[quote]Standardní GS1 logistická etiketa do praxe přinesla výrazné zvýšení efektivity, rychlosti a přesnosti logistických procesů podél celého dodavatelského řetězce. Při minimálních nákladech na implementaci se současně stala jedním ze základních pilířů sledovatelnosti.[/quote]

Všechny přínosy GS1 LL však mohou vzít zasvé kvůli banálním pochybením v přípravě a aplikaci etiket. Následkem může být ochromení příjmu zboží. Chybám je přitom velmi snadné předejít. Následující řádky jsou věnovány nejčastějším nedostatkům vzniklým během tisku čárových kódů.

Nejčastěji používanou tiskovou technologií pro realizaci GS1 LL je termotransferový tisk, TTR. U této tiskové metody se používá TTR páska, ze které se po ohřátí tiskovou hlavou přenáší barva na potiskovaný materiál. TTR tiskem lze potiskovat nejen papír, ale i plast (PVC, polypropylen, polyetylen, polyester), případně kovové fólie. Zásadním požadavkem je správné nastavení teploty tiskové hlavy a rychlosti tisku. Při nízké teplotě (případně při vysoké rychlosti tisku) nedojde k plnému vytištění šířek čar. Čáry jsou nedotištěné, zúžené. Opakem je vysoká teplota (eventuálně nízká rychlost tisku). V tomto případě dochází k přenosu barvy na podklad ve větší šířce čar, než jaká byla vygenerována v SW. Čáry jsou pak našířené, výrazně se tím snižuje plocha mezer, a tím i odraz paprsku vyslaným snímacím zařízením.

Při TTR tisku je důležitá kompatibilita TTR pásky a potiskovaného materiálu. Barva musí podklad plně překrýt s dostatečnou adhezí. Při nedodržení této podmínky nebudou čáry v celé své ploše vyplněné barvou. V tomto případě se jedná o tiskové defekty, které opět mají negativní vliv na snímání čárových kódů.

 

Při TTR tisku hrozí zanesení tiskové hlavy nečistotami. V místě zanesení tiskové hlavy neprobíhá nahřívání pásky, tedy ani přenos barvy na podklad. Hovoříme pak o tzv. vypálených bodech. Vzhledem k tomu, že u lineárních kódů poškození nebo ztráta byť jen jediné čáry symbolu vede k nečitelnosti, je třeba se tohoto problému vyvarovat pravidelným čištěním tiskové hlavy.

 

TTR tisk je jednoznačně nejrozšířenější tiskovou technologií díky možnosti kontinuálního tisku etiket a díky své přesnosti.

Další možností realizace GS1 LL je laserový tisk. Při tomto tisku laserový paprsek vykresluje grafiku etikety na světlocitlivý válec, na jehož povrch je poté nanesen toner. Ten se uchytí jen na osvětlených místech, obtiskne na podklad a na závěr je k podkladu tepelně fixován. Je možné jím potiskovat samolepicí etikety, které však musí být umístěny v arších, pomineme-li finančně náročné kontinuální tiskárny.

Přestože laserový tisk je především při vyšších rozlišeních tiskáren velmi přesný, při nižších rozlišeních nebo při špatném nastavení tiskárny dochází k zanášení toneru mimo vlastní čáry symbolu.

Okraje čar pak nejsou jasně vymezeny. Navíc je zde třeba brát v potaz tiskové rozlišení tiskárny vzhledem k velikosti Modulu X. Velikost tiskového bodu musí být vždy celým násobkem Modulu X, jinak hrozí rozměrové odchylky v šířích čar a mezer.

U všech tiskových technologií platí, že u symbolu musí být dostatečný kontrast mezi tmavými čarami a světlým pozadím. Pro bezproblémové snímání lineárních kódů je třeba dodržet kontrast minimálně 40 %.

Zdroj : LogisticNEWS