Invoitix

Technická správa komunikací (TSK) vybrala dodavatele služby komplexního monitoringu komunikací na území hl. m. Prahy. Nyní běží lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí. Uzavření smlouvy lze očekávat koncem března nebo v první polovině dubna. V současné době se na území Prahy sledují a monitorují vozidla a dodržování pravidel parkování pouze v zónách placeného stání (ZPS). Nově bude monitoring využit i pro sběr dat mimo ZPS a pro získávání informací o stavu svěřeného majetku. Tím se zvýší i efektivita výkonu správy.

Výběr trval téměř jeden a půl roku a předcházely tomu dlouhé přípravy. V rámci této významné zakázky hledala TSK společnost, která bude schopná zajistit nejenom dohled nad zónami placeného stání, ale umožní technologii využít i ke komplexnímu monitoringu svěřených komunikací.

„Dnes se v Praze monitoruje dodržování pravidel parkování pouze v zónách placeného stání. Hledali jsme společnost, která bude schopná zajistit nejenom dohled nad parkováním v zónách, ale umožní technologii využít i ke komplexnímu monitoringu silnic a jejich stavu. Například kontrolu svislého a vodorovného dopravního značení, výtluků i dalších závad na komunikacích a parkování mimo vyznačená místa v zónách placeného stání i mimo povolené stání,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Před vyhlášením výběrového řízení se konaly předběžné tržní konzultace se sedmi subjekty v českém i anglickém jazyce. Následného testování se zúčastnili čtyři dodavatelé, kteří také podali předběžnou nabídku: polsko-německý subjekt DCX Innovations, stávající dodavatel, kterým je společnost ELTODO, české společnosti Iterait a T-Mobile Czech Republic.

Absolutně nejvyšší váhu (60 %) v hodnocení mělo prokázání funkčnosti a kvality systémů v praxi. Všechny čtyři společnosti v rámci funkčních testů monitorovaly vymezené území Prahy, kde se monitorovalo cca 3500 automobilů. Tyto testy probíhaly v denních i nočních hodinách. V šesti podkritériích se komplexně prověřovaly možnosti technologie, zejména kvalita rozpoznávání registračních značek, přesnost lokalizace a zpracování podkladů k prokázání přestupku. Celý proces současně sledoval dron pro přesné zachycení situace na ulici a pozice monitorovaných vozidel. Na základě vyhodnocení byla jednoznačně na prvním místě vyhodnocena nabídka od společnosti Iterait. Ta nabídla technologii, která dosahovala nejlepších kvalitativních výsledků a současně nabídla i nejnižší cenu 200 milionů Kč za 4 roky. Nabídky od dalších účastníků výběrového řízení byly v rozmezí 400-600 mil. Kč.

V porovnání se současnou smlouvou dojde k roční úspoře nákladů ve výši desítek milionů korun.

„Cílem výběrového řízení bylo najít partnera, který nám pomůže se dostat na špičku současných technologií jak v monitoringu zón placeného stání, tak i u ostatních aplikací analýzy videa. Naší prioritou je využít monitorovací průjezdy i k rychlejšímu odhalování závad na komunikacích a dalších nedostatků na svěřeném majetku. Současně je vidět, že díky špičkové technologii jde proces dělat lépe a levněji,“ upřesnil Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP