Zdroj: Pixabay.com

[quote]Z projevu Michela Barniera po 6. kole jednání o článku 50 se Spojeným královstvím 10.11.[/quote]

Děkuji za vaši pozornost, kterou věnujete tomuto jednání. Nečekejte od nás dnes, právě jsme nečekali my, oznámení nebo důležitá rozhodnutí. Diskuse v těchto posledních dnech jsou v okamžiku, kdy jsme mezi dvěma Evropskými radami, v okamžiku prohloubení, objasnění, technických prací.
Jsme v této chvíli, včetně mne ve stavu mysli dobrovolníka. Najít v této době dohodu o řádném odvolání členství Spojeného království, jak rozhodla Evropská unie je naše absolutní priorita pro mne, celou moji skupinu, pokud jde o zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince.

Nečekejte od nás dnes rozhodnutí a pokyny Evropské rady, ta zejména v minulém měsíci, a usnesení Evropského parlamentu mě v této práci každodenně vedou. Když si přečtete tato usnesení a závěry, znovu zjistíte, že pouze dostatečný pokrok, tedy upřímný a skutečný pokrok ve třech klíčových tématech těchto jednání umožní, aby začala druhá fáze našich jednání. Tato tři témata jsou, opakuji znovu, neoddělitelná.

V tomto výjimečném a mimořádně složitém vyjednávání bychom chtěli zopakovat, že nepožadujeme koncese po Spojeném království, ale že nejsme připraveni dělat ústupky. Pracujeme na faktech, na právních základech, na vzájemných a přesných závazcích. A musíme a chceme obnovit bezpečnost, včetně právní bezpečnosti, kde Brexit vytváří nejistotu a mnoho obav.

V právech občanů dosahujeme určitého pokroku, i když potřebujeme dále pracovat na řadě bodů.
Spojené království chce zavést administrativní postupy, pomocí nichž mohou občané EU získat „urovnaný status“. EU potřebuje ujištění o tom, jak by tento systém fungoval: měl by být jednoduchý a s nízkými náklady. Potřebovali jsme také jistotu, jak se mohou lidé, když budou odmítnuti, účinně odvolat.
Spojené království nyní poskytlo užitečná vysvětlení, která jsou dobrým základem pro další práci.
Měli jsme také povzbuzující diskuse o přímém účinku dohody o odstoupení od smlouvy. To je klíčový bod pro zaručení práv občanů.

 Ale stále existuje řada bodů, které potřebují více práce: o sloučení rodiny; o právo vyvážit dávky sociálního zabezpečení; o úloze Evropského soudního dvora při zajišťování jednotného uplatňování judikatury ve Spojeném království a v EU.

Tyto tři otázky jsou, jak zdůraznil Evropský parlament, pro lidi důležité. Budeme pokračovat v našem dialogu o Irsku a Severním Irsku. Musíme zajistit společné čtení, stejné čtení o podmínkách, důsledcích a uplatnění v Brexitu dohody z Velkého pátku a o společné turistické oblasti. To by nás mělo vést k určení technických a regulačních řešení nezbytných pro zabránění tvrdé hranici při zachování integrity jednotného trhu. Jak jsme řekli s Davidem Tuskem minule, jedinečná situace na ostrově Irsko vyžaduje specifická řešení.  

Finanční zprostředkovatel, který pracuje v oblasti péče o děti, přezkoumává své závazky v souvislosti s diskusí předsedkyně vlády ve Florencii.

Je tu jedna podmínka: opakuji, je nezbytné, aby bylo dosaženo dostatečného pokroku v prosinci. Pokud jde o tuto otázku, opakuji, že pouze v případě jakéhokoli odloučení je účtování vyúčtováno. Spojené království se rozhodlo opustit Unii před více než 500 dny. A skutečně opustí Únii 29. března 2019 o půlnoci bruselského času.

A abychom dosáhli společného cíle, kterým je uspořádání tohoto řádného odchodu dohodou, budeme pracovat co nejintenzivněji v příštích několika týdnech před příštím zasedáním Evropské rady.

Evropská unie pokročila v úsilí o zlepšení vojenské mobility

Jako část tlaku na lepší ochranu občanů a zlepšení bezpečnostního prostředí Evropská komise a vysoká představitelka navrhuje řadu opatření na zlepšení vojenské mobility v rámci Evropské unie.
Ve společném sdělení z 10. listopadu jsou popsány překážky, bránící pohybu vojenského vybavení a personálu v celé EU s cílem usnadnit a urychlit jejich mobilitu. Tímto způsobem Evropská komise a vysoká představitelka navrhují řadu akcí v rámci závazku využít všechny nástroje, které mají k dispozici všem stranám všemi nástroji závazek, mají k dispozici, k budování Unie, která chrání.

 „Evropští občané chápou, že jen společně, jako Unie, můžeme řešit výzvu naší doby na obranu Evropské unie. Spolupráce v rámci Evropské unie a s našimi partnery se stává nutností. Stále je rostoucí poptávka po našich členských státech koordinovat a spolupracovat na obraně. Takže i když se snažíme efektivněji chránit naši obranu, rozhodli jsme se dále posilovat vojenskou mobilitu mezi Spojenými státy a NATO,“ uvedla vysoká představitelka/místopředsedkyně Federica Mogheriniová po přijetí sdělení.

Ve společném sdělení vydaném 10.11. jsou popsány překážky bránící pohybu vojenského vybavení a personálu v celé EU s cílem usnadnit a urychlit jejich mobilitu. Tímto způsobem Evropská komise a vysoká představitelka poskytují všem stranám, které mají k dispozici, budování Unie, která chrání.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulc podotkla:

„Evropská unie má moderní dopravní síť, sloužící potřebám Evropanů. Tyto potřeby jsou ale také branné potřeby. Rychlému pohybu vojenského personálu a zařízení překážejí fyzické, právní a regulační překážky. To vede k neefektivnostem ve veřejných výdajích, odkladech, prodlevách, narušení, a především velké zranitelnosti. Je nejvyšší čas maximalizovat civilní a vojenské synergie prostřednictvím naší dopravní sítě efektivním a udržitelným způsobem”.

S ohledem na specifické postavení armádních sil a vybavení je vojenská mobilita právně vázána řadou národních rozhodnutí a pravidel EU, ale je tu stále prostor pro lepší koordinaci a vice harmonizovaný přístup, který by maximalizovat přidanou hodnotu pro EU a stavěl na civilně-vojenských synergiích.

Společným sdělením Evropská komise a vysoká představitelka stanoví, jak chtějí pracovat k usnadnění a pomoci urychlit vojenskou mobilitu, řídit dopravní cesty, které vedou silové a bezpečnostní síly a bezpečnostní prostředky a zásahy ze sdružených sborů spolupůsobení ze strany bezpečnostních orgánů. Každá akce bude koordinována mezi EU a členskými státy, ale také s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s NATO.

Klíčovými opatřeními pro posílení vojenské mobility v rámci EU jsou:

– rozvíjet společné chápání potřeb a požadavků členských států

– vyvinout společné chápání infrastruktury, která má být použita, a jejího dopadu na
infrastrukturní standardy,

– řešit příslušné regulační a procesní otázky (cla, nebezpečné zboží, jiné právní překážky, vnitrostátní postupy).

Pokud jde o infrastruktury, společné sdělení navrhuje vybudovat stávající transevropskou dopravní síť (TEN-T). Stanovila řadu bodů, na kterých lze předpokládat synergie. Databáze politik TEN-T  a úvahy o využívání nástroje pro propojení Evropy-nástroj financování provádění TEN-T – v oblasti obrany.

Příští kroky

Do března 2018 vysoká představitelka a Komise navrhnou akční plán vojenské mobility pro schválení členskými státy. Tento dokument bude přeložen do angličtiny Evropskou obrannou agenturou. Plán navrhne doporučené akce, autory jejich uplatnění a ambiciózní čas vypořádat se s nalezenými překážkami vojenské mobility na evropském území, postavený na výsledcích práce pracovní skupin ad hoc Evropské obranné agentury k vojenské mobilitě, vytvořené nedávno k poskytnutí expertních vstupů.

Souvislosti

Od konce studené války se pohyby vojsk v Evropě, například při velkých cvičeních staly mnohem méně časté. V dnešním bezpečnostním prostředí však evropské obranné síly závisí na schopnosti rychle se pohybovat jak v kontextu EU, tak v rámci NATO.

Několik iniciativ již pomáhá zlepšit vojenskou mobilitu v EU: dopravní infrastruktura je dobrým příkladem stávajících příležitostí ke zvýšení soudržnosti a synergií mezi obrannými otázkami a stávajícími politikami Unie. Členské státy dále rozvíjejí řadu projektů v rámci Evropské obranné agentury (např. Projekt multimodálního dopravního centra

Společná komunikace ke zlepšení vojenské mobility je v souladu s Globální strategií pro zahraniční a bezpečnostní politiku jakož i zásady, na kterých se postaví „“obranný balíček”, navržený loni.