Invoitix

[quote]Evropská komise sdělila 25. srpna svůj závěr, že provozovatel dálnice A2 AWSA byl nadměrně kompenzován kvůli změně polského zákona o silničních dálnicích. To bylo v rozporu s pravidly EU pro státní podpory. Společnost AWSA musí polskému státu vrátit částku 895 milionů PLN (přibližně 210 milionů EUR).[/quote]

Polsko oznámilo Komisi v srpnu 2012, že nadměrně kompenzovalo ztrátu příjmů vyplývající ze změny vnitrostátních právních předpisů o dálnicích s mýtným, společnosti Autostrada Wielkopolska S.A. (AWSA). Zaplacená náhrada se týkala období od 1. září 2005 do 30. června 2011. Jednalo se zejména o změnu polského zákona, zavedeného v roce 2005, k osvobození těžkých nákladních vozidel s platnou vinětou od povinnosti platit dálniční poplatky. Předtím byla těžká nákladní vozidla povinna platit jak dálniční poplatky, tak paušální poplatky za zpoplatněné silnice ve formě viněty. Tato změna ukončila dvojité zpoplatnění těžkých nákladních vozidel v Polsku, které porušovalo dopravní předpisy EU (směrnice 1999/62 / ES). Současně se polské orgány rozhodly kompenzovat provozovatele dálnic za jejich ztrátu příjmů. Tato kompenzace byla dohodnuta s každým provozovatelem dálnic individuálně.

V případě AWSA byly podmínky kompenzace uvedeny v příloze původní dohody o koncesi s Polskem. Podle polské vlády však při použití metody výpočtu náhrady podle dohody byla použita zastaralá studie o provozu a výnosech. Namísto použití nejaktuálnější studie z roku 2004 se společnost AWSA spoléhala na studii z roku 1999. Studie z roku 1999 odhadovala výrazně vyšší úroveň dopravy a výnosů, což vedlo k vyšší očekávané ziskovosti.

Hloubkové šetření Komise, které bylo zahájeno v červnu 2014 potvrdilo, že společnost AWSA měla nárok na náhradu škody na základě koncesní smlouvy s Polskem, aby obnovila očekávanou finanční situaci těsně před změnou polského práva v roce 2005.
Šetření Komise ovšem potvrdilo, že polské orgány se spoléhaly na zastaralé údaje z roku 1999. To vedlo k nadhodnocení příjmů, které by AWSA získala z mýtného za těžká nákladní vozidla bez legislativní změny. Rozdíl mezi skutečně vyplacenou náhradou a odhady založenými na aktualizovaných číslech za rok 2004 představuje pro AWSA neoprávněnou hospodářskou výhodu v rozporu s pravidly EU pro státní podpory. Je tomu tak proto, že kompenzace skutečně vyplacená společnosti AWSA překročila přímé účinky legislativní změny a zlepšila očekávanou finanční situaci. Společnost AWSA proto musí splatit částku 895 milionů PLN (přibližně 210 milionů EUR) plus úroky.

Souvislosti
Pravidla EU o státní podpoře vyžadují, aby byla navrácena neslučitelná státní podpora, aby se tím odstranilo narušení hospodářské soutěže způsobené podporou. Neexistují žádné pokuty podle pravidel EU o státní podpoře a jejich navrácení nepenalizuje dotyčnou společnost. Jednoduše se obnoví rovné zacházení s jinými společnostmi.

Směrnice 1999/62 / ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly vyžaduje, aby členské státy dodržovaly stanovené podmínky při zachování nebo zavedení mýtného a paušálních poplatků za užívání na transevropské silniční síti. V roce 2005 Polsko uvedlo své vnitrostátní právní předpisy do souladu se směrnicí změnou vnitrostátních právních předpisů o dálnicích (dále jen „zákon ze dne 28. července 2005, kterým se mění zákon o dálnicích a Národní fond silnic a zákon o silniční dopravě, věstník zákonů č. 155, bod 1297). Tento pozměňovací návrh zrušil dvojité zpoplatnění na dálnicích s mýtným a povolením těžkých nákladních vozidel s platnou vinětou, která by tyto dálnice bez dalších poplatků používala.

Dne 30. června 2011 Polsko zavedlo systém elektronického výběru mýtného „via TOLL“, který nahradil viněty. Vzhledem k tomu, že systém pokrývá pouze vybrané silnice, a nikoliv celou silniční síť v Polsku (stejně jako viněty), již neexistuje riziko dvojího zpoplatnění. Provozovatelé dálnic v Polsku by tedy mohli znovu účtovat za všechna těžká nákladní vozidla, která vstupují na mýtné dálnice podle pravidel stanovených v koncesních smlouvách.
V prosinci roku 2013 dospěla Komise k závěru, že kompenzace pro koncesionáře polské dálnice A4 Katowice-Krakow nepředstavovala státní podporu (případ N 541/2010). Zatímco základní principy vyrovnávacího mechanismu byly stejné jako v projednávaném případě, jeho skutečná aplikace v případě dálnice A4 nevyvolala žádné obavy z narušení hospodářské soutěže.
Verze rozhodnutí, která není důvěrná, bude zpřístupněna pod číslem spisu SA.35356 v rejstříku státních podpor na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž po vyřešení všech otázek důvěrnosti. Nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku jsou uvedeny v elektronickém zpravodajství Týdenní státní podpory.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP