Invoitix
  • Objem poptávek[1] za pět let vzrostl o milion m2
  • Prostory poptávají hlavně výrobní firmy
  • Roste poptávka po větších plochách
  • Zájem je i o haly v regionech

Zájem o průmyslové a logistické plochy v Česku byl v roce 2023 rekordní, od roku 2019 vzrostl o 50 %, což znamená milion poptávaných metrů čtverečních. Růst zájmu pokračoval i v prvních čtyřech měsících letošního roku. Většina poptávek přichází od výrobních společností, zájem je vedle zavedených lokalit v Praze, Plzni, Brně a Ostravě i o další regiony. Vzrostla poptávka po větších plochách mezi 10 a 50 tisíci metrů čtverečních. Doba od prvotního poptání prostor až po podepsání nájemní smlouvy se však prodlužuje, a tak se tento zájem na skutečném „take-upu“ projeví až v roce 2025. Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield přináší unikátní údaje vycházející z evidence dotazů, s nimiž se na ni zájemci o pronájem prostor obracejí.

 

Zájem o pronájem průmyslových ploch dosáhl v minulém roce rekordních hodnot. Oproti předcovidovému roku 2019 vzrostl o více než 50 %, tedy téměř o milion poptávaných metrů čtverečních. Celkem šlo o něco přes 400 unikátních poptávek. Zájem o tyto plochy tedy neutuchá; jeho růst pokračuje i v letošním roce: jen za první čtyři jeho měsíce eviduje Cushman & Wakefield v Česku přes 100 dotazů na pronájem o celkovém objemu přes 700 tisíc metrů čtverečních.

 

Jiří Kristek, vedoucí pronájmu průmyslových ploch a nákupních parků, Cushman & Wakefield: „Statistiky skutečně pronajaté plochy (take-up) ukazují pokles, nicméně zájem o plochy naopak roste. Reálně se to však projeví až v roce 2025, neboť čas od prvotní poptávky k jejímu uskutečnění, tedy podpisu smlouvy, se prodlužuje. Nájemci na rozhodnutí dnes potřebují více času, roli hrají interní schvalovací procesy a vyhodnocování různých možností ze všech úhlů pohledu. Třeba v případě slučování více výrobních provozů do jednoho místa může jít o měsíce, někdy i roky.“

 

 

Výrobní firmy tvoří dvě pětiny poptávky

Většina poptávek v roce 2023 přicházela od výrobních společností: celkem se zajímaly o více než 1,3 milionu m2 výrobních ploch, což je 44 % poptávané plochy. Poptávka logistických firem činila přes 900 tisíc m2 skladových ploch, tedy 32 % celkového objemu. Před rokem 2019 byla poptávka těchto dvou typů firem vyrovnaná.

Logistika preferuje dálniční uzly, výroba sever republiky

Stejně jako v roce 2019 byl i loni největší zájem o plochy v zavedených lokalitách v Praze, Plzni, Brně a Ostravě. Avšak zatímco před covidem na ně cílilo téměř 75 % dotazů, loni to bylo 55 %. O místa poblíž dálničních uzlů – D5 u Plzně, D1 u Prahy a okolí Brna – se nejvíce zajímají logistické firmy. V rostoucí míře však poptávka míří i do jiných krajů – zvláště ze strany výrobních firem, které směřují na sever Čech i Moravy: Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj.

Roste zájem o větší prostory

Největší zájem je dlouhodobě o plochy o velikosti 1 až 5 tisíc m2 – v roce 2023 tvořily 41 % poptávek. V posledních dvou letech však vzrostly dotazy na větší plochy o velikosti od 10 do 50 tisíc m2, které loni činily 25 % poptávek.

 

Jiří Kristek, vedoucí pronájmu průmyslových ploch a nákupních parků, Cushman & Wakefield: „Česká republika, i přes určitou stagnaci v letošním roce, může stále těžit ze své strategické polohy v rámci regionu CEE, dobré dopravní dostupnosti a zkušené pracovní síly. Velmi často bývá v hledáčku společností, které zvažují přesun svých výrobních aktivit blíže ke koncovým zákazníkům v rámci tzv. nearshoringu. Tato rozhodnutí však bývají činěna na korporátní úrovni, tudíž reálný benefit pro českou ekonomiku a celý trh teprve přijde. Významným faktorem, který již nyní významně ovlivňuje podstatnou část realitního byznysu, je regulace ESG, podle níž bude nutné budovy přizpůsobit novým požadovaným parametrům. Některé společnosti tyto standardy již vyžadují a jsou případy, kdy velmi ovlivňují konečné rozhodnutí o pronájmu či koupi nemovitosti.“

[1] Pojmy „zájem“ a „poptávka“ pro účely této zprávy představují uskutečněný dotaz na plochu k pronájmu. Nejedná se o realizovanou poptávku označovanou obvykle pojmem take-up, která znamená, že nájemci již podepsali nájemní smlouvu.

  • The volume of enquiries[1] has increased by one million sq m in five years
  • Space is requested mainly by manufacturing companies
  • Demand for larger premises is growing
  • Halls in the regions are also in demand 

Interest in industrial and logistics space in the Czech Republic was at a record high in 2023, up 50% from 2019, which means one million sq m in demand. The growth in interest continued in the first four months of this year. The majority of enquiries are coming from manufacturing companies, with interest in other regions in addition to the established locations in Prague, Pilsen, Brno and Ostrava. The demand for larger areas between 10 and 50 thousand sq m has increased. However, the time from the initial enquiry to the signing of a lease agreement is lengthening, and so this interest will not be reflected in actual take-up until 2025. The real estate consultancy Cushman & Wakefield presents unique data based on its record of enquiries made by those interested in leasing space.

 

 

Interest in leasing industrial space reached record levels last year. Compared to the pre-covid year of 2019, it increased by more than 50%, i.e. by almost one million sq m in demand. In total, there were over 400 unique enquiries. The interest in this space is therefore unabated; its growth continues this year: in the first four months of the year alone, Cushman & Wakefield recorded over 100 leasing enquiries in the Czech Republic, totalling over 700,000 sq m.

 

 

 

Jiří Kristek, Head of the Industrial and Retail Warehousing Team, Cushman & Wakefield: „The statistics of the actually leased space (take-up) show a decline, whereas the interest in space is growing. However, this will only manifest in 2025, as the time from the initial enquiry to its realisation, i.e. signing a contract, is getting longer. Tenants now need more time to make a decision, with internal approval processes and the evaluation of different options from all angles playing a role. For example, when merging multiple production facilities into one site, this can take months, sometimes even years.“

 

 

Manufacturing companies account for two-fifths of demand

 

The majority of enquiries in 2023 came from manufacturing companies: in total, they were interested in more than 1.3 million sq m of production space, which is 44% of the area in demand. Interest from logistics companies amounted to over 900,000 sq m of warehouse space, 32% of the total area. Before 2019, the demand of these two types of companies was balanced.

Logistics prefers motorway hubs, manufacturing heads to the north of the country

 

Same as in 2019, last year the greatest demand for space was in the established locations in Prague, Pilsen, Brno and Ostrava. However, while almost 75% of enquiries targeted these locations pre-covid, last year the figure was 55%. Sites near motorway junctions – D5 near Pilsen, D1 near Prague and the Brno area – are wanted by logistics companies. However, demand is increasingly heading to other regions as well – especially from manufacturing companies targeting the north of Bohemia and Moravia: the Ústí nad Labem, Liberec and Moravia-Silesia regions.

 

Growing demand for larger premises

 

In the long term, the greatest demand is for space of 1 to 5 thousand sq m – in 2023, it accounted for 41% of demand. However, in the last two years, enquiries for larger spaces of between 10,000 and 50,000 sq m have increased, accounting for 25% of enquiries last year.

 

 

Jiří Kristek, Head of the Industrial and Retail Warehousing Team, Cushman & Wakefield: „Despite some stagnation this year, the Czech Republic can still benefit from its strategic location within the CEE region, good transport accessibility and experienced workforce. It is often on the radar of companies considering nearshoring, ie. moving their manufacturing activities closer to end customers. However, these decisions are usually made at the corporate level, so the real benefit for the Czech economy and the whole market is yet to come. An important factor that is already significantly affecting a substantial part of the real estate business is ESG regulation, requiring buildings to be adapted to the new parameters. Some companies already demand these standards and there are instances where they greatly influence the final decision to rent or buy a property.“

[1] For the purposes of this report, the terms ‚interest‘ and ‚demand‘ represent an enquiry for space to let. They are not equivalent to the term ‚take-up‘, commonly used when tenants have already signed a lease agreement.

Zdroj: CUSHMAN & WAKEFIELD

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP