Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise vybral dodavatele nových tramvají pro Prahu. Vítězem veřejné zakázky na nákup až 200 jednosměrných článkových tramvají se stala společnost Škoda Transportation se 100% nízkopodlažním vozidlem s pracovním názvem Škoda ForCity Plus, jejíž nabídka byla na základě deseti hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Celková nabídková cena vítěze za celý předmět veřejné zakázky činila 16,602 miliard korun, přičemž jednotková cena tramvaje je 82,5 milionů korun.

 

Dnešním dnem začíná plynout 15denní lhůta, ve které uchazeči mohou podat námitky vůči rozhodnutí o výběru. Po skončení správních lhůt DPP podepíše s vítězem veřejné zakázky rámcovou smlouvu na nákup až 200 tramvají. Následně si DPP závazně objedná 40 z nich, s dodávkou prvních 20 vozidel v roce 2025 a dalších 20 tramvají v roce 2026.

 

DPP v této veřejné zakázce, která probíhala v režimu jednacího řízení s uveřejněním, obdržel ve stanoveném termínu dvě řádně podané finální nabídky. Na druhém místě podle hodnocení ekonomické výhodnosti skončila společnost Stadler s vozidlem s pracovním názvem Stadler Tango NG Praha s celkovou nabídkovou cenou 17,765 miliard korun, přičemž jednotková cena tramvaje činila 88,2 milionů korun.

 

Předmětem této veřejné zakázky bylo kromě nákupu až 200 nízkopodlažních jednosměrných článkových tramvají délky do 32 metrů také příslušenství, tj. podpora a rozvoj softwarových funkcí vozidel, poskytnutí licence k software pro diagnostiku závad tramvají, technická dokumentace vozidla, zaškolení zaměstnanců DPP a deset sad náhradních dílů. Jedna sada obsahuje například osm jalových podvozků umožňujících pohyb tramvají během jejich servisu v areálech DPP, dva havarijní, resp. manipulační podvozky umožňující při závadě tramvaje v běžném provozu její odvoz do servisního zázemí DPP nebo set pro demontáž a zpětnou montáž obruče kola a možnost výměny pryžových segmentů kol v podmínkách vozoven DPP.

 

Předložené nabídky DPP vyhodnocoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě deseti hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 50 % byla celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. za 200 vozidel včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii byly:

 

 • garantovaná cena za specifikované náhradní díly s váhou 10 %, přičemž se jedná o 29 trakčních motorů, 20 vozových baterií, 27 čelních skel, 1097 kompletních tramvajových kol
  a jeden přechodový měch,
 • celková hmotnost vozidla s váhou 5 %, přičemž za nejlepší nabídku bude považována ta
  s nejnižší hmotností nabízené tramvaje,
 • obsaditelnost vozidla při pěti cestujících na m2 s váhou 6 %,
 • rozsah nízkopodlažní plochy tramvaje z užitečné plochy vozidla pro stojící cestující s váhou 5 %,
 • průměr nových kol s váhou 6 %, přičemž kola nových tramvají nesmí mít méně než 640 mm,
 • vybavení vozidla elektromechanickou brzdou s váhou 5 %,
 • použití náprav, tj. zda účastník tendru nabízí vozidlo s mechanickým propojením kol na ose přímou mechanickou vazbou (nápravou), s váhou kritéria 4 %,
 • použití ekologického chladiva v klimatizaci s váhou 2 %,
 • a délka záruční doby s váhou 7 %.

 

Nové tramvaje pro Prahu DPP představí po uplynutí správních lhůt a podepsání rámcové smlouvy s vítězem této veřejné zakázky.

Zdroj: DPP

DPP