 11 490 8 220
Portugalsko 26.0 25.1 2 760 2 590
Rumunsko**** 44.2 38.8 9 110 7 690
Slovinsko 18.5 18.4 360 370
Slovensko 20.6 18.1 1 110 950
Finsko 17.4 16.6 910 900
Švédsko 14.9 18.3 1 370 1 800
 Spojené království 23.2 22.2 14 070 14 360
Island 11.8 13.0*** 40 40***
Norsko 15.0 15.3 700 790
Švýcarsko 18.1 17.8 1 330 1 460

Čísla jsou zaokrouhlena na nejbližší tisíce

*     Data 2008 bez Chorvatska. 2016 odhad.

**    116 290 bez Chorvatska

***  Data 2015 místo 2016.

**** 2016 data prozatímní.

Přibližně 1 z 6 osob v EU ohrožených příjmovou chudobou …

Při pohledu na každý ze tří prvků, které přispívají k ohrožení chudobou nebo sociálnímu vyloučení, bylo 17,2 % obyvatel EU v roce 2016 vystaveno riziku chudoby po sociálních transferech, což znamená, že jejich disponibilní příjem byl nižší než jejich národní práh chudoby (viz příslušná tabulka). Tento podíl osob ohrožených příjmovou chudobou v EU se ve srovnání s rokem 2015 (17,3 %) mírně snížil, ale je stále vyšší než v roce 2008 (16,5 %). Jelikož prahové hodnoty odrážejí skutečnou distribuci příjmů v jednotlivých zemích, značně se liší mezi členskými státy a také v čase. V členských státech EU bylo v Rumunsku ohrožena příjmovou chudobou 1 z 4 osob a 25 %, cca 1 z 5 v Bulharsku (22,9 %), Španělsku (22,3 %), Litvě (21,9 %), Lotyšsku (21,8 %), Estonsku (21,7 %), Řecku (21, 2%) a Itálii (19,9 % v roce 2015). Naopak, nejnižší hodnoty zaznamenaly Česká republika (9,7 %), Finsko (11,6 %), Dánsko (11,9 %), Slovensko (12,7 %) a Nizozemsko (12,8 %). Ve srovnání s rokem 2008 vzrostl podíl osob ohrožených příjmovou chudobou v 21 členských státech, pro které jsou k dispozici údaje, a ve čtyřech se snížil.

1 z 13 vážně materiálně deprivována …

V EU v roce 2016 bylo 7,5 % obyvatelstva těžce hmotně znevýhodněno, což znamená, že jejich životní podmínky byly omezeny nedostatkem prostředků, jako je například nedostatek v placení účtů, udržování jejich domovů dostatečně teplých nebo jejich přijetí týdenní dovolené mimo domov. Podíl osob těžce hmotně znevýhodněných v EU se snížil 2015 (8,1 %) a oproti roku 2008 (8,5 %). Podíl osob těžce znevýhodněných v roce 2016 se v jednotlivých členských státech výrazně lišil od více než 20 % celkového počtu obyvatel v Bulharsku (31,9 %), Rumunsku (23,8 %) a Řecku (22,4 %) až po méně než 4 % Švédsko (0,8 %), Lucembursko (1,6 %), Finsko (2,2 %), Dánsko a Nizozemsko (2,6 %), Rakousko (3,0 %) a Německo (3,7 %). Ve srovnání s rokem 2008 vzrostl podíl osob těžce znevýhodněných v deseti členských státech, pro které jsou k dispozici údaje, a poklesl v patnácti.

… a 1 z 10 žijících v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce

Pokud jde o nízkou intenzitu práce, 10,4% obyvatelstva ve věku 0-59 let v EU žilo v domácnostech, kde dospělí odpracovali v uplynulém roce méně než 20 % celkového pracovního potenciálu Je to druhý rok v řadě od roku 2008, kdy se tento podíl v EU snížil. V Irsku (19,2 %), v Řecku (17,2 %), v Španělsku (14,9 %), v Belgii (14,6 %) a v Chorvatsku (13,6 % ), Polsko (6,4 %) a Slovensko (6,5 %) měly nejnižší. Ve většině členských států (osmnácti) se ve srovnání s rokem 2008 zvýšil podíl osob ve věku 0-59 let, kteří žijí v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou, zatímco v sedmi se snížil.

 

Míra rizika prvků chudoby nebo sociálního vyloučení v EU 2008 a 2016

 % v riziku chudoby po sociálních transferech

 

% osob se silnou materiální deprivací   (%) % osob ve věku 0-59 let žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce (%)
2008 2016 2008 2016 2008 2016
EU* 16.5 17.2 8.5 7.5 9.2 10.4
Belgie 14.7 15.5 5.6 5.5 11.7 14.6
Bulharsko : 22.9 : 31.9 : 11.9
Česko 9.0 9.7 6.8 4.8 7.2 6.7
Dánsko 11.8 11.9 2.0 2.6 8.5 10.6
Německo 15.2 16.5 5.5 3.7 11.7 9.6
Estonsko 19.5 21.7 4.9 4.7 5.3 5.8
Irsko 15.5 16.3** 5.5 7.5** 13.7 19.2**
Řecko 20.1 21.2 11.2 22.4 7.5 17.2
Španělsko 19.8 22.3 3.6 5.8 6.6 14.9
Francie 12.5 13.6 5.4 4.4 8.8 8.4
Chorvatsko*** : 19.5 : 12.9 : 13.6
Itálie 18.9 19.9** 7.5 11.5** 10.4 11.7**
Kypr 15.9 16.1 9.1 13.6 4.5 10.6
Lotyšsko 25.9 21.8 19.3 12.8 5.4 7.2
Litva 20.9 21.9 12.5 13.5 6.1 10.2
Lucembursko*** : 16.5 : 1.6 : 6.6
Maďarsko 12.4 14.5 17.9 16.2 12.0 8.2
Malta 15.3 16.5 4.3 4.4 8.6 7.3
Nizozemí*** 10.5 12.8 1.5 2.6 8.2 9.7
Rakousko 15.2 14.1 5.9 3.0 7.4 8.1
Polsko 16.9 17.3 17.7 6.7 8.0 6.4
Portugalsko 18.5 19.0 9.7 8.4 6.3 9.1
Rumunsko*** 23.6 25.3 32.7 23.8 8.5 8.2
Slovinsko 12.3 13.9 6.7 5.4 6.7 7.4
Slovensko 10.9 12.7 11.8 8.2 5.2 6.5
Finsko 13.6 11.6 3.5 2.2 7.5 11.4
Švédsko 12.2 16.2 1.4 0.8 5.5 8.5
Spojené království 18.7 15.9 4.5 5.2 10.4 11.3
Island 10.1 9.6** 0.8 1.6** 2.6 5.2**
Norsko 11.4 12.2 2.0 2.0 6.5 7.7
Švýcarsko 15.7 14.7 2.1 1.5 3.3 5.5

*     Data 2008 bez Chorvatska. Data 2016 odhadnuta.

**    Data 2015 místo 2016.

*** Data 2016 prozatimní

 

Prahy rizika chudoby v EU 2008 and 2016

(v národní měně)

 

Měna Roční národní medián ekvivalentního důchodu po sociálních transferech Roční práh rizika chudoby
Jeden dospělý 2 dospělí s 2 dětmi do 14 let
2008 2016 2008 2016 2008 2016
Belgie euro 17 985 22 295 10 791 13 377 22 661 28 092
Bulharsko BGN : 6 163 : 3 698 : 7 765
Česká republika CZK 168 472 213 812 101 083 128 287 212 275 269 403
Dánsko DKK 180 015 213 803 108 009 128 282 226 819 269 391
Německo euro 18 309 21 275 10 986 12 765 23 070 26 807
Estonsko euro 5 547 8 645 3 328 5 187 6 989 10 892
Irsko euro 22 995 21 688** 13 797 13 013** 28 973 27 327**
Řecko euro 10 800 7 500 6 480 4 500 13 608 9 450
Španělsko euro 13 966 13 681 8 379 8 209 17 597 17 238
Francie euro 18 899 21 713 11 340 13 028 23 813 27 359
Chorvatsko*** HRK : 42 450 : 25 470 : 53 487
Itálie euro 15 640 15 846** 9 384 9 508** 19 706 19 966**
Kypr euro 16 024 14 020 9 614 8 412 20 190 17 665
Lotyšsko euro 4 740 6 365 2 844 3 819 5 972 8 019
Litva euro 4 111 5 645 2 467 3 387 5 180 7 113
Lucembursko*** euro : 33 857 : 20 314 : 42 659
Maďarsko HUF 1 105 926 1 478 006 663 556 886 803 1 393 467 1 862 287
Malta Euro 10 009 13 572 6 005 8 143 12 611 17 101
Nizozemí*** euro 19 522 22 607 11 713 13 564 24 598 28 484
Rakousko euro 19 413 23 694 11 648 14 217 24 461 29 855
Polsko PLN 15 720 24 618 9 432 14 771 19 807 31 018
Portugalsko euro 8 143 8 782 4 886 5 269 10 260 11 066
Rumunsko*** RON 6 510 10 884 3 906 6 530 8 203 13 714
Slovinsko euro 10 893 12 327 6 536 7 396 13 725 15 532
Slovensko euro 4 791 6 951 2 875 4 171 6 038 8 758
Finsko euro 19 794 23 650 11 876 14 190 24 940 29 799
Švédsko SEK 190 305 235 373 114 183 141 224 239 784 296 570
Spojené království GBP 15 068 17 321 9 041 10 393 18 986 21 824
Island ISK 2 822 193 3 669 616** 1 693 316 2 201 770** 3 555 963 4 623 716**
Norsko NOK 254 905 354 161 152 855 212 497 320 996 446 243
Švýcarsko CHF 44 332 47 258 26 599 28 355 55 858 59 545

*     2016 data prozatímní.

**   Data   2015 místo 2016.

Míra rizika ohrožení chudobou je podíl osob, jejichž celkový příjem, který je k dispozici (po sociálních převodech, daních a dalších odpočtech) na výdaje nebo úspory, je nižší než hranice rizika chudoby, která je stanovena na 60 % národního mediánu ekvivalentního disponibilního důchodu po sociálních převodech.

Tento ukazatel nezměří bohatství nebo absolutní chudobu, ale nízké příjmy ve srovnání s ostatními obyvateli této země.

Prahová hodnota závisí na rozdělení příjmů v zemi pro daný rok a liší se složením domácnosti. Je proto důležité poznamenat, že míra chudoby ohroženého příjmem je relativní mírou chudoby a že hranice se mezi členskými státy značně liší. Také se mění s časem, neboť vychází z vývoje národního mediánu disponibilního důchodu: v několika členských státech prahová hodnota klesla v období 2008-2016 (Řecko, Kypr a Irsko) nebo zůstala téměř stabilní (Španělsko, Itálie a Portugalsko) v důsledku hospodářské krize.

Metody a definice

Údaje o riziku chudoby nebo sociálního vyloučení uvedené v této zprávě vycházejí ze statistik EU o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC). Průzkum EU-SILC je referenčním zdrojem EU pro srovnávací statistiky rozdělení příjmů, chudoby a životních podmínek. Referenční skupinou jsou všechny soukromé domácnosti a jejich současní členové s bydlištěm na území daného členského státu v době sběru dat. Osoby žijící v kolektivních domácnostech a v zařízeních jsou obecně vyloučeny z cílové populace, jakož i z malých a vzdálených částí národního území, které nepřesahují 2 % národního obyvatelstva.

Osoby ohrožené chudobou jsou ty, které žijí v domácnosti s ekvivalentním disponibilním příjmem pod hranicí rizika chudoby, která je stanovena na 60 % národního mediánu ekvivalentního disponibilního důchodu (po sociálních převodech). Rovnocenný příjem se vypočítá tak, že celkový příjem domácnosti se rozdělí podle velikosti stanovené po uplatnění těchto vah: 1,0 pro první dospělou osobu, 0,5 pro každého člena domácnosti ve věku 14 let a více a 0,3 pro každého člena domácnosti mladšího 14 let.

Vážně hmotně znevýhodněné osoby mají životní podmínky omezené nedostatečnými zdroji a zkušenostmi minimálně 4 z následujících 9 věcí s nedostatkem: nemohou si dovolit 1) zaplatit nájemné / hypotéku nebo účty za úplatu včas, 2) udržet domov dostatečně teplé, 3) ) čelit neočekávaným výdajům, 4) jíst maso, ryby nebo ekvivalent proteinů každý druhý den, 5) týdenní dovolenou mimo domov, 6) auto, 7) pračku, 8) barevnou televizi nebo 9) ) telefon (včetně mobilního telefonu).
Lidé žijící v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou jsou lidé ve věku 0-59 let, kteří žijí v domácnostech, kde průměrně dospělí (ve věku 18-59 let) pracovali méně než 20% svého celkového pracovního potenciálu za uplynulý rok. Studenti jsou vyloučeni.

Celkový počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením je nižší než součet počtu osob v každé ze tří forem chudoby nebo sociálního vyloučení, neboť některé osoby jsou současně postiženy více než jednou z těchto situací.

 

.

DPP