Dne 28. ledna 2022 byl valnou hromadou potvrzen Antonín Felber výkonným ředitelem spolku Zelená železnice. Jeho nominaci předložilo a schválilo předsednictvo spolku. Zkušený manažer se do České republiky vrátil po tříletém angažmá ve společnosti HaslerRail ve Švýcarsku. Hlavním úkolem výkonného ředitele bude naplňovat definované cíle spolku, kterými je koordinovaný rozvoj bezemisní železniční dopravy tak, aby zajistila obyvatelstvu i hospodářství České republiky kvalitní mobilitu a zároveň, aby investice do vývoje, výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné.

„Velmi děkuji valné hromadě spolku Zelená železnice za důvěru. I přesto, že je dnes Zelená dohoda pro Evropu neboli European Green Deal vnímána velmi kontroverzně, vidím ji jako velkou příležitost pro obyvatelstvo i ekonomiku ČR a celou EU. Naplnění této dohody je náročná úloha pro železniční dopravce, manažera infrastruktury, výrobce kolejových vozidel a energetické společnosti,“ řekl Antonín Felber, výkonný ředitel spolku Zelená železnice, a dodal: „Cílem dohody Green Deal je do roku 2050 převést 75 % vnitrozemské silniční nákladní dopravy na železnici a vodu. Abychom toto zvládli, je třeba definovat vizi bezemisní železnice a strategii přechodu na udržitelnou dopravu, provést analýzu technických možností nyní a v budoucnosti. Vnímat železnici jako funkční celek, řešit společně železniční infrastrukturu i vozidla, získat důvěru a podporu klíčových resortů, zejména Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí i dalších institucí v ČR.“

„Jsem rád, že se nám podařilo získat výkonného ředitele, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti investičního a strategického rozvoje železničního Spolek Zelená železnice

průmyslu, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Spolek chce být partnerem státu a regionálních samospráv, poskytujícím podporu při tvorbě potřebného legislativního rámce vycházejícího z dohody Green Deal. Věřím, že nově zvolený výkonný ředitel bude tím správným reprezentantem a partnerem,“ řekl Roman Kokšal, předseda spolku Zelená železnice a generální ředitel Siemens Mobility ČR.

„Železniční doprava se vyvíjela více než sto let jako provázaný systém. Proto její transformace na nízkoemisní či bezemisní dopravu bude vyžadovat zapojení všech rolí v dopravě a průmyslu, akademického a výzkumného sektoru a velkou podporu státu a Evropské unie. Na konci této transformace musí železniční doprava vyjít jako konkurenceschopná, ekologická a atraktivní služba,“ doplnil Václav Nebeský, místopředseda představenstva Českých drah a člen předsednictva spolku Zelená železnice.

Dekarbonizace dopravy není jednoduché téma, 93 % energie pro dopravu zajišťují v ČR fosilní paliva. Nyní však již existuje společenská poptávka v krátké době zvládnout dopravu i bez nich. Železnice je z fyzikálních principů jeden z energeticky nejméně náročných druhů dopravy, a proto je předurčena k tomu, aby tento směr i nadále rozvíjela. A k těmto cílům směřuje i spolek Zelená železnice.

Hlavní priority spolku:

– aktivní spolupráce na zavádění bezemisních a energeticky úsporných kolejových vozidel, která budou jak ekologická, tak ekonomická; včetně rozvoje potřebné infrastruktury;

– snižování spotřeby energie a produkovaných emisí ve spojení s přepravou osob a zboží po železnici;

– podpora investic do elektrických bezemisních vozidel cílená ke snížení spotřeby energie a emisí;

– platforma pro tvorbu a výměnu technických informací;

– pozitivně orientovaná propagace bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy.

Zakládajícími členy spolku Zelená železnice jsou společnosti České dráhy, ČD Cargo, Škoda Transportation, Siemens Mobility ČR, CZ LOKO, ČEPRO a Vysoká škola logistiky v Přerově. Valnou hromadou byl v lednu přijat další řádný člen spolku, a to společnost ČEZ ESCO. Spolek je otevřený a jeho řádnými či přidruženými členy se Spolek Zelená železnice mohou stát železniční dopravci, výrobci železničních vozidel a drážních technologií, výrobci a distributoři energií, výzkumné organizace, vysoké školy i další subjekty zabývající se předmětnou tématikou s působností v České republice.