DPP

[quote]Komise zejména navrhuje zvýšit úlovky některých ryb podle velikostí jejich populace v lovištích podle podregionů výlovu v centrální části Baltu a jeho dalších rybolovných podregionech, např. středních sleďů, šprot a centrálních lososů a zachovat počet úlovků pro důležité populace západní baltské tresky. U zbývajících zásob Komise navrhuje snížení úlovků. Letošní návrh také obsahuje zákaz lovu u baltských úlovků, který není tradičně součástí návrhů ročních povolených úlovků, ale je nezbytným krokem kvůli alarmujícím vědeckým důkazům a historicky nízkým hodnotám.[/quote]

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti, řekl: „Navrhujeme vyvážený balíček, který zajistí udržitelný rybolov v Baltském moři. Dobrou zprávou je, že lze zvýšit významné kvóty pro baltského sledě a lososa. Odpovědné řízení rybolovu členskými státy a odvětvími rybolovu se vyplácejí. Nyní se musíme z těchto úspěchů poučit a jednat naléhavě u populace těch ryb, které jsou stále v znepokojivém stavu, jako je úhoř evropský. „

Navrhované celkové přípustné odlovy (TAC) pro populace sledě, tresky, šproty a lososa jsou založeny na vědeckém doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří a dodržují víceletý plán správy Baltského moře, který v loňském roce přijaly členské státy a Evropský parlament. Úsilím zúčastněných stran v posledních letech se již podařilo obnovit významné zásoby v Baltském moři. Mezi roky 2012 a 2016 se například celková biomasa pelagických populací zvýšila o 50 %. Další opatření však zůstávají nezbytná k zajištění toho, aby byly všechny populace využívány na udržitelných úrovních.

Evropští ministři pro rybolov nyní přezkoumají návrh Komise s cílem jej přijmout na zasedání Rady ve složení pro rybolov 9.-10. října.

Sleď

Největší navrhovaný nárůst (25 %) pro rok 2018 byl u centrální populace sleďů.  Odpovědné řízení této populace již v posledních letech přineslo plody. To umožnilo rybářskému průmyslu dosahovat vyšší tržby a nabídnout spotřebitelům stabilní nabídku. Vědecké poradenství pro i západní populace sledě odhalilo ale významnou negativní změnu ve stavu této populace. Komise proto navrhuje odpovídající snížení o 54 % pro úlovek v roce 2018. V případě sleďů v Botnickém zálivu Komise navrhuje snížení o 50 % v návaznosti na plán, který byl v loňském roce odsouhlasen členskými státy a Evropským parlamentem.

Treska

Západní baltská treska je důležitou zásobou ryb pro mnoho malých rybářů a v posledních letech byla její populace na velmi nízké úrovni. Pro rok 2017 byly povolené úlovky sníženy o 56 % ve srovnání s rokem 2016 a byla přijata dodatečná opatření, jako jsou období uzavření a omezení rekreačního rybolovu. V současnosti je populace stále pod hranicí biologicky bezpečných limitů. Komise proto považuje za nezbytné zachovat stávající opatření, která zajistí, že se mladá treska obecná může reprodukovat a pomůže obnovit populaci. Pro východní tresku vědci radí, aby úlovky byly výrazně sníženy, protože populace zůstává omezená a vědci zjišťují pomalý růst. Komise se proto řídí preventivním přístupem a navrhuje snížení o 28 %.

Losos

Vědecké poradenství pro hlavní rybolovné oblasti lososa konstatovalo, že je stabilní populace, která umožňuje zvýšení úlovků o 11 %. V tom se odráží zodpovědné řízení odvětví rybolovu. Díky tomu počet vracejících se rozmnožovatelů v řekách našich členských států dosáhl rekordních hodnot, přičemž řeka Torne je nyní domovem největší populace lososů na světě.

Úhoř

Populace evropského úhoře je na historicky nízké úrovni od konce 90. let. Nyní je úhoř uveden v příloze II Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). V roce 2007 byla přijata opatření EU k tomu, aby se tato zásoba mohla obnovit. Rada ICES zveřejněná v květnu 2017 však naznačuje, že tato opatření nebyla dostatečná a populace je stále v kritickém stavu. Komise proto navrhuje zakázat veškerý rybolov mořských úhořů ve vodách EU v Baltském moři do roku 2018. Tento zákaz by se vztahoval na komerční a rekreační rybolov. To také znamená, že všechny chycené úhoře se budou muset okamžitě vypouštět do moře. budou muset být okamžitě uvolněny. Kromě toho plánuje Komise vyhodnotit nařízení o obnově úhoře říčního.

Tabulka:

Přehled změn celkového povoleného výlovu (TAC) 2017-2018 (údaje v tunách vyjma lososa, které jsou v počtu kusů)

 

 

 Zásoby a podzóny rybolovu

 

2017 2018
Návrh Komise (v t a % změna proti TAC 2016 Dohoda Rady (v t a % změna proti TAC 2016

 

Návrh Komise (v t) a % změna proti TAC  2017

 

Západní treska 22-24 1,588 (-88%) 5,597 (-56%) 5,597 (0%)
Východní treska 25-32 24,927(-39%) 30,857 (-25%) 22,275 (-28%)
Západní sled 22-24 28,401 (+8%) 28,401 (+8%) 12,987 (-54%)
Botnický sleď 30-31 140,998 (+17%) 140,998 (+17%) 70,617 (-50%)
Rižský sleď  28.1 27,429 (-21%) 31,074 (-11%) 28,999 (-7%)
Centrální sleď 28.2, 29, 32 191,129 (+8%) 191,129 (+8%) 238,229 (+25%)
Šprota 22-32 282,349 (+40%) 260,993 (+29%) 262,310 (+1%)
Platýz 22-32 7,862 (+95%) 7,862 (+95%) 6,272 (-20%)
Losos hlavního bazénu 22-31 105,696 (+10%) 95,928 (0%) 106,096 (+11%)
Losos Finského zálivu 32 9,403 (-28%) 10,485 (-20%) 10,003 (-5%)
Evropský úhoř  22-32 Zákaz rybolovu pro rekreační a komerční účely

Souvislosti

Návrh je součástí přístupu Evropské unie k přizpůsobení úrovně rybolovu dlouhodobým cílům udržitelnosti nebo maximálním udržitelným výnosům do roku 2020, které členské státy a Evropský parlament schválily ve společné rybářské politice. Návrh Komise je rovněž v souladu s politickými záměry vyjádřenými ve sdělení Komise o rybolovných příležitostech pro rok 2018.