Invoitix

Digitalizace patří mezi zásadní nástroje současných moderních technologií. Prosazuje se napříč všemi spektry lidské činnosti a své uplatnění našla také v rámci bezpečnostních služeb společnosti SECURITAS ČR. Ukazuje se, že zvláště pro klienty z oblasti logistiky má digitalizace zásadní přínos.

Obor logistiky je existenčně závislý na informacích. Je potřeba vědět co, odkud, kam a jak jede, a to nejlíp v reálném čase. Stejně tak je důležité zajištění bezpečnosti u všech procesů, které se v rámci přepravy a skladování zboží uskutečňují. Systémy bezpečností agentury SECURITAS ČR umožňují tato dvě důležitá hlediska spojit a řešit je transparentně v rámci jednotného systému.

Co je digitalizace a proč se vyplatí?

Pojem digitalizace v širším slova smyslu představuje přechod od zavedených „analogových“ systémů k těm digitálním – používá se u přechodu z analogového na IP kamerový systém. Zde je přechod od papíru ke cloudovým systémům. Veškeré věci, objekty i činnosti se převádějí na data, ke kterým mají následně přístup počítačové systémy. Důležité je, aby se tato data vytvářela na základě jednotného standardu tak, aby byla čitelná pro všechny systémy, jež k nim přistupují.

Takový systém má řadu výhod, kromě úbytku papírování a zrychlení procesů je důležitým hlediskem i možnost postupného zapojování dalších systémů dle potřeby daného provozu. Táž data není potřeba duplikovat a zároveň je můžou využívat různé obory.

V užším slova smyslu se pak proces digitalizace děje na základě znalosti daného prostředí. „V první fázi jsme museli sestavit digitální platformu pro práci provozního managementu a vytvořit standard digitalizace provozních činností v objektech našich zákazníků. K tomu jsme využili dosavadní zkušenosti z dílčích implementací,“ popisuje Jan Mahovský ze společnosti SECURITAS ČR pilotní část projektu, která začala v roce 2020 a skončila úspěšným zavedením digitalizace procesů v rámci Area ZÁPAD. „Když jsme pilotní projekt dokončili, zpracovali jsme odbornou analýzu zákaznického portfolia, která na základě typu služeb a charakteru jednotlivých zákazníků ukázala následný způsob digitalizace. Na základě toho jsme začali zavádět systém mezi zákazníky v celé ČR,“ vysvětluje Jan Mahovský.

Unikátnost řešení

Ve svých řešeních digitalizace bezpečnosti provozů používá společnost SECURITAS ČR dva systémy. Prvním z nich je VISION, který slouží k rychlém a spolehlivému reportingu incidentů a úkonů ze strany zaměstnanců SECURITAS ČR. Druhý nese název Securitas Customer Portal (zkráceně SCP) a slouží jako vizualizační nástroj k ukládání a třídění agendy a zároveň informační portál pro zákazníka.

Vývoj celého systému na míru se v praxi ukázal jako nejnáročnější část zavádění digitalizace. Bylo nutné určit, co se bude digitalizovat a jakým způsobem, aby byl výsledek celého procesu skutečně přínosný pro zákazníky. Součástí byla tvorba standardů a modelů využívání, metodiky, stanovení odpovědností, testování a technické návaznosti. Výsledkem jsou tři úrovně digitalizace: 1. digitalizace procesů managementu (tzv. tablet Contract Managera), 2. digitalizace provozu – procesů bezpečnostních pracovníků, 3. digitalizace na straně zákazníků – snaha provázat vybrané procesy klientů a SECURITAS ČR v jednom reportingovém rozhraní. Právě poslední bod je unikátní, a usnadňuje tak procesy i samotnému zákazníkovi. „Systém je takový, že každá nová zakázka se zavádí na digitálních platformách v jednotném standardu, přičemž existující zakázky se postupně v jednotlivých vlnách překlápějí,“ vysvětluje Jan Mahovský.

Efektivita v praxi a před Vánoci

Obrovskou výhodou digitalizace a propojenosti systémů je možnost detailní hloubkové analýzy procesů. Systém generuje data o fungování jednotlivých kroků, na ty je pak možné nahlížet ve vzájemných souvislostech. Tyto znalosti pak umožňují odhalovat možné potíže, a to nejen v bezpečnosti.

Výhody, které digitalizace přináší, daleko předčí náročnost celého vývojového procesu. Digitalizované procesy vyřeší problémy s nízkou efektivitou práce. Zejména u nekonečného vyplňování dokumentů a papírování ušetří nejenom kila papírů, tonerů a kancelářských potřeb, ale i neuvěřitelných 25 hodin administrativní práce příslušného manažera za měsíc. Zlepší také výtěžnost dat, protože umožní lepší strukturalizaci, kvantifikaci i vyhledávání. Tím se rapidně zlepšuje informovanost všech součástí bezpečnostního řetězce a pověřených osob. V případě incidentu a jeho vyšetřování se dají digitalizovaná data snadno zpětně dohledat, analyzovat či statisticky vyhodnotit. V neposlední řadě umožňuje digitalizace procesy standardizovat. Každý bezpečnostní pracovník i manažer napříč republikou tak vykonávají své procesy jednotně a jejich výstupy jsou díky tomu vzájemně porovnatelné.

Ve vypjatých obdobích, jako je například předvánoční sezóna, navíc znalost dat a zjednodušení procesů pomůže ke snížení tlaku na systém i samotné zaměstnance. Systém je díky tomu možné líp připravit na větší objem zboží, je možné efektivněji řešit případné problémy. Ve stresu se ocitají i samotní pracovníci, pro ně je výhoda digitalizace v upřesnění a vyžadování úkonů, jež mají provádět. To výrazně snižuje jejich chybovost.

 

Zdroj : Securitas

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP