[quote]„ EU 15. prosince v boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky učinila velký krok vpřed. Nový celounijní systém pro sledování a vyhledávání, který byl přijat, zajistí snadnou sledovatelnost tabákových výrobků v EU pomocí jedinečného identifikátoru, jímž bude každý výrobek označen. Dále též dbáme na to, aby tabákové výrobky splňovaly zvláštní požadavky na bezpečnost. Na každé balení tak musí být použito alespoň pět typů ověřovacích elementů.[/quote]

V případě cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret by měly být požadavky na bezpečnost i systém pro sledování a vyhledávání zavedeny do 20. května 2019 a v případě všech ostatních tabákových výrobků (např. doutníků, doutníčků a bezdýmných tabákových výrobků) do 20. května 2024.

Tabák je stále nejčastější odvratitelnou příčinou předčasných úmrtí v EU a nezákonný obchod s ním usnadňuje přístup k cigaretám a dalším tabákovým výrobkům, a to i pokud jde o děti a mladé lidi.

Tento nezákonný obchod také každoročně vede ke ztrátám daňových příjmů v milionech eur. Pevně věřím, že tato opatření zlepší veřejné zdraví a budou významným ekonomickým přínosem jak pro EU, tak i pro její občany.“

Souvislosti

Směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) stanoví zavedení celounijního systému pro sledování a vyhledávání pro legální dodavatelský řetězec tabákových výrobků a systému bezpečnostních prvků, které občanům a orgánům pomohou odhalovat nezákonné výrobky.

Právní akty, které dnes byly přijaty, stanoví opatření, jež musí členské státy EU a hospodářské subjekty provést za účelem zavedení a provozu systému sledovatelnosti tabákových výrobků, který zajistí, aby byla všechna balení tabákových výrobků vyrobených v EU, určených pro trh EU nebo na tento trh uváděných označena jedinečným identifikátorem. Rovněž stanoví požadavky na povinné bezpečnostní prvky, které mají být na tabákové výrobky použity.

Tyto právní akty, jež byly dnes přijaty, jsou v souladu s Protokolem o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku, který EU ratifikovala v roce 2016.

Další informace

(1) http://www.who.int/fctc/protocol/en/

 

Systém sledování tras tabáku

Používání tabáku je velmi zdraví škodlivé. Kouření je největší příčinou úmrtí, kterým lze zabránit v EU. Nezákonný obchod zesiluje jeho negativní účinky tím, že usnadňuje lidem včetně dětí a mladých dospělých, nakupovat tabákové výrobky. Nelegální tabákové výrobky jsou často podstatně levnější než zákonné výrobky a je méně pravděpodobné, že budou dodavatelé dodržovat důležité předpisy, jako je povinnost provádět kombinovaná zdravotní varování.

Navíc nezákonný obchod s tabákem je každoročně odpovědný za ztráty daňových příjmů v zemích EU v milionech eur. Měření rozsahu tohoto nezákonného obchodu s tabákem je mimořádně náročné, ale část cla, kterou daňové správy EU ztrácejí z nezákonného obchodu, se odhaduje na přibližně 11,1 miliardy EUR ročně [1]. Nezákonný obchod s tabákem byl také identifikován jako primární zdroj příjmů pro organizovanou trestnou činnost a v některých případech i pro teroristické skupiny.
S cílem zabránit nedovolenému obchodu stanoví směrnice o tabákových výrobcích EU (2014/40 / EU) zavedení trasového a stopového systému pro legální dodavatelský řetězec tabákových výrobků v celé EU (článek 15), jakož i systém prvků bezpečnosti, umožňující odhalit nedovolené produkty (článek 16).

Každý členský stát musí jmenovat „vydavatele identifikačních údajů (ID)“, který bude odpovědný za generování a vydávání jednoznačných identifikačních kódů, které budou použity na jednotkové pakety, a zajistí nezávislost vydavatele ID na tabákovém průmyslu. Vnitrostátní orgány by měly Komisi oznámit jmenování vydavatele ID a jeho identifikačního kódu do jednoho měsíce od jmenování a tyto informace zveřejnit.

Jmenovaný vydavatel ID musí vytvářet jednoznačné identifikátory, složené z čísel a / nebo písmen, pro jednotkové pakety a na vyžádání agregovaného balení. Tyto jedinečné identifikátory je třeba použít na produkt během šesti měsíců. Vydavatelé ID mohou být také požádáni o vydání „kódů identifikátorů“ pro všechny příslušné hospodářské subjekty, zařízení a stroje, takže mohou být snadno identifikovány v rámci systému.

Mezitím bude každý výrobce a dovozce tabákových výrobků povinen uzavřít smlouvu s poskytovatelem úložiště dat („primárním“ úložištěm), který povede údaje o sledovatelnosti výlučně související s jejich produkty. Komise přezkoumá každý návrh smlouvy a vhodnost všech navrhovaných poskytovatelů, zejména z hlediska nezávislosti a technické způsobilosti, a schválí je nebo je odmítne. Pokud se Komise v dané lhůtě k návrhu nevyjádří, považuje se poskytovatel za schválený.
Po výběru a schválení poskytovatelů primárního ukládání dat bude Komise odpovědná za výběr poskytovatele „sekundárního“ úložiště. Sekundární úložiště uchovává kopii všech údajů o sledovatelnosti (včetně údajů uložených v různých primárních úložištích) a odpovídá za to, že orgány členských států mají přístup k jedinému souboru údajů. Tento systém poskytne orgánům přehled o všech pohybech produktů.

Jakmile budou tyto klíčové kroky dokončeny, systém sledovatelnosti se začne formovat. Výrobky začnou být označovány jednoznačnými identifikátory a jejich pohyby budou skenovány a zaznamenávány v celém dodavatelském řetězci.

Protokol o rámcové úmluvě o kontrole tabáku (FCTC) k odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky [2], který EU ratifikovala v roce 2016, vyžaduje, aby systém sledovatelnosti byl nezávislý na tabákovém průmyslu. Sekundární právní předpisy přijaté Komisí zajišťují úplné dodržování tohoto pravidla tím, že plně kontrolují systém v rukou vnitrostátních orgánů (a nikoliv
tabákový průmysl).

Odpovědnost za klíčovou úlohu vydávání části jedinečného identifikátoru nesou příslušné vnitrostátní orgány. Tento úkol byl identifikován v průběhu implementačního procesu jako nejdůležitější pro řízení systému, protože poskytuje kontrolu nad dodávkou identifikátorů, nabízí možnost zajistit jejich jedinečnost a nejlepší ochranu před manipulací.

Členské státy se mohou buď rozhodnout vydat samotné jedinečné identifikátory, nebo jmenovat třetí strany, které by podléhaly přísným kritériím nezávislosti, aby mohly plnit úkol.
Pokud jsou s třetími stranami uzavřeny smlouvy o poskytování jiných služeb, například úložišť nebo zařízení proti manipulaci, nařízení stanoví jasná kritéria pro posouzení jejich nezávislosti na tabákovém průmyslu, kterou musí členské státy a Komise uplatňovat. V neposlední řadě je nezávislost systému založena na pečlivém návrhu celkové architektury, která pokrývá všechny pohyby tabákových výrobků, definuje lhůty pro podávání zpráv a předepisuje konkrétní formát pro jednotlivé zprávy. Systém je navržen tak, aby poskytoval vysoce kvalitní údaje, což umožní členským státům a Komisi účinně kontrolovat dodavatelský řetězec tabákových výrobků a lépe odhalovat případy nedovoleného obchodu.

Hlavní požadavky na bezpečnost

Protokol o rámcové úmluvě o kontrole tabáku (FCTC) k odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky [2], který EU ratifikovala v roce 2016, vyžaduje, aby systém sledovatelnosti byl nezávislý na tabákovém průmyslu. Sekundární právní předpisy přijaté Komisí zajišťují úplné dodržování tohoto pravidla tím, že plně kontrolují systém v rukou vnitrostátních orgánů (a nikoliv
tabákový průmysl).

Bezpečnostní prvky by měly orgánům a občanům umožnit ověřit pravost tabákového výrobku. Aby byla zajištěna jejich bezpečnost, měly by být složeny z pěti typů „ověřovacích prvků“. Alespoň jedno z nich musí být viditelné lidským okem, nebo být „zjevným“. Nejméně jeden musí být neviditelný a detekovatelný pouze pomocí účelových nástrojů nebo profesionálních laboratorních zařízení, nebo „skrytých“ identifikátorů. Musí existovat také alespoň jeden „skrytý“ prvek, který je neviditelný, ale může být detekován s nespecializovaným vybavením, jako je například UV lampa nebo speciální pero. Bezpečnostní prvky by měly být použity na balení pomocí tisku a / nebo připevňování.
Pokud má členský stát důvod se domnívat, že je ohrožena celistvost jakéhokoli prvku ověřování bezpečnostního prvku, který je v současné době používán na jeho trhu, bude muset nahradit nebo upravit. Příslušný vnitrostátní orgán je rovněž povinen do pěti dnů informovat výrobce a dovozce ohrožených bezpečnostních prvků.

Státy EU mohou také stanovit formální pokyny nebo požadavky na bezpečnost výrobních a distribučních postupů, aby se zabránilo padělání nebo krádeži. Mohou například trvat na používání bezpečného vybavení, pravidelných auditech, monitorovacích nástrojích pro produkční množství a zabezpečení přepravy.

Komise provedla důkladný konzultační proces k přípravě těchto aktů. Názory všech příslušných zúčastněných stran byly hledány prostřednictvím 1) cílené konzultace se zúčastněnými stranami; 2) 12týdenní veřejné konzultace; a 3) pořádání dvou workshopů se zúčastněnými stranami v Bruselu. Navíc byly návrhy aktů zveřejněny na internetových stránkách Komise v září 2017 a široká veřejnost a zúčastněné strany měly čtyři týdny, aby poskytly svou zpětnou vazbu. Obdržená zpětná vazba byla zveřejněna na internetových stránkách a podrobně analyzována Komisí. Odůvodněné připomínky byly vzaty v úvahu, pokud je to možné. V průběhu celého procesu bylo také usilováno o poradenství nezávislých odborníků a byly zadány dva externí studie, které poskytují technické informace.
Pravidelné diskuse s členskými státy, včetně pozměňovacích návrhů k návrhům aktů, pokračovaly v průběhu celého procesu a oba prováděcí akty byly přijaty po písemném hlasování převážnou většinou.
Jak systém sledovatelnosti, tak bezpečnostní prvky by měly být zavedeny do 20. května 2019 pro cigarety a vlastní tabák a do 20. května 2024 pro všechny ostatní tabákové výrobky (např. Doutníky, doutníčky a bezdymové tabákové výrobky).

 

Více informací

https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en