DPP

[quote]Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednesl ve středu 13. září před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku přednesl projev o stavu Unie v roce 2017, v němž představil své priority pro nadcházející rok a vizi, jakým směrem by se Evropská unie mohla do roku 2025 ubírat a předložil plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější.[/quote]

Materiál je velmi obsažený. Zveřejňujeme výtah z celkové informace, který je totožný s projevem, který přednesl v v Evropském parlamentě a prakticky ke každému podnapisu je přiložen informační přehled. Bude později k dispozici v samostatné brožuře.

Předseda Juncker prohlásil:

„Evropa má znovu vítr v plachtách. Pokud však této situace nevyužijeme, nikam se nedostaneme. (…) Měli bychom nastínit směr do budoucna. Mark Twain napsal, že po letech budeme více pociťovat zklamání nad tím, co jsme neudělali, než nad tím, co jsme udělali. Teď je čas vybudovat jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu pro rok 2025“.

Projev předsedy Junckera v Evropském parlamentu doprovázelo přijetí konkrétních iniciativ Evropské komise v oblastech obchodu, prověřování investic, kybernetické bezpečnosti, průmyslu, dat a demokracie, které přeměňují slova v skutky.

Podrobnější informace o některých z hlavních témat, která předseda Komise ve svém projevu zmínil, jsou obsaženy ve zveřejněných informačních přehledech.

Hlavní sdělení projevu o stavu Unie v roce 2017 Vítr v plachtách:

„Deset let po vypuknutí krize se evropské hospodářství konečně vzpamatovává. A díky tomu se vrací i důvěra. Představitelé 27 členských zemí, Parlament a Komise směřují vývoj Evropy zpět k Unii. Společně vracíme Unii její jednotu.“

Zachovat směr

„Když se díváme do budoucnosti, nemůžeme si dovolit nechat se svést z cesty. (…) Musíme dokončit, co jsme v Bratislavě začali.“

Obchod: „Partneři z celého světa čekají v řadě, aby s námi uzavřeli obchodní dohody. (…) V těchto dnech navrhujeme zahájit obchodní jednání s Austrálií a Novým Zélandem“.„Chtěl bych říci jednou pro vždy: nejsme naivními zastánci volného obchodu. Evropa musí vždy bránit své strategické zájmy. Proto dnes navrhujeme nový rámec EU pro prověřování investic.“

Průmysl: „Na historii našeho automobilového průmyslu jsem hrdý. Ale jsem šokován, když jsou spotřebitelé vědomě a úmyslně klamáni, a vyzývám automobilový průmysl, aby vyšel s pravdou ven a situaci napravil. Nová průmyslová strategie, kterou dnes předkládáme, pomůže našemu průmyslu zachovat si náskok nebo se dostat do čela, pokud jde o inovace, digitalizaci a dekarbonizaci.“

Boj proti změně klimatu: „S ohledem na propad ambicí ve Spojených státech to bude Evropa, kdo zajistí, abychom z naší planety učinili opět skvělé místo, neboť je společným dědictvím celého lidstva.“

Kybernetická bezpečnost: „Kybernetické útoky mohou být pro stabilitu demokracie a hospodářství nebezpečnější než děla a tanky. (…) Komise dnes navrhuje nové nástroje, včetně evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost, aby nás pomohly chránit.“

Migrace: „Evropa je a musí zůstat světadílem solidarity, kde mohou nalézt útočiště ti, kdo prchají před pronásledováním.“ „Máme společné hranice, ale ochranu členských států, které jsou kvůli své zeměpisné poloze v první linii, nelze nechat na nich samotných. Společné hranice a společná ochrana musí jít ruku v ruce.“

„Nemůžu hovořit o migraci, aniž bych vyjádřil velké uznání Itálii za její neúnavnou a ušlechtilou práci. (…) Itálie totiž zachraňuje evropskou čest ve Středomoří.“

Evropský sbor solidarity: „Jsem velmi hrdý na mladé Evropany (…), kteří se zapojují do činností v rámci našeho nového Evropského sboru solidarity. Díky nim získává evropská solidarita reálný rozměr.“

Afrika: „Musíme rovněž projevit solidaritu s Afrikou. Afrika je vznešený a mladý kontinent, kolébka lidstva. Náš svěřenský fond EU-Afrika ve výši 2,7 miliardy EUR vytváří pracovní příležitosti na celém kontinentu.“

Rozvinout plachty

Nyní nastal čas využít prvních závěrů z této diskuse [o budoucnosti Evropy]. Je čas přejít od myšlenek k činům. Od diskuse k rozhodnutí. Rád bych Vám dnes představil svou vizi: „můj vlastní „ scénář číslo šest“.“

„Pro mě je Evropa mnohem víc, než jen jednotný trh. Víc než peníze, víc než euro. Vždy šlo o hodnoty.“

Od východu na západ: Evropa se rozkládá od Viga až po Varnu. Od Španělska až po Bulharsko. Od východu na západ: Evropa musí dýchat oběma plícemi. Jinak by našemu kontinentu mohl dojít dech.“

Vysílání pracovníků„V Unii, kde jsou si všichni rovni, není možné, aby se na některé pracovníky pohlíželo jako na pracovníky druhé kategorie. Za stejnou práci na stejném místě by měl být stejný plat.“

Evropský orgán pro pracovní záležitosti: „Je absurdní, že máme pouze orgán pro bankovnictví, ale nikoli orgán pro pracovní záležitosti, který by zajišťoval spravedlnost na našem jednotném trhu. Tento úřad vytvoříme.

Dvojí kvalita potravin: „V Unii, kde jsou si všichni občané rovni, není možné, aby někteří spotřebitelé byli považováni za spotřebitele druhé kategorie. Je pro mě nepřijatelné, aby se v některých částech Evropy spotřebitelům prodávaly potraviny nižší kvality než v jiných zemích (…) Slováci si nezasluhují rybí prsty s nižším obsahem rybího masa. Maďaři pokrmy s nižším obsahem masa. Češi čokoládu s nižším obsahem kakaa.“

Právní stát: „V Evropě právní stát nahradil právo silnější ho. (…) Právní stát je v Evropské unii povinný. Je to nezbytnost.“ „Rozhodnutí Soudního dvora musí respektovat všichni. Omezit tuto zásadu nebo omezit nezávislost vnitrostátních soudů znamená odepřít občanům jejích základní práva.“

Schengenský prostor: „Pokud chceme zesílit ochranu našich vnějších hranic, musíme Schengenský prostor okamžitě otevřít i pro Bulharsko a Rumunsko. Řádné členství v něm bychom měli povolit i Chorvatsku, jakmile splní všechna kritéria.“ „

Eurozóna: ,,Pokud chceme, aby euro náš kontinent sjednocovalo, nikoli rozdělovalo, mělo by být více než jen měnou vybrané skupiny zemí. Euro má být jednotnou měnou celé Evropské unie.“

Rozšíření: „Musíme udržovat věrohodnou perspektivu rozšíření vůči zemím západního Balkánu. (…) Je zřejmé, že během našeho funkčního období již k dalšímu rozšíření nedojde. (… ) Po něm však bude počet členů Evropské unie vyšší než 27.“

Turecko: „Turecko už nějaký čas kráčí zcela jiným směrem než do Evropské unie.“

,,Novináři patří do zpravodajských studií, nikoli do vězení. Patří tam, kde vládne svoboda projevu. Těm, kteří jsou v Turecku u moci, bych rád vzkázal: Propusťte naše novináře.“

Hlasování kvalifikovanou většinou v otázkách daní: „Jsem důrazně pro to, abychom o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, spravedlivém zdanění digitálního průmyslu a o daních z finančních transakcí rozhodovali kvalifikovanou většinou.“

Evropský ministr hospodářství a financí: „Potřebujeme evropského ministra hospodářství a financí: ministra, který prosazuje a podporuje strukturální reformy v našich členských státech.“ „Nepotřebujeme paralelní struktury. (…) Parlamentem eurozóny je Evropský parlament.“

Boj proti terorismu: „Navrhuji vytvořit evropskou zpravodajskou jednotku, která zajistí automatické předávání informací o teroristech a zahraničních bojovnících mezi zpravodajskými službami a policií.“

Silnější pozice na mezinárodní scéně: „Chci, aby členské státy zvážily, o kterých otázkách zahraniční politiky by se mohlo rozhodovat namísto jednomyslně kvalifikovanou většinou. Smlouva to již umožňuje.“

Zlepšování právní úpravy: „Neměli bychom zasahovat do každodenního života evropských občanů. (…) Neměli bychom produkovat záplavu nových iniciativ nebo usilovat o stále větší pravomoci. V odůvodněných případech bychom měli pravomoci dát zpět členským státům.“

„Ustavím pracovní skupinu pro subsidiaritu a proporcionalitu, která počínaje od tohoto měsíce velmi kriticky přezkoumá všechny politické oblasti, aby bylo zajištěno, že budeme jednat pouze v případech, kdy EU přináší nějakou hodnotu navíc.“

Institucionální reforma: „Evropa by fungovala lépe, kdybychom sloučili funkci předsedy Evropské komise s rolí předsedy Evropské rady. (…) Evropa by byla srozumitelnější, pokud by loď řídil jeden kapitán. (…) Skutečnou povahu Evropské unie jakožto unie států a unie občanů by lépe odráželo, pokud bychom měli jen jednoho předsedu.“ „Pokud chcete posílit evropskou demokracii, nemůžete zvrátit demokratický pokrok, který přineslo vytvoření tzv. předních kandidátů – ‚Spitzenkandidaten‘.“

Plán na vybudování silnější, spravedlivější a jednotnější Evropy

„Naše budoucnost nemůže zůstat jen scénářem. (…) Musíme naši budoucí Unii začít připravovat už dnes.“

„Od 30. března 2019 budeme Unií 27 států. Na tuto chvíli bychom se měli dobře připravit, jak ve 27 členských státech, tak v orgánech EU.“

„Doufám, že 30. března 2019 bude pro Evropany dnem, kdy bude celá Unie ctít společné hodnoty. Kdy všechny členské státy budou plně respektovat principy právního státu. (…) Kdy základy hospodářské a měnové unie budou stát pevně, abychom mohli bránit svou jednotnou měnu, v časech dobrých i zlých, aniž bychom museli žádat o pomoc zvenčí. (…) Kdy v čele Komise i Evropské rady bude stát jeden předseda zvolený v celoevropských demokratických volbách.“

„Začali jsme s opravou střechy. Ale teď, když svítí slunce a dokud ještě svítí, musíme práci dokončit. (…) Odvažme tedy lana. Vyplujme z přístavu. A naberme do plachet příznivý vítr.“

Souvislosti

Každý rok v září přednáší předseda Evropské komise před Evropským parlamentem projev o stavu Unie, v němž bilancuje dosažené výsledky za předešlý rok a představuje priority na rok následující. Předseda Komise rovněž nastiňuje, jak bude Komise řešit nejnaléhavější výzvy, kterým Evropská unie čelí. Po projevu následuje rozprava v plénu. Tím se zahájí dialog s Evropským parlamentem a Radou, který vyústí ve vypracování pracovního programu Komise na další rok.

Kromě toho předseda Juncker a první místopředseda Timmermans dnes předsedovi Evropského parlamentu a předsednictví Rady zaslali prohlášení o záměru, v němž jsou podrobně popsána opatření v podobě právních předpisů a jiných iniciativ, která má Komise v úmyslu přijmout do konce příštího roku (2018). Tento postup je výslovně stanoven v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z roku 2010.