Současné nastavení cílů pro dosažení klimatické neutrality je velmi ambiciózní. V oblasti nákladní dopravy hraje pro jejich dosažení klíčovou roli navýšení objemu zboží přepravovaného po železnici.
Zásadním bodem systému pro růst intermodálních přeprav jsou kontejnerová překladiště. Společnost METRANS si toho je vědoma a neustále pracuje na jejich rozvoji. Na druhou stranu negativně vnímá státní zásahy v této oblasti v podobě různých dotačních programů, které vedou k deformaci trhu a nijak nepřispívají k rozvoji intermodálních přeprav. Jaký byl rok 2023 z hlediska oboru intermodálních přeprav? Nakolik je klimatická neutralita v dopravě reálná? Co aktuálně brzdí rozvoj kombinované dopravy? A přinese rok 2024 nějaké změny? Na tyto otázky v rozhovoru odpovídá Peter Kiss, CEO METRANS Group.Současné nastavení cílů pro dosažení klimatické neutrality je velmi ambiciózní. V oblasti nákladní dopravy hraje pro jejich dosažení klíčovou roli navýšení objemu zboží přepravovaného po železnici. Zásadním bodem systému pro růst intermodálních přeprav jsou kontejnerová překladiště. Společnost METRANS si toho je vědoma a neustále pracuje na jejich rozvoji. Na druhou stranu negativně vnímá státní zásahy v této oblasti v podobě různých dotačních programů, které vedou k deformaci trhu a nijak nepřispívají k rozvoji intermodálních přeprav. Jaký byl rok 2023 z hlediska oboru intermodálních přeprav? Nakolik je klimatická neutralita v dopravě reálná? Co aktuálně brzdí rozvoj kombinované dopravy? A přinese rok 2024 nějaké změny? Na tyto otázky v rozhovoru odpovídá Peter Kiss, CEO METRANS Group.

Jaký byl rok 2023 pro intermodální přepravu?

Hodnotit rok 2023 vlastně znamená vrátit se do roku 2022, problémy a výzvy totiž zůstaly obdobné. Všichni jsme si přáli, aby po problémech vyvolaných pandemií nastal klid, bohužel ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zamíchala kartami opět úplně jinak. Namísto očekávaného uklidnění došlo k energetické krizi, exploze cen energií byla jednou z příčin inflační spirály. Bohužel i rok 2023 byl tímto vývojem značně ovlivněn. Snížená globální poptávka se stala dalším negativním faktorem, který poznamenal mezinárodní obchod a následně také celý dopravní sektor. Nechtěl bych mluvit jen o naší společnosti, protože okruh problémů těžce doléhá na celou oblast železniční dopravy.

Peter Kiss, CEO METRANS Group

Pokud bychom měli blíže specifikovat, a hlavně zopakovat problémy železnice, tak musíme zmínit:

  1. Infrastruktura: kapacitní omezení, nedostatečná a opožděná údržba do značné míry ovlivňuje efektivitu intermodální dopravy. Omezení nebo zpoždění na železničních trasách mají za následek zpomalení pohybu zboží, zvyšují náklady a mají za následek snížení konkurenceschopnosti tohoto přepravního módu.
  2. Ceny energií: Výkyvy cen energií zásadním způsobem ovlivňují náklady železničních dopravců, stávají se rozhodujícím prvkem určujícím cenu železniční přepravy.
  3. Inflace: dlouhodobě přetrvávající vysoká inflace zákonitě ovlivňuje celkové náklady v dopravním odvětví. Růst cen materiálů, služeb a pracovních sil vytváří další podněty pro další růst nákladů na údržbu a provoz dopravních prostředků a infrastruktury. Nikdy nekončící kolečko, dokud se inflace nevrátí na rozumnou a zdravou úroveň.
  4. Klesající poptávka související s globálním útlumem: Globální události mají zásadní vliv na hospodářský cyklus, ukázala to pandemie nebo energetická krize. Snížení poptávky po dopravních službách je již jen následek. Méně viditelné následky jsou ale potom přebytečné a nevyužité kapacity železničních dopravců. Náklady zůstanou, ale příjmy v lepším případě stagnují nebo i klesají, tedy jasně negativní dopad do hospodářských výsledků.

Klimatická neutralita v dopravě, cíl nebo sen?

METRANS, společně s mateřskou společností HHLA, byl evropským průkopníkem udržitelné kombinované dopravy. Dnes máme tento produkt zavedený na všech hlavních přepravních směrech. Mohli bychom být spokojeni, ale nejsme. Vidíme, že podíl zákazníků, kteří mají zájem tento ekologický produkt využívat, je stále poměrně úzký. Je to takové, že se o tom více mluví, než dělá.

Splnění ekologických cílů v oblasti dopravy patrně nebude možné bez navýšení objemu zboží přepravovaného po železnici, v tomto ohledu jsou si všichni odborníci za jedno.

Politická elita nastavila ambiciózní cíl, potom by ale politické špičky, evropské, či národní, měly také vytvořit podmínky pro uskutečnění těchto cílů. Zde panuje oprávněná obava, že železnice, tedy majitelé a správci železniční infrastruktury, mají obrovské zpoždění, které další přesun zboží na železnici umožňuje jen ve velmi omezené míře.

METRANS ale i přes tyto problémy věří ve změnu a neustále pracuje na všech možnostech pro další navýšení objemů přepravovaných po železnici. Neustálý rozvoj naší terminálové sítě je příkladem našeho aktivního a odpovědného přístupu. Kontejnerová překladiště jsou klíčovým bodem systému pro růst kombinované dopravy, toho jsme si vědomi, na tom stále pracujeme. Z druhé strany negativně vnímáme státní zásahy v této oblasti. Různé dotační programy vedou k deformaci trhu a v podstatě žádným hmatatelným způsobem nepřispívají k rozvoji kombinované dopravy. Hlavním problémem nejsou terminály, ale železniční infrastruktura. Sem je nutné směřovat prostředky, zde je nutné investovat, opravovat a stavět.

Co další aktuálně brzdí oblast kombinované přepravy?

Mnoho faktorů bylo již zmíněno, ekonomických či provozních. Jako skoro každý obor se i sektor dopravy potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Doprava je velice komplexní obor, a v našem případě, jelikož METRANS Group je dopravce a také přepravce, to znamená velké množství různorodých profesí. Máme mnoho pracovníků v dělnických profesích v tzv. vnější službě, kteří zajišťují provoz terminálů a vleček. Náš „hardware“ překladače, jeřáby, vagóny a lokomotivy potřebují pravidelnou údržbu, tedy vysoce kvalifikované servisní týmy. Páteř celého našeho přepravního systému tvoří náš vlastní IT systém, který nejen udržuje, ale i dále rozvíjí naše IT oddělení. Naprosto specifickou skupinu tvoří strojvedoucí, kterých je všeobecně nedostatek.

Foto: Metrans

Mnoho specifických pracovních pozic, které není snadné obsazovat. Proto se snažíme jít cestou vlastní výchovy a vzdělávání. Začínáme využívat nové cesty, navazujeme kontakty se školami. Snažíme se studentům přiblížit možná trochu tajemný svět dopravy. Továrnu vyrábějící v naší zemi auta si patrně dovede představit každý a třeba i nějaké související profese. Co všechno ale může zahrnovat intermodální přeprava je pro studující dost imaginární představa. Proto považujeme za důležité být aktivní i v této oblasti a k výchově budoucích odborníků také přispívat.

Co podle vás přinese rok 2024?

Upřímně řečeno, žádné divy nečekáme. Když si připomeneme některé poměrně čerstvé zprávy a titulky jako „Globální zpomalení ekonomiky příští rok nejvíce zasáhne Evropu, uvádí OECD“, tak nic jiného očekávat nelze. Dopravní služby jsou výsledkem obchodních vztahů, ne opačně. Nechceme ale jen nečinně stát, přihlížet a čekat, že se něco samo zlepší.

Zmiňovali jsme již náš program rozvoje sítě kontejnerových překladišť. Právě období nižší poptávky nám umožňuje provádět rozsáhlejší opravy a úpravy terminálů, které by za plného provozu byly těžko uskutečnitelné, resp. by byly spojené s omezeními pro naše zákazníky. Tomu jsme se takto vyhnuli. Určitá forma krize se pro nás stala současně příležitostí, jak být připraven na další budoucí rozvoj.

V oblasti přeprav do/z námořních přístavů žádný větší rozvoj neočekáváme, v lepším případě zachování stávajících objemů. Kde ale posilujeme, kde se snažíme nabízet naše služby je segment vnitroevropských přeprav. K dispozici máme unikátní přepravní síť, která dnes skutečně propojuje velkou část Evropy. Zde existuje velký zbožový potenciál, zde se také nabízí možnost, jak dostat více zboží ze silnice na železnici.

Zdroj: Reliant

DPP