Technická správa komunikací (TSK) vybrala dodavatele služby komplexního monitoringu komunikací na území hl. m. Prahy. Nyní běží lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí. Uzavření smlouvy lze očekávat koncem března nebo v první polovině dubna. V současné době se na území Prahy sledují a monitorují vozidla a dodržování pravidel parkování pouze v zónách placeného stání (ZPS). Nově bude monitoring využit i pro sběr dat mimo ZPS a pro získávání informací o stavu svěřeného majetku. Tím se zvýší i efektivita výkonu správy.

Výběr trval téměř jeden a půl roku a předcházely tomu dlouhé přípravy. V rámci této významné zakázky hledala TSK společnost, která bude schopná zajistit nejenom dohled nad zónami placeného stání, ale umožní technologii využít i ke komplexnímu monitoringu svěřených komunikací.

„Dnes se v Praze monitoruje dodržování pravidel parkování pouze v zónách placeného stání. Hledali jsme společnost, která bude schopná zajistit nejenom dohled nad parkováním v zónách, ale umožní technologii využít i ke komplexnímu monitoringu silnic a jejich stavu. Například kontrolu svislého a vodorovného dopravního značení, výtluků i dalších závad na komunikacích a parkování mimo vyznačená místa v zónách placeného stání i mimo povolené stání,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Před vyhlášením výběrového řízení se konaly předběžné tržní konzultace se sedmi subjekty v českém i anglickém jazyce. Následného testování se zúčastnili čtyři dodavatelé, kteří také podali předběžnou nabídku: polsko-německý subjekt DCX Innovations, stávající dodavatel, kterým je společnost ELTODO, české společnosti Iterait a T-Mobile Czech Republic.

Absolutně nejvyšší váhu (60 %) v hodnocení mělo prokázání funkčnosti a kvality systémů v praxi. Všechny čtyři společnosti v rámci funkčních testů monitorovaly vymezené území Prahy, kde se monitorovalo cca 3500 automobilů. Tyto testy probíhaly v denních i nočních hodinách. V šesti podkritériích se komplexně prověřovaly možnosti technologie, zejména kvalita rozpoznávání registračních značek, přesnost lokalizace a zpracování podkladů k prokázání přestupku. Celý proces současně sledoval dron pro přesné zachycení situace na ulici a pozice monitorovaných vozidel. Na základě vyhodnocení byla jednoznačně na prvním místě vyhodnocena nabídka od společnosti Iterait. Ta nabídla technologii, která dosahovala nejlepších kvalitativních výsledků a současně nabídla i nejnižší cenu 200 milionů Kč za 4 roky. Nabídky od dalších účastníků výběrového řízení byly v rozmezí 400-600 mil. Kč.

V porovnání se současnou smlouvou dojde k roční úspoře nákladů ve výši desítek milionů korun.

„Cílem výběrového řízení bylo najít partnera, který nám pomůže se dostat na špičku současných technologií jak v monitoringu zón placeného stání, tak i u ostatních aplikací analýzy videa. Naší prioritou je využít monitorovací průjezdy i k rychlejšímu odhalování závad na komunikacích a dalších nedostatků na svěřeném majetku. Současně je vidět, že díky špičkové technologii jde proces dělat lépe a levněji,“ upřesnil Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK