Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Evropská komise vydala 5. března informaci k výsledkům před 10 léty přijatého nařízení „REACH” a usnadnění jeho dodržování. (REACH: Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EC 1907/2006). Nařízení REACH je hlavní unijní nařízení, které upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování použití nebezpečných chemických látek. V posledních 10 letech výrazně zvýšilo ochranu lidského zdraví či životního prostředí a podpořilo alternativy k pokusům na zvířatech. V návaznosti na tyto výsledky nyní Komise navrhuje opatření, jež mají dále usnadnit provádění nařízení.[/quote]

Chemické látky se vyskytují ve všech aspektech našeho života, ať už na pracovišti nebo ve spotřebním zboží, jako jsou hračky, oblečení, nábytek či elektrické spotřebiče. Jsou nezbytné pro každodenní život lidí, ale některé látky mohou ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí. Díky nařízení REACH, jak vyplývá z přezkumu zveřejněného 5. března, zajišťují podniky a úřady v EU bezpečné používání chemikálií a od nebezpečných látek se postupně upouští.

Význam Reach zdůraznili komisařka pro vnitřní trh a průmysl Elżbieta Bieńkowska a komisař pro životní prostředí Karmenu Vella.

Tato klíčová legislativa EU o chemických látkách má za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, podpořit alternativní metody testování na zvířatech a zajistit bezpečný volný oběh látek na vnitřním trhu a současně posílit inovace a konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.

Čtyři procesy, které REACH upravuje, jsou registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek:

– Registrace: výrobci a dovozci chemických látek musí identifikovat a zvládat rizika spojená s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh. Do 31. května 2018 budou muset být registrovány všechny existující chemikálie vyráběné, dovážené nebo uváděné na trh EU nad 1 tunu ročně. Bez registrace se látky nemohou v EU vyrábět nebo do EU dovážet.

– Hodnocení: Informace předložené k registraci chemických látek mohou být kontrolovány Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Členské státy vyhodnocují látky pro zvláštní obavy týkající se lidského zdraví a životního prostředí.

– Oprávnění: zajišťuje, že rizika látek vzbuzujících velmi velké obavy („SVHC“, například karcinogenní, mutagenní nebo toxické látky) jsou řádně kontrolovány a že jsou takové látky postupně nahrazovány vhodnými alternativami. Tyto látky mohou být uvedeny v příloze XIV nařízení REACH a podniky musí získat povolení k dalšímu jejích používání.

– Omezení: Omezení výroby, používání nebo uvádění látek na trh jsou určena k omezení nadále nepřijatelných rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí, které nejsou řešeny jinými procesy podle nařízení REACH, nebo jiných právních předpisů EU. Členské státy EU nebo Evropská komise mohou navrhnout omezení platná v celé EU.

Zatím registrační postup podle nařízení REACH umožňoval shromažďování informací o více než 17 000 látkách. Bylo předloženo 65000 registračních dokumentací hlavních chemických látek vyráběných a používaných v EU; umožnilo EU vybudovat nejkomplexnější databázi chemických látek od roku 2010 ve světě. Zlepšila ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepších znalostí a řízení rizik chemických látek průmyslem.

Pokud jde o postup povolování podle nařízení REACH, nedávná studie zveřejněná Komisí ukazuje významné výsledky. Dosud bylo identifikováno 181 chemikálií, které mohou mít vážné účinky na lidské zdraví a životní prostředí, a 43 je zahrnuto do „autorizačního seznamu REACH“. To také znamená, že podniky je postupně nahrazují, pokud jsou nebo budou k dispozici vhodné alternativy.

Například nahrazení oxidu arsenitého, který se používal k výrobě tradičního skla v Benátkách, bylo započato požadavkem na povolení podle nařízení REACH. Tradiční skláři museli najít při zachování kvality svého skla bezpečnější alternativy k oxidu arsenitému, Společné úsilí vedlo k alternativám, které pokryjí 95 % produkce a které snížily vystavení pracovníků chemikáliím. Navíc to také zlepšilo kvalitu ovzduší v regionu, protože koncentrace arsenu ve vzduchu se podstatně snížila.

Konečně, omezující postup vedl v letech 2012 až 2016 k zákazu nebo dalšímu omezení používání 18 chemických látek, včetně skupin látek, které přímo ovlivňují zdraví a životnímu prostředí lidí. Například omezení chromu VI v kožených výrobcích umožnilo odhadnout 1,3 milionu lidí s alergií na chróm při použití kožených předmětů a snižuje počet nových případů alergie na chromu přibližně za rok o 10 800k.

Konkrétní výsledky dosažené díky nařízení REACH, z nichž profitují evropští občané:

bezpečnější výrobky pro spotřebitele, pracovníky a životní prostředí: v rámci nařízení REACH pokročila EU, pokud jde o omezování či zákaz určitých chemických látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a při jejich nahrazování bezpečnějšími alternativami. Několik příkladů:

– zákaz škodlivých chemických látek – bylo vydáno 18 omezení pro různé skupiny látek: např. chrom, nikl, olovo ve spotřebním zboží, endokrinní disruptor bisfenol a v pokladních účtenkách a nonylfenoly, jež jsou toxické pro vodní prostředí, v textilních výrobcích;

nahrazení nejnebezpečnějších látek (jde o tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy) bezpečnějšími alternativami –dosud bylo identifikováno 181 chemických látek, které mohou mít vážné účinky na lidské zdraví a na životní prostředí; 43 látek je pak zařazeno na seznam látek podléhajících povolení podle nařízení REACH, což znamená, že podniky musí získat povolení k jejich užití a že se od jejich používání s ohledem na dostupnost vhodných alternativ postupně upouští;

  • pokusy neprováděné na zvířatech: nařízení REACH podporuje při posuzování rizik chemických látek alternativní metody testování, k němuž se nevyužívají zvířata. Tímto způsobem se potřeba provádět zkoušky na zvířatech snižuje. Komise v letech 2012 až 2016 poskytla na podporu výzkumu alternativních metod přibližně 40 milionů eur ročně;
  • komplexní soubor údajů pro chemickou bezpečnost na jednotném trhu EU: jak bylo uvedeno, při registraci byly dosud shromážděny údaje o více než 17 000 látkách v 65 000 registračních dokumentacích, jež se týkají hlavních chemických látek vyráběných a používaných v EU. Díky tomu se zlepšila komunikace a transparentnost v dodavatelském řetězci, což zase Unii umožňuje jednak účinněji reagovat na rizika chemických látek, jednak harmonizovat v této oblasti vnitřní

Evropská komise dnes navrhuje řadu konkrétních opatření, která mají zlepšit provádění nařízení REACH, a tím dále posílit ochranu spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí. Cílem těchto opatření je zlepšit kvalitu registračních dokumentací, které předkládají podniky, zjednodušit celkový povolovací postup a zajistit rovné podmínky pro podniky z EU i ze zemí mimo EU. Komise hodlá dále podpořit malé a střední podniky, pokud jde o dodržování tohoto nařízení, a zintenzivnit prosazování nařízení ze strany vnitrostátních orgánů. Komise chce rovněž zlepšit provázanost nařízení REACH s právními předpisy o ochraně pracovníků a předpisy o odpadech.

Další kroky

Komise prodiskutuje výsledky druhého přezkumu nařízení REACH a příslušná následná opatření s Evropským parlamentem, členskými státy a zainteresovanými subjekty na veřejné konferenci plánované na červen 2018.

Souvislosti

Nařízení REACH je nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Vstoupilo v platnost v roce 2007, kdy nahradilo předchozí legislativní rámec pro chemické látky v EU, který byl zaváděn na konci 60. let a v 70. letech minulého století. Nařízení REACH se v zásadě vztahuje na téměř všechny chemické látky.

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ přesunulo nařízení REACH důkazní břemeno na příslušné odvětví, které je nyní odpovědné za bezpečnost chemických látek v rámci dodavatelského řetězce. Podniky musí identifikovat a řídit rizika chemických látek a ukázat, jak lze tyto látky bezpečně používat. To vyžaduje nové způsoby spolupráce mezi podniky, posílení komunikace v celém dodavatelském řetězci a vytvoření nástrojů, jež by podnikům a úřadům poskytovaly návod a pomoc při provádění nařízení.

První lhůta pro registraci látek byla v roce 2010, přičemž registrace započaly v roce 2009. Předběžné registrace (nutné pro registraci existujících látek podle postupného časového harmonogramu) proběhly v roce 2008. Konečná lhůta, do které musí podniky registrovat všechny chemické látky vyráběné na trhu EU nebo na něj dovážené či umisťované, a to v objemu nad 1 tunu ročně, vyprší dne 31. května 2018. Tato zpráva je druhým přezkumem nařízení REACH.

Klíčovou úlohu při provádění všech postupů spjatých s nařízením REACH hraje již od svého zřízení v roce 2007 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). ECHA spravuje největší databázi chemických látek na světě a umožňuje snadný přístup online k údajům o chemické bezpečnosti.

Agentura rovněž provádí jiné právní předpisy EU týkající se chemických látek a očekává se, že se stane referenčním místem pro udržitelné nakládání s chemickými látkami.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP