Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]  Při příležitosti Mezinárodního dne žen, oslavovaného každoročně 8. března, zveřejňuje Eurostat 7.3. článek o statistice rozdílů v odměňování žen a mužů. Tato tisková zpráva zobrazuje pouze malou část velkého množství údajů založených na pohlaví, které jsou k dispozici u Eurostatu.[/quote]

 

 

Nejmenší rozdíl v odměňování žen a mužů v Rumunsku a Itálii, největší v Estonsku

Rozdíl v odměňování žen a mužů v členských státech EU byl v roce 2016 nižší než 10 % v Rumunsku (5,2 %), v Itálii (5,3 %), Lucembursku (5,5 %), Belgii (6,1 %), (7,8 %) a Chorvatsko (8,7 %, údaje za rok 2014). Rozdíl v odměňování žen a mužů byl naopak vyšší než 20 % v Estonsku (25,3 %), v České republice (21,8 %), v Německu (21,5 %), ve Velké Británii (21,0 %) a v Rakousku (20,1%).

Ve většině členských států EU došlo ve srovnání s rokem 2011 k poklesu rozdílů v odměňování žen a mužů. Nejvýraznější poklesy v letech 2011 až 2016 byly v Rumunsku (-4,4 %), Maďarsku (-4,0 %), Španělsku a Rakousku (-3,4 %), Belgii (-3,3 %) a Nizozemí (-3,0 %). Naopak rozdíly vzrostly v letech 2011 až 2016 v deseti členských státech, přičemž nejvýraznější přírůstek byl zaznamenán v Portugalsku (+4,6 %) a ve Slovinsku (+4,5 %). Na úrovni EU se rozdíl v odměňování žen a mužů mírně snížil o 0,6 % z 16,8 % v roce 2011 na 16,2 % v roce 2016.

 

Metody a definice

Neupravený rozdíl v odměňování žen a mužů se vypočítává na základě čtyřletého šetření o struktuře příjmů (SES) a národních odhadů na základě národních zdrojů za roky mezi roky SES podle následující definice: GPG = [(průměrný hrubý hodinový příjem mužů placených zaměstnanců – průměrný hrubý hodinový příjem zaměstnaných žen) /průměrný hrubý hodinový příjem mužů placených zaměstnanců] vyjádřeno v %. V této zprávě se to týká podniků s 10 a více zaměstnanci v odvětvích průmyslu, stavebnictví a služeb (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení) podle NACE Rev. 2 (agregované oddíly B až S s výjimkou O). Jako neupravený ukazatel GPG poskytuje celkový obraz genderových nerovností v oblasti hodinových platů a měří koncept, který je širší, než pojem rovná odměna za stejnou práci. Část rozdílu v příjmech lze vysvětlit rozdílem v průměrných charakteristikách zaměstnaných mužů a žen (např. Zkušeností a vzdělání) a odvětvovou a profesní genderovou segregací (např. Je v průměru více mužů než žen v určitých povoláních, vyšší příjmy ve srovnání s ostatními povoláními)

Spojené království: Výsledky ročního přehledu o hodinách a ziscích jsou srovnávány s výsledky přehledu struktury výdělků na rok 2014.

 

Odhady HDP hlavních agregátů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. HDP vzrostl o 0,6 % v eurozóně i v EU28; + 2,7 % a 2,6 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2016

Podle odhadů Eurostatu ze 7. března sezónně očištěný HDP vzrostl v EA19 a EU28 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 o 0,6 % oproti předchozímu čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 vzrostl HDP v obou zónách o 0,7 %.

Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl sezónně očištěný HDP v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 o 2,7 % a v EU 24 o 2,6 %, po + 2,7 % v obou zónách v předchozím čtvrtletí.

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2017 vzrostl HDP ve Spojených státech o 0,6 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po + 0,8 % ve třetím čtvrtletí roku 2017). Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl HDP o 2,5 % (po + 2,3 % v předchozím čtvrtletí).

Během celého roku 2017 vzrostl HDP v eurozóně o 2,3 % a v EU o 2,4 % v porovnání s 1,8 % a 2,0 % v roce 2016.

 

Složky HDP a příspěvky k růstu

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2017 vzrostly výdaje na konečnou spotřebu domácností v eurozóně o 0,2 % a v EU28 o 0,3 % (po + 0,3 % a + 0,4 % v předchozím čtvrtletí). Tvorba hrubého fixního kapitálu se v obou zónách zvýšila o 0,9 % (po 0,2 % v eurozóně a 0,2 % v EU28). Vývoz vzrostl v eurozóně o 1,9 % a v EU28 o 1,7 % (po + 1,6 % a + 1,3 %). Dovoz vzrostl v eurozóně o 1,1 % a v EU28 o 1,3 % (po + 0,6 % v obou zónách).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností měly pozitivní vliv na růst HDP v eurozóně i v EU28 (+0,1 a +0,2 %) a příspěvek z tvorby hrubého fixního kapitálu byl rovněž pozitivní v obou zónách (+0,2 %). Příspěvek vnějšího salda k růstu HDP byl pozitivní pro obě zóny, zatímco příspěvek změn zásob byl pro eurozónu záporný a neutrální pro EU28.

Metody a definice
Evropské čtvrtletní národní účty jsou sestavovány v souladu s Evropským systémem účtů 2010 (ESA 2010).
Odhad čtvrtého čtvrtletí růstu HDP v roce 2017 uvedený v této zprávě vychází z dostupných údajů členských

států, které pokrývají 97 % HDP EA19 (98% HDP EU28).
Výdaje na konečnou spotřebu domácností zahrnují NISD (neziskové instituce sloužící domácnostem).