DPP

Podle článku Eurostatu z 25. ledna  v roce 2016 dosáhl podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné energetické spotřebě 17% Evropská unie (EU), dvojnásobek podílu v roce 2004 (8,5%), což je první rok, za který jsou data k dispozici.

Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné energetické spotřebě je jedním z hlavních ukazatelů strategie Evropa 2020. Cílem EU je získat 20% energie v hrubé konečné spotřebě energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a nejméně 27% do roku 2030.

Nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů ve Švédsku, nejnižší v Lucembursku, na Maltě a v Nizozemsku
Od roku 2004 výrazně vzrostl podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné energetické spotřebě ve všech členských státech. Ve srovnání s rokem 2015 se zvýšil v 15 z 28 členských států.
Více než polovinu (53,8 %) energie pocházející z obnovitelných zdrojů v hrubé konečné spotřebě energie mělo Švédsko v roce 2016 nejvyšší podíl, před Finskem (38,7 %), Lotyšskem (37,2 %), Rakouskem (33,5 %) a Dánskem (32,2%).

Nejnižší podíly obnovitelných zdrojů byly v Lucembursku (5,4 %), na Maltě a v Nizozemsku (6,0 %).

Nizozemsko a Francie: nejvíce za svým cílem

Každý členský stát EU má svůj vlastní cíl v rámci strategie Evropa 2020. V národních cílech se zohledňují různé počáteční body členských států, potenciál obnovitelné energie a hospodářská výkonnost. Z 28 členských států EU již 11 dosáhlo úrovně potřebné k dosažení národních cílů do roku 2020: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Finsko a Švédsko. Kromě toho je Rakousko méně než o 1% od cíle v roce 2020. Naopak má, Nizozemsko 8,0 % do národního cíle 2020, Francie 7,0 %, Irsko 6,5 %, Spojené království 5,7 % a Lucembursko 5,6 %.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů

(v % hrubé konečné spotřeby)

  2004 2013 2014 2015 2016 Cíl 2020
EU 8.5 15.2 16.1 16.7 17.0 20
Belgie 1.9 7.5 8.0        7.9          8.7 13
Bulharsko 9.4 19.0 18.0 18.2 18.8 16
Česká republika 6.8 13.8 15.0 15.0 14.9 13
Dánsko 14.9 27.4 29.6 31.0 32.2 30
Německo 5.8 12.4 13.8 14.6 14.8 18
Estonsko 18.4 25.6 26.3 28.6 28.8 25
Irsko 2.4 7.7 8.7 9.2 9.5 16
Řecko* 6.9 15.0 15.3 15.4 15.2 18
Španělsko 8.4 15.3 16.1 16.2 17.3 20
Francie 9.5 14.1 14.7 15.1 16.0 23
Chorvatsko 23.5 28.0 27.8 29.0 28.3 20
Itálie 6.3 16.7 17.1 17.5 17.4 17
Kypr 3.1 8.1 8.9 9.4 9.3 13
Lotyšsko 32.8 37.1 38.7 37.6 37.2 40
Litva 17.2 22.7 23.6 25.8 25.6 23
Lucembursko 0.9 3.5 4.5 5.0 5.4 11
Maďarsko 4.4 16.2 14.6 14.4 14.2 13
Malta 0.1 3.7 4.7 5.0 6.0 10
Nizozemí 2.0 4.8 5.5 5.8 6.0 14
Rakousko 22.5 32.4 33.0 32.8 33.5 34
Polsko 6.9 11.4 11.5 11.7 11.3 15
Portugalsko 19.2 25.7 27.0 28.0 28.5 31
Rumunsko 16.3 23.9 24.8 24.8 25.0 24
Slovinsko 16.1 22.4 21.5 21.9 21.3 25
Slovensko 6.4 10.1 11.7 12.9 12.0 14
Finsko 29.2 36.7 38.7 39.2 38.7 38
Švédsko 38.7 52.0 52.5 53.8 53.8 49
Spojené království 1.1 5.7 7.0 8.5 9.3 15
Island 58.9 71.6 70.4 70.2 72.6 64
Norsko 58.1 65.9 68.6 68.4 69.4        67.5
Albánie 27.8 33.2 31.5 34.4 37.1 38
Černá Hora : 43.7 44.1 43.1 41.5 33
BJR Makedoni 15.7 18.5 19.6 19.5 18.2 28

Metody a definice

Obnovitelné zdroje energie zahrnují solární, termální a fotovoltaickou energii, vodu (včetně přílivové, vlnové a oceánské energie), větrnou energii, geotermální energii a všechny formy biomasy (včetně biologického odpadu a kapalných biopaliv). Příspěvek obnovitelné energie z tepelných čerpadel se vztahuje také na členské státy, za které byly tyto informace hlášeny. Obnovitelná energie dodávaná konečným spotřebitelům (průmysl, doprava, domácnosti, služby včetně veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a rybolov) je čitatelem tohoto ukazatele. Denominátor, hrubá konečná spotřeba energie všech zdrojů energie, pokrývá celkovou energii dodávanou pro energetické účely konečným spotřebitelům, stejně jako ztráty přenosu a distribuce elektřiny a tepla.

Je třeba poznamenat, že vývoz / dovoz elektřiny se nepovažuje za obnovitelnou energii, pokud nebyla podepsána zvláštní mezivládní dohoda (v současnosti pouze mezi Švédskem a Norskem).
Národní podíly energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné energetické spotřebě jsou vypočteny podle zvláštních ustanovení o výpočtu směrnice 2009/28 / ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a rozhodnutí Komise 2013/114 / EU, kterým se stanoví pokyny pro členské státy pro výpočet obnovitelné energie z tepelných čerpadel z různých technologií tepelných čerpadel. Výroba elektřiny z vodní energie a větrné elektrárny se účtuje podle normalizačních pravidel přílohy II směrnice 2009/28 / ES.

Pro údaje od roku 2011 se podílí na energii z obnovitelných zdrojů pouze biopaliva a biokapaliny deklarované zeměmi, které jsou v souladu s kritérii udržitelnosti ve smyslu článků 17 a 18 směrnice 2009/28 / ES. Úpravy spotřeby energie v letectví se uplatňují ve všech zemích podle čl. 5 odst. 6. Statistické přenosy a společné projekty (články 6-11), které byly Eurostatu hlášeny, jsou rovněž zohledněny v předkládaných údajích. Další podrobnosti o metodice výpočtu, kterou používá Eurostat, naleznete v příručce nástroje SHARES.