Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]. Zásadní projev komisařky Elżbiety Bieńkowské na výroční konferenci evropských zpracovatelů plastů.[/quote]

Díky za pozvání do Milána na setkání s jádrem evropské průmyslu plastů. Plastová strategie EU nepopírá přínosy z jejich použití. Plasty jsou ve skutečnosti příspěvkem k dekarbonizaci ekonomiky. Lehké a inovativní materiály pro balení uspořily emise CO2 v dopravě a snížily potravinový odpad při zajištění bezpečnosti potravin. Nicméně přínosy byly převáženy náklady. Příliš málo se recykluje a s mnohými plasty se zachází nesprávně a neefektivně. Dnes se recykluje v EU méně něž 30 % plastového odpadu. Znečištění a úniky v životním prostředí mají velmi negativní dopad na půdní a mořský život. To vytváří rostoucí poptávku po akci. Samozřejmě, toto není volání po ekonomice bez plastů. Plasty se však musí stát udržitelnými a cyklicky využitelnými-udržet si svou funkčnost neporušenou a zároveň snížit její negativní dopad; je to jediná cesta vpřed.

Od roku 2015 zahájila Junckerova Komise ambiciózní akční plán pro cyklickou ekonomiku.
Je navržena tak, aby změnila způsob, jakým by se partneři v hodnotovém řetězci měli vzájemně ovlivňovat, aby systematickým způsobem zvyšovali oběh výrobních a spotřebních segmentů

Cílem je přeměnit klasický lineární přístup „vzít, vyrobit, po užití dát do odpadu“ do cyklického přístupu, kde je hodnota zdroje udržována v ekonomice co nejdéle. Na základě těchto principů jsme vyvinuli strategii pro plasty. Aby se toto odvětví stalo environmentálně přijatelné a více inovativní a konkurenční ve světě, musíme znát a definovat výzvy před námi.

Za prvé potřebujeme vytvořit trh recyklovaných plastů a snížit obrovské množství až 10 milionů T plastového odpadu k spalování a skládkování. Poptávka po plastech v EU je ročně cca 49 mil. t. Hlavním motorem růstu je sektor obalů, následovaný stavebnictvím a automobilovým průmyslem.

V současné době se recykluje pouze 2 až 3 miliony tun plastového odpadu. to je nebezpečné pro životní prostředí a nemá smysl z hlediska cyklické ekonomiky. Zničíme značnou hodnotu, která by měla být místo toho udržována ve výrobní smyčce. Navíc jsem si jista, že jste byli všichni překvapeni Číňany, když zavedli zákaz dovozu plastového odpadu. A dokonce vidíme, že africké země podnikly takové odvážné kroky. Budete slyšet o zákazu plastových sáčků v Keni.

To nás všechny vystavuje tlaku.

Je to výzva pro Evropany: příležitost pro naše odvětví a pro naši politiku plně využít potenciálu cyklické ekonomiky. Aby se toto stalo příležitostí pro průmysl EU, musíme usilovat o integraci hodnotových řetězců. Jak víte, zahájili jsme kampaň pro zastavení v průmyslových odvětvích. To je pro nás všechny ideální příležitostí k tomu, abychom zahájili tento nový kooperativní přístup!

Chceme začlenit 10 milionů tun recyklovaného plastu do nových výrobků každý rok do roku 2025. To je ambiciózní, ale také realistické. Dotýkáme se ostatních aktérů. V tomto společném úsilí mohou hrát pozitivní roli regionální a obecní orgány. Jejich příspěvek je v tomto úsilí zásadní: lepší třídění a sběr odpadu je základem kvalitnější recyklace. Plastové roztoky by měly být navrženy tak, aby byly vhodnější pro opětovné použití, recyklovatelnost a odbourat některé chemikálie

Při recyklaci mohou chemické přísady z plastů představovat problémy. Zde se Komise svou částí podílí na řešení.

V souladu s naším sdělením z ledna o požadavcích na rozhraní mezi nařízeními o chemických látkách, odpadech a výrobcích vyjasníme, která aditiva jsou přijatelná v recyklovatelných plastových materiálech. Budeme sledovat přítomnost takových přísad, abychom informovali recyklátory, uživatele recyklovaných látek a případně spotřebitelů.

Komise je rovněž odhodlána pracovat na plně biologicky rozložitelných plastech Jsme rádi, že sdružujeme své síly s potřebným výzkumným a investičním úsilím. Normy samozřejmě hrají v této souvislosti zásadní roli, ať už jde o recyklovatelnost, biologickou rozložitelnost nebo druhotné suroviny.
Vím, že existují dvě akce, které jsou pro vás zvlášť důležité. První je tzv. „Poplatek za plasty“.
Návrh Komise pro příští víceletý finanční rámec obsahuje vlastní zdroj z plastů. Ujasněme si, že to v žádném případě není daň. Je to nástroj, který vede investice a výzkum správným směrem.
Je plně v souladu se zásadou subsidiarity. Členské státy mohou přijmout vhodná opatření ke snížení znečištění plasty. V tomto případě se uplatňuje zásada subsidiarity. Slyšíme také obavy z vašeho názoru na návrh na jedno použití, který přijmeme příští týden.

Jak možná víte, plastové podestýlky jsou poháněny rostoucí spotřebou „jednorázových“ výrobků vyrobených z plastů, jen zřídka recyklovatelných a náchylných k plýtvání. Mezi tyto položky patří malé obaly, tašky, jednorázové šálky, víčka, slánky a příbory.

Shromážděné údaje potvrzují, že plastové předměty na jedno použití představují 50 % mořského odpadu, z nichž mnohé jsou obaly na potraviny a nápoje. Uvědomujeme si, že 90 % znečištění z plastu v mořském prostředí není přijatelné. V EU stále však zůstává obrovský zájem na ochraně životního prostředí a neztrácení cenných zdrojů. Musíme se k tomu obrátit, abychom ochránili naše pláže a oceány.
S návrhem příštího týdne se ujistíme, že všichni využijeme dostupné a dostupné alternativy k plastům co nejdříve.
Nechceme rozdělit vnitřní trh tím, že vytvoříme vnitřní bariéry nebo konkurenční nerovnováhu. Ujistěte se tedy, že Komise bude i nadále sledovat vývoj.

Evropská komise nyní spoléhat na váš příspěvek. Během uplynulého roku jsme společně definovali, jaká může být budoucnost evropského sektoru plastů v Evropě: inovativní, udržitelná a cyklická.
Musíme i nadále spolupracovat.

Národní, místní a regionální orgány hrají roli v oblasti nakládání s odpady a získávání plastových výrobků.

Komise vedle zjednodušeného regulačního rámce vytvoří nezbytné podmínky pro dosažení cílů oběhové ekonomiky.
Ale především potřebujeme, abyste byli ambiciózní a nastavili tempo směrem k trvale udržitelné a cyklické plastové ekonomice.