Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Evropská komise informovala o jednání představitele EU a Číny k posílení spolupráce v otázkách výchovy a vzdělávání mládeže.[/quote]

Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport a čínský vicepremiér Liu Yandong se sešli u příležitosti 4. dialogu mezi „lidmi na úrovni lidí“ mezi EU a Čínou v Šanghaji. V roce 2012 byl zahájen dialog zaměřený na budování důvěry a porozumění mezi národy EU a Čínou. Letošní výměny se zaměřily na kulturu, také se ale diskutovalo o vzdělávání, rovnosti pohlaví, mládeži a poprvé o sportu.

Komisař Navracsics po setkání uvedl:

„EU a Čína se stále častěji podílejí na globálních odpovědnostech. Spolupracujeme na složitých otázkách, od boje proti chudobě a řešení změn klimatu k posílení obchodu a bezpečnosti, stavíme na společných názorech, ale někdy potřebujeme překlenout rozdíly. Podpora vzájemného porozumění a respektu mezi našimi lidmi a kulturami je proto dnes důležitější než kdy jindy, pokud chceme uspět.“

Ambice na rozšíření oblasti působnosti spolupráce mezi EU a Čínou byla potvrzena ve „Společném sdělení o prvcích nové strategie EU pro Čínu“, přijaté Komisí a vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federíce Mogherini dne 22. června 2016. Ve sdělení se konkrétně zmiňuje vyšší vzdělávání, tvůrčí otárky a kulturní průmysl a cestovní ruch, jakož i rozvoj občanské společnosti a migrace / mobilita.

V oblasti kultury se obě strany rozhodly zintenzivnit kulturní spolupráci využitím interakcí mezi městy, zejména mezi Evropskými hlavními městy kultury a kultury a “Městy východní Asie”
– ale také prostřednictvím pilotního projektu EU „Tvůrčí cesty a ateliéry“ pro mladé manažery v oblasti kultury a festivalů. Rovněž se dohodly, že budou co nejlépe využívat synergie mezi Evropským rokem kulturního dědictví a Evropským rokem turistického ruchu, který se bude konat v roce 2018.
Obě strany zhodnotily pokrok dosažený v rámci akcí mobility Erasmus + mezi EU a Čínou. Od roku 2015 se již program využilo více než 4 000 studentů a zaměstnanců. Navíc s více než 70 univerzitami, které se na akci podílely, zůstává Čína hlavním příjemcem projektů budování kapacit mezi partnerskými zeměmi a přispívá k modernizaci a internacionalizaci čínského vysokoškolského vzdělávacího systému.

V oblasti výzkumu a inovací, po výsledku třetího dialogu o inovační spolupráci na vysoké úrovni mezi Čínou a EU, který se konal dne 2. června 2017, se obě strany dohodly na podpoře mobility výzkumných pracovníků prostřednictvím akcí Marie Skłodowska-Curie.

V rámci dialogu o rovnosti žen a mužů obě strany diskutovaly o tom, jak zlepšit posílení ekonomického postavení žen a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Posléze byla úloha mládeže v kulturní diplomacii zaměřena na seminář mládeže vzhledem k tomu, že v oblasti sportu byla fyzická aktivita, sportovní vzdělávání a mobilita trenérů označeny za hlavní oblasti pro budoucí spolupráci.

Souvislosti

Během uplynulého desetiletí EU a Čína úzce spolupracovaly v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže prostřednictvím politických dialogů zaměřených podle odvětví. V roce 2012 se Evropská komise a Čína rozhodla začlenit tyto odvětvové aktivity do dialogu mezi lidmi na vysoké úrovni, který doplňuje dialog na vysoké úrovni mezi EU a Čínou k hospodářství a obchodu dialogu a strategický dialog na vysoké úrovni.

Dialog na vysoké úrovni mezi lidmi, který se koná každé dva roky, je zastřešujícím mechanismem, který zahrnuje všechny společné iniciativy EU a Číny v oblasti výměny „lidí mezi lidmi“.
První kolo dialogu mezi lidmi na vysoké úrovni mezi EU a Čínou se uskutečnilo v Bruselu dne 18. dubna 2012. To vedlo zejména k zahájení platformy pro spolupráci a výměnu v oblasti vysokého školství mezi EU a Čínou, dialogu a výměny osvědčených postupů ve vysokoškolském vzdělávání. Druhé kolo dialogu mezi lidmi na nejvyšší úrovni mezi EU a Čínou se uskutečnilo 6. září 2014 v Pekingu. Jednou z bezprostředních následných akcí byla zahájení programu „Tuning EU-Čína“, iniciativy zaměřené na posílení slučitelnosti vzdělávacích systémů EU a Číny, jakož i na podporu vzdělávání založeného na výsledcích. Třetí dialog mezi lidmi na nejvyšší úrovni mezi EU a Čínou se uskutečnil v Bruselu dne 15. září 2015 mezi komisařem Navracsicsem a místopředsedou vlády Liu Yandongem. Cílem akce bylo oslavit 40. výročí diplomatických vztahů mezi EU a Čínou. Jako vedlejší události se konaly tematické panely ke vzdělávání, kultuře, mládeži a rovnosti žen a mužů.

Hospodářská soutěž: Komise a Čína zahajují nový dialog o kontrole státní podpory a diskutují o politice hospodářské soutěže

Komisařka Margrethe Vestager, předseda He Lifeng a místopředseda Hu Zucai, čínská národní rozvojová a reformní komise v Pekingu měly první zasedání o spolupráci v oblasti kontroly státní pomoci a korektního přezkumu hospodářské soutěže v rámci nového dialogu mezi EU a Čínou.

Komisařka uvedla:

,,Je v našem společném zájmu spolupracovat na podpoře spravedlivé globální hospodářské soutěže. Antimonopolní kontrola, kontrola fúzí a kontrola státní podpory jsou důležitým nástrojem, který zajistí, že spotřebitelé mohou těžit z konkurenčních trhů a společnosti mohou soutěžit. Evropská komise a čínské agentury pro hospodářskou soutěž budou úzce spolupracovat na soudržném a efektivním prosazování hospodářské soutěže. „

Dialog o kontrole státní podpory

V souvislosti se spoluprací v oblasti hospodářské soutěže podepsaly 2. června 2017 Memorandum o porozumění mezi EU a Čínou o zahájení dialogu o kontrole státní podpory a vytvoření mechanismu pro konzultace, spolupráci a transparentnost v této oblasti. Dohoda doplňuje stávající rámec spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti politiky hospodářské soutěže a prosazování práva.

Na prvním zasedání k novému rámci Komise a Čínská národní rozvojová a reformní komise znovu zdůraznily význam spolupráce v oblasti politiky hospodářské soutěže s cílem zajistit dobré hospodářské vztahy mezi Čínou a EU.Zejména spolupráce v oblasti kontroly státní podpory je důležitá, aby se zabránilo tomu, že by veřejné politiky narušovaly nebo omezovaly hospodářskou soutěž nebo poškozovaly vnitřní trh.Obě strany uznaly vzájemný přínos výměny zkušeností, jak optimalizovat a řídit využívání státních zdrojů k podpoře účinného a udržitelného hospodářského rozvoje. V této souvislosti EU uvítala zavedení systému spravedlivého přezkumu hospodářské soutěže zavedeného v Číně, jehož cílem je zajistit, aby státní opatření nepříznivě neovlivnily vstup a výstup na trh a volný pohyb zboží.

V rámci tohoto nového dialogu se Komise také na technické úrovni setkala na 28 ministerstvech odpovědných za provádění systému spravedlivého přezkumu hospodářské soutěže v Číně. Tato spolupráce mezi EU a Čínou bude pokračovat a obě strany se dohodly na zhodnocení dialogu na příštím summitu EU-Čína v roce 2018.

Dialog o politice hospodářské soutěže mezi EU a Čínou

Listopadu se uskutečnilo 10. zasedání v rámci dialogu o politice hospodářské soutěže mezi EU a Čínou v oblasti antimonopolních otázek a fúzí. Na této události se komisařka Vestager setkal s ministrem obchodu Čong Šanem. Odděleně se komisařka Vestager také sešla s ministrem zahraničních věcí a průmyslu a obchodu (SAIC) Zhangem Mao a předsedou státní správy Číny a správní komise státní správy (SASAC) Číny Xiao Yaqing. Evropská komise a tři čínské agentury pro hospodářskou soutěž potvrzují svou připravenost rozvíjet užší spolupráci při prosazování svých příslušných zákonů o hospodářské soutěži v oblasti antitrustových opatření, fúzí a vymáhání státní podpory.

Souvislosti

Čína je třetí největší světovou ekonomikou a druhým obchodním partnerem EU. EU je největším obchodním partnerem Číny. Evropská komise již mnoho let úzce spolupracuje s orgány pro hospodářskou soutěž zemí mimo EU.

Na bilaterální úrovni se Komise zabývala širokou škálou činností spolupráce s orgány pro hospodářskou soutěž v řadě zemí mimo EU na základě dohod nebo memoranda o porozumění. Kromě toho ve svých jednáních o dohodě o volném obchodu s třetími zeměmi
Komise také sjednává kapitolu o hospodářské soutěži, která stanoví pravidla a disciplíny týkající se antitrustů, fúzí a dotací.

Kromě toho se Komise aktivně účastní činností souvisejících s hospodářskou soutěží mnoha mnohostranných organizací, jako jsou Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž (ICN), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD ) a Světovou obchodní organizací (WTO).

Hlavním cílem této dvoustranné a vícestranné spolupráce je podporovat sbližování nástrojů a postupů politiky hospodářské soutěže napříč jurisdikcemi, podporovat výměnu názorů na širší politické a donucovací otázky a usnadňovat spolupráci s orgány pro hospodářskou soutěž v jiných jurisdikcích týkajících se činností v oblasti prosazování práva.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP