Vysoká škola logistiky uspořádala dne 14. února 2024 v rámci 20. výročí vysoké školy kulatý stůl zaměřený na téma Kybernetická bezpečnost za účasti zástupců akademické sféry, samospráv a soukromého sektoru.

Téma kybernetické bezpečnosti bylo vybráno z hlediska důležitosti s přesahu do různých odvětví, ale i k fyzickým osobám. V rámci kulatého stolu proběhla přednáška Ing. Filipa Langa, DBA, z NWT a.s. Zlín s akcentem na kybernetickou bezpečnost pro firmy. Přednáška Ing. Martiny Hlatké, Ph.D., z GW TrainRegio a.s. se týkala bezpečnosti a ochrany osobních dat zákazníků.

V první přednášce byly představeny aktuální hrozby, včetně použití sociálního inženýringu, a následně možnosti reakce na ně. Ve druhé přednášce bylo akcentováno zavádění nové směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 do vnitrostátních právních předpisů s ukázkou její praktické aplikace do společnosti zabývající se železniční osobní dopravou.
Po následné diskusi vzešlo několik námětů a doporučení, ke stěžejním patří zejména tyto. Instituce nesmí podceňovat školení zaměstnanců z kybernetické bezpečnosti, v ideálním případě by měly poskytnout povinné školení pro všechny zaměstnance i nad rámec zákonných povinností. Od účastníků z praxe zazněl požadavek na zvýšení počtu odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti právě z důvodu potřeby zavádění přísnějších pravidel směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2. Zástupci vysokých a středních škol vnímají požadavek odborníků, ale i přes navýšení kapacit ve studijních programech ICT nebude zatím možné připravit dostatečné počty absolventů bez dalších opatření.

Bylo doporučeno začít s přípravou zavádění směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 do českého právního řádu s dostatečným předstihem z důvodu složitějších procedurálních kroků a také nutnosti získání potřebných odborníků. Diskuse nad tímto tématem byla přínosná. Vysoká škola logistiky se tomuto tématu bude i nadále věnovat a snahou je připravit metodiku kybernetické bezpečnosti pro logistické obory.

Zdroj: Vysoká škola logistiky o.p.s.