Zdroj: Freeimages.com
DPP

[quote]Evropská komise a čtyři internetové obchody podepsaly závazek v oblasti bezpečnosti výrobků – nebezpečné výrobky budou odstraňovat z nabídky.[/quote]

Čtyři hlavní internetoví obchodníci, Alibaba (AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten France 25. června podepsali závazek, že budou rychleji odstraňovat nebezpečné výrobky prodávané prostřednictvím jejich internetových obchodů.

Díky dialogu, který zprostředkovala Evropská komise, se čtyři hlavní internetoví prodejci zavázali, že budou reagovat na oznámení o nebezpečných výrobcích ze strany orgánů členských států do 2 pracovních dnů a budou přijímat opatření na základě oznámení zákazníků do 5 pracovních dnů.

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla:

„Čím dál víc lidí v EU nakupuje on-line. Elektronický obchod spotřebitelům nabízí nové příležitosti a větší výběr za nižší ceny. Při nákupu on-line by měla být spotřebitelům zajištěna naprosto stejná bezpečnost, jako když nakupují v kamenném obchodě. Závazek v oblasti bezpečnosti výrobků, který zvýší bezpečnost spotřebitelů, tudíž vítám. Vyzývám rovněž další internetové obchodníky, aby se k této iniciativě připojili, a přispěli tak k tomu, aby se internet stal bezpečnějším místem pro spotřebitele.“

Prodej na internetu představoval v roce 2016 v EU 20 % celkového prodeje (Eurostat). Stále větší počet nebezpečných výrobků oznámených v systému včasného varování se prodává on-line. Proto je nutné, aby všechny internetové obchody nadále vyvíjely a zvyšovaly své úsilí, pokud jde o odstraňování nebezpečných výrobků. Evropská směrnice o elektronickém obchodu zavádí postupy pro oznamování a odstraňování problematického internetového obsahu, ale nereguluje tuto oblast dostatečně podrobně. Dnes se zmínění čtyři internetoví obchodníci dohodli na řadě závazků, jimiž hodlají zajistit solidní ochranu spotřebitelů v EU.

Skupina Alibaba (AliExpress) a společnosti Amazon, E-Bay a Rakuten France se zavázaly k přijetí těchto opatření:

  • do dvou pracovních dnů budou reagovat na oznámení ze strany státních orgánů, jež tyto společnosti obdrží prostřednictvím svých kontaktních míst za účelem odstranění nabídek nebezpečných výrobků. Společnosti by měly provést následná opatření a informovat o nich příslušné orgány.
  • Umožní zákazníkům jasným způsobem upozornit na nabídku nebezpečných výrobků. Tato oznámení se budou řešit rychle a do pěti pracovních dnů bude zaslána příslušná odpověď.
  • Budou konzultovat informace o nebezpečných výrobcích / výrobcích stažených z trhu dostupné prostřednictvím systému včasného varování EU, pokud jde o nebezpečné nepotravinářské výrobky, a také z jiných zdrojů, jako jsou donucovací orgány, a přijmou vhodná opatření v souvislosti s dotyčnými výrobky, pokud je možné je
  • Zřídí speciální jednotná kontaktní místa, kam budou moci orgány členských států EU zasílat oznámení o nebezpečných výrobcích a jež usnadní komunikaci o otázkách bezpečnosti výrobků.
  • Přijmou opatření, jež mají zabránit opětovnému zařazení nebezpečných výrobků do prodeje poté, co byly odstraněny.
  • Poskytnou prodejcům informace/školení ohledně souladu s právními předpisy EU týkajícími se bezpečnosti výrobků, budou po prodejcích požadovat, aby dodržovali předpisy, a poskytnou jim odkaz na seznam právních předpisů EU o bezpečnosti výrobků.

Další kroky

Internetoví obchodníci a Evropská komise zhodnotí každého půl roku, jakého pokroku bylo ohledně těchto závazků dosaženo, a zveřejní o tom zprávu. Evropská komise vybízí další internetové obchodníky, aby se řídili dobrým příkladem těchto čtyř společností, které se dnes postavily do čela, a zapojili se rovněž, a přispěli tak ke zlepšení bezpečnosti výrobků prodávaných on-line pro spotřebitele v EU.

Souvislosti

Směrnice o elektronickém obchodu (článek 14) uvádí, že nebezpečné výrobky musí býtz nabídky odstraněny urychleně a efektivně, nestanoví však lhůtu. Ve svém sdělení ze září 2017 o boji proti nezákonnému obsahu on-line se Evropská komise zavázala sledovat pokrok v boji proti nezákonnému obsahu on-line a posoudit, zda jsou nutná další opatření. V návaznosti na to Komise v březnu 2018 v zájmu zintenzivnění těchto aktivit přijala doporučení obsahující soubor operativních opatření, která by měly společnosti a členské státy realizovat. Následně      Komise rozhodne, zda bude zapotřebí navrhnout další legislativu.

Uvedená doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, nebezpečných výrobků až po porušování autorských práv.

Systém včasného varování EU umožňuje rychlou výměnu informací mezi 31 evropskými zeměmi a Evropskou komisí ohledně nebezpečných nepotravinářských výrobků, jež ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Dne 12. března 2018 zveřejnila Evropská komise zprávu o systému včasného varování před nebezpečnými výrobky za rok 2017.

Obchodní bariéry: EU odstranila jejich rekordní počet v reakci na nárůst protekcionismu

Výroční zpráva o obchodních a investičních překážkách, která byla 26. června zveřejněna ukazuje, že Evropská komise vyloučila nejvyšší počet obchodních překážek, kterým čelí společnosti z EU, podnikajících v zahraničí. Ale evropští vývozci zaznamenali v roce 2017 výrazný nárůst protekcionismu.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström uvedla: „Jako největší a nejvíce přístupný trh na světě je EU odhodlána zajistit, aby zahraniční trhy zůstaly stejně otevřené našim firmám a produktům. Vzhledem k nedávnému vzestupu protekcionismu v mnoha částech světa je naše každodenní práce odstraňovat překážky obchodu ještě důležitější. Zajištění přístupu našich firem na zahraniční trhy je jádrem naší obchodní politiky. V dnešní zprávě se také zdůrazňuje, že efektivní řešení, které  lze nalézt v rámci mezinárodních pravidel roste. Je třeba, aby EU dodržovala pravidla. “

Díky rozšířené strategii EU pro přístup na trh bylo v roce 2017 zcela nebo částečně zrušeno 45 překážek-více než dvakrát více než v roce 2016. Odstraněné překážky se rozprostírají v 13 klíčových sektorech vývozu a investic v EU, včetně letadel, automobilového průmyslu, keramiky, informačních a komunikačních technologií a elektronika, stroje, farmaceutika, zdravotnické prostředky, textil, kůže, agro-potraviny, ocel, papír a služby. Celkově to přináší počet odstraněných překážek v Junckerově komisi 88.

Odstranění těchto překážek v letech 2014 až 2016, vyústilo v roce 2017 pro EU dalších 4,8 miliardy EUR. To odpovídá výhodám mnoha našich obchodních dohod. Zpráva rovněž ukazuje, že v roce 2017 bylo zaznamenáno 67 nových překážek, čímž celkový součet existujících překážek posílil na 396 mezi 57 obchodními partnery po celém světě. To potvrzuje znepokojující protekcionistický trend zjištěný v předchozích letech. Čína zaznamenala největší nárůst nových překážek v roce 2017, následovalo Rusko, Jihoafrická republika, Indie a Turecko. Středomořský region rovněž zaznamenal výrazný nárůst překážek pro společnosti v EU. Devět zemí s nejvyšším počtem obchodních překážek je stále ve všech ekonomikách skupiny G20.

 Příklady překážek r vyloučených v roce 2017

– uznávání bezpečnostních norem používaných strojírenským průmyslem v nových bezpečnostních právních předpisech Brazílie;

– odstranění administrativních překážek pro služby v Argentině;

– odstranění omezení měděného a hliníkového šrotu a papíru v Turecku;

– odstranění zdravotních a hygienických překážek spojených s vývozem skotu z některých členských států EU do Číny, Saúdské Arábie a Tchaj-wanu;

– Odstranění určitých omezení vývozu drůbeže z některých členských států EU do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Mnoho konkrétnějších příkladů je uvedeno v dnešním informačním bulletinu.

Souvislosti

Zpráva o obchodních a investičních překážkách se plně zakládá na konkrétních stížnostech, které Komise obdržela od evropských společností. Vydává se každoročně od počátku hospodářské krize v roce 2008.

V posledních měsících Komise zahájila také dny přístupů na trh v členských státech s cílem zvýšit povědomí menších společností o tom, jak může EU pomoci řešit bariéry, jimž čelí.
Po zveřejnění zprávy o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví v únoru se jedná o druhou zprávu týkající se prosazování, kterou zveřejnila Komise v roce 2018. V letošním roce Komise zveřejní zprávu o provádění různých obchodních dohod.

Ve své strategii „Obchod pro všechny“ Komise učinila dodržování obchodních pravidel vrcholnou prioritou s ostřejším zaměřením na provádění obchodních dohod, aby naše společnosti mohly soutěžit za rovných podmínek při hledání exportních a investičních příležitostí ve třetích zemích. EU má nástroje a využívá je k odstranění obchodních překážek, k řešení sporů a k uložení opatření na ochranu obchodu v případech nespravedlivého obchodu.

 hospodářský a obchodní dialog EU-Čína na vysoké úrovni

EU a Čína 25. června   v Pekingu uskutečnily sedmý výroční hospodářský a obchodní dialog na vysoké úrovni mezi EU a Čínou (HED). Diskuse se týkaly řady strategických otázek v rámci celkového tématu „Využití globalizace“. Témata zahrnovala globální správu ekonomických záležitostí, podporu mnohostranného obchodního systému, otázky obchodu a investic, zejména jednání o investiční dohodě a zeměpisných označeních, jakož i digitální ekonomika, spolupráce v oblasti klimatu a životního prostředí a konektivita.

Dialog byl včas připraven na připravovaný summit EU v Číně, který se uskuteční v čínském hlavním městě. Schůzce spolupředsedal místopředseda Komise Jyrki Katainen a místopředseda Státní rady Liu He zodpovědný za vztahy s EU a USA.

Místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen řekl:

,,Jsem přesvědčen, že všechny výměny názorů, které jsme měli s mým novým protějškem Liu He, nám pomohly připravit cestu k úspěšnému summitu EU-Čína v oblasti hospodářství a obchodu. Jsem obzvláště potěšen pokrokem dosaženým v našich investičních jednáních a těším se na výměnu nabídek na summitu.“

Obě strany se dohodly na výměně nabídek o přístupu na trh na nadcházejícím summitu, aby poskytly politický podnět ambiciózní komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou, a to jak z hlediska liberalizace investic, tak i ochrany.

Obě strany se dohodly na výměně nabídek o přístupu na trh na nadcházejícím summitu, aby poskytly politický podnět ambiciózní komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou, a to jak z hlediska liberalizace investic, tak i ochrany. EU a Čína společně vyjádřily podporu multilaterálnímu systému obchodování založenému na pravidlech v rámci Světovou obchodní organizací (WTO) jako svého centra. EU a Čína se dohodly, že vytvoří pracovní skupinu, která bude konkrétně spolupracovat na reformách, aby pomohla WTO čelit novým výzvám a dále rozvíjet pravidla v klíčových oblastech významných pro globální spravedlivé podmínky, jako jsou průmyslové dotace.

Čína potvrdila svůj závazek přistoupit k Dohodě WTO o vládních zakázkách (GPA). EU požadovala od Číny ujištění, že bude jednat o přistoupení k dohodě o vládnutí na základě ambiciózní a komplexní nabídky.

Místopředseda Katainen byl Liu He ujištěn o odhodlání urychlit práci na dohodě o zeměpisných označeních s cílem zajistit oznámení na summitu. Také vyzval Čínu, aby řešila nadměrnou kapacitu v odvětvích, jako je ocel a hliník, a zabránila nadměrné kapacitě v jiných oblastech, včetně sektorů špičkových technologií, na které se vztahuje strategie Made in China 2025.

Diskuse na HED sblížily obě strany při hledání řešení pro rozšíření přístupu na trh pro některé masné výrobky, jako je hovězí maso a drůbež. Oba spolupředsedové se dohodli, že budou úzce spolupracovat na řešení svých prioritních překážek pro přístup na trh.

K nadcházejícímu summitu EU a Čína uvedli, že budou připraveni podepsat Memorandum o porozumění (MoU) k cyklické ekonomice, Memorandum o porozumění pro systém obchodování s emisemi a Partnerství pro oceány, které zahrnuje rybolov.

Konečně obě strany projednaly konektivitu-zhodnotily pokrok v platformě pro propojení EU a Číny a vyměnily si názory na digitální hospodářství, včetně toho, jak zabránit zavádění překážek přístupu na trh prostřednictvím svých předpisů o kybernetické bezpečnosti.