DPP

Emise znečišťujících látek v ovzduší jsou příčinou 400 000 předčasných úmrtí v EU ročně, závažných respiračních onemocnění a významných nákladů na zdravotní péči. Městská doprava je jedním ze způsobů nadměrného znečištění ovzduší v mnoha městských oblastech. Proto v posledních desetiletích úsilí Komise EU o postupné snižování emisí znečišťujících látek silničních  vozidel. Maximální limity emisí oxidů dusíku (NOx) u vznětových osobních automobilů poklesly z 500 mg / km v roce 2000 na 80 mg / km v roce 2014. A způsob, jakým se provádějí testy emisí, je stále výkonnější.

Až do září 2017 se k měření emisí znečišťujících ovzduší během procesu schvalování typu použil pouze laboratorní test, než mohl být vůz uveden na trh. Avšak emise znečišťujících látek naměřených na silnici podstatně překročily emise měřené v laboratorním zkušebním cyklu. Komise proto provedla dvě zásadní změny, aby posílila režim testování emisí a obnovila důvěru spotřebitelů: zlepšení laboratorních testů a zavedení testování v reálné situaci v provozu. Zlepšení emisních zkoušek je pouze částí širší práce Komise na vytvoření čistého, udržitelného a konkurenceschopného automobilového odvětví, jak je stanoveno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu“. Iniciativy Komise zahrnují normy kvality ovzduší a emisí CO2, revizi rámce schválení typu nebo podporu pro alternativní paliva a výrobu baterií.

Již dříve, než došlo k provalení emisních skandálů, Komise navrhla měřit emise v reálných jízdních podmínkách. Tento zkušební postup dále zpřísňuje pravidla, protože kontroluje emise NOx a ultra-jemné částice (PN částice) z vozidel na silnici a výrazně snižuje rozdíly mezi emisemi měřenými v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři. Postup laboratorního testu doplňuje postup reálných jízdních emisí (RDE).

V postupu RDE jsou emise znečišťujících látek měřeny přenosnými systémy měření emisí (PEMS), které jsou připojeny k vozidlu při jízdě v reálných podmínkách na silnici. To znamená, že auto je poháněno venku a na skutečné cestě podle náhodných změn parametrů, jako je zrychlení, zpomalení, teplota okolí a užitečné zatížení.

RDE byla vyvinuta ve čtyřech samostatných regulačních aktech:

– Norma č. 1 RDE: Prvním krokem bylo definování skutečného zkušebního postupu. To bylo pozitivně schváleno členskými státy v Technickém výboru pro motorová vozidla (TCMV) v květnu 2015 a vstoupilo v platnost v roce 2016. V počáteční fázi, která začala počátkem roku 2016, bylo testování RDE prováděno pouze pro účely sledování bez dopadu na skutečné schválení typu, které bylo dodáno na základě laboratorních měření.

– Norma č. 2 RDE: Druhý krok stanovil, že zavedení testů RDE má skutečný dopad na schválení typu vydaná vnitrostátními orgány. Dne 28. října 2015 se členské státy v Technickém výboru motorových vozidel (TCMV), dohodly, že měření emisí NOx u nových modelů automobilů bude povinné od září 2017 a pro všechna nová vozidla od září 2019.

Norma č.3 RDE: Jako třetí krok členské státy v TCMV přijaly dne 20. prosince 2016 návrh Komise prodloužit zkoušení RDE tak, aby pokryl množství emisí částic (PN) pro všechny nové typy vozidel do září 2017 a pro všechna nová vozidla do září 2018. Tyto velmi malé částice vznikají v dieselových automobilech a benzinových vozidlech s technologií přímého vstřikování. Podle RDE Act 3 Komise také vyladila zkušební metody, aby zohlednila, že krátké městské výjezdy začínající studeným motorem vytvářejí většinu znečištění měst. K pokrytí širšího rozsahu podmínek bude nyní také zahrnuto spuštění horkého motoru. Kromě toho tento zákon rovněž stanoví, že skutečný emisní výkon automobilu by měl výrobce jasně uvést v osvědčení shody každého vozidla, tj. že je transparentní a je k dispozici všem občanům a veřejným organum.

Norma č.4 RDE: Dne 3. května 2018 se členské státy v TCMV dohodly na návrhu Komise jít ještě o krok dál a posílit právní předpisy RDE ještě více. Čtvrté nařízení RDE zajišťuje transparentní a nezávislou kontrolu emisí vozidel během jejich životnosti. Orgány pro schvalování typu budou muset každoročně kontrolovat emise vozidel, které jsou již v oběhu (zkoušky „shodnosti v provozu“). Orgány pro schvalování typu, nezávislé strany a Komise budou moci provádět úředně uznávané zkoušky prostřednictvím akreditovaných laboratoří a technických služeb. S přihlédnutím k nejnovějším zlepšením měřicí techniky zavádí 4. norma první snížení faktoru shody, které zajišťuje technické a statistické odchylky v měření RDE, od 1,50 do 1,43. Komise bude i nadále přezkoumávat faktor shody s cílem přiblížit se k 1 co nejdříve a nejpozději do roku 2023. Příští snížení je naplánováno na 2019. A konečně norma obsahuje nový unikátní, transparentní, přímočarou a jednoduchou metodiku pro hodnocení skutečných emisí z jízdy a pro zajištění toho, aby byla vozidla v průběhu těchto zkoušek řádně vedena. Po tříměsíčním kontrolním období v Evropském parlamentu a v Radě přijme Komise návrh, který bude platit od 1. ledna 2019.

Komise také zavedla nový, realističtější laboratorní testovací postup, světový harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva z automobilů a dodávkových vozidel. WLTP je globálně harmonizovaný zkušební postup vyvinutý v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) za podpory Evropské komise. Nový test WLTP byl přijat Komisí dne 1. června 2017 a stal se povinným pro všechny nové modely automobilů od září 2017 a pro všechna nová vozidla od září 2018.

WLTP nahrazuje nový evropský pohonný cyklus (NEDC), který již nepřiměřeně neodráží dnešní jízdní podmínky nebo technologie vozidel. WLTP vykazuje spotřebu paliva a hodnoty emisí CO2, které jsou reprezentativnější v podmínkách reálného světa ve prospěch spotřebitelů a regulátorů jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států. Je to silnější podnět pro zavedení palivově úsporných a nízkouhlíkových technologií.

Členské státy hlasovaly 3. května v TCMV o druhé verzi WLTP, která zlepšuje laboratorní test s cílem poskytnout reprezentativnější emise CO2 a spotřebu paliva. Návrh Komise zpřísňuje tolerance zkoušek a zavádí nový postup pro emise výparů přizpůsobený WLTP. Návrh rovněž zavádí od roku 2021 povinnost všech nových automobilů a dodávkových vozidel mít na palubě vozidla standardizované a přístupné monitorování spotřeby paliva a energie. Spotřeba paliva se přímo týká emisí CO2. Nový „palubní přístroj pro monitorování spotřeby paliva“ umožňuje poprvé porovnat laboratorní výsledky pro emise CO2 s průměrnou reálnou jízdní situací. To také poskytne spotřebitelům cenné informace. Po tříměsíčním kontrolním období v Evropském parlamentu a v Radě přijme Komise návrh, který bude platit od 1. ledna 2019.

Nové emisní testy zajistí spolehlivější výsledky a pomohou obnovit důvěru ve výkonnost nových automobilů. Zkoušky představují jeden z několika důležitých kroků v práci Komise pro čistý, udržitelný a konkurenceschopný automobilový průmysl. Patří sem úplná revize systému schválení typu, přísné normy kvality ovzduší, které musí členské státy dodržovat, a řadu opatření na podporu nízkouhlíkové mobility (tj. Nové normy pro emise CO2 pro automobily a dodávky, akční plán pro alternativní palivovou infrastrukturu, vývoj úplného hodnotového řetězce výroby baterií).
Podle stávajících předpisů EU stanoví právní rámec, ale vnitrostátní orgány jsou plně odpovědné za kontrolu shody vozidla. Od 1. září 2020 bude zaveden nový rámec „schválení typu“ pro EU. Výrazně zvýší úroveň kvality a nezávislost schválení typu a zkoušení vozidel, zvýší kontrolu vozidel, která jsou již na trhu EU, a posílí celkový systém s evropským dohledem.

Komise zahájila řízení o porušení proti osmi členským státům za porušení právních předpisů EU o schválení typu v prosinci 2016 a v květnu roku 2017 a nadále sleduje, zda je právo EU v oblasti řádně prosazováno. Vyzvala členské státy, aby přijaly všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že vozidla, která nejsou v souladu s předpisy, budou pevně stanovena nebo stažena z provozu. K tomu Komise sbírá údaje členských států o pokroku v stahování nevyhovujících vozidel a zveřejnila různé míry zpětného odběru. Komise podpořila práci členských států s pokyny a společnou metodikou testování poruchových zařízení s cílem zajistit soudržnost výsledků vnitrostátních vyšetřování. Komise zajistí dodržování pravidel hospodářské soutěže a navrhla novou dohodu pro spotřebitele.