Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropský parlament a Rada dospěly k prozatímní dohodě o klíčovém legislativním návrhu pro provádění cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030–o účetnictví emisí z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF). Jsou součástí politiky EU zaměřené na přechod Evropy k moderní a čisté ekonomice.[/quote]

Robustní rámec pro klimatickou politiku je klíčovým prvkem energetické unie EU a úspěšným přechodem k moderní a čisté ekonomice. Jedná se o nezbytný posun, který bude vyžadovat příspěvek všech sektorů hospodářství. Pobídky pro využívání půdy a lesnictví šetrné ke klimatu zajišťují trvalý růst a udržitelnou produktivitu venkovských komunit, které poskytují důležité služby a ekonomický prospěch. Trvale udržitelně řízený sektor využívání půdy může dodávat obnovitelné zdroje energie a materiály a zajistit, aby EU zůstala na těchto trzích jedničkou na světovém trhu.

Místopředseda Energetické unie Maroš Šefčovič řekl:

,,Dnes je další milník pro Evropskou unii v jejím úsilí splnit závazky vyplývající z Pařížské dohody. Dohoda uznávající úlohu půdy a lesů při zmírňování změny klimatu je na cestě k cílům EU.  Klimatické akce musí překonat změnu klimatu a opět vytváříme pozitivní precedens, který mohou následovat i jiní z Evropy. „

Komisař pro klimatické změny a energetiku Miguel Arias Cañete dodal:

,,Po dlouhých a složitých jednáních jsme nalezli dohodu o zahrnutí emisí a odstraňování zneužívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesů do našeho kolektivního úsilí o dosažení cílů do roku 2030 a v souladu s naším závazkem v rámci Pařížské dohody je dalším příkladem odhodlání Evropy přeměnit pařížskou dohodu na skutečnost prostřednictvím konkrétních politik a opatření. „

Souvislosti

Využívání půdy a lesnictví zahrnují využívání půdy, stromů, rostlin, biomasy a dřeva a má jedinečnou pozici, která přispívá k výrazné politice v oblasti klimatu. Je to proto, že odvětví vydává skleníkové plyny, ale může také sloužit k odstranění CO z atmosféry. Lesy EU absorbují každý rok téměř 10 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Nařízení o využívání půdy, změnách využívání půdy a lesnictví bude zahrnovat emise skleníkových plynů a snižování emisí souvisejících s zemědělskou půdou a lesnictvím do klimatického rámce EU od roku 2021. Nová pravidla posílí úlohu půdy a lesů při záchytu uhlíku a povzbudí jejich produktivní a udržitelné využívání, posílení bio-založené ekonomiky a inteligentního zemědělství.

Při nástupu do úřadu určila Junckerova komise za jednu ze svých priorit potřebu „odolné energetické unie se zaměřením na budoucí politiku změny klimatu“. Jak bylo oznámeno ve sdělení z března 2016 „Cesta z Paříže: posuzování dopadů Pařížské dohody“, Komise se zavázala přeměnit závazky Evropské unie na konkrétní politické kroky a právní nástroje, které provádějí rámec pro energetiku a klima v roce 2030.

Na zasedání Evropské rady v říjnu 2014 byl přijat rámec pro klima a energetiku EU v roce 2030. Jeho cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU o 40 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Toho bude dosaženo snížením emisí sektoru ETS o 43 % a emisí odvětví mimo ETS o 30 % ve srovnání s výchozí úrovní roku 2005.

Návrh LULUCF (pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví) předložila Komise dne 20. července 2016 jako součást balíčku „Přechod Evropy k nízkouhlíkovému hospodářství“. Stanovila jasné a spravedlivé zásady pro členské státy, aby se připravily na budoucnost a udržovaly konkurenceschopnost Evropy. To je nedílnou součástí Energetické unie a politiky zaměřené na budoucnost klimatu.

Emise skleníkových plynů a jejich odstranění z využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví v rámci klimatu a energetiky v roce 2030, které pokrývají období 2021-2030, nebyly do úsilí EU bojovat proti emisím skleníkových plynů dříve zahrnuty.

V průběhu července 2016 navrhla Komise také závazná snížení emisí skleníkových plynů pro členské státy na období 2021-2030 (nařízení o sdílení úsilí). Reforma systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) pro období 2021-2030 byla navržena v červenci 2015 a již byla politicky schválena spoluzákonodárci.

-Hlavní výsledky:

– účetní pravidla pro měření emisí a odstranění uhlíku z pastvin, pastvin, lesů, lesů, zalesněných a odlesněných pozemků a mokřadů, včetně případných aktualizací, které jsou v souladu s Pařížskou dohodou;

– Základní závazek každého členského státu splnit pravidlo „bez inkasa“ tím, že zajistí, že množství uhlíku absorbovaného v odvětví LULUCF bude pro každé pětileté období v souladu (2021-25, 2026-30) alespoň v souladu s účetními pravidly;

– Nařízení nestanoví a neukládá povinnosti pro soukromé subjekty, včetně zemědělců a lesníků;
– Vyvážený balíček s pružnostmi, který se vyrovná s velkým rozsahem národních poměrů. Nejvíce pozoruhodně Parlament a Rada zavedly flexibilitu v oblasti účetnictví lesů pro členské státy, které představují významný zachytávač uhlíku. Aby bylo zajištěno, že je zachována celistvost sektoru mimo ETS, který se týká minimálně 30 % snížení emisí, tento mechanismus pružnosti „řízené lesní půdy“ se aktivuje pouze tehdy, pokud EU společně splní pravidlo „bez inkasa“.

Další kroky

Předběžná dohoda (dosažená v „třístranných jednáních mezi Parlamentem, Radou a Komisí) musí být nyní formálně schválena Evropským parlamentem a Radou ministrů. Po schválení bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20 dnů později.
Více:
– rámec pro klima a energetiku EU 2030

-energetická unie

DPP