Zdroj: Pixabay.com
DPP

Dnes jsme se setkali s cílem potvrdit trvalý závazek Evropské komise a Organizace pro atomovou energii Íránu o provádění společného komplexního akčního plánu (JCPOA), a zejména jeho přílohy III, která se zabývá civilní jadernou spoluprací. Jsme přesvědčeni, že pokračující implementace JCPOA, která byla jednomyslně schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2231, je zásadní pro rozvoj a pokrok regionu, stejně jako pro celosvětový mír a bezpečnost.

JCPOA představuje plod více než desetileté úspěšné multilaterální diplomacie, což znamená imperativ mírového urovnání sporu a je klíčovým prvkem globální architektury nešíření jaderných zbraní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zatím potvrdila v deseti po sobě jdoucích zprávách, že Írán splnil své závazky týkající se jaderných zbraní v rámci JCPOA, a Evropská unie bude i nadále odhodlána pokračovat v plném a účinném provádění JCPOA, jelikož Írán nadále plní své závazky týkající se jaderných zbraní.

Rovněž chceme zhodnotit dosavadní pokrok od zahájení spolupráce po dni plnění rozpočtu dne 16. ledna 2016. Rychle jsme vytvořili kontakty na vysoké úrovni mezi Evropskou komisí a AEOI a v dubnu 2016 jsme vydali společné prohlášení o spolupráci v oblasti jaderné energie, která stanoví hlavní směry naší spolupráce při provádění přílohy III. Pro další rozvoj spolupráce jsme uspořádali semináře na vysoké úrovni o jaderné spolupráci a řízení v únoru 2017 v Bruselu a v Isfahánu v listopadu 2017. Během tohoto semináře jsme také přijali plán, který podrobně popisuje budoucí spolupráci v oblasti jaderného výzkumu a vývoje. Evropská komise zahájila program jaderného výzkumu pro účast Íránu a výměny a návštěvy jaderných vědců již probíhaly.

Řada probíhajících projektů se zaměřuje na spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, včetně: projektu stresového testování první jaderné elektrárny Íránu Bushehr-1; projekt na přípravu na zřízení střediska pro jadernou bezpečnost v Íránu a projekty na posílení schopností íránského orgánu pro jadernou regulaci.

Prohloubili jsme také kontakty na úrovni pracovní skupiny, jejichž cílem bylo spojit odborníky na obou stranách v oblasti jaderné bezpečnosti: iránští odborníci se zúčastnili dvouroční konference evropských regulačních orgánů v oblasti jaderné bezpečnosti (ENSREG), iránští odborníci se rovněž účastnili vzájemného hodnocení zátěžového testu reaktoru ve výstavbě. Iránští odborníci byli také vyzváni k zahájení projektu EU SAMIRA, který se zabývá nesilovými aplikacemi jaderné energie a jaderné technologie. Írán a EU v současné době připravují technický seminář k problematice jaderné odpovědnosti a pojištění třetí strany, což je důležitý prvek každého jaderného programu.

Evropská komise rovněž silně podporuje úsilí Iránu o to, aby bylo zajištěno bezpečné a odpovědné využívání jaderné energie, včetně přistoupení k příslušným mezinárodním úmluvám.
V duchu úzké spolupráce jsme také dohodli, že třetí konference na vysoké úrovni o jaderné spolupráci se uskuteční v Bruselu koncem listopadu 2018.Vítáme posílení vazeb na všech úrovních a těšíme se na jejich další rozvoj v nadcházejících měsících a letech.

 

Komise vítá zelenou k zahájení obchodního jednání s Austrálií a Novým Zélandem

Komise uvítala 22. května přijetí navržených směrnic pro jednání v Radě o dohodách o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Přípravy, které zahrnovaly posouzení dopadů pro obě dohody, jsou nyní úplné a mohou začít s formálními jednáními. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, uvedl: „Tyto dohody budou vycházet z nedávných úspěšných dohod s Kanadou, Japonskem, Singapurem, Vietnamem a Mexikem, mimo jiné rozšiřováním aliance partnerů, kteří se zavázali k otevřenému obchodu založenému na pravidlech, který musí jít ruku v ruce s otevřenou a inkluzívní tvorbou politik, a proto zveřejnila návrh mandátů pro jednání s Austrálií a Novým Zélandem, když navrhla Radě, aby zahájila tato jednání. a očekáváme, že členské státy budou podporovat tuto vysokou úroveň transparentnosti.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström uvedla: „Je to skvělá zpráva. Těšíme se na to, že Austrálii a Nový Zéland přidáme do neustále se rozvíjejícího okruhu blízkých obchodních partnerů EU.“ Už jsme blízko, pokud jde o sdílené hodnoty a otevřený globální výhled. Společně nyní vyjednáváme o obchodních návrzích, která vytvářejí nové příležitosti pro naše podniky, a zároveň zajistí vysoké standardy v klíčových oblastech, jako je udržitelný rozvoj. Těším se na návštěvu Canberry a Wellingtonu v příštích týdnech, jednání o rozhovore mezi podobnými partnery vysílá silný signál v době, kdy mnozí podniknou snadnou cestu protekcionismu. “

Austrálie a Nový Zéland jsou důležitými spojenci a tyto dohody nabízejí značné hospodářské výhody tím, že  zbaví překážek a dále rozšiřují obchod. Navzdory vzdálenosti je obchod mezi EU a těmito dvěma zeměmi zhruba stejný jako v případě Mexika nebo Kanady. Uzavření obchodních dohod s Austrálií a Novým Zélandem by poskytlo podnikům EU cenný vstupní bod do širšího regionu Asie a Tichomoří. Rovněž budou klást evropské společnosti na stejnou úroveň jako ostatní země v oblasti, které se připojily k komplexní a progresivní dohodě o trans-tichomořském partnerství (CPTPP) nebo které již mají lepší přístup do Austrálie a Nového Zélandu prostřednictvím jiných preferenčních obchodních dohod.

Komisařka Malmström bude v červnu cestovat do Austrálie a Nového Zélandu, aby zahájila jednání na politické úrovni. První kola vyjednávání mezi týmy vyjednavačů se pak uskuteční v červenci v Bruselu.

Návrh mandátu pro jednání s Austrálií a návrh mandátu pro jednání s Novým Zélandem navrhla Komise v září 2017

 

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se povoluje zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií {SWD (2017) 292} {SWD (2017) 293}

 DŮVODOVÁ ZPRÁVA

  1. SOUVISLOSTI NÁVRHU
  • Důvody a cíle návrhu

Evropská unie (EU) má vynikající politické a vyspělé obchodní a investiční vztahy s Austrálií založené na sdílených hodnotách demokracie a lidských práv. Austrálie uzavřela s ostatními zeměmi mnoho dohod o volném obchodu (FTA). EU ale nemá s Austrálií dvoustrannou dohodu o volném obchodu, a to ponechává podnikům EU srovnatelně méně příznivé podmínky pro přístup na australský trh. Společné prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a viceprezidenta Evropské komise (HRVP) a australského ministra zahraničí ze dne 22. dubna 2015 zdůraznilo potřebu dalšího posílení dvoustranných obchodních a investičních vztahů. Následovalo společné prohlášení vedoucích představitelů EU a Austrálie ze dne 15. listopadu 2015, které se dohodlo na zahájení jednání o zahájení k dohodě o volném obchodu. Hlavním důvodem návrhu je vytvořit příznivější podmínky pro další zvyšování obchodu a investic mezi EU a Austrálií.

2.Mezi obecné cíle tohoto návrhu patří:

  • podpora inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu prostřednictvím rozšiřování obchodu;
  • vytváření pracovních míst a pracovních příležitostí a přínosů z nich;
  • zvyšování přínosů pro spotřebitele;
  • zlepšení konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích; a
  • posílení spolupráce v obchodních otázkách se stejným smýšlejícím partnerem. To je v souladu se sdělením Komise „Obchod pro všechny, směrem k účinnější, transparentnější a odpovědnější obchodní a investiční politice“
  1. Ve sdělení se zdůrazňuje, že je třeba posílit naše dvoustranné vztahy s cílem dosáhnout pracovních míst a růstu komplexním řešením obchodních a investičních překážek. Současně je také třeba zajistit vysokou úroveň sociální a environmentální ochrany EU a přispět k dalším cílům politiky v oblasti obchodu, včetně udržitelného rozvoje a zvláštních potřeb malých a středních podniků (MSP).

Začátek formuláře

Zejména zpráva „Obchod pro všechny“ zdůraznila, že „Austrálie a Nový Zéland jsou blízkými partnery Evropy, sdílejí hodnoty a názory Evropy v mnoha otázkách a hrají důležitou roli v asijsko-tichomořském regionu a v mnohostranném prostředí. s těmito zeměmi také poskytne pevnou platformu pro hlubší integraci se širšími hodnotovými řetězci AsiaPacific. Posílení těchto vztahů by mělo být prioritou. “

Cíle jsou navíc v souladu se závěry Rady o obchodu ze dne 21. listopadu 20144, které zdůraznily, že obchod se zbožím, službami a investicemi může významným způsobem přispět k dosažení cílů, které jsou jádrem strategické agendy Unie v době změn‘.

Závěry rovněž uvádějí, že při stavění na hmatatelném pokroku dosaženému v EU dvoustrannou obchodní agendy by mělo být věnováno úsilí o uskutečňování dohod s klíčovými partnery. Obdobně je tento cíl v souladu se závěrem Rady ze dne 27. listopadu 2015 o obchodu a investicích, který podpořil uzavření ambiciózních, komplexních a oboustranně výhodných dvoustranných obchodních a investičních dohod, a vyzývá Komisi, aby pokročila v jednání v asijsko-tichomořském regionu.

  • Soulad s existujícími ustanoveními v oblasti politiky

Výše ​​popsané cíle jsou plně v souladu se Smlouvou o Evropské unii (SEU), která zakotvuje, že EU by měla podporovat integraci všech zemí do světové ekonomiky, a to i prostřednictvím postupného rušení omezení mezinárodní obchod6. Tyto cíle jsou rovněž v souladu se sdělením „Evropa 2020 – Evropská strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ , které stanoví, že evropská obchodní strategie bude zahrnovat „návrhy strategických dialogů na vysoké úrovni s klíčovými partnery, otázky od přístupu na trh, regulačního rámce, globální nerovnováhy, energie a změny klimatu, přístup k surovinám, celosvětová chudoba, vzdělávání a rozvoj. “ Cíle jsou dále plně v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Evropské komise „Small Business Act for Europe“ 8 (2008) a „Small Business, Big World“ 9 (2011). Podpora hospodářských činností malých a středních podniků mimo EU je rovněž součástí celkové strategie EU pro konkurenceschopnost, jak je uvedeno ve sdělení „Za evropskou průmyslovou renesanci“ 10 (2014). Cíle jsou také v souladu se zásadami stanovenými v Smlouvě o EU, které stanoví, že politiky a činnosti EU by se měly zaměřovat na konsolidaci a podporu lidských práv aj.