[quote]Evropská komise vyzvala 10. srpna zainteresované subjekty k předkládání návrhů projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Z rozpočtu EU bylo na vybrané projekty, do kterých se mohou zapojit mladí lidé v Evropě i mimo ni, vyčleněno celkem 44 milionů eur.[/quote]

Jedná se o první sérii takových výzev, jež do konce roku 2020 umožní účast v Evropském sboru solidarity nejméně 100 000 mladých lidí.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil:

„Vyhlášením této nové výzvy plníme svůj závazek vytvořit pro mladé lidi více příležitostí k zapojení do solidárních činností. Evropský sbor solidarity, financovaný z rozpočtu EU, představuje pro mladé lidi vhodný rámec, aby poznávali nové věci, vyměňovali si zkušenosti a vydávali svou energii na obecně prospěšné aktivity.“

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics doplnil: „Solidarita je jednou z klíčových hodnot Evropské unie. Mladí lidé v celé EU opakovaně prokázali svou odhodlanost pomáhat lidem v nouzi. Zavedením příslušného rámce a vyčleněním nezbytných finančních prostředků na období 2018–2020 jim chceme poskytnout více příležitostí k tomu, aby se v této oblasti angažovali. Budou mít také možnost vytvářet skupiny dobrovolníků a navrhovat vlastní solidární projekty.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen dodala:

„Evropský sbor solidarity pomáhá mladým lidem v jejich profesním rozvoji a při začleňování na trhu práce. Solidaritě dává evropský rozměr, a představuje tak pro mladé lidi unikátní příležitost k získávání nových zkušeností a rozvíjení dovedností v oblasti mezilidských vztahů, z čehož mají prospěch nejen oni sami, ale i společnost jako celek.“

Jaké projekty jsou způsobilé?

Tato výzva zahrnuje oproti minulosti širší škálu projektů. Kromě dlouhodobé individuální dobrovolnické činnosti, stáží a pracovních míst v oblasti solidarity budou způsobilé následující projekty:

  • organizace budou moci nabízet týmům dobrovolníků krátkodobé projekty (trvající dva týdny až dva měsíce). Organizace budou muset nejdříve obdržet značku kvality, o kterou si mohou kdykoliv zažádat u národní agentury programu Erasmus+ nebo v určitých případech u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast,
  • o financování se mohou ucházet nejen veřejné a soukromé subjekty usazené v členských státech EU, ale také mladí lidé registrovaní na portálu Evropského sboru solidaritybudou moci vytvořit skupinu alespoň pěti účastníků a zahájit a řídit svoje vlastní solidární činnosti,
  • některých dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity se mohou rovněž účastnit organizace ze zemí mimo EU, např. z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Turecka, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie či dalších partnerských zemí.

Další kroky

Projekty v rámci této výzvy k předkládání návrhů budou vybrány poté, co Evropský parlament a Rada v návaznosti na svou červnovou politickou dohodu návrh Komise formálně přijmou. Návrhy je možné předkládat do 16. října 2018. Výjimkou jsou projekty dobrovolnických týmů, u nichž je lhůta 18. února 2019.

Souvislosti

Podrobné podmínky dnešní výzvy k předkládání návrhů včetně priorit a pokynů ohledně žádostí pro jednotlivé projekty lze nalézt v příručce Evropského sboru solidarity.

Evropský sbor solidarity zahájil činnost v prosinci 2016. Od té doby se do něj zaregistrovalo 72 000 mladých lidí a přibližně 7 000 z nich se zapojilo do solidárních činností.

V květnu 2017 navrhla Komise vyčlenit na Evropský sbor solidarity a posílení jeho právní struktury více než 340 milionů eur, aby se do něj mohlo do konce roku 2020 zapojit 100 000 mladých lidí. V červnu 2018 dosáhly Evropský parlament a Rada k tomuto návrhu politické dohody. Nyní jej musí obě instituce formálně přijmout. Mezitím mohou být podniknuty přípravné kroky, jako je například dnešní vyhlášení výzvy k předkládání návrhů.

Dne 11. června 2018 Komise předložila návrh týkající se Evropského sboru solidarity v období po roce 2020, který počítá s částkou 1,26 miliardy eur, jež umožní zapojit se do solidárních činností přibližně 350 000 mladých lidí.