[quote]Podle zprávy Eurostat dosáhl v roce 2014 podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v EU 16,0%, byl téměř dvakrát vyšší než v roce 2004 (8,5%) jako prvním roce, za který jsou údaje k dispozici.[/quote]

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie je jedním z hlavních ukazatelů strategie Evropa 2020. Cílem EU do roku 2020 je 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Nicméně, obnovitelné zdroje budou i nadále hrát klíčovou roli v pomoci EU při plnění svých energetických potřeb po roce 2020. Proto se členské státy se již dohodly nový cíl nejméně 27% obnovitelné energie 27% do roku 2030.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů v Evropské unii

(% z hrubé konečné spotřebě energie)

tabi1

Od roku 2004 podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie výrazně vzrostl ve všech členských státech. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl podíl ve 24 z 28 členských států.

S více než polovinou (52,6%) energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie mělo Švédsko 2014 nejvyšší podíl před Lotyšskem a Finskem (po 38,7%), Rakouskem (33,1%) a Dánskem ( 29,2%). Naopak nejnižší podíl obnovitelných zdrojů byl v Lucembursku (4,5%), na Maltě (4,7%), v Nizozemsku (5,5%) a Spojeném království (7,0%).

Každý členský stát EU má své vlastní cíle strategie Evropa 2020. Vnitrostátní cíle berou v úvahu různá východiska členských států, potenciální energii z obnovitelných zdrojů a ekonomickou výkonnost. Mezi 28 členských států EU třetina již dosáhly úrovně požadované pro splnění svých národních cílů pro rok 2020: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Rumunsko, Finsko a Švédsko. Navíc Dánsko a Rakousko jsou pod svými cíli 2020 o méně než 1%. Naopak Francii chybí 8,7%, Nizozemsku (8,5 %), Spojenému království (8,0 %) a Irsku (7,4%).

Podíl energie z obnovitelných zdrojů v členských státech EU, 2014

(% hrubé konečné spotřeby energie)

tabi2

Podíl energie z obnovitelných zdrojů

(% hrubé konečné spotřeby)

tabi3

Metody a definice: Obnovitelné zdroje energie pokrývá solární a fotovoltaická energie, vodní energie (včetně dmutí a vln oceánů), větrná geotermální energie a všechny formy biomasy (včetně biologických odpadů a kapalných biopaliv). Patří sem i podíl obnovitelných zdrojů energie z tepelných čerpadel členských států, u nichž byla hlášena tato informace. Obnovitelné zdroje energie dodané koncovému spotřebiteli (průmysl, doprava, domácnosti, služby včetně veřejných, zemědělství, lesnictví a rybářství) jsou čitatelem tohoto ukazatele. Jmenovatelem v podílu je hrubá konečná spotřeba energie ze všech zdrojů energie; pokrývá celkovou energii dodanou k energetickým účelům pro konečné spotřebitele, jakož i přenosové a distribuční ztráty elektřiny a tepla. Vývoz/dovoz elektřiny nejsou považovány za energii z obnovitelných zdrojů, pokud k tomu nebyly uzavřeny zvláštní mezivládní dohody (v současné době pouze mezi Švédskem a Norskem).

Národní podíly energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie se vypočítávají podle specifických ustanovení výpočtu podle směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a rozhodnutí Komise 2013/114/EU, kterým se zavádí pokyny pro členské státy při výpočtu energie z obnovitelných zdrojů z různých technologií tepelných čerpadel. Výroba elektřiny z vodní elektrárny a větrné energie se účtuje podle normalizace pravidel uvedených v příloze II směrnice 2009/28/ ES. Pro data od roku 2011 patří k obnovitelným zdrojům pouze biopaliva a biokapaliny vyhlášené státy v souladu s kritérii udržitelnosti, jak jsou definovány v článcích 17 a 18 směrnice 2009/28/ES. Úpravy spotřeby energie v letectví se používají pro všechny země v souladu s článkem 5 (6). Statistické převody a společné projekty (články 6-11) hlášené Eurostatu jsou v uvedených datech zahrnuty take. Další podrobnosti k metodice výpočtu používané Eurostatem lze nalézt v manuálu k podílům. (SHARES tool manual.)