Zdroj: Pixabay.com

[quote]Dne 20. června byla dosažena ambiciózní politická dohoda o správě energetické unie mezi vyjednavači Komise, Evropského parlamentu a Rady. Dnešním jednáním budou členské státy Evropské unie vybaveny, aby řídily Energetickou unii – tento společný projekt, jehož cílem je zajistit, aby všichni Evropané měli přístup k bezpečné, cenově dostupné a k životnímu prostředí šetrné energii. Tento nový systém správy umožní Evropské unii dosáhnout svých cílů stát se světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nejprve zajistit energetickou účinnost, poskytnout spotřebitelům spravedlivé řešení a stanovit směr pro strategii EU v oblasti dlouhodobého snížení emisí skleníkových plynů.[/quote]

Budováním důvěry a konsenzu mezi členskými státy v otázkách týkajících se energetiky a klimatu bude řízení představovat nejlepší způsob, jak dosáhnout přechodu na energii a modernizace hospodářství a průmyslu EU. Řízení Energetické unie bude napomoc politickému procesu potřebnému k dosažení toho, co si 73% občanů EU přeje: společnou energetickou politiku pro všechny členské státy EU.

Dnešní dohoda znamená, že čtyři z osmi legislativních návrhů v balíčku „Čistá energie pro všechny“ v roce 2016 byly dohodnuty spoluzákonodárci po včerejší dohodě o energetické účinnosti (viz STATEMEMT / 18/3997) a dohodách ze dne 14. června a 14. května o revidované směrnici o obnovitelných zdrojích energie a o směrnici o energetické náročnosti budov. Tyto čtyři právní předpisy doplňují revizi systému obchodování s emisemi, nařízení o sdílení úsilí a nařízení o změně využívání půdy a lesnictví, které byly také přijaty v loňském roce. Pokrok a impuls k dokončení energetické unie a boji proti klimatickým změnám jsou tedy v plném proudu. Junckerova Komise pracuje v rámci své politické priority „odolná energetická unie a politika zaměřená na změnu klimatu“.

Tímto nařízením se zajistí, aby cíle energetické unie, zejména cíle EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 – snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, minimálně 32 % obnovitelných zdrojů v energetickém mixu EU a cíl úspor energetické účinnosti ve výši 32,5 % – jsou dosaženy stanovením politického procesu, který definuje, jak země EU a Komise spolupracují, a jak jednotlivé země spolupracují, aby dosáhly cílů energetické unie. To bude zajištěno tím, že se zajistí, aby národní cíle a politiky byly v souladu s cíli EU a současně umožnily jednotlivým zemím přizpůsobit se vnitrostátním podmínkám a potřebám. Nařízení rovněž podpoří dlouhodobou jistotu a předvídatelnost pro investory. Nová pravidla zdůrazňují význam regionální spolupráce při rozvoji a provádění politik v oblasti energetiky a klimatu. Země EU jsou rovněž vyzývány, aby povzbuzovaly své občany k účasti na přípravě plánů. Tím se zajistí, aby byly vyslyšeny názory občanů a podniků, jakož i regionální a místní orgány. Tím vznikne nový vztah mezi evropskými občany a osobami s rozhodovací pravomocí, aby vláda a její národní energetická a klimatická politika plánovaly všechny členské státy EU navázat další konsensus o nejlepším způsobu, jak dosáhnout přechodu na ekologicky efektivní energetiku a přejít od situace rozhodování několik lidí do situace, ve které všichni jedou. To přispěje k tomu, aby všechny členské státy provedly nejlepší a nákladově efektivní volby a správné investice, aby jejich energetická rozhodnutí byla konzistentní vůči klimatu a aby se zabránilo nákladným zámkům.

Místopředseda Evropské energetické unie Maroš Šefčovič řekl:

„Díky této ambiciózní dohodě o správě energetické unie jsme zavedli její základní kámen a zvýší transparentnost ve prospěch všech aktérů a investorů, zejména zjednodušíme monitorování a podávání zpráv o závazcích v rámci Energetické unie, upřednostňování kvality nad kvantitu a pomůže nám splnit sliby v oblasti energetiky, klimatu i mimo ni. Nyní se těším na návrhy energetických a klimatických plánů členských států do konce letošního roku, protože vysílají silný signál investorům, kteří potřebují jasnost a předvídatelnost. Energetická unie je na cestě, od sil, k síle.“

Komisař pro klimatické změny a energetiku Miguel Arias Cañete dodal:

„Po včerejším odsouhlasení obnovitelné energie a včera v oblasti energetické účinnosti je dnešní dohoda dalším přechodem k čisté energii, stanovený v pravidlech Evropské unie, zahrnující všechny oblasti energetické politiky a začlenění politiky v oblasti klimatu v souladu s Pařížskou dohodou. Po dokončení ze strany členských států v národních plánech se to změní ve správné investice do modernizace hospodářství a energetických systémů EU, vytváření nových pracovních míst, snížení poplatků za energii pro Evropany a snížení nákladného dovozu energie do EU. Jedna věc je jistá, že s vládou Energetické unie máme nezbytný odrazový můstek pro přípravu dlouhodobé strategie na snížení emisí skleníkových plynů, které ohřívají planetu a mění klima.“

Hlavní úspěchy

– žádá se, aby každý členský stát připravil pro období 2021 až 2030 národní energetický a klimatický plán, který by pokrýval všechny pět dimenzí energetické unie a zohledňoval dlouhodobější perspektivu. Tyto národní plány by byly srovnatelné v celé EU. Posouzení návrhů plánů a doporučení Komise budou mít za následek závěrečné plány, které zajistí dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky v roce 2030 v celém EU koherentním, společným a nejméně nákladným způsobem.
– Sjednocuje četnost a časový rozvrh ohlašovacích povinností v pěti dimenzích energetické unie a pařížské dohody o klimatu, čímž se výrazně zvýší transparentnost a sníží administrativní zátěž pro členské státy, Komisi a další orgány EU.

– Zajišťuje, aby EU a členské státy mohly spolupracovat na dalším posílení ambicí zakotvených v Pařížské dohodě o klimatu a posílily regionální spolupráci v celé energetické unii.

– zavádí nezbytnou flexibilitu, aby členské státy zohlednily národní specifika a plně respektovaly svobodu rozhodování o jejich složení zdrojů energie.

– Zajišťuje pokračování pokroku dosaženého na úrovni členských států při společném dosažení závazného cíle EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie, cíle EU v oblasti energetické účinnosti a 15% propojení.

– zavádí silný mechanismus, který zajistí kolektivní dosažení cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

– Zřizuje jasný a transparentní regulační rámec pro dialog s občanskou společností v otázkách energetické unie a posiluje regionální spolupráci.

Další kroky

Na základě této politické dohody bude muset text nařízení formálně schválit Evropský parlament a Rada. Jakmile budou oba spoluzákonodárci formálně přijati v nadcházejících měsících, nařízení o správě energetické unie bude zveřejněno v Úředním věstníku Unie a vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění.

Souvislosti

Nařízení o správě Energetické unie je nedílnou součástí realizace priorit Junckerovy Komise při budování „odolné energetické unie a politiky zaměřené na budoucnost klimatu“. Komise chce, aby EU vedla přechod k čisté energii. Z tohoto důvodu se EU zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o minimálně 40 %, zatímco modernizuje hospodářství EU a přinese všem evropským občanům zaměstnanost a růst. Přitom se řídí čtyřmi hlavními cíly: uvedením energetické účinnosti na první místo, dosažením globálního vůdčího postavení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, poskytováním spravedlivých dohod pro spotřebitele a vedoucím postavením v boji proti změně klimatu. Aby tyto cíle byly uskutečňovány, je zapotřebí robustního systému správy energetické unie.

Proto předložila Komise dne 30. listopadu 2016 v rámci programu „Čistá energie pro všechny Evropany“ balíček svého návrhu nařízení o správě energetické unie. Předběžně schválené nařízení zdůrazňuje význam splnění cílů EU v oblasti energie a klimatu do roku 2030, stanovuje, jak by země EU a Komise měly spolupracovat prostřednictvím iterativního procesu a jak by jednotlivé země měly spolupracovat na dosažení cílů energetické unie. Zohledňuje skutečnost, že různé země mohou přispět k energetické unii různými způsoby. Zároveň také ukládá členským státům povinnost plánovat vývoj v oblasti nízkouhlíkových technologií v dlouhodobém horizontu, a to nejméně po 30 letech.

Pokud návrh jednotného národního energetického a klimatického plánu jednotlivých zemí dostatečně nepřispívá k dosažení cílů Energetické unie nebo pokud EU nevytváří dostatečné množství energie k dosažení těchto cílů, může Komise vydat doporučení zemím. V předběžně dohodnutém nařízení jsou také zahrnuty další způsoby, jak zajistit, aby byly nové plány plně rozvinuty a prováděny: v oblasti obnovitelné energie by mohly zahrnovat další vnitrostátní opatření (od příspěvků na finanční platformu k opatřením v oblasti vytápění, chlazení a dopravy a opatření na úrovni EU. V oblasti energetické účinnosti by mohly být další opatření zaměřena zejména na zlepšení energetické účinnosti výrobků, budov a dopravy.

Nařízení rovněž předpokládá zjednodušený systém elektronického podávání zpráv, který zajistí robustní a transparentní informace v této oblasti. Nařízení z roku 2021 nahradí nařízení o mechanismu sledování klimatu EU 525/2013, které upravuje ohlašovací povinnosti EU a členských států vůči OSN.

DPP