[quote]Platforma, kterou Komise založila pro účely plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje v EU, se poprvé sešla 10. ledna. V duchu nového přístupu Komise sdružuje platforma celou řadu subjektů, jež ji mají podpořit v její práci. Na podporu Komise při plnění cílů udržitelného rozvoje na celounijní úrovni, a aby přispěli svými doporučeními, se na něm sešli zástupci akademické obce, nevládních organizací, podniků, občanské společnosti, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Jako pozorovatelé se zúčastnili představitelé mezinárodních institucí, jako je Světová banka, OSN či evropská síť udržitelného rozvoje.[/quote]

„Udržitelnost je evropská značka a udržitelný rozvoj tvoří jádro programu Evropské komise. Abychom je mohli do svých ekonomik a společností promítnout, musíme začít od základů a využít znalostí a dovedností širokého okruhu subjektů, které se touto problematikou zabývají. V nové platformě se mohou odborníci setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Těším se na společnou spolupráci a vytváření vize a nástrojů nezbytných k tomu, abychom v naplňování cílů udržitelného rozvoje uspěli,“ prohlásil předseda platformy a první místopředseda Komise Frans Timmermans.

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, doplnil:

„Oběhové hospodářství a udržitelné financování jsou příkladem, jak může Evropa inovativním způsobem zaručit, aby její investice nejen vytvářely ekonomický růst, ale aby zároveň přinášely nové výhody občanům i naší planetě. Zkušenosti členů platformy nám v realizaci strategie pro udržitelný růst na období po roce 2020 výrazně pomohou.“

Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů 25. září 2015. Jde o komplexní společný plán, na němž Evropská unie pracuje spolu se všemi svými partnery a který se promítá do veškeré činnosti Komise. V platformě se setkává různorodá skupina odborníků z různých oborů a s různými zkušenostmi a vzniká prostor pro výměnu osvědčené praxe na místní, regionální, vnitrostátní i unijní úrovni, díky čemuž si může Komise doplnit a rozšířit své vlastní know-how.

V zájmu větší transparentnosti a aby se diskuze otevřela veřejnosti, mohou své návrhy na to, jak cíle udržitelného rozvoje úspěšně naplnit, předkládat i občané. Jejich podněty budou předány členům platformy. V neposlední řadě se bude platforma podílet na přípravě každoročního udílení ceny Komise za udržitelnost.

Členové platformy se na svém prvním jednání dohodli, že společně přispějí do diskusního dokumentu Komise o směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, který byl oznámen v pracovním programu Komise na rok 2018 a který má být letos přijat. Dokument je součástí diskuze o budoucnosti Evropy zahájené Komisí v roce 2017. Kromě toho si vytyčili priority pro budoucí diskuzi, mezi něž zahrnuli například otázku, jak cíle udržitelného rozvoje začlenit do kontextu víceletého finančního rámce, jak generovat inkluzivní a udržitelný růst či jak sledovat a vykazovat výsledky. Obecně se pak shodli na tom, že platforma by měla být Komisi nápomocná v realizaci cílů udržitelného rozvoje v evropském kontextu.

Souvislosti

Ve sdělení nazvaném „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ z 22. listopadu 2016 Komise oznámila, že vytvoří platformu, jejímž úkolem bude podílet se na výměně osvědčených postupů a následných opatřeních týkajících se cílů udržitelného rozvoje a kterou povede první místopředseda Timmermans.

Rozhodnutí o vytvoření platformy přijala Komise 22. května 2017 a v týž den zveřejnila výzvu k podávání přihlášek, na niž odpovědělo přes 160 zájemců. Z nich bylo vybráno a jmenováno 30 členů, tak aby byly v platformě vyváženě zastoupeny všechny zainteresované subjekty, včetně nevládních organizací, podniků, občanské společnosti, akademické obce i zástupců ekonomického, sociálního i environmentálního sektoru, a zároveň vnitřní i vnější rozměr cílů udržitelného rozvoje.

Všech 17 cílů udržitelného rozvoje a s nimi souvisejících 169 dílčích cílů má globální charakter, jsouuniverzálně platné a vzájemně propojené. Za jejich dosažení odpovídají společně všechny země, rozvinuté i rozvojové.

V reakci na Agendu 2030 se EU rozhodla zaměřit na dvě oblasti činnosti. Tou první je začlenit cíle udržitelného rozvoje do evropského politického rámce a stávajících priorit Komise; tou druhou diskuze o dlouhodobější vizi a zaměření odvětvových politik po roce 2020.

DPP