DPP

[quote]Evropská komise přijala rozhodnutí o uznání obchodních míst ve Švýcarsku za způsobilé splnit povinnost obchodovat s akciemi uvedenou v nové směrnici o trzích finančních nástrojů a nařízení (MiFIDII/MiFIR).[/quote]

Rozhodnutí zajišťuje, aby podniky a trhy mohly pokračovat v plynulém fungování a bez narušení trhu po 3. lednu 2018. Komise bude pečlivě sledovat dopad dnešního rozhodnutí a zváží širší politický kontext, zejména pokrok v jednáních o institucionální dohodu se Švýcarskem. Rozhodnutí je omezeno na jeden rok, do 31. prosince 2018.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro finanční stabilitu, finanční služby a Unie kapitálových trhů, uvedl:

,,S rozhodnutím zajišťujeme kontinuitu pro podniky a trhy. I po 3. lednu budou švýcarští operátoři nadále využívat přístup na trh EU a investiční firmy EU budou moci obchodovat s akciemi ve Švýcarsku. Tato ekvivalence je omezena na jeden rok a může být prodloužena za předpokladu, že bude dosaženo dostatečného pokroku v rámci společného institucionálního rámce. Do konce příštího roku vyhodnotíme pokrok. „

Systém rovnocennosti EU v oblasti právních předpisů v oblasti finančních služeb podporuje mezinárodní sbližování právních předpisů a usnadňuje toky finančních služeb mezi EU a třetími zeměmi. Rozhodnutí o rovnocennosti jsou vždy založena na konkrétních okolnostech dotyčné země a neexistuje automatické právo na rovnocennost.

Švýcarsko se liší od jiných jurisdikcí, kterým byla nedávno přiznána rovnocennost několika způsoby. Rozsah švýcarského rozhodnutí je mnohem větší, protože obchodování se švýcarskými akciemi v EU a naopak je rozšířenější než u jiných jurisdikcí – USA, Hongkongu a Austrálie – které byly nedávno uznány. Například každá akcie ve švýcarském indexu top 20 se obchoduje v EU. Obchodování ve Švýcarsku tedy bude mít větší a okamžitý dopad na integritu finančních trhů EU, a to i v případě prevence zneužívání trhu.

Existují také mnohem užší obchodní závazky, které jsou závazné pro EU a Švýcarsko, které vyžadují zvláštní rámec. Dnešní rozhodnutí bere v úvahu závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti z února 2014, v němž bylo uvedeno, že Švýcarsko by nemělo poskytovat další přístup na trh, dokud nebude zavedena institucionální dohoda. Je rovněž v souladu se záměry švýcarské federální vlády, podle nichž by měla být institucionální dohoda uzavřena do konce roku 2018.

Souvislosti

Rozhodnutí má formu prováděcího aktu Komise. Na konzultaci dne 20. prosince obdrželo podporu 27 členských států EU. Bude zveřejněno v Úředním věstníku dne 23. prosince 2017.
EU vytvořila komplexní soubor pravidel pro investiční služby a činnosti. Směrnice o trhu s finančními nástroji nebo směrnicí MiFID II (platná od 3. ledna 2018) má za cíl posílit stávající evropská pravidla pro trhy s cennými papíry:

– zajistit, aby se organizované obchodování uskutečňovalo na regulovaných platformách;
– zavedení pravidel pro algoritmické a vysokofrekvenční obchodování;

– zlepšení transparentnosti a dohledu nad finančními trhy, včetně trhů s deriváty, a řešení některých nedostatků na trzích s komoditními deriváty;

– posílení ochrany investorů a zlepšení pravidel obchodního jednání, jakož i podmínek hospodářské soutěže při obchodování a zúčtování finančních nástrojů.

Při výběru obchodních míst třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí o rovnocennosti, se Komise soustředila na to, zda je obchodování s akciemi přijatými k obchodování na regulovaných trzích příslušné třetí země v EU tak významné, že obchodní povinnost EU je
v souvislosti s akciemi přijatými na burze ve třetí zemi. Je tomu tak u akcií přijatých na dvou švýcarských burzách a v menší míře u akcií přijatých ve Spojených státech, Hongkongu a Austrálii, jejichž rozhodnutí o rovnocennosti byla přijata dne 13. prosince 2017.