DPP

[quote]Dne 15. prosince 2016 zahájila Evropská unie prostřednictvím Nouzového svěřeneckého fondu pro Afriku (EUTF), s přispěním Německa (48 milionů EUR) a Itálie (22 milionů EUR) společnou iniciativu s Mezinárodní organizací pro migraci na podporu úsilí partnerských zemí v Africe.
Byla zahájena společná iniciativa s cílem posílit řízení migrace a reagovat na naléhavou potřebu chránit a zachránit život migrantů podél migrační cesty Středomořím. Zahrnuje 14 zemí: Burkina Faso, Kamerun, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambii, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Libye, Mali, Mauretánii, Nigeru, Nigérii a Senegalu.[/quote]

Prostřednictvím této iniciativy spolupracují EU a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) s místními, národními a mezinárodními zúčastněnými stranami za účelem realizace projektů v partnerských zemích s celkovým orientačním rozpočtem 140 milionů EUR. Jeden rok po zahájení společné iniciativy EU-IOM na ochranu a opětovné začlenění migrantů bylo dosaženo konkrétních výsledků: více než 15 000 migrantů získalo dobrovolnou návratovou pomoc a téměř 15 000 [1] vracejících se migrantů má nárok na podporu opětovného začlenění do svých komunit.
V rámci společné pracovní skupiny Evropské unie, Africké unie a Organizace spojených národů s cílem řešit migrační situaci v Libyi se urychlí práce v rámci iniciativy EU – IOM, zejména pokud jde o dobrovolné humanitární navracení z Libye a přijímání a podpora opětovného začlenění v zemích původu.

Výsledky

Zvýšená ochrana a pomoc pro zranitelné a uvízlé migranty

Ušetření životů bylo vždy a je nadále nejvyšší a nejnaléhavější prioritou. Hlavním cílem společné iniciativy EU – IOM je chránit a pomoci migrujícím osobám na všech migračních trasách zajistit, aby migrace byla bezpečnější a lépe spravována a aby byla plně dodržována práva migrantů. Tváří v tvář rostoucímu a neúnosnému počtu migrantů opuštěných v poušti podél středomořské trasy vedla iniciativa EU-IOM k tomu, že se v Nigeru společně s nigerijskými orgány,

zachránilo více než 2 600 migrantů bez prostředků prostřednictvím pátracích a záchranných misí.

Úspora životů musí jít ruku v ruce s komplexními opatřeními ke zlepšení podmínek pro migranty na migračních trasách. Mechanismy zdrojů a reakce migrantů poskytují k tomu komplexní nabídku služeb. Společná iniciativa EU-IOM umožnila zřízení pěti nových středisek ochrany a pomoci v Mali a Burkina Faso, přičemž bude nadále podporovat pět stávajících center v Nigeru. V těchto centrech je zranitelným a uvízlým migrantům poskytována životodárná pomoc a řada podpůrných služeb, jako je jídlo nebo voda (v jednom roce více než 400 000 jídel) a dočasné přístřeší, lékařská a psychosociální pomoc, přístup k informacím, poradenství a trasování (směrování) rodiny.

Rozšiřování mechanismů úhrady migračních zdrojů a reakcí (MRRM) podporuje reakci Nigeru na složité migrační toky, podporuje hospodářský a sociální rozvoj a podporuje proveditelné a účinné alternativy nelegální migrace z Nigeru.

V Libyi je a bude nadále klíčovou prioritou poskytovat ochranu a zlepšit ohavné podmínky uvízlých migrantů. Prostřednictvím iniciativy EU-IOM pomohlo se více než 20 000 osob v místech vylodění, uvnitř i vně zadržovacích středisek nebo v hostitelských komunitách. Zatím bylo 6 000 osob poskytnuta zdravotní péče a 19 000 se pomohlo distribucí základních předmětů a hygienických pomůcek. Přímá pomoc byla poskytnuta více než 9 000 migrantům během Sabrathovy krize, včetně distribuce více než 125 000 jídel.

Podpora je rovněž poskytována sociálně-ekonomickému rozvoji na úrovni obcí za účelem lepší integrace migrantů, vnitřně vysídlených osob a navrátilců a stabilizace jejich hostitelských komunit. Iniciativa EU-IOM také zahrnuje shromažďování informací o profilech, slabinách, záměrech a
potřebách podpory migrantů s asistencí, s cílem informovat o reakcích na politiku a program. To pomáhá partnerským zemím poskytovat přiměřená ochranná opatření a posílit řízení migrace.

 

Dobrovolný návrat

Možnosti dobrovolného návratu jsou důležitým ochranným opatřením pro mnoho zranitelných a uvízlých migrantů, kteří se chtějí vrátit do svých zemí původu, ale nemají k tomu potřebné prostředky. V roce 2017 se více než 15 000 osob bezpečně vrátilo do svých domovských zemí a byla jim poskytnuta pomoc při reintegraci. Toto opatření bude zintenzivněno, aby pomohlo dalším 15 000 lidí, kteří jsou v Libyi uvíznutí, aby se vrátili domů do února 2018.

Podpora opětovného začlenění pomáhá návratu migrantů znovu se usadit ve svých zemích původu. Navrátilci obvykle dostávají podporu, například odbornou přípravu a pomoc při zakládání mikropodniků nebo družstev. Tento proces může nějakou dobu trvat, protože navrátilci mohou narazit na řadu výzev, které mohou mít vliv na jejich schopnost opětovného přizpůsobení a opětovného začlenění. To může mít dopad i na ostatní členy jejich komunity. Z tohoto důvodu je zapojení místních komunit do projektů zásadní.

Řešením ekonomických, sociálních a psychosociálních potřeb navrátilců je zajištěno místní vlastnictví, partnerství a těsnější sladění s plánováním rozvoje. Například v oblasti Kayes v Mali iniciativa podpořila založení drůbeží farmy pro 300 pracovníků (migrantů a členů komunity) ve spolupráci s nevládní organizací Human-Help.

IOM také pomohla více než 900 migrantům vrátit se z Nigeru do Guineje Bissau. V důsledku iniciativy EU-IOM nyní pracuje dvacet navrátilců a členů komunity v pekařském projektu v Bissau City. Zlepšit politiku a reakci vlád a zúčastněných stran

Předpokládá se akce zaměřená na posílení kapacity subjektů zapojených do reintegračních činností podporou národních koordinačních struktur a dalších příslušných zúčastněných stran.
Cílem je zvýšit státní odpovědnost za opětovné začlenění vracejících se migrantů a rozvinout a posílit koordinační mechanismy.

V tomto ohledu byly standardní provozní postupy definovány na regionální úrovni pro asistovaný dobrovolný návrat a reintegraci. Budou připravovat návrhy vnitrostátních operačních postupů, jak tomu bylo například v Kamerunu. (Bezpečná a informovaná migrace pro více než 53 000 příjemců). Provádějí se akce zvyšující povědomí, které poskytují spolehlivé informace o nákladech a rizicích spojených s nelegální migrací, evropským azylovým právem a faktickou skutečností, která čeká na přistěhovalce v Evropě, jakož i alternativy, jako je legální a bezpečná migrace, práva a povinnosti a příležitosti pro dobrovolného návratu a opětovného začlenění. Toto úsilí dosáhlo 53 381 migrantů v Nigeru v období od dubna do listopadu 2017 a poskytlo jim realistický obraz, na němž by mohly vycházet budoucí rozhodnutí.

Zlepšit údaje o migračních tocích, trasách a trendech, jakož i o potřebách a zranitelnostech migrantů
S cílem lépe poskytnout pomoc zranitelným migrantům a podpořit vlády při vymezení politiky podporující bezpečnou, řádnou a plánovanou migraci je zapotřebí lepší pochopení současných migračních toků na regionální úrovni. Společná iniciativa poskytla dvakrát týdně aktualizované údaje včetně kumulovaných čísel, umožňujících partnerům shromažďovat spolehlivé údaje a lépe sledovat migrační toky.

1] 30. listopadu 2017

Příští kroky

EU podpoří urychlení programu IOM pro asistované dobrovolné návraty z Libye do zemí původu a do února 2018 bude financovat dalších 15 000 dobrovolných výnosů z Libye.