Zdroj: Freeimages.com
DPP

[quote]Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie, které jsou zakotveny v našich Smlouvách. Naše Unie je průkopníkem, pokud jde o potírání diskriminace na základě pohlaví. S hrdostí můžeme konstatovat pokrok, kterého již bylo dosaženo: v Evropě se mohou ženy cítit tak bezpečně a rovnoprávně jako málokde jinde na světě.[/quote]

Tím však naše práce nekončí – cesta k dosažení plné rovnosti v praxi je stále ještě dlouhá. Ženy a dívky stále čelí obtěžování, zneužívání a násilí. A ženám je stále ještě příliš často znemožňováno prolomit tzv. skleněný strop, jsou za svou práci hůře placeny a mají méně příležitostí pro kariérní růst a úspěch v podnikání.

Chceme, aby dívkám a ženám byla zaručena plná rovnost ve všech oblastech života, např. pokud jde o přístup ke vzdělání, stejnou odměnu za stejnou práci, přístup k vysokým pozicím v byznysu a politice a v neposlední řadě ochranu před násilím.

Podpora žen na vedoucích místech a posílení jejich ekonomického postavení je pro nás absolutní prioritou. Evropská unie předložila nové právní předpisy ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob a také akční plán pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. A činíme vše pro to, abychom šli příkladem: v únoru 2018 dosáhl podíl žen, jež v Evropské komisi zastávají vedoucí pozice, 36 %. V listopadu 2014, když jsme nastoupili do funkce, to bylo jen 11 %. Podle příslibu předsedy Junckera se má toto číslo do 31. října 2019, tzn. do konce mandátu této Komise, zvýšit na 40 %.

Jsme konzistentní i ve všech oblastech naší politiky, ať už uvnitř EU či v rámci vnější činnosti, a podporujeme rovnost žen a mužů a posílení postavení žen. Naše politika přispívá ke globálně úspěšnému plnění cílů udržitelného rozvoje a provádění agendy týkající se problematiky žen, míru a bezpečnosti. Letošní Evropské rozvojové dny budou zaměřeny na důležitou úlohu žen a dívek

v oblasti udržitelného rozvoje, jejich rovné zastoupení a vedoucí postavení ve všech oblastech života. Kromě toho se EU v tomto roce ujímá vedení globální iniciativy nazvané „Výzva k akci na ochranu před násilím na základě pohlaví“, která sdružuje více než 60 zemí a organizací a jejímž cílem je dosáhnout toho, aby se při humanitárních krizích řešil i problém genderově podmíněného násilí.

Jako doplněk prohlášení se uvádějí výsledky dosavadních opatření. Uvádíme je podobně

Signatáři:

první místopředseda Komise Frans Timmermans

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová

komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger

komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn

komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica

komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos

komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová

 

EU v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů

V Bruselu dne 6. března 2018 byla shrnuta opatření Komise v oblasti politiky rovnosti žen a mužů na základě „Strategické angažovanosti v oblasti rovnosti žen a mužů 2016-2019″; zaměřuje se na pět prioritních oblastí:

– zvýšení účasti žen na trhu práce a rovnoprávné hospodářské nezávislosti žen a mužů;

– snižování mezd, příjmů a rozdílů v důchodovém systému a tím boj proti chudobě žen;

– podpora rovnosti žen a mužů při rozhodování;

– boj proti násilí založenému na pohlaví a ochrana a podpora obětí a

– podpora rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě.

V roce 2017 se Evropská komise soustředila na tři hlavní oblasti:

– snížení rozdílů v odměňování žen a mužů: předložila konkrétní akční plán na snížení rozdílů v odměňování žen a mužů do roku 2019. Zahrnuje mimo jiné výzvu Komise Evropskému parlamentu a členským státům ke koncepci bilanci života z dubna 2017 a také výzvu vládám a sociálním partnerům přijmout konkrétní opatření pro zlepšení rovnováhy pohlaví při rozhodování.
– Násilí na ženách: opatření k ukončení násilí na ženách bez kampaní

– Komise vyčlenila 15 milionů EUR na financování nevládních organizací působících v této oblasti. Komise prodloužila financování do roku 2018. Kolokvium o ročních základních právech v roce 2017 bylo věnováno právům žen v turbulentních časech, řešilo násilí a obtěžování žen ve společnosti, jakož i hospodářskou a politickou nerovnost mezi ženami a muži, zejména se zaměřením na  rozdíl v odměňování a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

– Evropská komise iniciovala strategii zaměřenou na účast žen konkrétně v digitálním sektoru s cílem řešit nové výzvy, které přináší digitální budoucnost. Strategie se bude zabývat třemi hlavními oblastmi: narušením negativních stereotypů, dovedností a vzdělání, jakož i účasti žen na podnikatelské scéně digitálního sektoru. Tyto zaměření jsou založeny na připravované studii (která se zveřejní 8. března), jejíž závěry opakovaně zdůrazňují, že v digitálním sektoru se účastní méně žen, ale i to, že tento počet klesá.

Hlavní závěry nadcházející zprávy Komise o rovnosti žen a mužů z roku 2018

– Zaměstnanost žen: v třetím čtvrtletí roku 2017 se pomalu, ale stabilně zvyšovala a dosáhla 66,6 % (u mužů 78,1%). Přes tento pokrok ženy nedosahují úplné ekonomické nezávislosti. Podle nedávného průzkumu jsou ženy ve srovnání s muži stále zaměstnány méně, jsou zaměstnány v méně placených odvětvích, pracují v průměru o 6 hodin týdně než muži, ale mají méně placených hodin, čelí méně a pomalejším povyšováním v práci.

– Rozdíly v odměňování žen a mužů: ženy stále dostávají v průměru o 16 % méně za hodinu než muži v EU. Rozdíl v jednotlivých členských státech je značný.

– Ženy ve správních radách: tvoří pouze čtvrtinu členů správních rad v největších společnostech registrovaných v členských státech EU. Francie je jediným členským státem, ve kterém byl podíl přes 40 %.

– Ženy v politice: situace se značně liší. V národních parlamentech ve Švédsku, Finsku a Španělsku bylo nejméně 40 % žen, v šesti zemích (Chorvatsko, Kypr, Řecko, Lotyšsko, Malta a Maďarsko) představoval méně než 20 %. Vlády měly tolik žen jako muži ve Francii, Německu, Slovinsku a Švédsku; v maďarské vládě úplně chyběly.

– Násilí na ženách: zůstává problémem. Podle indexu EIGE o rovnosti žen a mužů 2017 měření násilí páchaného na ženách, na stupnici od 1 do 100 je skóre EU 27,5 ze 100.; liší se v jednotlivých zemích od 22,1 v Polsku na 44,2 v Bulharsku.

– Podíl na zaměstnanosti stagnoval za posledních několik let na cca  11 %; dosáhl více než 18 %, pokud jde o ekvivalent plného pracovního úvazku. Mezi členskými státy s nízkým a vysokým výkonem nebylo zjištěno žádné výrazné snížení výdajů. Řecko, Itálie, Malta a Rumunsko mají nejnižší míru zaměstnanosti žen, ve srovnání s Litvou, Lotyšskem a Švédskem, které mají nejvyšší (viz obrázek 2).

 

Podíl žen pracujících na částečný úvazek zůstává stabilní kolem 30 % oproti 8 % u mužů, i když lze pozorovat významné rozdíly v jednotlivých zemích. Práce na částečný úvazek je jedním z klíčových faktorů přispívajících k rozdílům v odměňování žen a mužů, a riziko chudoby starších žen. – Omezení ekonomické nezávislosti žen. „Evropský pilíř sociálních práv“ stanoví, že je třeba zajistit rovnost zacházení a příležitostí mezi ženami a muži ve všech oblastech, včetně podpory účasti na trhu práce, podmínek zaměstnávání a postupu v zaměstnání. Evropská komise přijala v dubnu roku 2017 komplexní balíček politických a právních opatření zaměřených na zlepšení rovnováhy mezi prací a životem pracujících rodičů a kariéry. Cílem je vytvořit právo na otcovskou dovolenou v celé EU a posílit stávající právo na rodičovskou dovolenou. Otec by mohl mít v době narození dítěte nejméně 10 pracovních dnů otcovské dovolené, kompenzované alespoň na úrovni nemocenských dávek, 4 měsíce rodičovské dovolené by byly kompenzovány také tak. Ale nemohly by být převoditelné od jednoho rodiče k druhému. Rodiče by měli právo požádat o flexibilní částečnou dovolenou při věku dítěte namísto do 8 do 12 let.

Návrh Komise dále zavádí dovolenou pro pracovníky, kteří pečují o vážně nemocné nebo závislé příbuzné, 5 dní v roce, alespoň na úrovni nemocenských dávek. A návrh stanoví práva požadovat pružnější pracovní podmínky pro všechny pracující rodiče dětí do 12 let a opatrovníků se závislými příbuznými nejen z hlediska času (flexibilní a / nebo zkrácená pracovní doba), ale také z hlediska místa práce (teleworking). Iniciativa rovněž zahrnuje 10 nelegislativních opatření, která podpoří členské státy při prosazování stávajících právních předpisů v oblasti nediskriminace a ochrany před propuštěním pracovníků, podpoří vyvážené využívání rodinného odchodu a flexibilní pracovní podmínky, zajistí lepší využití evropských finančních prostředků na zlepšení dlouhodobé služby a služby péče o děti a odstranit hospodářské překážky pro druhé osoby, které brání ženám v přístupu na trh práce nebo v práci na plný úvazek.

Za každou odpracovanou hodinu ženy v roce 2015 vydělávají v průměru o 16,3 % méně než muži. Rozdíly v odměňování jsou od 5,5 % v Itálii po 26,9 % v Estonsku. Hlavní důvody pro rozdíl v odměňování jsou v zemích EU poměrně podobné:

– nedostatečná transparentnost plateb;

– nadměrné zastoupení žen s nízkou úrovní odměňování v průmyslových odvětvích a jejich nedostatečné zastoupení v dobře placených odvětvích;

– nerovnoměrné rozdělení odpovědností mezi ženami a muži.

Dne 20. listopadu 2017 Komise přijala akční plán na řešení rozdílů v odměňování žen a mužů 2017-2019, který se zabývá všemi hlavními příčinami rozdílů v odměňování žen a mužů (odvětvová segregace, skleněný strop, stereotypy, otázky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a řádné prosazování zásady rovného odměňování). Obsahuje 20 konkrétních akcí, které mají být doručeny před rokem 2019.

Komise každoročně upozorňuje na otázku rozdílu v odměňování žen a mužů Evropským dnem rovných platů. V roce 2017 to bylo 3. listopadu, což je podle našich výpočtů den, kdy ženy EU symbolicky přestaly vydělávat po zbytek roku ve srovnání s muži. Zásada rovného odměňování je součástí smluv EU a směrnice o rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnání a povolání, která zakazuje přímou a nepřímou diskriminaci na základě pohlaví, pokud jde o všechny aspekty odměňování. Zakazuje také diskriminaci na základě pohlaví v systémech klasifikace zaměstnání používaných pro stanovení odměny. Účinné uplatňování stávajícího právního rámce rovného odměňování však zůstává výzvou ve všech členských státech. Komise monitoruje, zda je právo EU o rovném odměňování správně uplatňováno, a podporuje členské státy a další zúčastněné strany při správném prosazování stávajících pravidel.

V říjnu roku 2017 ženy podle evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů představovaly pouze jednu čtvrtinu (25,3 %) členů představenstva v největších společnostech registrovaných v členských státech EU. S 43,4 % bylo Francie jediným členským státem s podílem více než 40 % žen na úrovni správních orgánů, což byl podíl, který byl zaveden po zavedení legislativní kvóty v roce 2011, která požaduje, aby společnosti splnily cíl 40 % do ledna 2017. Dalších devět zemí mělo ve správních radách nejméně 25 % žen (Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království). V několika členských státech došlo k pokroku, zejména v důsledku legislativních nebo jiných opatření na podporu rovnováhy mezi muži a ženami. V polovině členských států (14) muži stále ještě převyšují počet žen ve správních radách velkých společností o nejméně 4 až 1 (tj. méně než 20 % žen); na Maltě a v Estonsku tvoří ženy méně než 10 % členů představenstva (Obrázek 2).

 

Akční plán EU k řešení rozdílů v odměňování žen a mužů opakuje závazek Komise překonat skleněný strop. Komise je odhodlána pracovat na přijetí návrhu směrnice z roku 2012, jelikož nedostatečně zastoupené pohlaví je u měně než 40 % jiných než výkonných ředitelů, aby zajistila transparentní výběr členů správní rady; a povzbudit vlády k tomu, aby přijaly strategie s konkrétními opatřeními pro zajištění lepší rovnováhy pohlaví při rozhodování. Směrnice 2014/95 / EU o zveřejňování informací o nefinančních a rozmanitých informacích navíc vyžaduje, aby některé velké společnosti (nad 500 zaměstnanců) popsaly svou politiku rozlišení o věk, pohlaví, vzdělání a profesní zázemí, i cílů této politiky rozmanitosti, její realizace a výsledků. Není-li použita žádná taková politika, musí prohlášení vysvětlit, proč tomu tak je.

Evropská komise se neustále snaží dosáhnout cíle stanoveného předsedou Junkerem zajistit, aby nejméně 40 % středních a vyšších manažerů Komise byly do konce stávajícího mandátu ženy (2019). Ženy manažerky všech úrovní dosáhly k 1. březnu 2018 celkem 38 %, což představuje nárůst z 30 % na počátku mandátu této komise (2014). Na úrovni vrcholového vedení se podíl žen zvýšil z 27 % dne 1. listopadu 2014 na 36 %. Na úrovni středního managementu 38 % manažerů tvoří ženy, ve srovnání s 31 % při převzetí úřadu Junkerem. Pokrok přichází po úsilí o identifikaci, rozvoj a podporu ženských talentů, cílených školení a poradenství, specifických manažerských programů a podpory stávajících a nových ženských sítí a stanovení individuálních cílů pro všechny útvary Komise, pokud jde o jmenování žen do funkcí středního managementu poprvé.

Evropané podporují spravedlivější rozdělení moci. Podle posledního průzkumu Euro barometru o rovnosti žen a mužů 70% Evropanů podporuje legislativní opatření k zajištění rovnováhy mezi ženami a muži v politice (obrázek 3) a 86% si myslí, že mohou být zastoupeni ženskými politikami (obr. 4).

 

Obrázek 3: silně podpora, podpor, silně proti, proti, neví

 

Ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny na rozhodovacích pozicích na všech úrovních. Ve většině členských států EU parlamenty a vlády na všech úrovních neodrážejí složení společností, které zastupují. Přestože se podíl žen v jednokomorových/nižších komor národních parlamentů v EU zvýšil z 22,1 % v říjnu 2004 na 29,3 % v listopadu 2017, míra pokroku je příliš pomalá. Navíc ženy představovaly pouze 16,9 % vůdců hlavních politických stran (obr. 5).

 

EU v boji proti násilí na ženách

Během roku 2017 se Komise angažovala s různými zúčastněnými stranami, aby umožnila účastníkům sdílet osvědčené postupy a zlepšit struktury podpory pro oběti násilí založeného na pohlaví.
– Kampaň sociálních médií „Řekni NE!“ Zastavte násilí páchané na ženách v roce 2017 a uvědomte si konkrétní projekty, které se zabývají násilím na ženách. Byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 15 milionů EUR členským státům, místním vládám, příslušným odborníkům a organizacím občanské společnosti v celé Evropě, aby zintenzivnily své akce a kampaně v boji proti násilí.. V této souvislosti byli mimo jiné vyškoleni právníci, lékaři, učitelé a policisté, aby zlepšili svou podporu obětem a zabránili násilí na základě pohlaví. Tato kampaň bude pokračovat v průběhu roku 2018.

– V rámci programu vzájemného učení v oblasti rovnosti žen a mužů Komise uspořádala výměnu osvědčených postupů mezi vládními zástupci členských států. Mezi osvědčené postupy patří dánská politika a právní předpisy týkající se digitálního sexuálního zneužívání a francouzská kampaň zaměřená na sexuální obtěžování ve veřejné dopravě.

– Každoroční kolokvium o základních právech, které se konalo ve dnech 20.-21. Listopadu v Bruselu, se týkalo „práv žen v bouřlivých časech“. Násilí na ženách bylo jedním z hlavních témat na kolokviu, které sdružilo více než 400 účastníků, včetně ministrů z přibližně poloviny členských států, mezinárodních organizací, vedoucích akademických pracovníků, sociálních partnerů, zástupců podniků, aktérů občanské společnosti, novinářů a profesionálů z oblasti médií .
– Prvním krokem k vybudování globální aliance pro boj proti násilí na ženách a dívenkách na celosvětové úrovni byla v prosinci přijata Komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Rada Evropy a OSN Ženy. Cílem je vytvořit do konce roku 2018 globální spojenectví k ukončení násilí na ženách a dívenkách

Kromě činností v rámci politik rovnosti žen a mužů a spravedlnosti se Evropská komise zaměřuje na násilí na ženách v řadě dalších oblastí politiky, jako je obchod, migrace a vnitřní věci, doprava a vnější spolupráce. Evropský sociální fond navíc podporuje cílená opatření pro potírání násilí páchaného na ženách, zejména u žen se zdravotním postižením a těch nejzranitelnějších nebo nejchudších. Pokud jde o obchod s ženami a dívkami, směrnice o boji proti obchodování s lidmi stanoví povinnost, aby podpůrná opatření byla genderově specifická. Konečně, nově přijatý soubor politických priorit, který Komise přijala dne 4. prosince 2017, umísťuje pohlaví do svého jádra se souborem opatření zaměřených na řešení genderového rozměru tohoto závažného porušování lidských práv a zhoubného zločinu. Vnitřně má Evropská komise opatření, která zabrání všem formám obtěžování uvnitř Komise. Nedávno přijatá strategie rozmanitosti a začleňování tyto opatření posiluje a zahrnuje další preventivní opatření. S ohledem na případy sexuálního obtěžování v práci, které nedávno zveřejnily ženy, se Komise také rozhodla přezkoumat své vnitřní předpisy. Cílem je vytvořit v roce 2018 novou, aktualizovanou politiku boje proti obtěžování.

Istanbulská úmluva

V listopadu 2017 podepsaly všechny členské státy EU Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí páchaného na ženách a domácím násilí (Istanbulská úmluva) a 17 států ji ratifikovalo. Konvence je prvním nástrojem v Evropě, který stanoví právně závazné standardy pro předcházení násilí páchanému na ženách a domácím násilí, ochranu svých obětí a potrestání pachatelů. Po návrhu Komise v březnu 2016 podepsala EU dne 13. června 2017 Istanbulskou úmluvu. Pokračuje v práci na rozhodnutí Rady, které umožní její uzavření v roce 2018. Úmluva umožní členským státům vytvořit společný rámec boje proti násilí proti ženám.

Podpora žen v práci ve vědě a inovacích

– Rovnost žen a mužů je jednou z klíčových priorit Evropského výzkumného prostoru. Evropská komise prostřednictvím výzkumných a inovačních programů Horizont 2020 poskytuje výzkumným organizacím finanční prostředky na provádění plánů rovnosti žen a mužů.

– Na dvojročních datech Komise ukazuje, že sleduje vývoj žen v oblasti výzkumu a inovací v celé Evropě. Statistiky ukazují, že ženy získávají půdu, ale pokrok je stále pomalý a nerovný.

Podíl na celkovém počtu  v roce

 

Ženy absolventky doktorského studia      2004 43%   2014  47 %
Ženské vedoucí výzkumných institucí      2004 16%   2014  20%
Ženy výzkumnice                                         2005 31%   2015  37%
Ženy profesorky                                           2004 15%   2013  21%

Pokud jde o podnikatele, ženy představují velké množství nevyužitého podnikatelského potenciálu. Představují však méně než 30 % podnikatelů v Evropě. Mají konzervativnější podnikatelské ambice a méně sklony ke zvětšování podniků. Je proto zásadní, aby byly známy kladné příklady nebo aby byly vytvořeny obchodní sítě žen.

– Ženy jsou nepřiměřeně postiženy potížemi, kterým čelí všichni podnikatelé:

o Digitalizace: v roce 2015 představovaly ženy pouze 16 % odborníků na ICT a 17 % studentů informačních a komunikačních technologií. Proto potřebujeme programy ICT zaměřené na ženy.
o Přístup k financování: je třeba zlepšit finanční toky pro žen podnikatelky (tj. půjčky, rizikový kapitál). Ženy používají přístupy crowdfundingu méně než muži. Ale když to udělají, jsou úspěšnější.
– Komise obecně podporuje malé a střední podniky a podnikavost s různými programy. Některé iniciativy se konkrétně zaměřují na ženy podnikatele:

o Online celoevropská platforma pro ženy podnikatele WEgate. Jeho cílem je usnadnit přístup ke vzdělávacím, mentorské a podnikatelské sítě v celé Evropě.

o Nová komunita ženských podnikatelských andělů s cílem usnadnit ženám přístup k financování. Tato iniciativa zahrnuje 14 zemí EU.

  • Podnikatelky získávají prostředky prostřednictvím nástroje pro malé a střední podniky Horizont 2020.

– Nadcházející studie „Ženy v digitálním věku“ (zveřejněná dne 08/03) osvětluje faktory ovlivňující účast žen v digitálním sektoru. Jakmile jsou ženy v digitálním sektoru, mají tendenci zabývat se problémy ve větší míře než muži. To je zvláště jasné ve věkovém rozmezí 30 až 44 let, což je klíčová fáze v profesionálním vývoji člověka. Tento věkový rozsah je také obdobím, kdy většina Evropanů má své první dítě a / nebo se musí starat o malé děti. Tento „fenomén předčasného odchodu“ žen z digitálních pracovních míst má ekonomické náklady. Roční ztráta produktivity pro evropské hospodářství z důvodu opuštění digitálních pracovních míst se odhaduje na 16,1 miliardy EUR. Studie zdůrazňuje některé inovativní přístupy k řešení digitální genderové mezery, které přetrvávají navzdory mnoha strukturovaným snahám.

– Po 1 roce má Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa více než 300 členů, přičemž více než 90 organizací se zavázalo řešit problém v oblasti digitálních dovedností. Zajišťující organizace poskytly miliony Evropanů online a osobní výcvik, osvědčení o digitálních dovednostech, zvyšování povědomí, umístění na pracovišti a stáže. Přibližně desetina slibů se zaměřuje na akce, které přitahují ženy a dívky, aby se naučily digitální kompetence pro život a práci.

– Stávající program Digitální příležitost nabízí studentům a novým absolventům ze všech disciplín stáže na digitálních pracovištích v jiné zemi EU. Cílem je poskytnout jim praktické digitální zkušenosti v oblastech požadovaných na trhu, jako je kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, velké údaje nebo digitální marketing. Tato iniciativa bude poskytovat přeshraniční stáže až pro 6000 studentů a nejnovější absolventy mezi léty2018 a 2020. První stáže budou zahájeny v polovině roku 2018. Stážisté získají příspěvek ve výši přibližně 500 EUR měsíčně v průměru 5 měsíců. Pilotní projekt je financován z programu Horizont 2020 EU a realizován prostřednictvím programu Erasmus +. Členové koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a další společnosti jsou vyzývány, aby nabízely stáže na internetových stránkách Erasmus Intern a Eures DropIn.

– Nová strategie pro ženy v digitálním sektoru, kterou iniciovala komisařka Mariya Gabrielová, odpovědná za digitální hospodářství a společnost, bude podporovat akce k zdůraznění úspěšných vzorů, aby se přerušil stereotypy digitálního sektoru jako světa člověka. Studie uvádí, že mnoho mladých dívek nezajímá vzdělání v oblastech souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, neboť nemají žádné vzory a považují za oblast více pro muže. Podporovat úspěšné ženy v digitálním sektoru a upozorňovat na jejich úspěchy je jednou z akcí, jejichž cílem je Komise řešit stereotypy.

Zatímco obchodní politika je genderově neutrální v EU a jinde, nemusí být vždy genderově citlivá. Například obchod se službami je často spojen s pohybem lidí, s pravidly týkajícími se kvalifikací a licencí. Taková pravidla nesmějí diskriminovat ženy. Kromě jsou potřeba lepší údaje a lepší vstup, aby se dalo při posuzování dopadu našich obchodů zohlednit otázky rovnosti žen a mužů. Jako pilotní projekt uvádíme v kapitole o rovnosti pohlaví v jednáních o dohodě o volném obchodu s Chile posílení koordinace a dohledu nad otázkami žen v rámci podnikáníobchodu. Tato jednání byla zahájena v prosinci loňského roku.

– Automatizace a digitalizace přinášejí ženám nové možnosti v dopravě. Studie publikovaná v červenci roku 2017 o „zatraktivnění dopravního sektoru EU pro budoucí generace“ vydala doporučení, jak přilákat do tohoto odvětví více žen. V roce 2017 byla zamýšlena široká škála zúčastněných stran na možných činnostech, které by mohly být podniknuty na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, jakož i v rámci společností a školicích institucí.

EU jako globální aktér prosazuje rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek ve všech svých činnostech na celém světě. Z tohoto důvodu spolupracuje úzce s partnerskými zeměmi, Organizací spojených národů, dalšími mezinárodními organizacemi a nevládními subjekty, zejména s ženskými organizacemi a zastánci rovnosti žen a mužů.Plné provedení akčního plánu EU pro otázky rovného postavení žen a mužů ve vnějších vztazích (2016-2020) pokračovalo a vykazuje pozitivní výsledky (jak vyplývá z první zprávy o provádění uvedené v srpnu roku 2017).
Při pohledu na genderový ukazatel OECD DAC bylo dosaženo více než 11% zlepšení během roku: zatímco v roce 2015 bylo 47,3% nových projektů označeno jako hlavní nebo významně zaměřené na podporu rovnosti žen a mužů, v roce 2016 se toto procento zvýšilo na 58,8 %.

V roce 2017 zahájila EU společně s OSN nevídanou iniciativu zaměřenou na odstranění všech forem násilí na ženách a dívenkách. Za to EU poskytla 500 milionů EUR a povzbudila další partnery k účasti. V příštích několika letech budou zavedeny komplexní programy zaměřené na odstranění všech forem násilí na ženách a dívkách, jako je sexuální a genderové násilí a škodlivé praktiky; obchodování s lidmi a hospodářské (pracovní) vykořisťování; domácího a rodinného násilí. Klíčovými oblastmi intervence budou posílení legislativních rámců, politik a institucí, preventivní opatření, přístup ke službám a zlepšení shromažďování údajů v Africe, Latinské Americe, Asii, Tichomoří a Karibiku.

Činnost EU sleduje všestranný přístup k řešení nerovností mezi ženami a muži ve světě. EU je s partnerskými zeměmi aktivně zapojena na mnohostranných fórech, aby důsledně přispívala k rozvoji programu pro rovnost žen a mužů, zejména na výročních zasedáních Komise OSN pro postavení žen (CSW) a zasedání Rady OSN pro lidská práva jako klíčové politiky vytváření fór OSN. EU rovněž podporuje provádění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a Pekingské deklarace a akční platformy, jakož i akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICDP). Během roku 2017 byly zahájeny následující klíčové iniciativy:
– Iniciativa zaměřená na pozornost EU-OSN zaměřenou na odstranění všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách, podporovaných EU z 500 milionů EUR.

– Komise v úzké spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost hrála jménem EU klíčovou úlohu při přípravě plánu G7 pro genderově odpovědné hospodářské prostředí, který oficiálně přijali vůdci skupiny G7 na summitu v Taormině v květnu 2017. Jednalo se o první ministerské setkání G7 věnované tématu rovnosti žen a mužů. Plán se zaměřuje na strukturální politiky, které spadají do pravomoci ústředních vlád a které pravděpodobně budou mít největší dopad na dosažení rovnosti žen a mužů.

– EU hraje aktivní roli při maximalizaci pokroku směrem k cílům udržitelného rozvoje, které jsou součástí agendy pro udržitelný rozvoj z roku 2030. Eurostat zveřějnil dokument „Udržitelný rozvoj v Evropské unii-monitorovací zpráva o pokroku dosaženém v roce 2017 v souvislosti s rozvojem SDG v kontextu EU“. Zpráva představuje začátek pravidelného sledování pokroku Eurostatu směrem k SDG v kontextu EU, včetně SDG 5.

– Příspěvek k hloubkovému přezkumu SDG5, zpráva z minulého roku o rovnosti žen a mužů v EU informovala o práci na SDG5, jejích cílech a ukazatelích. V reakci na žádost o podávání zpráv o příspěvku EU do SDG byla zpráva z roku 2017 o rovnosti žen a mužů v EU předložena komisařem Mimicou dne 17. července na Politickém fóru OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj z roku 2017.
– Komise se zavázala předcházet násilí na základě pohlaví v humanitárních krizích. Dne 21. června 2017 převzala EU ze Švédska vedoucí globální iniciativu „Výzva k opatření na ochranu před násilím založeným na pohlaví při mimořádných událostech“. Při humanitárních krizích je často časté násilí založené na pohlaví. Výzva k akci spojuje téměř 70 humanitárních organizací s jednou misí: uznat násilí založené na pohlaví jako život ohrožující a řešit jej od nejbližšího nástupu krize. Během svého vedení až do konce roku 2018 EU pracuje na těchto čtyřech prioritách: (

1) Zvyšovat obhajobu, pokud jde o potřebu předcházet násilí na základě pohlaví a reagovat na ně,

(2) Zvýšit pozornost zaměřenou na prevenci násilí založeného na pohlaví v případě mimořádných událostí.

(3) Přivést výzvu k akci na pole, kde může mít největší dopad, a

(4) Provádět závazky v návaznosti na plán výzvy k akci na období 2016-2020. Při zavádění cestovní mapy výzvy k akci v rámci programu pro zvýšenou kapacitu reakce přidělila generální ředitelství ECHO v roce 2017 1 milion EUR na budování kapacit.

Komise rovněž aktivně spolupracuje s ženami v digitálním sektoru na západním Balkáně a plánuje zřídit síť „ICT Ženy a dívky“, aby se stala vzorem, který by inspiroval ženy a dívky k tomu, aby se více zapojili do odvětví ICT. Strategie digitálního rozvoje také naznačuje konkrétní kroky, které by umožnily ženám a děvčatům využívat digitální technologie, aby splnily cíl udržitelného rozvoje v oblasti rovnosti žen a mužů. Komise také tuto politiku sleduje prostřednictvím veřejných akcí, například organizováním jednoho z hlavních zasedání v Evropských dnech rozvoje v roce 2018 o ženách a informačních a komunikačních technologiích v rozvojovém světě.