[quote]Podle zprávy Evropské komise z 28.9. by cestující měli požívat plné ochrany bez ohledu na to, kam v EU cestují. Komise jim chce také zaručit poskytování dostatečných informací a výrazně zvýšit práva cestujících se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh je přitom přiměřený a připouští, že za přísně daných okolností mohou být železniční dopravci zproštěni povinnosti poskytnout cestujícím náhradu za zpoždění vlaku.[/quote]

Komisařka pro dopravu, Violeta Bulcová, prohlásila:

„Díky EU mají cestující celou řadu práv, ať už v ní cestují kamkoliv. Příliš mnoho Evropanů, kteří jezdí vlakem, ať už příležitostně, nebo denně, však o svých právech stále není dostatečně informováno. A to chceme svým novým návrhem napravit. Věřím, že naše iniciativa železniční dopravu v Evropě posílí a že nastolí rovnováhu mezi ochranou cestujících a zachováním konkurenceschopnosti železničního odvětví,“ 

Aktualizace stávajících předpisů o právech cestujících v železniční dopravě, které jsou předmětem návrhu, se soustřeďují na pět hlavních oblastí:

  1. Jednotné uplatňování předpisů: Předpisy o právech cestujících by měly začít platit i pro dálkové vnitrostátní a mezinárodní městské, příměstské a regionální V současnosti je uplatňuje v plném rozsahu pouze pět členských států[1]; ostatní zavedly výjimky různého stupně, čímž jsou práva cestujících značně omezena.
  2. Informace a nediskriminace: Informace o právech cestujících by měly být lépe podávány, např. tištěny na jízdenky. Cestující s navazujícími spoji, na něž mají samostatné jízdenky, musí být informováni, zda se jejich práva vztahují na celou cestu, nebo pouze na určitý úsek. Zakazuje se diskriminace kvůli státní příslušnosti nebo místu
  3. Více práv pro osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu: Navrhuje se zavést zákonný nárok těchto osob na pomoc na všech spojích a na náhradu za ztrátu nebo poškození specifických pomůcek umožňujících jim pohyb. Důležité informace se musí podávat dostupnou formou a zaměstnanci železničních podniků musí projít školením pro práci s těmito
  4. Vymáhání práv, vyřizování stížností a sankce: Měly by se zavést jednoznačné lhůty a způsoby vyřizování stížností a jasně stanovit úkoly a odpovědnost vnitrostátních orgánů pověřených uplatňováním a vymáháním práv cestujících.
  5. Přiměřenost a spravedlnost: Měla by se zavést výjimka z důvodu „vyšší moci“, na základě které by železniční dopravci byli zproštěni povinnosti vyplácet odškodnění v případě zpoždění následkem přírodní pohromy, kterou nemohli předpokládat a které nemohli zabránit. Podle stávajících předpisů musí dopravci i v těchto případech odškodnění vyplácet.

Další kroky

Než návrh Komise vstoupí v platnost, musí ho posoudit a přijmout Evropský parlament a Rada (neboli členské státy).

V rámci plánovaného otevírání vnitrostátních trhů konkurenci se v současnosti rozvíjí jednotný trh osobní železniční dopravy, a to ve snaze zvětšit podíl železniční dopravy oproti ostatním druhům dopravy, k čemuž je nezbytná právě vysoká kvalita služeb a ochrana práv cestujících.

Související informace

Evropská unie je jediné místo na světě, jehož občany chrání kompletní soubor práv cestujících – ať už cestují letadlem, vlakem, lodí, autobusem nebo autokarem. Předpisy EU upravující práva cestujících v železniční dopravě jsou v platnosti od prosince 2009.

Díky unijním předpisům mají například cestující v některých členských státech nárok na finanční odškodnění, pokud se jejich vlak zpozdí na příjezdu o hodinu nebo déle. V případě zpoždění mohou také cestující mít nárok na jídlo a občerstvení (přiměřeně délce čekací doby), a pokud musí zůstat v daném místě přes noc, i na ubytování.

Veškeré informace lze nalézt na internetových stránkách Vaše Evropa, kde jsou práva cestujících přeložena do všech jazyků EU. K dispozici je také bezplatná aplikace pro Google Android, iPhone, iPad a Windows Phone.

[1] Belgie, Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Slovinsko.